Gustav Persson (C) Kenneth Aronsson (M) t o m 129. Eskil Johannesson (FV) Mikael Strömberg (SD) Hans Werner (FP)

Full text

(1)

Miljönämnden

Plats och tid Sammanträdesrum 1, Stadshuset, kl 14.00 – 16.45

Beslutande

Ledamöter Agne Nilsson (C), ordförande

Camilla Lindoff (S), 2:e vice ordförande Christer Jönsson (MP), 1:e vice ordförande Inge Hallabro (KD)

Greger Johnsson (S) Magnus Härbst (SD) Bo Eklund (M)

Tjänstgörande ersättare Gustav Persson (C)

Kenneth Aronsson (M) - 16.15 t o m § 129

Ersättare Eskil Johannesson (FV)

Mikael Strömberg (SD) Hans Werner (FP)

Tjänstemän Sven-Inge Svensson, miljöchef Carina Westerlund, tillsynschef Ingrid Persson, miljöinspektör, § 116 Lisbet Sällström, f d adm chef, §§ 123-125

Utses att justera Magnus Härbst

Justeringens plats, tid Miljökontoret, tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 12.30

Justerade paragrafer §§ 116 - 130

Underskrift Sekreterare

Carina Westerlund

Ordförande

Agne Nilsson

Justerare

Magnus Härbst

(2)

Anslag / Bevis

Protokollet är justerat

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Hässleholms kommun, Miljönämnden

Sammanträdesdag 2012-10-22

Datum då anslaget sätts upp

2012-10-23

Datum då anslaget

tas ned 2012-11-15

Förvaringsplats för protokollet

Miljökontoret

Underskrift

Lisbet Sällström

Datum då anslaget togs ned

Signatur

(3)

Miljönämnden

Miljönämnden

Justering Utdraget bestyrkes

§ 116

VSO Ignaberga Ansökan om tillstånd enligt vattenskydds- föreskrifterna – schaktning och anläggning

Beslut

Nämnden överklagar länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen.

Nämnden vidhåller sitt beslut i § 72/2012 om förbud i de överklagade punkterna A och B.

Miljönämnden yrkar att Mark-och miljödomstolen upphäver länsstyrelsens beslut.

Miljönämndens bedömning är att ändamålet med schaktningen inte är förenligt med skyddsföreskriftens syfte eftersom placeringen av markkabeln riskerar att i allt för stor omfattning försvåra en sanering av ett kemikalieutsläpp utmed väg 21.

Miljönämnden antar att länsstyrelsen inte har insett riskerna på grund av faktafel i överklagan från Svenska Kraftnät.

Synpunkter från Hässleholms Vatten AB och Räddningstjänsten i Hässleholm bifogas i sin helhet.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljö- kontorets tjänsteutlåtande 2012-10-16.

Beskrivning av ärendet

Miljönämnden beslöt 2012-06-20, § 72, att förbjuda schaktning inom inre och yttre skyddszon utmed väg 21, den sträcka som Svenska Kraftnät har redovisat i sin ansökan/anmälan.

Affärsverket Svenska Kraftnät har överklagat beslutet vad avser punkterna A och B och därvid anfört att länsstyrelsen ska undanröja miljönämndens beslut samt att länsstyrelsen ska meddela tillstånd enligt skyddsföreskrifterna för schaktnings-

(4)

Miljönämnden

Justering Utdraget bestyrkes

arbeten, deponering och tillförsel av främmande massor för utfyllnad inom vattenskyddsområdet.

Länsstyrelsen har 2012-10-03 beslutat upphäva miljönämndens beslut vad avser punkterna A och B och återlämnar ärendet till nämnden för beviljande av tillstånd (punkten A) och föreläggande om eventuella försiktighetsmått (punkterna A och B).

______________________

Sänt till:

Mark- och miljödomstolen Hässleholms Vatten AB Räddningstjänsten i Hässleholm

(5)

Miljönämnden

Miljönämnden

Justering Utdraget bestyrkes

§ 117

Lursjöbadens campingplats Klagomål på verksamhet

Beslut

Miljönämnden beslutar att inte vidta åtgärder i ärendet med anledning av inlämnat klagomål. Miljönämnden bedömer att det inte finns skäl att förelägga Hästveda Camping AB om att vidta ytterligare åtgärder än det som har meddelats i tidigare ärende eller att ange försiktighetsmått.

Naturligtvis bör Hästveda Camping AB uppmana sina campinggäster att visa allmän hänsyn, till exempel att inte rikta musikanläggning mot närboende, och fortsätta att ha rutiner och egenkontroll som stöd för att störningar inte ska ske.

