• No results found

Prologen kl. 18:00 Sluttid:20:30

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Prologen kl. 18:00 Sluttid:20:30"

Copied!
42
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sekreterare ...

Camilla Östlund

Ordförande ... ……….

Kjell Öhrström (M) Underskrifter

Justerande ... ……….

Inger Andersen (S)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2015-05-06 Datum för anslags

uppsättande 2015-05-11 Datum för anslags

nedtagande 2015-06-02

Förvaringsplats för

protokollet Kansliet

...

Underskrift

Plats och tid Prologen kl. 18:00 Sluttid:20:30 Beslutande ledamöter Kjell Öhrström (M), ordförande

Helena Butén (M) Margaretha Wiberg (M) Hans Henriksen (M) Göran Ahlquist (M) Cecilia Norlin (M)

Christina Blom Andersson (KD), vice ordförande Inger Andersen (S), 2:e vice ordförande

P A Hammarström (S) Katarina Bergvall (MP) Desirée Björk (Ö)

Heidi Carneheim (M) ersätter Ingalill Zell (C) Ingemar Gerby (M), §63 ersätter Elin Löfroth (FP)

Kristina Asplund (FP), §§59-62, §§64-82 ersätter Elin Löfroth (FP) Ej tjänstgörande ersättare Siv Norman (M)

Lena Holst (MP) Elaine Adlertz (Ö) Övriga närvarande Lars Hortlund, §59

Lena Burman Johansson, §§60-82 Johan Pehrsson, §§60-82

Lotta Lorentzon, §60 Lennart Lundblad, §60 Utses att justera Inger Andersen (S)

(2)

Protokollet omfattar §59-82

(3)

ÄRENDELISTA

§59 Förändrad tjänstemannaorganisation för Socialtjänsten

§60 PRISMA: redovisning av uppdrag och fortsatt arbete

§61 Ändrat huvudmannaskap avseende viss hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet LSS – uppdragsbeskrivning samt ersättning

§62 Återrapportering av öppna jämförelser 2014 – förslag för användning av prestationsmedel

§63 Ny ersättningsmodell för korttidsviselse vid Knalleborgs korttidshem

§64 Anvisningar vid utdelning av medel ur Ulrika Jansdotters fond samt Sociala samfonden

§65 Detaljplan för Ettans väg (fastigheten Kungsberga 1:4 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län

§66 Detaljplan för Ekerö strand (Tappsund 1:60 m fl.) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län

§67 Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (Brygga 1:3 m fl.) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län

§68 Detaljplan för Tappströmsbron (del av Tappström 2:1) i Ekerö kommun, Stockholms län

§69 Detaljplan för fastigheterna Träkvista 1:18 och 4:112 i Ekerö kommun, Stockholms län

§70 Socialnämnden Verksamhetsredovisning per mars 2015

§71 Personuppgiftsombud för Socialnämnden

§72 Val av kontaktpolitiker 2015

§73 Val av ledamöter och ersättare till Socialnämndens individutskott 2015-05-06 - 2015-12-31

§74 Månadsrapport: Beviljade platser i särskilt boende

§75 Månadsrapport: Valfrihet enligt LOV, information per 2015-03-31

§76 Rapport till Kommunfullmäktige, ej verkställda beslut enligt 9 § enligt LSS, enligt 4 kap 1 § och enligt 16 kap 6 f § SoL, kvartal 1 2015

§77 Rapport till kommunens revisorer – ej verkställda beslut enligt 9 § och 28 f-g LSS, enligt 4 kap 1 § och 16 kap 6 f § SoL, kvartal 1 2015

§78 Anmälan av delegationsbeslut

§79 För kännedom

§80 Information - Uppföljning av Socialnämndens utbildning

§81 Information - Arbetsmiljöverkets kommande inspektioner

§82 Information - lägesrapport gällande valfrihet för kost inom hemtjänsten

(4)

§ 59

Förändrad tjänstemannaorganisation för Socialtjänsten (KS15/109) Sammanfattning

Socialnämnden är en beställarnämnd tillika myndighetsnämnd. Till stöd för nämnden finns idag en tjänstemannaorganisation i två kontor – nämndkontor social och socialkontor.

Förslag föreligger till sammanslagning av de båda kontoren till ett sammanhållet socialkontor.

Den föreslagna förändringen sker primärt i syfte att förenkla och förtydliga tjänste-

mannaorganisationen men också för att stärka samordningen av de samlade resurserna inom socialtjänsten. Ett skäl till förändringen är också att minska sårbarheten i

ledningsorganisationen.

Organisationsförändringen föreslås ske fr o m 2015-09-01.

