Sammanträdesdatum Kornmunstyrelsen Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 7 januari 2014 klockan 09:00-11 :55. Ajournering 09:05-10.

Full text

(1)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kornmunstyrelsen 2014-01-07

Plats och sammanträdestid

Beslutande Ledamöter

Öv1iga närvarande Ej beslutande ersättare

Övriga deltagare

Protokolljusterare

Justeringens plats och tid

Underskrifter sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

Anslag/bevis

Organ

Sanunanträdesdatum

Datmn då anslaget sätts upp

Protokollets fcirvmingsplats

Undersklitt

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby

Tisdag 7 januari 2014 klockan 09:00-11 :55.

Ajournering 09:05-10.00

Micael Glennfalk (M), ordforande PerÅke Svensson (C)

Helen Nilsson (S) Leif Carlson (M)

Ingela Nilsson Nachtweij (C) Göran Gustafsson (KD) Lis-Astrid Andersson (S) Peter Högberg (S)

Lars Johansson (V) Börje Forss (FP) Bo Stigstedt (S)

Turistchef P eter Göransson styrelseordfårande Ulf Bergh T.f. ekonomichef Håkan Ilestrand Controller Patrik Simonsson

Administrativ chef Anna Erlandsson Karlsson Kanslijurist Therese Jigsved

Trafiksamordnare Joakim Svensson T.f. kornmunchef Monica Bergh Kornmunsekreterare Ewa Gunnarsson PerÅke Svensson (C)

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kornmunstyrelsen 2014-01-07

2014-01-15 Datum då anslaget tas ned

UtdragsbestyrkBing

§ l

§ l

§2

§2

§4

§4

§ 5

Paragrafer 1-14

2014-02-07

Sidnr

l (l)

(2)

~ VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sanunanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2014-01-07

Protokolljusterare

KS §l

Presentation av ny turistchef

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen fattar inget beslut.

Ärendet

Vid dagens sammanträde får kommunstyrelsen en presentation av den nye turistchefen i Vimmerby kommun, Peter Göransson. styrelseordförande Ulf Bergh deltar också.

Utdragsbestyrkning

l (l)

(3)

. VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2014-01-07

Protokolljusterare

KS § 2 Dm 306/2013 Kod 042

Planering och uppföljning 2014- årshjul-återremiss

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att

l. återremittera ärendet till ekonomiavdelningen for komplettering och änd- ring enligt det som framkommit vid dagens sammanträde

2. ärendet tas upp igen på kommunstyrelsens sammanträde 2014-01-21.

Ärendet Bakgrund

Kommunfullmäktige antog foregående år en ny styrmodell for kommunen.

Syftet med denna är att säkra en sammanhängande modell får styrning, led- ning och uppfoljning får att uppnå en god ekonomisk hushållning. Kom- munfullmäktige har fastställt innehållet for kommunens styrmodell i form av vision, värdegrund, strategisk plan, budget, nämnplaner med mera. I model- len har kommunfullmäktige också fastställt vem som ansvarar for respektive del.

Den fastställda styrmodellen reglerar däremot inte när i tid de olika delarna ska beslutas. Tidigare år har kommunstyrelsen fastställt en planeringskalen- der for året där ekonomisk uppfoljning samt budgetberedningen har reglerats tidsmässigt.

Med den nya styrmodellen finns ambitionen att utöver ekonomi på ett bättre sätt också inkludera verksamhetsperspektivet i planeringen och uppfoljning- en.

Ekonomiavdelningens förslag till årshjul

Då kommunen tillämpar två-års-budget (nuvarande 2014-2015) så kommer 2014 präglas av uppfoljning av de uppsatta budgetramarna och verksam- hetsmålen. 2015 kommer återigen bli ett år som präglas av strategier och prioriteringar.

Utdragsbestyrkning

1(3)

(4)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum 2(3)

Kommunstyrelsen 2014-01-07

Protokolljusterare

Uppföljning sker i form av budgetuppföljning (ekonomisk och styrkort) efter april månad och delårsrapport efter augusti månad. Budgetuppföljningen och delårsrapporten beslutas av kommunfullmäktige. Därutöver ska enkel må- nadsrapport får hela kommunen tas fram efter månaderna maj, juli, septem- ber, oktober och november, vilka rapporteras till kommunstyrelsen.

Under hösten ska dessutom nämndplanerna uppdateras med nya aktiviteter som ska genomfåras under 2015 samt pröva om målen ska omformuleras.

De uppdaterade nämndplanerna beslutas av respektive nämnd.