Miljönämnden avser inte att ta på sig rollen som sammankallande till möte med anledning av begäran från xx m.fl. i brev daterat 2012-08-28.

Miljönämnden upplyser om att miljönämnden inte kan fälla avgöranden i frågor om skadestånd.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljö- kontorets tjänsteutlåtande 2012-10-15.

Beskrivning av ärendet

Klagande har i brev 2012-06-24 och i senare kompletteringar redovisat störningar vid 19 tillfällen under juni - juli 2012.

______________________

Sänt till:

xx

Hästveda Camping AB

(6)

Miljönämnden

Justering Utdraget bestyrkes

§ 118

Ullstorp 6:4, 9:9, 9:11, 11:12, Åkeboda 1:4,

Kristianstads kommun Tillstånd till miljöfarlig verksamhet - vindkraftverk

Beslut

Miljönämnden yttrar följande till Länsstyrelsen i Skåne län:

Miljönämnden menar att det är orimligt att vindkraftverk i Kristianstads kommun lokaliseras alldeles intill kommungränsen eftersom det innebär en påverkan på miljön och en begränsning av markanvändningen för fastigheter samt boende i Hässleholms kommun. I samtliga 4 alternativ finns ett verk direkt vid

kommungränsen.

Miljönämnden vill också påminna om att Hässleholms kommun

(kommunstyrelsen) i yttrande över förslag till vindbruksplan, § 62, 2011-03-02 har sagt följande vad gäller aktuellt område A6:

”Mot denna bakgrund anser Hässleholms kommun att de delar av områdena A11, A6, B4, B6 och B7 som direkt gränsar till Hässleholms kommun är olämpliga för vindkraft och motsätter sig därför att vindkraftutbyggnad sker i dem.”

Det verk som är närmast gränsen (ca 50 m) ligger i den norra delen av aktuellt etableringsområde för vindkraft. Här gränsar etableringsområdet till ett område som i Hässleholms kommuns tematiska tillägg betecknas som ”olämpligt vindkraftsområde”. Området har klassats som ”Natur storområde” samt som

”Natur värdeklass 1”enligt Naturvårdsprogram för Hässleholms kommun (se bilagor). Områdena har klassats i värdeklass 1-3 där 1 har högst värde.

Hässleholms kommun ställer normalt sett krav på att detaljplan upprättas för det område som blir påverkat av ljud, buller, belysning m.m. Kristianstads kommun anser att det endast i undantagsfall ska upprättas en detaljplan vid

vindkraftsetableringar. Detaljplanen innebär att eventuella ansökningar om bygglov m.m. i det vindkraftspåverkade området ges utifrån de förutsättningar som skapas av vindkraftverken. Eolus Vind AB avser inte att ansöka om detaljplan. Markanvändningspåverkan från en annan kommun visas inte på ett

(7)

Miljönämnden

Miljönämnden

Justering Utdraget bestyrkes

självklart sätt i de GIS-kartor som kommunen använder sig av vid olika bedömningar. Detta skulle kunna ge fel underlag vid exempelvis beviljande av bygglov.

Prövningsmyndigheten bör klargöra hur tillsynsansvaret ska fördelas i fall som berör en verksamhet i en kommun och där störningar uppkommer i

grannkommunen.

Nämnden hänvisar även till utredningar och beskrivningar i miljökontorets tjänsteutlåtande 2012-10-15.

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen i Skåne län har den 29 september 2012 kommit in med handlingar över vilka Hässleholms kommun ges tillfälle att yttra sig gällande ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet från Eolus Vind AB.

Det aktuella etableringsområdet är beläget på Nävlingeåsen i Kristianstads kommun men i direkt anslutning till gränsen mot Hässleholms kommun, ca 5 km sydost om Vinslöv.

Bolaget anger 4 olika alternativa placeringar i sin tillståndsansökan, alla med vindkraftverk med totalhöjden maximalt 150 meter. Bolaget yrkar i första hand på att etablera 8 verk, i andra hand 6 verk och i tredje och fjärde hand 4 verk i olika formationer.

______________________

Sänt till:

Länsstyrelsen Stadsbyggnadskontoret

(8)

Miljönämnden

Justering Utdraget bestyrkes

§ 119

Väg 117 genom Bjärnum Klagomål på trafikbuller och avgaser

Beslut

Miljönämnden konstaterar att mätningarna som Trafikverket låtit utföra bekräftar att de tre upphöjda korsningarna orsakar återkommande höga maxljudnivåer med bland annat väckningseffekter för boende som följd. Vid samtliga tre mätplatser överskreds riktvärdet för maximal ljudnivå inom- och utomhus enligt

mätrapporten. Det är en ny karaktär av störningsljud som uppkommit, från främst lastbilar och bussar som domineras av inbromsnings- och accelerationsljud

(motorbroms och gnissel) samt skrammel och dunkanden från last, containrar och flak. Detta störningsljud har således tillkommit efter Trafikverkets ombyggnation av genomfarten.