Det nya socialkontoret kommer att ledas av en socialchef med det övergripande verksamhets- /ekonomi och personalansvaret. Till ledningsorganisationen kommer även en tjänst som biträdande socialchef inrättas. Övriga tjänster och roller och är jämfört med idag oförändrade.

Med förändringen upphör de nuvarande befattningarna chef nämndkontor social och socialchef. Befintliga befattningshavare kommer att erbjudas tjänster i den nya organisationen. Beslut om tillsättning av chefstjänst beslutas av kommundirektören.

Beslut

Socialnämnden noterar informationen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Förändrad tjänstemannaorganisation för socialtjänsten

PM Förändrad tjänstemannaorganisation för Socialtjänsten.

(5)
(6)

§ 60

PRISMA: redovisning av uppdrag och fortsatt arbete (SN13/140) Sammanfattning

I december redovisades det påbörjade PRISMA-arbetet. Uppdraget gavs att till mars återkomma med en fördjupad redovisning, vilket nu föreligger.

Nämndkontorens bedömning är att det uppdraget är genomfört.

Handlingsplanen redovisar att olika samverkansaktiviteter och -processer påbörjats och att fler är planerade för 2015 samt kommande planeringsperiod.

Beslut

1. Socialnämnden noterar informationen.

2. Socialnämnden beslutar att ge socialchefen i uppdrag att tillsammans med

produktionscheferna för Ekerö Kultur samt Barn och utbildning återkomma till sammanträdet i december 2015 med en lägesrapport av 2015 års arbete.

Beslutsunderlag

§36 PRISMA: redovisning av uppdrag och fortsatt arbete

Tjänsteutlåtande - PRISMA: redovisning av uppdrag & fortsatt arbete

Handlingsplan för säkerställande av samverkan mellan Socialtjänst och

Produktionsområdena Barn och Utbildning och Kultur och Fritid gällande barn och unga i riskzon

(7)

§ 61

Ändrat huvudmannaskap avseende viss hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet LSS – uppdragsbeskrivning samt ersättning (SN15/24)

Sammanfattning

Ansvaret för viss hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet LSS övergår fr o m 2015-10-01 från Stockholms läns landsting till länets kommuner.

Med anledning av detta beslutade Socialnämnden 2015-03-18 att uppdraget för hälso- och sjukvårdsansvaret (gruppboende, serviceboende och daglig verksamhet LSS) ska beställas av Produktionsområde Omsorg. Socialnämnden beslutade samtidigt ge nämndkontoret i uppdrag att återkomma till Socialnämnden med förslag till uppdragsbeskrivning samt ersättning för uppdraget.

Förslag till uppdragsbeskrivning samt preliminär kostnadsberäkning/ersättning föreligger.

Beslut

1. Socialnämnden beslutar fastställa uppdragsbeskrivning avseende hälso- och sjukvårdsansvaret för bostad med särskild service samt daglig verksamhet inom LSS.

2. Socialnämnden beslutar att bilägga uppdragsbeskrivningen till överenskommelsen för 2015 mellan Socialnämnden och Produktionsområde Omsorg.

3. Socialnämnden noterar att den preliminära kostnadsberäkningen för 2016 om ca 3,3 mkr överstiger den intäkt skatteväxlingen ger.

4. Socialnämnden beslutar att delge informationen till Kommunstyrelsen.

Expedieras till Kommunstyrelsen

Produktionsområde Omsorg

(8)

Beslutsunderlag

§37 Ändrat huvudmannaskap avseende viss hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet LSS – uppdragsbeskrivning samt ersättning

Tjänsteutlåtande - Ändrat huvudmannaskap avseende viss hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet - uppdragsbeskrivning samt ersättning

PM - Ändrat huvudmannaskap avseende viss hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet - uppdragsbeskrivning samt ersättning- reviderad 2015-04-23

Preliminär kostnadsberäkning, Hälso- och sjukvårdsansvar LSS i Ekerö

(9)

§ 62

Återrapportering av öppna jämförelser 2014 – förslag för användning av prestationsmedel (SN14/148)

Sammanfattning

Socialnämnden beslutade 2015-03-18 att ge Nämndkontor Social i uppdrag att återkomma till nämnden gällande användning av prestationsmedel för de mest sjuka äldre.

Nämndkontor Social har i samarbete med verksamhetsansvarig för respektive boendeenheter tagit fram förslag på fortsatt användning av prestationsmedlen, fördelat på främst fyra poster.