Vid dagens sammanträde deltar t.f. ekonomichef Håkan Ilestrand och con- troller Patrik Simonsson. Ekonomichefen redogör får fårslaget till årshjul och vilka ändringar som föreslås i jämförelse med förra årshjulet

Ärendet diskuteras.

Ordfårande Micael Glennfalk (M) berättar att kommunstyrelsen tidigare har bestämt att ha täta uppföljningar, med tyngdpunkt på våren, får att hinna göra eventuella åtgärder under året. Han vill att årshjulet kompletteras med fler budgetavstämningar på våren. Århjulet ska också innehålla en del där 2015 presenteras, där man jobbar med visionsarbete.

Peter Högberg (S) och Göran Gustafsson (KD) efterfrågar månatliga budget- uppföljningar liknande dem som övriga nämnder har. Enligt ekonomichefen kommer detta blir aktuellt från maj månad och framåt.

Ingela Nilsson Nachtweij (C) har önskemålet att även kommunfullmäktiges datum läggs in i årshjulet

Förslag till beslut

Ekonomiavdelningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfull- mäktige besluta att godkänna ramen får planering och uppföljning i det så kallade årshjulet får 2014.

Ordfåranden föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till ekono- miavdelningen får komplettering och ändring enligt det som framkommit vid dagens sammanträde och att ärendet tas upp igen vid nästa sammanträde ..

Beslutsgång

Ordfåranden finner att det finns två fårslag till beslut. Han ställer dem emot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller fårslaget att återremittera ärendet.

Utdragsbestyrkning

(5)

~~ VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2014-01-07

Protokolljusterare

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av t.f. ekonomichef Håkan Ilestrand, Id 2013.3413.

Förslag till årshjul2014, Id 2013.3414.

Sändlista

Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkning

3(3)

(6)

Protokolljusterare

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum l (2)

2014-01-07

KS § 3 Dnr 5/2013 Meddelanden 2014

Kommunstyrelsens beslut

Följande meddelanden läggs till handlingarna:

Valnämndens protokoll2013-12-05, § 19-27.

Dnr 57/2012 Id 2013.3431

Beslut från kommunstyrelsen i Kinda kommun 2013-12-09, KS § 218, om att ställa sig positiv till att överfårmyndarverksamhet i samverkan utökas med Y dre kommun och Åtvidabergs kommun.

Dnr 157/2012 Id 2013.3432

Kopia på skrivelse från Polismyndigheten i Kalmar län till Länstyrelsen i Kalmar län: överklagan på beslut rörande hastighetsbegränsning till 50 km/h året runt på enskild väg 19537 (gamla Tunavägen).

Dnr 5/2013 Id 2013.3452

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting av- seende barns rättigheter.

Dnr 5/2013 Id 2013.3453

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre får 2014.

Dnr 5/2013 Id 2013.3454

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa får år 2014.

Dnr 5/2013 Id 2013.3455

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till en evidensbaserad praktik får god kvalitet inom socialtjänsten 2014.

Dnr 5/2013 Id 2013.3456

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om fördjupade medicinska utredningar 2014-2015.

v

Utdragsbestyrkning

(7)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2014-01-07

Protokolljusterare

Dm 5/2013 Id 2013.3457

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en nationell satsning for forbättrad patientsäkerhet for år 2014.

Dm 5/2013 Id 2013.3458

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om fortsatta insatser for en mer jämlik hälso- och sjukvård får 2014.

Dm 310/2013 Id 2013.3465

Rappmi från ITSAM: Delrapportering av områden från intern kontrollplan 2013.

Dm 5/2013 Id 2013.3482

Sammanträdesprotokoll från kommunalforbundet ITSAM:s sammanträde 2013-12-20.

Dm 195/2010 Id 2013.3498

Regeringsbeslut: regeringen godkänner att Trafikverket får finansiera for- stärkningsåtgärder på stångådalsbanan och Tjustbanan genom forskottering med 100 miljoner kronor från Hultsfreds kommun, Högsby kommun, Kal- mar kommun, Mönsterås kommun, Oskarshamns kommun, Vimmerby kommun, Västerviks kommun, Åtvidabergs kommun, Kinda kommun och Linköpings kommun.

Dm 219/2013 Id 2014.1

Relevant- en strategi for samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län.

Dnr 199/2010 Id 2014.37

E-post från InnovationskontorEtt vid Linköpings universitet med besked om att det i nuläget inte är möjligt med fortsatt samverkan mellan universitetet och Vimmerby kommun.

2(2)

(8)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidru·

Sanunanträdesdatum

\ Kommunstyrelsen 2014-01-07

Protokollj uslerare

KS § 4 Dnr 210/2013 Kod 109 Motion om motionshantering

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen såtillvida att kommunstyrelsen får i uppdrag att genomfora åtgärder for att motioner ska kunna hanteras snabbare.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå yrkande om att det ska skrivas in i fullmäktiges arbetsordning att det maximalt får ta sex månader att hantera en motion från inlämning tills fullmäktige har bifallit, besvarat eller avslagit motionen.

Sammanfattning av motionen

Ingela Nilsson Nachtweij (C) har genom motion väckt fråga om motions- hantering i Vimmerby kommun. Motioner är ett viktigt verktyg för att stärka demokratin och öka fullmäktigeledamöternas delaktighet och möjlighet att påverka. Därfor är det viktigt att det inte tar alltfor lång tid från det att mo- tionen lämnats in tills den får ett avgörande i fullmäktige.

Enligt motionen har Nybro kommun en arbetsordning där motioner får ta maximalt sex månader att hantera. Enligt uppgift fungerar det alldeles ut- märkt och demokratin och fullmäktigeledamöternas delaktighet har ökat se- dan man ändrade till sex månaders motionshante1ing.

Ingela Nilsson Nachtweij (C) yrkar att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur motioner skulle kunna hanteras snabbare med målbil- den att det ska skrivas in i fullmäktiges arbetsordning att det maximalt får ta sex månader att hantera en motion från inlämning tills fullmäktige har bifal- lit, besvarat eller avslagit motionen.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen for beredning.

Vid kontakt med Nybro kommun, administrativ chef Mats Amer som också är sekreterare i fullmäktige i Nybro, framkommer att de arbetar med en

Utdragsbestyrkning

1(3)

(9)

Wif!IN

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum 2(3)

Kommunstyrelsen 2014-01-07

Protokolljusterare

översyn av sin arbetsordning for fullmäktige. De har tagit fram ett nytt for- slag till arbetsordning där de bland annat använt sig av Vimmerbys arbets- ordning for fullmäktige som forebild.

Nybro kommun har inte inskrivet i arbetsordningen, varken i den gamla eller i den nya, något om att motioner skall handläggas inom sex månader från det att de väcks till dess att fullmäktige fattar beslut. Det är inte något Nybro kommun känner igen. Däremot har de haft som regel att nämnderna har fått max sex månader på sig for att yttra sig över en motion. Vid remittering av motioner i Vimmerby har remissinstanserna som regel fått högst tre månader på sig.

Enligt kommunallagen står det att en motion bör beredas så att den kan han- teras inom ett år från det att den väcktes.

För att motioner ska kunna hanteras snabbare bör politiken göra värdering av motioner, till exempel besluta om hur lång tid beredningen av motionen får ta. Beslutar kommunstyrelsen om beredningen av motioner kan om så önskas en tydligare politisk styrning göras och kommunstyrelsen kan avgöra vilka motioner som bör prioriteras och hanteras snabbare.

Motioner som väcks hädanefter bör lyftas till kommunstyrelsens presidiebe- redning och till kommunstyrelsen som sedan beslutar om beredningens om- fattning, vilka som ska yttra sig och ta fram forslag till beslut. Vid revidering av kommunstyrelsens delegationsordning bör då delegationen vad gäller be- redning av motioner och medborgarfårslag tas bort.

Vid dagens sammanträde deltar administrativ chef Anna Erlandsson Karls- son och kanslijurist Therese Jigsved. Kanslijuristen redogör får ärendet.

Ärendet diskuteras.

Peter Högberg (S) poängterar att den redovisning av ej fårdigberedda motio- ner som presenteras for kommunstyrelsen och kommunfullmäktige två gånger per år kan användas som ett verktyg får att kunna prioritera hanter- ingen av motionerna.

Leif Carlson (M) påpekar att kommunfullmäktige har möjlighet att remittera motioner direkt till den nämnd som motionen berör.

Helen Nilsson (S) understryker vikten av att prioritera motioner på rätt sätt, exempelvis att motioner som berör budget hanteras på så sätt att de kan tas med i budgetprocessen.

Utdragsbestyrkning

(10)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2014-01-07

Protokolljusterare

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen såtillvida att kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra åtgärder för att motioner skall kunna hanteras snabbare.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå yrkande om att det ska skrivas in i fullmäktiges arbetsordning att det maximalt får ta sex månader att hantera en motion från inlämning tills fullmäktige har bifallit, besvarat eller avslagit motionen.