Nämndens bedömning är att boendemiljön ur bullersynpunkt har försämrats för boende längs genomfarten, främst vid de tre upphöjda korsningarna efter Trafikverkets ombyggnation på grund av upphöjningarna och beläggningen.

Miljönämnden beslutar att förelägga Trafikverket följande:

1. Utreda vilka åtgärder som är möjliga att vidta för att minska trafikbullret på fastigheterna vid de upphöjda korsningarna och bostäderna längs väg 117 genom Bjärnum så att ljudnivån inte överstiger 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid och 70 dBA maximalljudnivå utomhus vid uteplats, samt vilka bullersänkningar och kostnader respektive åtgärd skulle medföra.

2. Redovisa ovanstående utredning till nämnden senast 2012-12-28.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljö- kontorets tjänsteutlåtande 2012-10-08.

(9)

Miljönämnden

Miljönämnden

Justering Utdraget bestyrkes

Beskrivning av ärendet

Miljökontoret har med början den 24 januari 2011 och framåt tagit emot ett stort antal klagomålsskrivelser från boende, fastighetsägare, näringsidkare,

yrkeschaufförer mm längs väg 117 genom Bjärnum, Hässleholms kommun.

______________________

Sänt till:

Trafikverket Klagande

(10)

Miljönämnden

Justering Utdraget bestyrkes

§ 120

Röinge 7:3

Klagomål på miljöfarlig verksamet - skjutbana

Beslut

Miljönämnden beslutar att i nuläget inte vidta åtgärder med anledning av inlämnat klagomål.

Miljönämnden upplyser Hässleholms kommun, Kommunstyrelsen, organisationsnummer 212000-0985, om att miljönämnden kan komma att förelägga om ytterligare försiktighetsmått eller åtgärder när skjutbanan är färdigställd, om detta visar sig vara nödvändigt för att verksamheten inte ska orsaka olägenhet för människors hälsa eller miljön. Med den ökade frekvens av skott som kommer att ske från den nya skjutbanan och jaktskyttebanan

tillsammans är det troligt att skjuttiderna bör regleras.

Miljönämnden upplyser om att enligt miljöbalken 2 kap 2-3 §§ skall

verksamhetsutövaren skaffa sig den kunskap som behövs, fortlöpande planera och kontrollera verksamheten och vidta nödvändiga åtgärder för att skydda miljön och människors hälsa.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljö- kontorets tjänsteutlåtande 2012-10-09.

Beskrivning av ärendet

Klagomål har inkommit den 27 augusti 2012 på den planerade nya skjutbanan på Röinge 7:3, Hässleholms Skyttecentrum. Klagomålet är en protest mot att den nya banan ska byggas. 105 namnunderskrifter bifogades den inlämnade protest-

skrivelsen. Skjutbanan Hässleholms Skyttecentrum är planerad men inte färdig- ställd.

______________________

Sänt till:

Hässleholms kommun, kommunstyrelsen Klagande

(11)

Miljönämnden

Miljönämnden

Justering Utdraget bestyrkes

§ 121

Hästveda marknad 2012

Beslut

Miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Miljökontoret besökte Hästveda marknad den 11-12 juli 2012 och gjorde tillsyn av 99 livsmedelsknallar. Resultatet av marknaden var överlag bra.

Det konstaterades en del brister vid inspektionerna som i de flesta fall var åtgärdade på marknadens andra dag. Brister som noterades var tillgång till varmt vatten för handtvätt och rengöring, varuskydd saknades till livsmedel och bristande märkning av förpackade livsmedel. Under årets marknad genomförde miljökontoret ingen miljö- och hälsoskyddstillsyn utöver tillsynen av livsmedels- hanteringen.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2012-09-28.

______________________

Sänt till:

Marknadsrådet

(12)

Miljönämnden

Justering Utdraget bestyrkes

§ 122 Elbilar

Beslut

Miljönämnden uppdrager åt miljöchefen att på lämpligt sätt genomföra köp/leasing av en elbil till miljökontoret.

Beskrivning av ärendet

Miljökontoret har tre bilar idag, två gasbilar och en etanolbil.