Beslut

Socialnämnden beslutar att fördela prestationsmedel för de mest sjuka äldre enligt följande:

1. Centralt anordnad utbildning - 350 000 kr.

2. Kompetensutveckling och trivsel - 500 000 kr.

3. Gemensamma utrymmen och lokaler i särskilt boende utöver normalt fastighetsägaransvar - 1 000 000 kr.

4. Inventarier och hjälpmedel - 150 000 kr.

Expedieras till Ekgården

Färingsöhemmet Kullen

Beslutsunderlag

§38 Återrapportering av öppna jämförelser 2014 – förslag för användning av prestationsmedel

Tjänsteutlåtande - Återrapportering av öppna jämförelser 2014 - förslag för användning av prestationsmedel

(10)
(11)

§ 63

Ny ersättningsmodell för korttidsviselse vid Knalleborgs korttidshem (SN15/65)

Sammanfattning

Socialnämnden har genom verksamhetsplanen uppdragit åt nämndkontoret att lämna förslag till volymbaserad ersättningsmodell för korttidsvistelse vid Knalleborgs korttidshem.

Förslag föreligger till volymbaserad ersättningsmodell för korttidsvistelse. Modellen togs fram av Ekerö tillsammans med övriga nordvästkommuner inför gemensam

ramavtalsupphandling av korttidsvistelse 2013. Ersättningsmodellen tillämpas idag vid köp av externa platser.

Bedömning av preliminär nivå för samtliga barn som idag har beslut om plats på Knalleborgs korttidshem har genomförts. Bedömningarna ligger till grund för beräkning av ersättning per nivå. Beräknad ersättning vid övergången innebär, förutsatt befintligt antal platser, en

merkostnad för Socialnämnden om ca 65 tkr för 2015. Merkostnaden är relaterad till högre volymer (fler barn/platser) än budget medger.

Under 2015 kommer LSS-handläggare vid Socialkontoret att följa upp varje barn för att säkerställa den bedömda nivån. Nämndkontoret kommer därefter i samband med detta tillsammans att följa upp implementeringen av den nya ersättningsmodellen samt

ersättningsnivåerna. I samband med detta kan vissa korrigeringar avseende ersättningsnivåer inte utslutas.

Beslut

Socialnämnden fastställer ersättningsmodell samt ersättningsnivåer avseende korttidsvistelse vid Knalleborgs korttidshem.

Jäv

Kristina Asplund (FP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Expedieras till Socialkontoret

(12)

Produktionsområde Omsorg

Beslutsunderlag

§39 Ny ersättningsmodell för korttidsviselse vid Knalleborgs korttidshem

Tjänsteutlåtande - Ny ersättningsmodell för Knalleborgs korttidshem

(13)

§ 64

Anvisningar vid utdelning av medel ur Ulrika Jansdotters fond samt Sociala samfonden (SN15/41)

Sammanfattning

Socialnämnden beslutar årligen om utdelning av fondmedel ur Ulrika Jansdotters fond och Sociala samfonden. Ändamålet för fonderna regleras i stadgar fastställda av Kammarkollegiet.

Socialnämnden har att besluta om utdelning från fondernas avkastning. Fondernas förmögenhet och tillgångar i övrigt förvaltas av Kommunstyrelsen.

2014 fanns 70.000 kr att fördela ur Ulrika Jansdotters fond. Avkastningen för Sociala samfonden var 1.553 kr. Mot bakgrund av det ringa beloppet i Sociala samfonden har Socialnämnden de senaste åren inte delat ut några medel från fonden. Nämnden beslutade 2012-06-13 överlämna fråga om eventuell permutation av fonden till Kommunstyrelsen för beslut. Översyn med avseende på detta pågår.

Antalet ansökningar till fonderna har de senaste åren ökat. 2014 inkom 31 ansökningar till respektive fond. Detta år var det samma personer som sökte till båda fonderna.

Beslut

Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet till Nämndkontor Social för komplettering med Färentuna församlings gränser.

Beslutsunderlag

§40 Anvisningar vid utdelning av medel ur Ulrika Jansdotters fond samt Sociala samfonden

Tjänsteutlåtande - Utdelning från Ulrika Jansdotters fond samt Sociala samfonden

Permutation av sociala fonder förvaltade av Ekerökommun 1985-11-15

(14)

§ 65

Detaljplan för Ettans väg (fastigheten Kungsberga 1:4 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län (SN15/70)

Sammanfattning

Stadsarkitektkontoret har utarbetat förslag till detaljplan för planområdet Ettans väg

(fastigheten Kungsberga 1:4 m fl) beläget i Kungsberga på norra Färingsö. Området utgörs av enskilt ägda fastigheter och omfattar totalt ca 20 hektar. Syftet med detaljplanen är att

möjliggöra att nya fastigheter kan byggas i området och att dessa samt befintliga fastigheter ska kunna anslutas till det kommunala VA-nätet.

Socialnämnden har tillställts möjligheten att yttra sig över detaljplan för Ettans väg

(fastigheten Kungsberga 1:4 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län. Synpunkter ska vara Stadsarkitektkontoret tillhanda senast den 6 maj 2015. Social-nämnden har begärt anstånd och fått förlängd svarstid till dess att justering skett efter Socialnämndens

sammanträde den 6 maj.

Förslag till yttrande föreligger.

Beslut

1. Socialnämnden fastställer yttrande beträffande detaljplan för Ettans väg (fastigheten Kungsberga 1:4 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län.

2. Socialnämnden beslutar att ge Socialnämndens ordförande i uppdrag att underteckna yttrandet.

Expedieras till Stadsarkitektkontoret

Beslutsunderlag

§41 Detaljplan för Ettans väg (fastigheten Kungsberga 1:4 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län

Tjänsteutlåtande - Detaljplan för Ettans väg (fastigheten Kungsberga 1:4 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län

(15)

Yttrande - Detaljplan för Ettans väg (fastigheten Kungsberga 1:4 m fl.) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län

Remiss: Detajplan för Ettans väg (fastigheten Kungsberga 1:4 m fl.) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län, Uppdaterade planhandlingar

Bilaga - Karta - Detaljplan för Ettans väg (Fastigheten Kungsberga 1:4 m fl) på Färingsö

(16)

§ 66

Detaljplan för Ekerö strand (Tappsund 1:60 m fl.) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län (SN15/51)

Sammanfattning

Socialnämnden har tillställts möjligheten att yttra sig över detaljplan för Ekerö strand (Tappsund 1:60 m fl.) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län.

Planförslag för området har varit ute på samråd vid två tillfällen, senast 2013 varvid Socialnämnden yttrat sig. Det nu reviderade förslaget har tagit inkomna synpunkter från sakägare (fastighetsägare och instanser) i beaktande och det reviderade planförslaget har nu skickats ut till berörda för synpunkter.

Eventuella synpunkter ska vara Stadsarkitektkontoret tillhanda senast 7 april 2015.

Socialnämnden har begärt anstånd och fått förlängd svarstid till efter Socialnämndens sammanträde 6 maj.

Förslag till yttrande föreligger.

Beslut

1. Socialnämnden fastställer yttrande beträffande detaljplan för Ekerö strand (Tappsund 1:60 m fl.) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län.

2. Socialnämnden beslutar att ge Socialnämndens ordförande i uppdrag att underteckna yttrandet.

Expedieras till Stadsarkitektkontoret

Beslutsunderlag

§42 Detaljplan för Ekerö strand (Tappsund 1:60 m fl.) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län

Tjänsteutlåtande - Detaljplan för Ekerö strand (Tappsund 1:60 m fl.) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län

(17)

Yttrande - Detaljplan för Ekerö strand (Tappsund 1:60 m fl.) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län

Remiss - Detaljplaner för Ekerö strand (Tappsund 1:60 m fl.) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län

Bilaga - detaljplan Ekerö strand, Tappsund 1.:60 m fl

(18)

§ 67

Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (Brygga 1:3 m fl.) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län (SN15/50)

Sammanfattning

Socialnämnden har tillställts möjligheten att yttra sig över detaljplan för Fredrikstrandsvägen (Brygga 1:3 m fl.) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län.

Planförslag har tidigare varit ute på samråd varvid Socialnämnden yttrade sig. I föreliggande planförslag har synpunkter som då inkom från sakägare och remissinstanser beaktats och har i viss mån förtydligats och reviderats.

Eventuella synpunkter ska vara Stadsarkitektkontoret tillhanda senast 7 april 2015.

Socialnämnden har begärt anstånd och fått förlängd svarstid till dess justering skett efter Socialnämndens sammanträde 6 maj.

Förslag till yttrande föreligger.

Beslut

1. Socialnämnden fastställer yttrande beträffande detaljplan för Fredrikstrandsvägen (Brygga 1:3 m fl.) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län.

2. Socialnämnden beslutar att ge Socialnämndens ordförande i uppdrag att underteckna yttrandet.

Expedieras till Stadsarkitektkontoret

Beslutsunderlag

§43 Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (Brygga 1:3 m fl.) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län

Tjänsteutlåtande - Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (Brygga 1:3 m fl.) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län

Yttrande - Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (Brygga 1:3 m fl.) på Ekerö i Ekerö kommun,

(19)

Stockholms län

Detaljplaner för Fredrikstandsvägen (Brygga 1:3 m fl.) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län

bilaga - detaljplan för Fredrikstrandsvägen 1:3 m fl

(20)

§ 68

Detaljplan för Tappströmsbron (del av Tappström 2:1) i Ekerö kommun, Stockholms län (SN14/137)

Sammanfattning

Stadsarkitektkontoret har uppdraget att utarbeta en detaljplan för området kring

Tappströmsbron. Detta mot bakgrund av Trafikverkets arbete med en vägplan för väg 261 där en flytt av Tappströmsbron västerut har påtalats. En flytt av bron är inte förenlig med gällande detaljplan.

Förslaget har tidigare varit ute på samråd varvid Socialnämnden behandlade ärendet 2014-12- 11. Socialnämnden hade då inget att erinra över förslaget.

Socialnämnden har tillställts möjligheten att yttra sig över detaljplan för Tappströmsbron (del av Tappström 2:1) i Ekerö kommun, Stockholms län.

Eventuella synpunkter ska vara Stadsarkitektkontoret tillhanda senast 6 maj 2015.

Socialnämnden har begärt anstånd och fått förlängd svarstid till dess att justering skett efter Socialnämndens sammanträde den 6 maj.

Beslut

1. Socialnämnden fastställer yttrande beträffande detaljplan för Tappströmsbron (del av Tappström 2:1) i Ekerö kommun, Stockholms län.

2. Socialnämnden beslutar att ge Socialnämndens ordförande i uppdrag att underteckna yttrandet.

Expedieras till Stadsarkitektkontoret

Beslutsunderlag

§44 Detaljplan för Tappströmsbron (del av Tappström 2:1) i Ekerö kommun, Stockholms län

Tjänsteutlåtande - Detaljplan för Tappströmsbron (del av Tappström 2:1) i Ekerö kommun, Stockholms län

(21)

Yttrande - Detaljplan för Tappströmsbron (del av Tappström 2:1) i Ekerö kommun, Stockholms län

Remiss: Detaljplan för Tappströmsbron (del av Tappström 2:1) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län - granskning

Bilaga - karta detaljplan för Tappströmsbron (del av Tappström 2:1)

(22)

§ 69

Detaljplan för fastigheterna Träkvista 1:18 och 4:112 i Ekerö kommun, Stockholms län (SN15/72)

Sammanfattning

Socialnämnden har tillställts möjligheten att yttra sig över detaljplan för fastigheterna Träkvista 1:18 och 4:112 i Ekerö kommun, Stockholms län.

Sakägare och instanser har nu beretts möjlighet att yttra sig på upprättat planförslag.

Eventuella synpunkter ska vara Stadsarkitektkontoret tillhanda senast 11 maj 2015.

Beslut

1. Socialnämnden fastställer yttrande beträffande detaljplan för fastigheterna Träkvista 1:18 och 4:112 i Ekerö kommun, Stockholms län.

2. Socialnämnden beslutar att ge Socialnämndens ordförande i uppdrag att underteckna yttrandet.

Expedieras till Stadsarkitektkontoret

Beslutsunderlag

§45 Detaljplan för fastigheterna Träkvista 1:18 och 4:112 i Ekerö kommun, Stockholms län

Tjänsteutlåtande - Detaljplan för fastigheterna Träkvista 1:18 och 4:112 i Ekerö kommun, Stockholms län

Yttrande - Detaljplan för fastigheterna Träkvista 1:18 och 4:112 i Ekerö kommun, Stockholms län

Remiss: Detaljplan för fastigheterna Träkvista 1:18 och 4:112 i Ekerö kommun, Stockholms län - Samråd

Bilaga: Karta - Detaljplan för fastigheterna Träkvista 1:18 och 4:112 i Ekerö kommun

(23)
(24)

§ 70

Socialnämnden Verksamhetsredovisning per mars 2015 (SN15/8) Sammanfattning

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. Nämnden ansvarar även för mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande asylsökande barn. Driftbudget för 2015 är ca 471,6 mkr.

Efter det första kvartalet 2015 redovisar Socialnämnden ett positivt utfall med ca 8,2 mkr. Det prognostiserade resultatet för helåret är 1,5 mkr.

Volymutvecklingen följer i stort budget inom samtliga områden. En fortsatt ökning av personer med neuropsykiatriska diagnoser som ansöker om insatser enligt LSS kan

konstateras. Vidare noteras sedan hösten 2014 en ökning av antalet orosanmälningar avseende barn och unga som riskerar att fara illa. Prognosen tar hänsyn till ett antagande om förändrade och tillkommande insatser under återstående del av året.

Från den 1 oktober 2015 övergår ansvaret för viss hälso- och sjukvård från landstinget till kommunen. Kostnaden för uppdraget överstiger den intäkt skatteväxlingen medför.

Merkostnaden under 2015 uppgår till ca 700 tkr (beaktat kostnader för uppstart en månad innan verksamheten startar) vilket prognosen tar hänsyn till.

I budget för 2015 tillfördes Socialnämnden medel utanför budgetramen med anledning av de då aviserade föreskrifterna kring behovsanpassad bemanning i särskilt boende. Föreskrifterna skulle ha medfört ökade krav på socialtjänsten vad gäller utredning, beslut och uppföljning.

Socialstyrelsen drog med kort varsel tillbaka föreskrifterna och ett eventuellt införande avvaktar nu regeringens beslut. I Ekerö hade förberedelsearbete och tillsättning av tillfällig handläggare redan påbörjats när föreskrifterna drogs tillbaka. Den tillfälliga

resursförstärkningen har uppdraget att följa

upp samtliga platser i särskilt boende vilket innebär att den används i linje med de aviserade föreskrifterna.

Verksamhetens inriktning vad avser uppdraget följer i övrigt i stort planeringen för året.

Utvecklingsaktiviteter sker i linje med mål och verksamhetsplan.

Av investeringsbudgetens ca 2,8 mkr prognoseras 1,7 mkr användas under året. Aktiviteter pågår eller planeras inom samtliga investeringsområden-/projekt. När det gäller området

”digitala trygghetslarm” kommer ett pilot-/försöksprojekt i mindre skala sättas upp under hösten. Erfarenheter från detta kommer att ligga till grund för implementering av samtliga larm.

(25)

Beslut

Socialnämnden fastställer verksamhetsredovisning per mars 2015 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Expedieras till Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

§46 Socialnämnden Verksamhetsredovisning per mars 2015

Socialnämnden Verksamhetsredovisning per mars 2015

Verksamhetsredovisning per mars 2015, Socialnämnden - reviderad 2015-05-04

(26)

§ 71

Personuppgiftsombud för Socialnämnden (SN13/66) Sammanfattning

Socialnämnden utsåg 2013-05-02 Isabelle Andersson till personuppgiftsombud för

Socialnämnden. Uppdraget omfattar Socialnämnden med kontor. Personuppgifts-ombud för den interna produktionen utses av Kommunstyrelsen.

Då Isabelle Andersson slutar sin tjänst som nämndsekreterare behöver nämnden utse nytt personuppgiftombud från den 15 maj 2015.

Beslut

1. Socialnämnden entledigar Isabelle Andersson som personuppgiftsombud från den 15 maj 2015.

2. Socialnämnden utser Camilla Östlund till personuppgiftsombud för Socialnämn-den från den 15 maj 2015.

Expedieras till

Camilla Östlund, Kommunkansliet Isabelle Andersson, Kommunkansliet

Beslutsunderlag

§47 Personuppgiftsombud för Socialnämnden

Personuppgiftsombud för Socialnämnden

(27)

§ 72

Val av kontaktpolitiker 2015 (SN15/35) Sammanfattning

Partierna ska nominera kontaktpolitiker till Socialnämndens verksamheter. Följande platser bordlades av Socialnämnden den 18 mars 2015.

Beslut

Socialnämnden beslutar om följande kontaktpolitiker:

Skärviks gruppbostad Bordläggs

Svalans gruppbostad Bordläggs

Ekerös servicebostad Bordläggs

Ärlans serviceboende Bordläggs

Daglig verksamhet - intern produktion Per-Arne Hammarström (S)

Expedieras till

Daglig verksamhet - intern produktion

Beslutsunderlag

§48 Val av kontaktpolitiker 2015

(28)
(29)

§ 73

Val av ledamöter och ersättare till Socialnämndens individutskott 2015- 05-06 - 2015-12-31 (SN14/133)

Beslut

Socialnämnden väljer följande ledamöter och ersättare:

Ledamöter Bordläggs Lena Holst (MP) Ersättare Bordläggs

Katarina Bergwall (MP)

Expedieras till

Socialnämndens individutskott

Beslutsunderlag

§49 Val av ledamöter och ersättare till Socialnämndens individutskott 2015-05-06---2015-12- 31

(30)

§ 74

Månadsrapport: Beviljade platser i särskilt boende (SN15/11) Sammanfattning

Socialkontoret har upprättat månadsstatistik t o m 2015-03-27 avseende personer med beslut om permanent särskilt boende med heldygnsomsorg samt vistelse i avvaktan på erbjudande.

Beslut

Socialnämnden noterar informationen.

Beslutsunderlag

§50 Månadsrapport: Beviljade platser i särskilt boende

Kommentar till månadsstatistik 2015-03-27

Månadsstatistik - Beviljade platser i särskilt boende, 2015-03-27

(31)

§ 75

Månadsrapport: Valfrihet enligt LOV, information per 2015-03-31 (SN15/12)

Sammanfattning

Information om valfrihetssystem inom socialtjänsten per 2015-03-31.

Beslut

Socialnämnden noterar informationen.

Beslutsunderlag

§51 Månadsrapport: Valfrihet enligt LOV, information per 2015-03-31

Tjänsteutlåtande - Valfrihet enligt LOV, information per 2015-03-31

(32)

§ 76

Rapport till Kommunfullmäktige, ej verkställda beslut enligt 9 § enligt LSS, enligt 4 kap 1 § och enligt 16 kap 6 f § SoL, kvartal 1 2015 (SN15/14) Sammanfattning

Socialnämnden ska till Kommunfullmäktige lämna en rapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Rapporteringen ska ske en gång per kvartal och denna rapport avser kvartal 1 2015.

Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd/insatser dessa beslut gäller för samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Nämnden ska även lämna en rapport till Kommunfullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § och 9 § LSS som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska också ange vilka typer av bistånd/insatser dessa beslut gäller för samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Rapporteringen av ej verkställda beslut kvartal 1 2015 har behandlats av Socialnämndens individutskott. Socialnämnden har tagit del av rapporteringen och har gjort bedömningen att inga vidare åtgärder behöver vidtas med anledning av denna.

SoL = Socialtjänstlagen (2001:453)

LSS = Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Beslut

Socialnämnden noterar redovisningen avseende kvartal ett 2015 och överlämnar rapporten till Kommunfullmäktige.

Expedieras till Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Rapport till Kommunfullmäktige, ej verkställda beslut enligt 9 § enligt LSS, enligt 4 kap 1 § och enligt 16 kap 6 f § SoL, kvartal 1 2015

(33)

Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS och enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 f § Sol, kvartal 1 2015

(34)

§ 77

Rapport till kommunens revisorer – ej verkställda beslut enligt 9 § och 28 f-g LSS, enligt 4 kap 1 § och 16 kap 6 f § SoL, kvartal 1 2015 (SN15/13) Sammanfattning

Socialnämnden skall till kommunens revisorer lämna en rapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Rapporteringen ska ske en gång per kvartal och denna rapport avser kvartal 1 2015.

Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd/insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Nämnden skall även lämna en rapport till kommunens revisorer över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § och 9 § LSS som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten

avbröts. Nämnden skall också ange vilka typer av bistånd/insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Rapporteringen av ej verkställda beslut kvartal 1 2015 har behandlats av Socialnämndens individutskott. Socialnämnden har tagit del av rapporteringen och har gjort bedömningen att inga vidare åtgärder behöver vidtas med anledning av denna.

SoL = Socialtjänstlag (2001:453)

LSS = Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Beslut

Socialnämnden noterar redovisning avseende kvartal 1 2015 och överlämnar rapporten till kommunens revisorer.

Expedieras till Kommunens revisorer

Beslutsunderlag

Rapport till kommunens revisorer - ej verkställda beslut enligt 9 § och 28 f-g § LSS, enligt 4 kap 1 § och 16 kap 6 f § SoL, kvartal 1 2015

(35)

Rapportering till revisorerna av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g

§§ LSS och enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 f § Sol, kvartal 1 2015

(36)

§ 78

Anmälan av delegationsbeslut (SN15/4) Sammanfattning

Socialnämndens individutskott

- Individutskottets protokoll 2015-03-16 §§ 35-44 - Individutskottets protokoll 2015-04-13 § 45-60 Sektion äldre-och personer med funktionsnedsättning

- Delegationslista SoL personer med funktionsnedsättning mars 2015 (2015-04-01)

- Delegationslista LSS mars 2015 (2015-04-01) Sektion vuxna

- Delegationslista ekonomiskt bistånd mars 2015 (2015-04-01)

- Delegationslista funktionsnedsättning vuxen mars 2015 (2015-04-01) Sektion barn och ungdom

- Delegationslista barn och unga mars 2015 (2015-04-01) Nämndansvarig

- Delegationsbeslut 2015-03-18 Avslag på ansökan om att bli utförare enligt 8 kap 1 § Lagen om valfrihetssystem (SFS 2008:962).

- Delegationsbeslut 2015-03-25 Avslag på ansökan om att bli utförare enligt 8 kap 1 § Lagen om valfrihetssystem (SFS 2008:962).

Beslut

Socialnämnden noterar informationen.

Beslutsunderlag

Anmälan av delegationsbeslut

(37)
(38)

§ 79

För kännedom (SN15/36) Sammanfattning

Följande handlingar cirkulerar i pärm under sammanträdet:

- Nationella riktlinjer, Socialstyrelsen

- Information – Ny rapport: Utbildning för asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan tillstånd

- Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS, Socialstyrelsen

- Partnerkontakt: Säkerhetsarbete med våldsutsatta personer när våldsutövaren går i behandling, Socialstyrelsen

- Protokollsutdrag Socialnämndens individutskott 2015-03-16 § 37 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg

- Protokollsutdrag Socialnämndens individutskott 2015-03-16 § 38 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg

- Nulägesrapport omhändertagande av avlidna/bårhusförvaring, KSL - Lägesinformation – platser särskilt boende 3 mars 2015

- Protokoll Kommunala pensionärsrådet 2015-03-04 §§ 1-8 - Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2015-04-08

- Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2015-04-14 § 57 Överlåtelse av avtal Stockby 1:348, Särskilt boende, Stenhamra

- Föranmälan - inspektion av socialsekreterares arbetsförhållanden, 19 maj 2015 - Föranmälan - inspektion avsocialsekreterares arbetsförhållanden, 28 maj 2015 - Information enligt § 19 MBL 2015-04-16

Beslut

Socialnämnden noterar informationen

Beslutsunderlag

För kännedom

(39)
(40)

§ 80

Information - Uppföljning av Socialnämndens utbildning Sammanfattning

Det blir en uppföljning på Socialnämndens utbildning som genomfördes den 15 april 2015.

Socialnämndens ordförande Kjell Öhrström (M) informerar om att uppföljningen planeras till den 23 september 2015 med start kl 16.00.

Beslut

Socialnämnden noterar informationen.

(41)

§ 81

Information - Arbetsmiljöverkets kommande inspektioner Sammanfattning

Arbetsmiljöverket inspekterar socialsekreterares arbetsmiljö över hela landet 2015-2017.

Syftet är att förebygga ohälsa som kan uppstå på grund av organisatoriska och sociala arbetsförhållanden. De har föranmält besök den 19 och den 28 maj 2015 för att

inspektera situationen i Ekerö kommun. Lena Burman Johansson, chef Nämndkontor Social, informerar om planerade inspektioner.

Beslut

Socialnämnden noterar informationen.

(42)

§ 82

Information - lägesrapport gällande valfrihet för kost inom hemtjänsten Sammanfattning

Socialnämnden har gett Nämndkontor Social i uppdrag att utreda kostnader och övriga förutsättningar för att mat till hemtjänsttagare ska kunna produceras av matställen och restauranger på Ekerö samt att Ekgården och Färingsöhemmet erbjuder två alternativ till de boende på respektive äldreboende. Lena Burman Johansson, chef Nämndkontor Social, ger kort lägesrapport om arbetet med utredningen.

Beslut

Socialnämnden noterar informationen.

References

Related documents

Socialnämnden beslutar att ingångshyran för år 2017 fr.o.m 1/7 för de som flyttar från Färingsöhemmet till Söderströmsgården sätts till 5 600 kronor per månad.. Priset

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att fyra tomter styckas av från Ekerö-Sundby 1:1 samt att ordna kommunalt vatten och avlopp (VA) för hela.. området

Befintlig brygga till Älvnäs 1:73 ligger delvis inom vattenområde, som ingår i gällande detaljplan för västra Älvnäs, dvs en annan detaljplan än för landområdet, och är

Området består i huvudsak av mark och berggrund med normal radioaktivitet enligt radonriskkarta för Ekerö kommun.. Innan grundläggningsmetod

Planområdet ligger även inom ”område i anslutning till värdekärnor” för riksintresseområde för kulturmiljövård enligt 3 kap 6 § Miljöbalken (MB).. Värdekärnorna är

Om planen anger förutsättningarna för kommande tillstånd för sådana verksamheter eller åtgärder som anges i 3 avdelningen MB (eller bilaga 3 till förordningen

Förslag till område som bör omfattas av planen.. 11 § miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en plan eller ett program ska upprättas eller ändras.

Berörda myndigheter ska senast år 2009 ha identifierat och tagit fram åtgärdsprogram för de mest värdefulla natur- och kulturmiljöer som behöver ett långsiktigt skydd i eller