Beslutsunderlag

Motion inlämnad av Ingela Nilsson Nachtweij, Id 2013.2245.

Kommunfullmäktiges beslut 2013-09-30, KF§ 165.

Tjänsteskrivelse av kanslijurist Therese Jigsved, Id 2013.3385.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkning

3(3)

(11)

Protokolljusterare

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sictnr

Sanunanträdesdatum l (3)

2014-01-07

KS § 5 Dnr 271/2012 Kod 014

Taxiservice i Vimmerby kommun - hantering av avtal

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att

l. lägga informationen om taxiservice till handlingarna

2. inte säga upp avtalet med Kalmar Läns Trafik avseende taxiservice till allmänheten.

Reservationer

Peter Högberg (S) och Lis-Astrid Andersson (S) reserverar sig mot beslutet till formån for eget yrkande.

Ärendet

Som en följd av den upphandling av skolskjutsar som genomfordes av Kal- mar Läns Trafik, KLT, på uppdrag av Vimmerby kommun minskade till- gången på taxi for allmänheten i kommunen. Från och med sommaren 2012 begränsades möjligheten till att åka taxi i Vimmerby till dagtid under varda- gar.

För att säkerställa taxiservice till allmänheten beslutade kommunen att teck- na avtal med Kalmar Länstrafik om att genom tillköp av trafik säkerställa taxiservice även på kvällar och helger.

Det avtal som tecknades har inneburit att kommunen betalar cirka 200 000 kronor per år for att det i kommunen ska finnas tillgång till taxi under ned- anstående tider:

Måndag - torsdag 21 :00-23:00 Fredag, lördag 20:00- 01:00 Söndagar 20:00 -23:00

1 uz 1 ;~ 1 l

Utdragsbestyrkning

(12)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum 2(3)

Kommunstyrelsen 2014-01-07

Protokolljusterare

Antalet resenärer under den tid kommunen köpt till har vmierat mellan olika dagar. Vardagskvällar har taxiservicen nyttjats blygsamt, medan däremot fler resenärer har åkt under fredags- och lördagskvällar. Under sommaren går det att se ett ökat resande under vardagskvällar, medan resandet under helgerna varit samma oavsett årstid.

Avtalet om taxiservice tecknades for perioden maj 2013 till april2014 med ett års förlängning om det inte sägs upp senast tre månader före avtalets ut- gång. Om avtalet tillåts löpa på ytterligare ett år kommer avtalat pris justeras med index, cirka 3,5 %.

KL T har sagt sig inte vara villiga att ta på sig det ekonomiska ansvaret for taxitrafik under kvällar och helger i kommunen, utan detta anses vara en kommunal angelägenhet.

Trafiksamordnarens bedömning är att med utgångspunkt att taxiservice till allmänheten är viktig for Vimmerby kommun finns det ingen anledning att säga upp gällande avtal. Det torde vara fordelaktigt for kommunen att låta avtalet löpa på tills vidare.

Vid dagens sammanträde deltar trafiksamordnare Joakim Svensson som sva- rar på ledamöternas frågor. Ärendet diskuteras.

Helen Nilsson (S) påpekar att taxiverksamheten måste marknadsforas och anser att avtalet ska löpa på i ytterligare ett år. Peter Högberg (S) vill att av- talet sägs upp vid dagens sammanträde.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att lägga infmmationen om taxiservice till handlingarna och att inte säga upp avtalet med Kalmar Läns Trafik avse- ende taxiservice till allmänheten.

Peter Högberg (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att säga upp avtalet vid dagens sammanträde.

Beslutsgång

Ordforanden ställer forslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt forslag från trafiksamordnaren.

Utdragsbestyrkning

(13)

Protokolljusterare

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 3 ( 3)

2014-01-07

Beslutsunderlag

Avtal mellan Vimmerby Kommun och Kalmar läns trafik avseende taxi- service till allmänheten, Id 2013.2374.

Kommunstyrelsens beslut 2013-10-01, KS § 386.

Tjänsteskrivelse av trafiksamordnare Joakim Svensson, Id 2013.3250.

Sändlista

Trafiksamordnare Joakim Svensson Samhällsbyggnadsavdelningen N äringslivsavdelningen

Kalmar läns Trafik AB

Utdragsbestyrkning

(14)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2014-01-07

Protokolljusterare

KS § 6

Redovisning av delegationsbeslut- ordförandes åtgärder

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner ordfårandes redovisning av delegationsbeslut angående löneforhandling med kommunchef Carolina Leijonram.

Sammanfattning

Vid dagens sammanträde redovisar ordfårande Micael Glennfalk (M) den löneforhandling som har ägt rum med kommunchef Carolina Leijonram.

Enligt delegationsordning antagen av kommunstyrelsen 2013-06-04, KS § 178, är uppgiften delegerad till kommunstyrelsens ordfårande.

Beslutsunderlag

Anmälan av delegationsbeslut av ordfårande Micael Glennfalk, Id 2013.3416.

Sändlista

Ordforande Micael Glennfalk

l (l)

(15)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2014-01-07

Protokolljusterare

KS § 7 Dnr 213/2013 Kod 002

Redovisning av delegationsbeslut-kommunchefens åtgärder

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunchef Carolirra Leijonrams åtgärder beträffande att omsätta lån med 30 miljoner kronor och 40 miljoner kronor hos Kommuninvest i Sverige AB. Lånen 1yms inom den av kommun- fullmäktige beslutade låneramen.

Sammanfattning

Stor ränte-och re-/finansieringsrisk koncentreras till 2014 och början av 2015. Den framtida ränterisken hanteras genom att möta kommande låne- fårfall med forwardstart som startar då lånen förfaller. På detta vis minskas kommunens risk något under 2014 där för närvarande 220 miljoner kronor prognostiseras att tas upp i ny skuld.

Beslutsunderlag

Finanspolicy antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-17, § 245.

Sändlista

Kommunchef Carolirra Leijonram

Utdragsbestyrkning

1(1)

(16)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samman!J·ädesdatum

Kommunstyrelsen 2014-01-07

Protokolljusterare

KS § 8 Dm 300/2013 Kod 045

Vimmerby Gatuproduktion AB- förslag att öka aktiekapital

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen fareslår kommunfullmäktige besluta att

l. aktiekapitalet i Vimmerby Gatuproduktion AB ökas med 150 000 kronor till 400 000 kronor genom nyemission av l 500 aktier

2. utse kommunfullmäktiges ordforande Ingela Nilsson Nachtweij med Leif Carlson alternativt Annika Högberg som ersättare att såsom ombud fore- träda Vimmerby kommun vid extra bolagsstämma i Vimmerby kommun Förvaltnings AB

3. instruera stämmaombudet att rösta på extra bolagsstämman år 2014 i Vimmerby kommun Förvaltnings AB enligt bilaga l.

Ärendet

I samband med höstens informations- och dialogdag gällande kommunens bolag framfordes från Vimmerby Gatuproduktion AB att få öka aktie- kapitalet från 250 000 kronor till 400 000 kronor. Grund for ökning av aktiekapitalet är att undvika att behöva upprätta kontrollbalansräkning.

Ärendet diskuteras.

Förslag till beslut

Utredare Staffan Leijon föreslår att kommunstyrelsen i sin tur föreslår kommunfullmäktige besluta att

l. aktiekapitalet i Vimmerby Gatuproduktion AB ökas med 150 000 honor till400 000 kronor genom nyemission av l 500 aktier.

2. utse kommunfullmäktiges ordforande Ingela Nilsson Nachtweij med Claes Wetterström alternativt Annika Högberg som ersättare att såsom om- bud företräda Vimmerby kommun vid extra bolagsstämma i Vimmerby kommun Förvaltnings AB.

3. instruera stämmaombudet att rösta på extra bolagsstämman år 2014 i Vimmerby kommun Förvaltnings AB enligt bilaga l.

Sidnr

1(2)

(17)

Protokolljusterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 2(2)

2014-01-07

Ordforande Micael Glennfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen byter ut Claes Wetterström mot Leif Carlson under punkt 2 på grund av jäv.

Beslutsunderlag

Vimmerby kommuns Förvaltnings AB:s beslut 2013-12-1 O, § 40.

Tjänsteskrivelse av utredare Staffan Leijon inkl. instmktion till extra bolags- stämma i Vimmerby kommun Förvaltnings AB och instmktion till extra bo- lagsstämma i Vimmerby Gatuproduktion AB, Id 2013.3328.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkning

(18)

~ VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2014-01-07

Protokolljusterare

KS § 9 Dnr 266/2011 Kod 040

Revidering av finanspolicy för Vimmerby kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera Vim- merby kommuns finanspolicy enligt förslag.

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchef Carolina Leijonram i upp- drag att sammankalla finansgruppen till en föredragning for kommunstyrel- sen vid sammanträdet 2014-02-04 om kommunkoncernens lån och finanser.

Ärendet

Kommunfullmäktige ska minst en gång per år fatta beslut om finanspolicy.

Nytt forslag till finanspolicy, daterad 2014-01-07, är framtagen.

Förslag på revidering är att i avsnitt 5.2 Riskhantering, 5.2.1 Refinansie- ringsrisk ändra texten från "Övriga kapitalforfall skall spridas jämt över ti- den så att maximalt 20% forfaller ett enskilt år" till "Övriga kapitalforfall skall spridas jämt över tid".

På grund av ändrade redovisningsregler för finansiella derivatinstrument komplettera texten under avsnitt 5.2.2 Räntetisk med följande: "Som en del av Vimmerby kommuns räntetiskhantering ingår att säkringsinstrumenten kan ersättas eller överflyttas till andra säkringsinstrument med syfte att åstadkomma en jämn och stabil räntekostnad över tiden".

Ärendet diskuteras.

Lars Johansson (V) ställer frågor om revideringen av fmmuleringen om re- finansieringsrisk. Han menar att den nya fmmuleringen är for allmänt hål- len. Micael Glennfalk (M) och PerÅke Svensson (C) redogör for innebörden av formuleringarna.

Förslag till beslut

Utredare Staffan Leijon forslår kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kom- munfullmäktige besluta att revidera Vimmerby kommuns finanspolicy enligt forslag 2014-01-07.

Utdragsbestyrkning

1(2)

(19)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2014-01-07

Protokolljusterare

Beslutsunderlag

Finanspolicy Vimmerby kommun 2012-12-17, KF§ 245.

Förslag på finanspolicy för Vimmerby kommun, Id 2013.3394.

Tjänsteskrivelse av utredare Staffan Leijon, Id 2013.3384.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Kommunchef Carolina Leijonram Finansgruppen

Utdragsbestyrkning

2(2)

(20)

Protokolljusterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum l (2)

2014-01-07

KS § 10 Dm 304/2013 Kod 624

Överlämnande av skolhälsojournal i original till annan huvudman

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom barn- och utbildningsnämndens beslut att föreslå kommunfullmäktige att skolhälsovårdsjournal for elev i Vimmer- by kommun, som byter till skola i annan kommun, får överföras till den mottagande kommunens skolhälsovård efter vårdnadshavarens/ myndig elevs medgivande.

Ärendet

Sveriges Kommuner och Landsting beskriver i cirkulär 09:44 överföringen av uppgifter från BVC till skolhälsovården samt hanteringen och överfo- ringen inom skolhälsovården samt slutarkivering.

skolhälsovårdsjournalen är en handling som är utfmmad for att följa eleven genom hela skoltiden. Uppgifter och data som samlas i skolhälsovårdsjour- nalen bör folja barnet/eleven under uppväxten oavsett huvudmannagränser.

När en elev byter skola bör därför skolhälsovårdsjournalen följa eleven då det inte finns något värde i att journaler för avflyttade elever arkiveras i Vimmerby.

Om eleven byter till en skola i en annan kommun sker detta lämpligen ge- nom ett avhändande av journalen. Det innebär att journalen i sin helhet över- lämnas till den andra kommunens skolhälsovård.

Enligt § 15 arkivlagen (SFS 1990:782) får en kommunal myndighet över- lämna journal i original till annan myndighet endast genom särskilt beslut i kommunfullmäktige. Ett sådant beslut innebär att när elev flyttar från en kommun till en annan får journalen efter vårdnadshavarens/myndig elevs medgivande flyttas till mottagande skola (12 kap 2-3 §§ offentlighets- och sekretesslagen).

Kommunen måste ta ställning till i vilken form journalinformation ska över- foras samt i vilket format när en elev flyttar från en kommun till en annan.

Utdragsbestyrkning

(21)

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidor

Sammanträdesdatum 2(2)

Kommunstyrelsen 2014-01-07

Protokolljusterare

Överföring av skolhälsovårdsjournaler i papper eller elektroniskt format från offentlig skolhälsovård till annan offentlig skolhälsovård kan ske genom lån, avhändande av journal, överlämnande av journal. Från offentlig skolhälso- vård till privat skolhälsovård kan överfåringen ske genom överlämnande av kopior.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att skolhälso- vårdsjournal for elev i Vimmerby kommun, som byter till skola i annan kommun, får överforas till den mottagande kommunens skolhälsovård efter vårdnadshavarens/myndig elevs medgivande.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-12-11, BUN § 175.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkning

(22)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sa1nmanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2014-01-07

Protokolljusterare

KS § 11 Dnr 312/2013 Kod 299

Brännebro kraftstation, del av Vimmerby Hoppeskogen 2:1 - återgång av köp

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att

l. godkänna återgång av köp, Brännebro kraftstation, del av Vimmerby H oppeskogen 2: l, enligt avtal

2. återbetalningen av köpeskillingen på l 600 000 kronor sker med medel från konto 172 2301 62301.

Ärendet

Pharmaval AB, Anders Hygrell, 473 31 Henån, fårvärvade enligt köpekon- trakt Brännebro kraftstation på del av fastigheten Hoppeskogen 2: l genom beslut i kommunstyrelsen 2010-10-05, § 228, fcir en köpeskilling av

l 600 000 kronor.

Brännebro kraftstation ligger i Gullringen och har inte varit i drift sedan slu- tet av 1970-talet. Anläggningen har fårfallit och kan utgöra en fara fcir all- mänheten. Anläggningen är av kultur- och industrihistoriskt intresse och området har höga naturvärden.

Phmmaval hade vid fårvärvet ambitionen att msta upp kraftstationen och påbörja el- och vattenverksamhet så snart nödvändiga tillstånd erhållits. I köpeavtalet, § 12, finns noterat att "I det fall fastighetsreglering inte kommer till stånd, skall köpeavtalet annulleras och erlagd köpeskilling återbetalas utan ränta."

Phmmaval måste med alltså erhålla alla nödvändiga tillstånd fcir påbö1jande av verksamhet innan Lantmäterimyndigheten kan genomfåra en fastighets- reglering och lagfmi erhållas. Phmmaval har haft fletialet kontakter och an- sökningar inlämnade både hos kommunens miljöförvaltning och länsstyrel- sen.

Utdragsbestyrkning

1(2)

(23)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2014-01-07

Protokolljusterare

Pharmaval har prövat olika möjligheter att erhålla nödvändiga tillstånd och inte lyckats. Därför finns krav enligt köpeavtalet att köpet ska återgå, köpe- skillingen återbetalas och kommunen erhåller tillbaka Brännebro kraftstation med omkringliggande markområde.

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta att god- känna återgång av köp, Brännebro kraftstation, del av Vimmerby Hoppe- skogen 2:1, enligt avtal och att återbetalningen av köpeskillingen på

l 600 000 kronor sker med medel från konto 172 2301 62301.

Beslutsunderlag

Köpekontrakt, Id 2010.2365.

Avtal om återgång av köp, Id 2013.3478.

Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschefMiklos Hathåzi, Id 2013.3477.

Sändlista

Pharmaval AB -Anders Hygrell + avtal Samhällsbyggnadsavdelningen

Fastighetsavdelningen

Mark- och exploateringsavdelningen +avtal Vimmerby Energi och Miljö AB

Ekonomiavdelningen Försäkringsansvarig

Lantmäterimyndigheten + avtal

Utdragsbestyrkning

2(2)

(24)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2014-01-07

Protokolljusterare

KS § 12 Dnr 366/2010 Kod 112

Förordnande av borgerliga vigselförrättare från och med år 2011

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att länsstyrelsen i Kalmar län till borgerlig vigsel- fon·ättare for innevarande mandatperiod utser

Ingela Nilsson Nachtweij (C) Bysjövägen 26

598 30 Vimmerby

Ärendet

Länsstyrelsen i Kalmar län har genom skrivelse till Vimmerby kommun be- gärt in forslag på borgerliga vigselförrättare. Förordnandet skall gälla från och med 2011.

F ör mandatperioden 2007-20 l O har fullmäktiges ordfårande Leif Carlson (M), fullmäktiges förste vice ordfårande LeifLarsson (C) och kanslichef Therese Jigsved varit forordnade som vigselförrättare.

Kommunstyrelsen föreslog 2010-12-07, KS § 307 att följande personer skul- le utses till borgerliga vigselforrättare i Vimmerby kommun från och med år 2011:

LeifLarsson (C) stargatan 23 598 37 Vimmerby

Annika Högberg (S) Stense1ydsvägen l O 598 90 Vilmnerby

Therese J igsved Domaregatan 3 O 598 35 Vimmerby

/

Utdragsbestyrkning

1(2)

(25)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2014-01-07

Protokolljusterare

Länsstyrelsen i Kalmar län forordnade dessa tre personer att bli borgerliga vigsel fonättare under perioden 2011-01-0 l - 2014-12-31.

LeifLarsson (C) har begärt entledigande från samtliga uppdrag for Vimmer- by kommun. Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-28 att bevilja Leif Larsson (C) entledigande från samtliga uppdrag per den 24 november 2013.

Det finns önskemål om att det även gäller uppdraget som borgerlig vigsel- fotTättare. Det behöver finnas minst tre vigselfrinättare och det finns därfor behov av att utse en ny borgerlig vigselforrättare i Vimmerby kommun.

Förslag är att kmmnunstyrelsen föreslår fullmäktiges ordforande Ingela Nilsson Nachtweij (C) till borgerlig vigselforrättare under innevarande man- datperiod.

Ledamöterna diskuterar möjligheten att i ett senare skede föreslå läns- styrelsen ytterligare en vigselfrinättare då det i nuläget saknas en manlig vigselförrättare.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Länsstyrelsen i Kalmar län till borgerlig vig- selforrättare for innevarande mandatperiod utser

lngela Nilsson Nachtweij (C) Bysjövägen 26

598 30 Vimmerby

Beslutsunderlag

Skrivelse från Länsstyrelsen i Kalmar län, Id 2010.2926.

Tjänstesklivelse upprättad av kanslichefTherese Jigsved, Id 2010.3210.

Kommunstyrelsens beslut 2010-12-07, KS § 307 Kommunfullmäktiges beslut 2013-10-28, KF§ 196

Tjänsteskrivelse av kanslijurist Therese Jigsved, Id 2013.3390.

Sändlista

Länsstyrelsen i Kalmar län Ingela Nilsson Nachtweij Kanslijurist Therese Jigsved

Utdragsbestyrkning

2(2)

(26)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sictnr Sanunanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2014-01-07

Protokolljusterare

KS § 13 D nr 294/2011 Kod 870

Organisationsutredning för framtiden för området Astrid

Lindgrens Näs - ansökan om delfinansiering av extern konsult

Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att

l. godkänna att Vimmerby kommun står får halva utredningskostnaden, 30 000 kronor plus moms, enligt faktura

2. finansiering sker dels genom medel från konto 9802, kommunstyrelsens anslag får oförutsedda behov (20 000 kronor), dels från konto 0081, Vimmerby Concept Park (17 500 kronor).

3. begära att kommunstyrelsen får ta del av den fårdigställda utredningen.

Ärendet

Vimmerby kommun har tagit emot en faktura från Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB. Fakturan avser delfinansiering av en organisations- utredning får framtiden får området Astrid Lindgrens Näs. Beloppet är 30 000 kronor plus moms, vilket är hälften av den totala utrednings- kostnaden. Den andra halvan av kostnaden finansieras av forstudien får Astrid Lindgrens Trädgårdar.

Ordforanden redogör for ärendet.

Förslag till beslut

Ordfårande Micael Glennfalk (M) fareslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunen står for halva utredningskostnaden enligt faktura.

PerÅke Svensson (C) yrkar att kommunstyrelsen får ta del av utredningen när den är klar.

Utdragsbestyrkning

1(2)

(27)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sanunanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2014-01-07

Protokolljusterare

Beslutsunderlag

Ansökan om delfinansiering av extern konsult, Id 2014.3.

Faktura från Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB.

Sändlista

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB Ekonomiavdelningen

L

Utdragsbestyrkning

2(2)

(28)

Protokolljusterare

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sanunanträdesdatum l (l )

2014-01-07

KS § 14 Dnr 125/2013 Kod 109

Motion att snarast återuppta Brevet hemifrån - hantering

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att remittera frågan till presidiet.

Ärendet

Ingela Nilsson Nachtweij (C) lyfter vid dagens sammanträde den motion som hon väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-05-27, KF § 116, Motion att snarast återuppta Brevet hemifrån. Hon vill att motio- nen påskyndas så att man snart kommer till ett beslut i frågan.

Kommunstyrelsen har tidigare under dagens sammanträde, KS § 4, fåre- slagit kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomfåra åtgärder får att motioner ska kunna hanteras snabbare.

Ärendet diskuteras.

Förslag till beslut

lngela Nilsson Nachtweij (C) föreslår att presidiet lyfter frågan vid nästa be- redning med målsättningen att motionen ska behandlas snarast.

Beslutsunderlag

Motion att snarast återuppta Brevet hemifrån, Id 2013.1533.

Sändlista

Kommunstyrelsens presidium Ingela Nilsson Nachtweij

Utdragsbestyrkning

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :