• No results found

Styrelsen P R O T O K O L L

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Styrelsen P R O T O K O L L"

Copied!
21
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Styrelsen 04 2016 P R O T O K O L L

27.04.2016

(2)

Styrelsen 27.04.2016 s.2

FÖREDRAGNINGSLISTA 04/2016

Tid: 27.04.2016 kl. 16:00 Plats: Inveon, Lundagatan

ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS

1 § LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 2 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 3 § TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT

4 § REVISIONENS RAPPORTER FÖR ÅR 2015

5 § INVEON GOES CITY 2016 – MELLANUTVÄRDERING 2 PER 31.3.2016 6 § BOLAGSSTÄMMOR VÅREN 2016

7 § FASTSTÄLLANDE AV INVEONS KRISPLAN 8 § FASTSTÄLLANDE AV LOKALA EXAMENSDELAR 9 § FASTSTÄLLANDE AV LÄROPLANER

10 § BESÄTTANDE AV TJÄNSTEN SOM LEKTOR I YRKESÄMNEN INOM DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK SAMT ELTEKNIK

11 § BESÄTTANDE AV TJÄNSTEN SOM LEKTOR I YRKESÄMNEN INOM FORDONSTEKNIK OCH LOGISTIK

12 § PERSONALPOLITISKA STÄLLNINGSTAGANDEN I BESLUTSUNDERLAGEN 13 § ANHÅLLAN OM ATT FÅ RESA UTOMLANDS I TJÄNSTEN (HÖGSTRÖM) 14 § ANSÖKAN OM ATT FÅ RESA UTOMLANDS I TJÄNSTEN (TRÄSKELIN) 15 § BESLUTSUNDERLAGEN FÖR ORGANISATIONSFRÅGAN

16 § KALLELSE TILL SAMKOMMUNSTÄMMA 17 § FASTSTÄLLANDE AV SEMESTER

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE, ÄNDRINGSSÖKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

MAGNUS BJÖRKLUND Magnus Björklund Ordförande

(3)
(4)

Styrelsen 27.04.2016 s.4

1 § LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Förslag: Ordförande konstaterar sammanträdet lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut: Förslaget godkänns.

2 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Förvaltningsstadgan (16 §) säger:

”Protokollet upprättas av en protokollförare under ledning av ordföranden. Det skall undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. Proto- kollet skall justeras på det sätt som organet beslutar.

Protokollet skall hållas offentligt framlagt. Tid och plats bestäms av organet och kungörs minst en dag i förväg.”

JS Förslag: Grönqvist Kjell och Sandström Stefan utses till protokolljusterare.

Det justerade protokollet för mötet är framlagt till påseende 4.5.2016 på samkommunens of- ficiella anslagstavla vid Östra Nylands yrkesinstitut Inveons kansli vilket kungörs 28.04.2016 på samma tavla.

Beslut: Förslaget godkänns.

3 § TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT

Beslut har fattats av tjänsteinnehavare enligt förteckning i bilaga och sänts till styrelsen.

JS Förslag: Samkommunens styrelse antecknar besluten för kännedom och meddelar beslutsfattarna att styrelsen inte använder sin upptagningsrätt med stöd av 51 § i kommunallagen. Besluten kan därmed verkställas.

Beslut: Förslaget godkänns.

(5)

Styrelsen 27.04.2016 s.5

4 § REVISIONENS RAPPORTER FÖR ÅR 2015

BDO Audiator och samkommunens revisionsnämnd har avslutat granskningen av räkenskap- erna för år 2015. Efter avslutad granskning har BDO Audiator till samkommunstämman riktat revisionsberättelsen för år 2015 och revisionsnämnden har avgett en utvärderingsberättelse för verksamhetsåret 2015.

Rapporterna behandlas av samkommunstämman i samband med bokslutet.

JS Förslag: Styrelsen antecknar rapporterna för kännedom.

Beslut: Förslaget godkänns.

(6)

Styrelsen 27.04.2016 s.6

5 § INVEON GOES CITY 2016 – MELLANUTVÄRDERING 2 PER 31.3.2016

De preliminära resultaten från gemensam ansökan har extraherats ur Studieinfo-systemet vid an- sökningstidens utgång. De preliminära resultaten från ansökningen bifogas. För yrkesinstitutets del har de linjer som placerades i Lundagatan-enheten lockat ett högt antal sökande medan enheten på Edelfeltsstigen har vissa utmaningar inom en del av de erbjudna utbildningarna.

Enligt preliminära beräkningar leder detta resultat till ett ökat effektiveringsbehov uppgående till ca 80 000 €.

De slutliga effekterna blir klara då antagningsbesluten görs i vid mötet i juni. Summan är i den stor- leksordningen att det inte är motiverat att inleda samarbetsförhandlingar på basen av de prelimi- nära resultaten. Därtill kan konstateras att följande motiveringar för att inte (nu) inleda samarbets- förhandlingar med anledning av det preliminära resultatet från gemensam ansökan inom sam- kommunen för yrkesutbildning i östra Nyland:

 skillnaden till budgeten är relativt liten och kan inbesparas med andra åtgärder

 samkommunens bokslut för år 2015 (verksamhetsbidraget) är ca 160 000 bättre än budge- ten förutsätter

 samkommunens kassamedel är 31.12.2015 3 516 310,79 och samkommunens verksamhet sträcker sig av allt att döma till 31.12.2017

 studerandesituationen 20.9.2016 är ännu oklar, exaktare kalkyler kan göras i juni månad ef- ter antagningsbeslutet

 beslutsunderlagen för organisationslösningar kommer att leda till omstruktureringar inom samkommunens nuvarande personal beroende på vilket organisationsalternativ som väljs

 det finns inga mekanismer för att överföra kassamedel till den utbildningsaktör som tar hand om verksamheten från 1.1.2018. Vid samkommunens upplösning fördelas tillgångar- na mellan ägarkommunerna och dessa besluter självständigt vad de gör med dessa till- gångar

JS Förslag: Styrelsen antecknar ansökningssituationen för kännedom och konstaterar att förverkligan- det av Inveon goes Cityprogrammet och studerandesituationen samt en noggrann beräkning av det ekonomiska utfallet år 2016 bör redovisas vid styrelsens sammanträde i juni.

Beslut: Förslaget godkänns.

(7)

Styrelsen 27.04.2016 s.7

6 § BOLAGSSTÄMMOR VÅREN 2016

Borgå Studiebostäder Ab, 8.4.2016, Samkommunens representant på bolagsstämman Johan Söder- berg och Solveig Mickels i styrelsen.

Fastighetsaktiebolaget Lundagatan 8, 4.5.2016, Samkommunens representant på bolagsstämman Magnus Björklund. I styrelsen har under räkenskapsåret 2015 Solveig Mickels och Johan Söderberg representerat samkommunen.

Kallelserna har skickats till representanterna. På föredragningslistorna endast normala ärenden kring bolagens bokslut och budget (L8 bifogas). Beroende på de tilläggsuppgifter som eventuellt fås från bolagets styrelseordförande Esko Salo gällande samarbetsklimat och samarbetssätt i bolagets styrelse är det sannolikt att samkommunens representanter i styrelsen inte ställer sig till förfo- gande för omval.

Ordf Förslag: Beslutsförslagen i Studiebostäder i Borgå Ab kan godkännas vid bolagsstämman och sam- kommunens representant i styrelsen återväljas.

Förslagen till bolagsstämman för Fastighetsaktiebolaget Lundagatan 8 kan godkännas. Samkommu- nen representeras i bolagets styrelse år 2016 av Solveig Mickels och Johan Söderberg.

Beslut: Förslaget godkänns.

(8)

Styrelsen 27.04.2016 s.8

7 § FASTSTÄLLANDE AV INVEONS KRISPLAN

Inveons krisplan från 2012 har uppdaterats i samband med en utbildning som ordnades för kris- gruppens medlemmar och ersättare i januari 2016. Till krisplanen har utarbetats en ”krismapp” i vilken ansvarspersoner för olika åtgärder bestäms och check-listor har utarbetats som verktyg för dem. Krismapparna förvaras i krislådorna som finns i kanslierna på Inveons bägge undervisnings- ställen.

Krisplanen publiceras, efter att styrelsen fastställt den, som en del av studerandehälsoplanen. Kris- mapparna fastställs inte av styrelsen och de uppdateras kontinuerligt som tjänstemannaarbete.

SM Förslag: En krisplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon fastställs enligt bilagan. Krisberedskapen och krismapparna antecknas för kännedom.

Beslut: Förslaget godkänns.

(9)

Styrelsen 27.04.2016 s.9

8 § FASTSTÄLLANDE AV LOKALA EXAMENSDELAR

Nya examensgrunder fastställdes av utbildningsstyrelsen i december 2014 och togs i bruk, för alla utbildningar och alla årskurser, 1.8.2015. Under vårterminen 2015 utarbetades i Inveon kunskaps- moduler och, på basis av dem, strukturplaner för samtliga utbildningar. Strukturplanerna har legat som grund för schemaläggningen under pågående läsår. Under läsåret har arbetet med läroplaner- na fortsatt och de första läroplanerna är färdiga för att fastställas av utbildningsanordnaren.

En examen är indelad i obligatoriska och valbara kompetenspoäng. I läroplanerna kan ingå lokala, valbara examensdelar om utbildningsanordnaren fastställer sådana. Syftet med de lokala examens- delarna är att i största möjliga utstreckning beakta det lokala arbetslivets natur och dess behov av arbetskraft. Under arbete är 1-2 lokala examensdelar för varje grundexamen som undervisas i In- veon.

Följande lokala examensdelar är färdiga och kan inkluderas i den skolvisa läroplanen:

FR Skönhetsvård och produktrådgivning (frisör), 10 kp RM Svetsarbeten inom rörmontering (rörmontör), 15 kp RM Inledande planeringsarbete (rörmontör), 10 kp

EM Fastighetsautomation (el- och automationsmontör), 10 kp

SM Förslag: Styrelsen fastställer krav på yrkesskicklighet och bedömningskriterier för de lokala exa- mensdelarna Skönhetsvård och produktrådgivning 10 kp, Svetsarbeten inom rörmontering 15 kp, Inledande planeringsarbete 10 kp och Fastighetsautomation 10 kp enligt bilagorna. Examensdelar- na tillämpas inom respektive grundexamen fr.o.m. 1.8.2015.

Beslut: Förslaget godkänns.

(10)

Styrelsen 27.04.2016 s.10

9 § FASTSTÄLLANDE AV LÄROPLANER

Nya examensgrunder fastställdes av utbildningsstyrelsen i december 2014 och togs i bruk, för alla utbildningar och alla årskurser, 1.8.2015. Under vårterminen 2015 utarbetades i Inveon kunskaps- moduler och, på basis av dem, strukturplaner för samtliga utbildningar. Strukturplanerna har legat som grund för schemaläggningen under pågående läsår. Under läsåret har arbetet med läroplaner- na fortsatt och de första läroplanerna är färdiga för att fastställas av utbildningsanordnaren.

Den skolvisa läroplanen skall beskriva hur studierna byggs upp, vilka examensdelar som undervisas och hur bedömningen av kunnande förverkligas. Till läroplanen hör också en yrkesprovsplan men denna skall fastställas av yrkesinstitutets yrkesteam. Inveons yrkesteam sammanträder 19.4.2016.

Följande läroplaner är klara att fastställas av utbildningsanordnaren:

Grundexamen inom hårbranschen, frisör 180 kp Grundexamen inom husteknik VVS, rörmontör 180 kp

I läroplanerna finns texten ”Bedömningskriterier enligt eGrunder”. När läroplanerna publiceras på www.inveon.fi kommer dessa att länkas till examensgrunderna på utbildningsstyrelsens webbsida.

Orsaken till förfarandet är materialets storlek.

I läroplanen ingår gemensamma examensdelar vars läroplaner inte ännu är färdiga. Dessa syns där- för som ”0” i strukturplanen. Läroplanen för de gemensamma examensdelarna fastställs skilt så att den är likadan för alla utbildningsbranscher.

SM Förslag: Läroplanerna för Grundexamen inom hårbranschen (frisör) 180 kp och Grundexamen i husteknik (rörmontör) 180 kp fastställs enligt bilagorna. Läroplanerna tillämpas på utbildningen fr.o.m. 1.8.2015.

Beslut: Förslaget godkänns.

(11)

Styrelsen 27.04.2016 s.11

10 § BESÄTTANDE AV TJÄNSTEN SOM LEKTOR I YRKESÄMNEN INOM DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK SAMT ELTEKNIK

Styrelsen ledigförklarade vid sitt sammanträde 23.3.2016 lektorstjänsten (nr 1) att sökas. Ansök- ningstiden gick ut 15.4.2016 och en ansökan har inlämnats.

Waltonen, Peter elmontör icke behörig

SM Förslag: Tjänsten besätts inte ordinarie. Rektor anställer den undervisningspersonal som behövs för läsåret.

Beslut: Förslaget godkänns.

(12)

Styrelsen 27.04.2016 s.12

11 § BESÄTTANDE AV TJÄNSTEN SOM LEKTOR I YRKESÄMNEN INOM FORDONSTEKNIK OCH LOGISTIK

Styrelsen ledigförklarade vid sitt sammanträde 23.3.2016 lektorstjänsten (nr 2) att sökas. Ansök- ningstiden gick ut 15.4.2016 och två ansökningar har lämnats in:

Gustavsson, Tage tekniker icke behörig

Nybondas, Dan ingenjör (logistik) icke behörig

SM Förslag: Tjänsten besätts inte ordinarie. Rektor anställer den undervisningspersonal som behövs för läsåret.

Beslut: Förslaget godkänns.

(13)

Styrelsen 27.04.2016 s.13

12 § PERSONALPOLITISKA STÄLLNINGSTAGANDEN I BESLUTSUNDERLAGEN

I de alternativa beslutsunderlagen för yrkesutbildningens organiserande är den gemensamma nämnaren att respektive part skall anpassa sin egen personal till sin egen ekonomi per 31.12.2017.

Avsikten är att den nya utbildningsaktören kan inleda sin verksamhet den 1.1.2018 med en perso- nal som är anpassad till den nya aktörens ekonomi och verksamhetsprinciper. I beslutsunderlagen berörs frågan på ett allmänt plan och hur den påverkar parterna fram till 31.12.2017.

Personalplanen är för samkommunens del således beroende av med vilken samarbetspart den nya strukturen skall byggas upp. I bilaga konstateras dels hur samkommunen i alternativet att sam- kommunen fortsätter sin verksamhet är tvungen att omfördela personalresursen med tanke på sin egen ekonomi. Bilagan anger också riktlinjerna för samkommunens åtagande i de övriga alternati- ven.

Samtliga parter följer sina egna lokala avtal i denna fråga. Innan en förankring i samarbetsförhand- lingar gjorts och diskussioner på individnivå förts är bilagan konfidentiell. Riktgivande information har getts samkommunens personal om effekterna i de olika alternativen men egentliga förhand- lingar förs först i det skedet då stämman valt utvecklingsriktning i organisationsfrågan.

JS Förslag: Styrelsen antecknar frågan för kännedom och återkommer då de egentliga förhandlingarna med vald samarbetspart inleds.

Beslut: Förslaget godkänns.

(14)

Styrelsen 27.04.2016 s.14

13 § ANHÅLLAN OM ATT FÅ RESA UTOMLANDS I TJÄNSTEN

Lektor Kristina Högström anhåller om att, tillsammans med avgående studerande i gruppen KC13, få resa på studiebesök till Stockholm 11–13.5.2016 (bilaga).

SM Förslag: Lektor Kristina Högström beviljas rätt att i tjänsten resa till Stockholm 11–13.5.2016, tillsammans med KC13. En rapport från resan skall lämnas till styrelsen inom en månad efter resan.

Resan får inte medföra merkostnader för yrkesinstitutet.

Beslut: Förslaget godkänns.

14 § ANSÖKAN OM ATT FÅ RESA UTOMLANDS I TJÄNSTEN (TRÄSKELIN)

Utbildningschef Gunilla Träskelin anhåller enligt bilaga om rätt att få delta i seminariet

”Sujuvat siirtymät” som ordnas ombord på m/s Mariella 2-4.5.2016 enligt bilaga.

Seminariet bekostas av projektet Satsa&Matcha, ett samprojekt mellan de större svenskspråkiga utbildningsanordnarna och föranleder såldes inte kostnader för samkommunen.

Anmälningstiden utgår 31.3.2016 och föredragande har gett tillstånd för anmälan till seminariet åt Träskelin.

JS Förslag: Utbildningschef Gunilla Träskelin deltar i seminariet.

Beslut: Förslaget godkänns.

(15)

Styrelsen 27.04.2016 s.15

15 § BESLUTSUNDERLAGEN FÖR ORGANISATIONSFRÅGAN

Styrelsen ålägger (14.1.2016, § 7) direktören att uppgöra beslutsunderlagen för fyra preciserade al- ternativ tillsammans med representanter för respektive utbildningsanordnare. Arbetets resultat, beslutsunderlagen, bör föreläggas samkommunens för styrelse som gör förslag till vårens sam- kommunstämma vilket alternativ som närmare bör granskas för ett slutligt beslut hösten 2016.

Beslutsunderlagen har sammanställts till en enhetlig rapport som bifogas föredragningslistan. All- mänt kan konstateras att samkommunen av många orsaker inte kan diktera innehållet i andra be- slutsunderlag än i det som innebär att samkommunen skulle fortsätta verksamheten och upprätt- hålla Östra Nylands yrkesinstitut Inveon också efter 1.1.2018.

I samtliga beslutsunderlag är grundprincipen att respektive part ordnar sin verksamhet och eko- nomi senast under år 2017 så att den inte belastar den nya utbildningsaktörens utvecklingsmöjlig- heter. Minimikravet är således att alla parter har en ekonomi med ett positivt årsbidrag senast 2018.

Frågetecknen i samtliga beslutsunderlag härrör sig från att lagstiftningen skall revideras från 1.1.2018 och i dagens läge finns ingen klarhet i hur lagen om yrkesutbildning och finansieringslagen kommer att behandla de olika parterna. Parternas ekonomi år 2017 är fortfarande beroende av be- slut som regeringen inte fattat.

Enligt beredningens förslag är osäkerhetsfaktorerna de samma i samtliga beslutsunderlag och då de ekonomiska kalkylerna är gjorda på enahanda grunder påverkas ekonomin i samtliga alternativ på samma sätt vilket gör att ekonomin egentligen inte är avgörande då alla parter var för sig förbinder sig att medföra en ekonomi som har positivt rörelseresultat/årsbidrag.

Den största utmaningen är lokalitetsfrågan, vem skall ha ansvaret för lokaliteterna och samkom- munens eventuella roll i fortsättningen som enbart fastighetsägare. Som ett kort sammandrag av rapporten kan konstateras:

 att samkommunen efter att personalen anpassats till ekonomin 2017 har för liten personalre- surs för att uppfylla alla de villkor som kommande lagstiftning medför för utbildningsaktören

 att resurserna för till exempel ett affärsverk inom Borgå stad i praktiken är de samma som inom samkommunen och följaktligen inte tillräckliga såvida inte andra utbildningsaktörer införlivas med samma tidtabell i Borgå stads affärsverk. Stadsstyrelsen har 18.4.2016 godkänt stadsdirek- törens beslutsförslag och bland annat konstaterat:”Stadsstyrelsen anser därför att samkom- munen borde skjuta upp behandlingen av ärendet minst tills att utredningen har blivit färdig.

Stadens centrala mål är att få till stånd en sådan anordnarstruktur som på det bästa möjliga sät- tet tryggar helheten för yrkesutbildningen i regionen. Därför är det inte ändamålsenligt att ha en entydig ståndpunkt till samkommunstyrelsens förslag eller alternativ. Staden konstaterar ändå som sitt principiella svar att den är redo att fortsätta eventuella förhandlingar om överfö- ring av samkommunens verksamheter, personal och egendom organisatoriskt tätare till stads- koncernen eller dess moderbolag, om det genom förhandlingar med övriga ägare erbjuder den bästa möjligheten till att utveckla helheten för yrkesutbildningen”.

 att Prakticums modell innebär att Inveon splittras till att vara utbildningar som fungerar som underhyresgäst i Amisto eller andra tillgängliga hyresutrymmen och att all verksamhet i alla fall vid Edelfeltsstigen upphör och de anställningsförhållanden som hör ihop med samkommunens sätt att ordna yrkesutbildningen försvinner per 31.12.2017 (förutom de lärartjänster som ut- bildningen förutsätter).

 att modellen där Inveon införlivas i Porvoo International College Ab därmed dels är det enda återstående realistiska alternativet men dels också ger de bästa garantierna för att samkom-

(16)

Styrelsen 27.04.2016 s.16

munens yrkesutbildning kan tryggas i fortsättningen. Porvoo International College Ab:s utkast till intentionsavtal (inte behandlat av PIC Ab:s styrelse) ingår i utredningens bilagor.

Ett avtal mellan samkommunen och respektive samarbetspart som möjliggör användningen eller överföringen av samkommunens anläggningstillgångar till den nya utbildningsaktören bör uppgöras både om samkommunen upplöses eller om samkommunen kvarstår som fastighetsägare. Frågan torde förhandlas mellan samkommunens ägarkommuner som en del av den utredning de beställt gällande samkommunens upplösning.

Stadsstyrelsen i Borgå önskar således att frågan inte i detta skede förs vidare till samkommun- stämman utan att den avgörs i direkta förhandlingar ägarkommunerna emellan. Enligt samkommu- nens direktörs uppfattning kan man konstatera att det finns ett avtalsenligt forum, samkommun- stämman, där ägarkommunerna kan komma överens i frågor som berör samkommunen. Ägar- kommunerna har enhälligt godkänt en förpliktande kläm vid senaste samkommunstämma, på ba- sen av den har styrelsen gett samkommunens direktör ett uppdrag. Uppdraget utmynnar i en rad beslutsunderlag till vilken styrelsen har att ta ställning och göra sitt förslag till samkommunstäm- man.

Samarbetsorganets ställningstagande bifogas.

JS Förslag: Styrelsen översänder den slutliga rapporten inklusive beslutsunderlagen till samkommun- stämman. Styrelsen föreslår att samkommunen skall inleda egentliga förhandlingar om en överfö- ring av samkommunens tillstånd att ordna yrkesutbildning till Porvoo International College Ab med representanter för bolaget enligt det preliminära beslutsunderlagets avsikter.

Anita Spring understödd av Kjell Grönqvist föreslår att ärendets behandling sker efter det att ägar- kommunernas utredning om upplösning av samkommunerna behandlats.

Med anledning av det understödda förslaget att avbryta ärendets behandling ställer ordförande föl- jande omröstningsproposition vilken godkännes: De som anser att ärendets behandling skall fort- sätta röstar Ja och de som anser att ärendets behandling skall avbrytas röstar Nej.

Beslut: Vid omrösningen avgavs 5 Ja-röster (Björklund, Elo, Melamies, Paakkanen, Sandström) och 2 Nej-röster ( Grönqvist, Spring). Styrelsen besluter fortsätta behandlingen av ärendet.

Magnus Björklund gör följande beslutsförslag understödd av Stefan Sandström:

Styrelsen översänder den slutliga rapporten inklusive beslutsunderlagen till samkommunstämman.

Styrelsen föreslår att samkommunen skall inleda egentliga förhandlingar om en överföring av sam- kommunens tillstånd att ordna utbildning till Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab med representanter för bolaget enligt det preliminära beslutsunderlagets avsikter.

Styrelsen konstaterar, att verksamhetsförutsättningarna för fortsatt yrkesutbildningsverksamhet på svenska bör tryggas i östra Nyland. Detta kan ske endast genom att skapa en tillräckligt stark, svenskspråkig yrkesutbildningsanordnare på andra stadiet som långsiktigt kan stärka och utveckla utbildningens verksamhetsförutsättningar och kvalitet.

Endast en samgång av Inveon och Prakticum möjliggör ett förverkligande av dessa målsättningar då de båda svenskspråkiga yrkesinstitutens sammanlagda kompetens och resurser kan utnyttjas fullt ut. En samgång mellan Inveon och Prakticum ökar även på ett avgörande sätt valmöjligheterna för de studerande och stöder utvecklingen i de regioner där dagens utbildningsanordnare verkar. Ut- bildningen bör ske möjligast centralt i ändamålsenliga lokaliteter med god nåbarhet för de stu- derande.

(17)

Styrelsen 27.04.2016 s.17

Med anledning av det understödda ändringsförslaget ställer ordförande följande omröstningspro- position: De som stöder förslaget i föredragningslistan röstar Ja, de som stöder Björklunds förslag röstar Nej.

Beslut: Vid omrösningen avgavs 5 Nej-röster (Björklund, Elo, Melamies, Paakkanen, Sandström) och 2 medlemmar avhöll sig från att rösta (Grönqvist, Spring).

Björklunds förslag är styrelsens beslut.

Avvikande mening (Spring): Understöder i princip beredningens förslag men anser att styrelsen borde uppskjutit behandlingen av utbildningsanordnarfrågan tills ägarkommunerna kommit över- ens i frågan om samkommunernas upplösning.

(18)

Styrelsen 27.04.2016 s.18

16 § KALLELSE TILL SAMKOMMUNSTÄMMA

Årets första samkommunstämma skall behandla samkommunens bokslut för föregående kalen- derår. Gällande tidpunkten för stämman finns egentligen inga andra bestämmelser än kommunal- lagens 68 §.

Bestämmelser om hur bokslutet skall upprättas finns i kommunallagen och i bokföringslagen.

Kommunens räkenskapsperiod är kalenderåret. Kommunstyrelsen ska upprätta ett bokslut för rä- kenskapsperioden före utgången av mars månad året efter räkenskapsperioden och lämna det till revisorerna för granskning samt efter revision förelägga fullmäktige bokslutet före utgången av juni (KomL 68 §).

Kallelsetiden enligt grundavtalet är 21 dagar, det vill säga styrelsen bör slå fast ett datum för sam- kommunstämman mellan 23.5.2016 och 30.6.2016. Kalenderöppningen medger således ännu ett styrelsemöte före samkommunstämman om så av någon orsak önskas.

JS Förslag: Samkommunstämman sammankallas 14 juni 2016 kl. 16:00 i Inveon Lundagatan. Styrelsens sammanträder samma dag kl. 14.30.

Beslut: Förslaget godkänns.

(19)

Styrelsen 27.04.2016 s.19

17 § FASTSTÄLLANDE AV SEMESTER

Direktör Johan Söderberg önskar hålla ännu outtagen semester enligt följande:

29.4.2016, 3.5.2016, 6.5.2016, 10.5.2016 och 13.5.2016 sammanlagt fem dagar.

Ordf Förslag: Semester fastställs enligt önskemålet ovan.

Beslut: Förslaget godkänns.

(20)

Styrelsen 27.04.2016 s.20

Anvisning för rättelseyrkande, ändringssökande och besvärs anvisning Datum för sammanträdet 27.04.2016 Styrelsen

BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragraferna 1- 4, 12,15 och 16

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyr- kande enligt 89 § i mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragraferna 5-11,13,14 och 17

Enligt 5 § förvaltningsprocesslagen / annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet.

Anvisning för RÄTTELSEYRKANDE

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelse- yrkande.

Paragraferna 5-11,13,14 och 17

Myndighet hos vilken rättelse yrkas, adress och postadress:

Styrelsen för samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland c/o Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Edelfeltsstigen 1, 06400 Borgå Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.

Besvärsmyndighet, adress och postadress

Helsingfors förvaltningsdomstol, Bangårdsvägen 9, 00521 Helsingfors

Kommunalbesvär, Besvärstid

Paragraf - 30 dagar

Förvaltningsbesvär Besvärstid

Paragraf - 30 dagar

Besvär över beslut som gäller skriftlig varning Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges

(21)

Styrelsen 27.04.2016 s.21

- vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som för- fattat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av bes- värshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Tilläggsuppgifter Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndig- heters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 euro av en ändrings- sökande i förvaltningsdomstolen.

References

Related documents

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras

JS 

Beslut: Styrelsen förelägger samkommunstämman bifogat förslag till budget för år 2017 och eko- nomiplan för åren 2017-2019 och konstaterar, att budgetförslaget för år 2017

Beslutet torde kunna tolkas så att ärendet sätts upp på kommande stämmors föredragningslistor utan ny beredning inom samkommunen i väntan på att ägarkommunerna skall komma

Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har för sin del varken medverkat till eller under- tecknat ett intentionsavtal i ärendet eftersom det upprepade gånger

[r]

Bland dessa noteras största ökningen i andelarna för egen finansiering inom de olika projekt som 

Samkommunens bokslut och verksamhetsberättelse för år 2010 bifogas föredragningslistan. Under