Miljökontoret informerar om olika aspekter på elbilar:

Prisbild Laddstolpe Nulägesanalys

Räckvidd/batterikapacitet Fördelar och nackdelar med elbil

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2012-10-16.

______________________

(13)

Miljönämnden

Miljönämnden

Justering Utdraget bestyrkes

§ 123

Läsplattor/surfplattor

Beslut

Nämnden lägger informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 2 mars 2011, § 81, att initiera ett förprojekt med uppdrag att hitta lösningar för ett möjligt införande av läsplattor/surfplattor i den politiska organisationen i Hässleholms kommun.

Syftet med förprojektet är att hitta lösningar för ett möjligt införande av surf- plattor i anslutning till sammanträden istället för dagens pappershantering.

Förväntat resultat är att uppnå ett effektivare informationsflöde i den politiska organisationen genom att de förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommun- styrelsen och dess utskott på ett säkert sätt ska kunna läsa och hantera handlingar digitalt.

Man kan beskriva syftet med tre ledord: effektivisering, kvalitetshöjning och ökad tillgänglighet.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2012-10-22.

______________________

(14)

Miljönämnden

Justering Utdraget bestyrkes

§ 124

Intern kontroll 2012

Beslut

Nämnden lägger information om genomförandet av 2012 års intern kontroll till handlingarna.

______________________

(15)

Miljönämnden

Miljönämnden

Justering Utdraget bestyrkes

§ 125 Ekonomi

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna:

 Budgetredovisning till kommunledningen per 30 september

 Budgetuppföljning per 22 oktober ______________________

(16)

Miljönämnden

Justering Utdraget bestyrkes

§ 126 Personal

Beslut

Nämnden lägger till handlingarna information om inkomna ansökningar till tjänsterna som vikarierande miljöinspektörer resp controller/miljönämnds- sekreterare.

______________________

(17)

Miljönämnden

Miljönämnden

Justering Utdraget bestyrkes

§ 127

Delegationsbeslut

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna redovisning 2012-10-22 över fattade delegationsbeslut.

______________________

(18)

Miljönämnden

Justering Utdraget bestyrkes

§ 128

Skrivelser för kännedom

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna redovisning 2012-10-22 över inkomna skrivelser inklusive bland annat:

 Länsstyrelsen i Skåne län

Beslut 2012-10-10: Överklagande av beslut om förbud att ansluta utlopp från fördröjningsmagasin till kommunens utjämningsmagasin, Ignaberga vattenskyddsområde, Hässleholms kommun

- Länsstyrelsen avslår överklagandet.

______________________

(19)

Miljönämnden

Miljönämnden

Justering Utdraget bestyrkes

§ 129

Kurser, konferenser, sammanträden

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna information om

 Hässleholm 2012-11-08:

Samspelet mellan Miljöbalken och Plan- och bygglagen (CJ, IH, AN, GJ)

 Hässleholm 2012-11-27:

Lokal biogasproduktion – strategi och praktik (CJ och GP) ______________________

(20)

Miljönämnden

Justering Utdraget bestyrkes

§ 130

Information

 Nämnden tar via Bambuser del av Gröna idéer 2012, Helsingborg:

Carl Schlyter med mångårig erfarenhet av EU-parlamentets miljöarbete, pratar om framtidens miljöfrågor i Europa och hur EU-frågorna påverkar Sveriges miljöarbete

 Nämnden tar även del av Miljömoderaternas nyhetsbrev #12-2012:

Veckans miljökommun: Hässleholm

”Den här veckan uppmärksammar vi alliansstyrda Hässleholm. I Hässleholm har kommunens miljönämnd tagit fram ett styrdokument där man utifrån de nationella miljömålen har satt upp ett antal delmål och indikatorer för att mäta hur kommunens arbete för en bättre miljö fortlöper.

Inom arbetet för att minska mängden giftiga ämnen i vardagsliv och natur har miljönämnden tagit fram fem konkreta delmål. Ett är att öka

miljöinspektörernas och kommunens företagares kunskaper om Reach.

Uppföljning av delmålet ska ske genom mätning av antalet utbildningstillfällen per inspektör och andel objekt där fokus på kemikalietillsyn har utförts. Ett annat delmål är att 80 procent av alla fastigheter där PCB förekommer ska ha sanerats till 2014.”

 Nämnden aktualiserar även frågan om vad som sker inom Borgmästaravtalet i Hässleholm.

______________________

(21)

Miljönämnden

Miljönämnden

Justering Utdraget bestyrkes

Tack

Årets miljöpristagare, Hans Klementsson, har framfört sitt tack till nämnden och inbjudit till studiebesök i Skärseröd någon gång under våren 2013.

______________________

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :