Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Full text

(1)

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2016-02-03 1

Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00 – 15.00

Beslutande Anders Harr (s), ordförande

Kenneth Bäcklund (v) Bernt Vikström (s) Martin Nilsson (c) Jonas Granberg (c)

Övriga närvarande Heikki Kairento, förvaltningschef, §§ 1-4, 9-12 Åsa Andersson, enhetschef miljö- och bygg Helene Oskarsson, miljöinspektör, §§ 5-12 Daniel Risberg, bygginspektör

Henric Helander, räddningschef, §§ 1-4 Majvor Sellbom, sekreterare

Ulf Starefeldt, förtroendevald revisor, § 2 Erling Stenlund, förtroendevald revisor, § 2 Robert Bergman, revisonskonsult PwC, § 2

Utses att justera Jonas Granberg

Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur 2016-02-08

Underskrifter Sekreterare Majvor Sellbom Paragrafer 1-12

___________________________

Ordförande Anders Harr

Justerande Jonas Granberg

Anslag / Bevis

Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Organ Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-03

Datum då anslaget 2016-02-08 Datum då anslaget 2016-03-01

sattes upp tas ned

Förvaringsplats för Tekniska kontoret protokollet

Underskrift

Majvor Sellbom

Utdragsbestyrkande

(2)

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2016-02-03 2

 

Ärendeförteckning Mbhn § 1 Information

Mbhn § 2 Dnr 2016-054 007

Träff med kommunens förtroendevalda revisorer och sakkunnigt biträde från PwC

Mbhn § 3 Dnr 2016-022 170

Tillsynsplan för räddningstjänsten enligt LSO/LBE 2016

Mbhn § 4 Dnr 2016-023 051

Taxa för tillsynsverksamhet enligt LSO/LBE – Räddningstjänsten

Mbhn § 5 Dnr 2015-182 041

Mål-resurs och verksamhetsplan 2016 – miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

Mbhn § 6 Dnr 2016-010 436

Begäran om nedsättning av tillsynsavgift – Saltmyran S:1

Mbhn § 7 Dnr 2016-019 400

Behovsutredning och tillsynsplan för miljö- och hälsoskydd 2016-2018

Mbhn § 8 Dnr 2016-020 469

Behovsutredning och tillsynsplan för livsmedelsområdet 2016-2018

Mbhn § 9 Dnr 2016-012 232

Periodiskt tidsbegränsat bygglov från ändrad användning från kontor till övernattningsrum – Arvidsjaur 9:39

Mbhn § 10 Dnr 2016-017 234

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus – Lövviken 1:6

Mbhn § 11 Dnr 2016-053 220

Yttrande över bostadsförsörjningsprogram för Arvidsjaurs kommun 2015-2018

Mbhn § 12

Redovisning av delegeringsbeslut och meddelandeärenden ____

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

(3)

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2016-02-03 3

Information

Mbhn § 1

Förvaltningschefens rapport

1. Kommunen har köpt in ett digitaliserat program för att själv kunna upprätta och modernisera detaljplaner. Arbetet påbörjas under 2016.

2. Läsplattor till nämndens ordinarie ledamöter ersätter pappershandlingar.

3. Strandskyddsdelegationens arbete med strandskyddet.

4. Kommunens översikts- och tillväxtplanen har vunnit laga kraft.

Rekommendationer för genomförande har upprättats. Översiktsplanen finns utlagd på hemsidan.

5. Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet har beräknat

avfallsfotavtrycket för elva vanliga produkter (mat, textil och elektronik) och även uppskattat klimatkostnader för avfallet som uppstår vid

produktion.

6. Kommunens frivilliga miljöarbete.

_____

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

(4)

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2016-02-03 4

Träff med kommunens förtroendevalda revisorer och sakkunnigt biträde från PwC

Mbhn § 2 2016-054 007

Kommunens förtroendevalda revisorer Ulf Starefeldt och Erling Stenlund informerar vid dagens sammanträde om kommunrevisionen, deras uppdrag och deras arbete med att granska kommunens nämnder och bolag.

Tillsammans med Robert Bergman, sakkunnigt biträde från PwC förs en dialog om nämndens ansvarsutövande mot bakgrund av nedanstående granskningsiakttagelser;

* Styrkort 2016-2019

* Mål- och resursplan 2016-2018

* Inköp av släckbil/brandbil – tilläggsanslag

* Uppföljnings- och rapporteringsplan

* Uppföljning av intern kontroll

* Kundundersökning bygglov

* Kundundersökning livsmedelstillsyn

* Redovisat underskott mot driftbudget

* Måluppfyllelse för övergripande mål

____

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

(5)

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2016-02-03 5

Tillsynsplan för räddningstjänsten enligt LSO/LBE 2016

Exp:

Länsstyrelsen Räddningschefen

Mbhn § 3 2016-022 170

Förslag till tillsynsplan enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) har upprättats för år 2016.

Tillsyn bedrivs av räddningstjänsten och berör bostäder, fastigheter, verk- samheter och andra anläggningar inom kommunen. Tillsynen innebär att man kontrollerar att lagen om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarliga och explosiva varor följs.

LSO (2003:778) 5 kap. 2§ handlar om rättigheter vid tillsynsarbete:

”För tillsynen har tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde till byggnader, lokaler och andra anläggningar. Tillsynsmyndigheten har också rätt att få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.”

Den ansvarige för verksamhetsområdet förebyggande brandskydd ansvarar för att tillsynen enligt de nämnda lagtexterna planeras i form av en

tillsynsplan.

Tillsynsplanen beskriver tillsynsverksamheten och anger dess ambitionsnivå.

Planen har som syfte att tydliggöra inriktning på vilka objekt som ska tillsynas utifrån behov som dyker upp och målgrupper som identifieras, för att stärka brandsskyddsnivån. Tillsynsplanen ska klargöra mätbara indikatorer för uppföljning.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Tillsynsplan för räddningstjänsten enligt LSO/LBE för år 2016 godkänns.

_____

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

(6)

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2016-02-03 6

Taxa för tillsyns- verksamhet enligt LSO/LBE - Räddningstjänsten

Exp:

Kommunfullmäktige Räddningschefen

Mbhn § 4 2016-023 051

Tillsyn regleras i 5 kap.1§ LSO (Lagen om skydd mot olyckor) respektive 21§ LBE (Lagen om brandfarliga och explosiva varor) där det framgår att varje kommun lokalt ska kontrollera att bestämmelserna efterlevs.

Tillsyn bedrivs av räddningstjänsten och berör bostäder, fastigheter, verk- samheter och andra anläggningar inom kommunen. Tillsynen innebär att man kontrollerar att lagen om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarliga och explosiva varor följs. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden fastställer årligen en plan för tillsynsverksamheten.

Enligt 5kap 4§ LSO respektive 21§ LBE får en kommun föreskriva att en avgift skall betalas för tillsynsbesök.

Räddningstjänsten har upprättat ett förslag till taxa för tillsynsverksamhet.

Taxan består av en grundavgift och en rörlig avgift.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Taxa för tillsynsverksamhet enligt LSO/LBE godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

____

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

(7)

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2016-02-03 7

-

Mål- resurs och verksam- hetsplan 2016

- miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

Bilaga ./.

Exp:

. Nämnd och berörda tjänstemän . Ekonomi

. Kommunstyrelsen.

Mbhn § 5 2015-182 041

Enligt kommunfullmäktiges reglemente för verksamhets- och ekonomi- styrning ska kommunens nämnder upprätta förslag till mål - resurs och verksamhetsplaner för sina respektive verksamheter.

Miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2015-04-22 att upprätta en preliminär mål- och resursplan samt styrkort för nämndens verksamhet.

Kommunfullmäktige har 2015-11-24 § 178 beslutat anta slutlig mål- och resursplan för 2016 (mål, ekonomi och verksamhet). Utifrån denna ska miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden fastställa slutlig mål- resurs- och verksamhetsplan för kommande år.

Förslag till mål-, resurs- och verksamhetsplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2016 har upprättats.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

1. Mål- resurs och verksamhetsplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2016 antas.

_____

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

(8)

1. Verk

Miljö-, byg livsmedels lagen om n varor.

Miljö- och plan, miljö detaljplane Räddnings olyckstillbu naturvärde

1.1 Besk

2. Mål f

Verksamhe organisatio kopplade ti mål.

Kommun Arvidsjaur

MEDBO K

Kommun m Engagera

medbo ku

P

Arvids

Mål Milj

Faststä

ksamhet o

gg- och häls slagen, smitt nämnder för

h bygg- och ö och livsme

er och lokala stjänsten arb

ud. Nämnde en och säkra

krivning

för verks

etsplanen in onen och för ill kommun

nfullmäkt r växer för e

ORGARE KUND

nfullmäktig mål:

ade och nöjd orgare och kunder

Plan‐, bygg‐, tr miljöenh

E

sjaurs komm

- resur ö-, byg

ällt av miljö-,

och upp

soskyddsnäm tskyddslage r vissa trafik

hälsoskydd edelsområde

a trafikföres betar för att en ska verk a livsmedel.

g av verk

samhete

nnehåller be rvaltningsle nfullmäktige

tiges visio en hållbar fr / UTV

T

ges da

Komm Lån

Miljö‐, byg räddningsf F

rafik‐, och  eten

Enhetschef

mun / Árvies

rs och gg- och

, bygg- och h

drag

mnden ansv en, tobaksla kfrågor, lag

dsnämnden ä et. Nämnde skrifter. Nä förebygga b ka för en god

ksamhet

en

eskrivningar edningen vil es övergripa

on:

ramtid. Kom VECKLIN TILLVÄXT

munfullmäk mål:

ngsiktig håll utveckling

gg, trafik och  förvaltningen Förvaltningsch

Rädd

sjávrien kom

verksa h hälso

hälsoskyddsn

varar för ve agen, lagen o gen om skyd

är kommun en handlägg ämnden ansv

bränder och d bebyggd m

r av vilka om ll prioritera ande mål sa

mmunfullmä NG /

T

ktiges lbar

Ko

hef

dningstjänsten Enhet

mmuvdna

amhets oskydd

nämnden 201

rksamhet en om handel m dd mot olyck

nens tillsyns er bl.a. ären vara även fö h andra olyc miljö, trygg

mråden och a under perio amt till miljö

äktiges över EKONO

ommunfull mål:

God ekono hushålln

n schef

splan 2 dsnämn

16-02-03 § 5

nligt plan- o med vissa re kor, lagen o

- och prövn nden om byg ör kommune ckor samt at g och säker k

h aktiviteter oden. Verks ö-, bygg- oc

rgripande m OMI

mäktiges :

omisk ning

2016 nden

5

och bygglag eceptfria läk om brandfar

ningsmyndig gglov, miljö ens räddnin tt ingripa vi kommun, h

som den po samhetens m ch hälsosky

mål:

MEDA

Kommu Attraktiv

1

gen, miljöba kemedel(til rliga och ex

ghet inom b öfarlig verk ngstjänst.

id diverse ållbart nyttj

olitiska mål är

ddsnämnde

ARBETARE

nfullmäkti mål:

v arbetsgiva

1(6)

alken, llsyn), xplosiva

bygg, ksamhet,

jande av

ens

E

ges are

(9)

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 2 (6)

Mål- resurs och verksamhetsplan 2016 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

Fastställt av miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2016-02-03

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens mål och resursplan – (mbhn 2015-04-22 § 35) 2.1 Fullmäktiges övergripande mål för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

Perspektiv Medborgare/Kund

KF-mål Engagerade och nöjda medborgare och

kunder

Fokusområde Utveckla medborgar-/kunddialog

Nämndsmål Nämndens verksamheter ska ge snabb och korrekt service med ett bra bemötande. Vi genomför därför återkommande

kundundersökningar inom bygg-, livsmedels- och miljöområdet.

Bedömning Röd Gul Grön

Bedömningsintervaller < 3,5 3,5 - 3,9 > 4,0

Jämförelsevärde Bedömning görs utifrån medelvärdet av svaren på enkätfrågorna om service, bemötande och handläggningstid.

Perspektiv Utveckling/Tillväxt

KF-mål Långsiktig hållbar utveckling

Fokusområde Underlätta för näringsliv och företagare

Nämndsmål Nämndens verksamheter ska bedriva en

snabb och effektiv myndighetshandläggning.

Vi ska därför årligen undersöka våra handläggningstider för bygglov och miljöprövningar av verksamheter.

När det är nödvändigt vid handläggning av ärenden som kan vara av stor vikt för kommunen, ska vi besluta om extra nämndssammanträden för att snabba på processen.

Bedömning Röd Gul Grön

Bedömningsintervaller handläggningstider >10 ve (bygg)

>6 ve (miljö) <10 ve – 5 ve

< 6 ve – 4 ve < 5 ve

< 4 ve Bedömningsintervall extra nämnd Inrättas inte

vid behov

Inrättas när

det behövs Jämförelsevärde Plan- och bygglagen fastslår att bygglovshand-

läggning inte får ta längre tid än 10 veckor i anspråk från det att en fullständig bygglovs- ansökan har lämnats in till kommunen fram till dess att ansökan beslutats.

Av förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd framgår att en

anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast 6 veckor efter det att fullständig anmälan inlämnats, om inte tillsyns- myndigheten bestämmer något annat.

(10)

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 3 (6)

Mål- resurs och verksamhetsplan 2016 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

Fastställt av miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2016-02-03

Perspektiv Ekonomi

KF-mål God ekonomisk hushållning

Fokusområde Samverkan, effektivitet och koncerntänkande

Nämndsmål Nämndens tillsyns- och

prövningsverksamheter ska vara kostnadseffektiva.

Bedömning Röd Gul Grön

Bedömningsintervaller <60 % 60-70 % >70 %

Jämförelsevärde SKL undersöker ungefär vart fjärde år kostnads-täckningsgraden inom miljö- och hälsoskyddet och hur kommunerna valt att organisera sin verksamhet. 2014 redovisades rapport från den senaste undersökningen. För att öka kost-nadstäckningsgraden för

myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet i Sverige tog SKL 2008 fram en modell för taxa inom miljö- balken.

Av rapporten framgår att kostnadstäck- ningsgraden i de svarande kommunerna i genomsnitt är 50 % inom miljöskydd, 39 % inom hälsoskydd och 70 % inom livsmedel år 2013. Skillnaden mellan miljöbalkens och livsmedelskontrollens områden beror främst på att det är ett EU-krav att ha full

kostnadstäckning för

offentlig livsmedelskontroll. Motsvarade krav saknas inom miljöbalkens område.

Perspektiv Arbetsgivare

KF-mål Attraktiv arbetsgivare

Fokusområde Kompetensförsörjning och arbetsmiljö Nämndsmål Nämndens verksamheter ska vara attraktiva

arbetsplatser där personalen trivs och känner att de kan utvecklas. Vi genomför årliga arbetsmiljö-undersökningar.

Bedömning Röd Gul Grön

Bedömningsintervaller 10 % sämre

än

riksgenomsni tt

Riksgenom- snittet +/- 10%

10 % bättre än

riksgenomsni tt

Jämförelsevärde SKL och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) erbjuder en modell och en enkät för att kontinuerligt utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och landsting med fokus på Hållbart

medarbetarengagemang (HME).

(11)

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 4 (6)

Mål- resurs och verksamhetsplan 2016 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

Fastställt av miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2016-02-03

3. Verksamhetsplan

3.1 Årshjul för uppföljning av miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde

Varje månad

 Ekonomin följs upp varje månad och sänds till ekonomichef.

Varje nämndssammanträde

 Redovisning av ekonomi.

Februari månad – första nämndssammanträdet

 Mål- resultats- och verksamhetsplan 2016 (slutlig).

 Tillsynsplan för räddningstjänsten 2016-2018

 Tillsynsplan- och behovsutredning för miljö-och hälsoskydd och livsmedel 2016-2018

Mars - andra nämndssammanträdet

 Årsbokslut med verksamhetsberättelse, investeringsredovisning samt måluppfyllelse.

 Uppföljning av intern kontrollplan 2015

 Fastställande av intern kontrollplan för 2016

 Systematiskt arbetsmiljöarbete

 Kundundersökning bygglov

April - tredje nämndssammanträdet

 Mål- och resursplan för kommande år

 Årsberättelse för sotningsverksamheten 2015

Maj - fjärde nämndssammanträdet

 Nyckeltal och täckningsgrader

 Verksamhetsberättelse 2016-01-01-2016-04-30 Juni - femte nämndssammanträdet

September - sjätte nämndssammanträdet

 Delårsrapport januari-juni (2016-06-30)

 Revidering taxor som ska upp i kf

December - sjunde nämndssammanträdet

 Beslut om mål- resurs och verksamhetsplan för kommande år (2017)

 Sammanträdesplan 2017

 Tillsynsplan för räddningstjänsten 2017-2019

 Tillsynsplan- och behovsutredning för miljö-och hälsoskydd och livsmedel 2017-2019

 Indexuppräkning av taxor som tas i nämnd

(12)

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 5 (6)

Mål- resurs och verksamhetsplan 2016 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

Fastställt av miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2016-02-03

3.2 Utvecklingstendenser 2016-2018

3.2.1 Miljö- och byggenheten

Antalet miljö-, bygg- och trafikärenden ökar. Stora delar av verksamheten är händelsestyrd och speglar samhällsutvecklingen.

För vissa ansvarområden råder det ett hårt konkurrensläge om resurserna och det kan var svårt att hitta och få kvalificerad kompetens att stanna kvar.

Ny lagstiftning kommer troligtvis innebära att vi behöver öka inventeringstakten av avlopp och förorenade områden.

Nämnden har idag små resurser att arbeta med miljöövervakning, miljökvalitetsnormer, hållbarhetsfrågor och miljömål. Trenden går mot att det s.k. frivilliga miljöarbetet ökar.

Många detaljplaner är gamla och inaktuella och behöver göras om.

Miljö- och byggenhetens ärendehanteringssystem behöver uppgraderas under år 2017.

3.2.2 Räddningstjänsten

Arvidsjaur kommun ligger över rikssnittet i antalet bränder i byggnader. Utbildningsinsatser mot medborgarna behövs.

Utbildningen av brandmän och befäl ligger inte i fas och stora insatser krävs för att komma upp i den nivå som finns beskriven i handlingsprogrammet(LSO).

Räddningstjänsterna i Norrbotten upphandlar ett nytt IT-system som beräknas vara klart sommaren 2016.

En kvalitetssäkring av brandmännens operativa förmåga innehållande kravnivåer, utbildningsmål och övningsbank ska arbetas fram.

Vid flertalet bränder har räddningstjänsten haft problem med brandpostnätet. VA ansvarar för brandpostnätet och ett arbete har initierats för att förbättra situationen.

Räddningstjänsten har ett stort behov av ny materiel. Det gäller allt från larmställ till tekniska hjälpmedel.

För att leva upp till AML och AFS 2007:7 behöver räddningstjänsten uppdatera materielen med start 2016.

Räddningstjänsten har tagit fram en ny tillsynsplan. Planen ingår i ett koncept där räddningstjänsten ska bli mer aktiv inom det förebyggande området. Räddningstjänsten skall förutom att bedriva tillsyn även synas mer på samhället och i samband med det ska informationsinsatser genomföras.

3.3 Verksamhetsförändringar 2016

3.3.1 Miljö- och byggenheten

Under hösten 2015 kom energimyndigheten med ny hårdare riktlinjer för det kommunala energi- och klimatbidraget. Energimyndigheten ansåg att mindre kommuner är tydligt begränsade av hur många inom relevanta målgrupper som kan nås och påverkas av rådgivningen. De ansåg även att små kommuner har svårigheter att bemanna med kompetent personal dedikerade för rådgivning. Kommuner med färre än 18 000 invånare kan inte längre få bidraget. Det innebär att vi tappar 270 tkr i intäkter och att vi hädanefter hänvisar till Energimyndigheten i frågor/ärenden av rådgivningskaraktär.

3.3.2 Räddningstjänsten

Räddningstjänsten upphandlar en befälsbil och den beräknas anlända till sommaren 2016.

En utbildningslokal på brandstationen för att hålla externa utbildningar planeras.

Ett förslag på en effektivare och modernare räddningstjänst i Arvidsjaur kommun arbetas fram vilket kan innebära verksamhetsförändringar redan 2016.

(13)

Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna 6(6)

Mål- resurs och verksamhetsplan 2016 Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

Fastställt av miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2016-02-03

4. Fördelning av Resurser Resultatbudget

Ansvarskod: Per verksamhetsområde Nettoram (tkr)

005 Nämnden 174

053 Energi- och klimatrådgivning 0

071 Bygglovsverksamhet 305

074 Planverksamhet 257

381 Trafiksäkerhet 62

811 Administration 228

812 Allmänt hälsoskydd 108

814 Livsmedelstillsyn 246

815 Ledningsfunktion 500

821 Miljötillsyn 233

881 Räddningstjänst 5798

891 Civilt försvar 10

Summa 7 921

Investeringsbudget

Specialutrustat tjänstefordon till räddningstjänsten 800 tkr

_____

(14)

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2016-02-03 8

Begäran om nedsättning av tillsynsavgift – Saltmyran S:1

Exp Svevia

Mbhn § 6 2016-010 436

Svevia AB inkom 2016-01-17 med en begäran om nedsättning av årlig tillsynsavgift för år 2016 på grund av att ingen produktion (annat än eventuell utlastning) kommer att bedrivas i täkten under året.

Svevia AB beviljades 2007-11-29 tillstånd t.o.m. 2027-10-31 att bryta 159 000 ton berg och 40 000 ton morän. Tillståndet beviljar även:

- uppställning och drift av kross- och sorteringsverk - uppställning och drift av asfalt- eller oljegrusverk

- mellanlagring av högst 1 500 ton riven och fräst asfalt vid något enskilt tillfälle

Av begäran om nedsättning som inkom till nämnden framgår att ingen produktion kommer att ske i täkten, förutom eventuell utlastning. Företaget uppger att tillsynsbehovet därigenom kommer att vara lågt och önskar att avgiften sätts ned med 75 %.

Företaget betalar för 13 timmars tillsyn per år, vilket motsvarar 11 960 kr år 2016. Taxan för täktverksamheter bestäms med utgångspunkt från vad som föreskrivits i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym. En nedsättning med 75 % skulle innebära en årlig avgift på 2 990 kr per år.

Lagstiftning

Med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken (1998:808) har kommunerna möjlighet att ta ut avgift för prövning och tillsyn enligt balken.

Arvidsjaurs kommun har 2014-11-24 (kf § 191) beslutat om taxa för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet. Enligt 23 § taxa inom

miljöbalkens område gällande miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet kan avgiften sättas ned eller efterskänkas om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter.

Miljö- och byggenheten har 2016-01-18 upprättat tjänsteskrivelse i ärendet.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Att med hänvisning till miljö- och byggenhetens bedömning (2016-01-18) inte sätta ned den årliga tillsynsavgiften för Svevia AB:s täktverksamhet på fastigheten Saltmyran S:1.

____

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

(15)

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2016-02-03 9

Behovsutredning- och tillsynsplan för miljö- och hälsoskydd 2016-2018

Exp

Länsstyrelsen Åsa Andersson Annika Lidström

Mbhn § 7 2016-019 400

Miljö- och byggenheten har upprättat förslag till behovsutredning och tillsynsplan 2016-2018 för miljöfarlig verksamhet, förorenad mark, hälsoskydd och miljöövervakning.

En tillsynsplan redovisar nämndens bedömning av det samlade tillsyns- behovet och är ett viktigt strategiskt styrdokument. Den anger hur tillsynen prioriteras med hänsyn till givna resurser. I tillsynsplanen regleras

omfattningen av tillsynen inom olika områden samtidigt som den successivt utvecklas genom årlig revidering. Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ställer krav att det hos den operativa tillsynsmyndigheten ska finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Utredningen ska avse en treårsperiod och den ska ses över vid behov, dock minst en gång per år.

Tillsynen ska säkerställa syftet med miljöbalken och dess följdlagstiftning.

Tillsynsmyndigheten ska därför kontrollera att lagstiftningen, inklusive villkor meddelade i tillstånd, följs. Myndigheten ska också vidta åtgärder för att åstadkomma rättelse men även genom rådgivning, information och liknande skapa förutsättningar för att balkens ändamål ska tillgodoses.

Ett register ska föras över de verksamheter som behöver återkommande tillsyn. Baserat på utredningen och registret ska myndigheten inför varje verksamhetsår göra en samlad tillsynsplan. Tillsynsplanen behandlar den tillsyn och kontroll som miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har ansvar för enligt lagstiftning och enligt kommunens reglemente.

Ansvarsområdet inom tillsynsområdet är brett och omfattar bland annat tillsyn beträffande skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, förorenade områden, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter, avfall och producentansvar. Tillsynsmyndigheters ansvar för tillsyn regleras i 26:e kapitlet miljöbalken.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Behovsutredning och tillsynsplan för miljö- och hälsoskydds- lagstiftningens område 2016-2018 godkänns.

_____

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

(16)

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2016-02-03 10

Behovsutredning- och tillsynsplan för

livsmedelsområdet 2016-2018

Mbhn § 8 2016-020 469

Miljö- och byggenheten har upprättat förslag till behovsutredning och kontrollplan för livsmedelsområdet.

Kontrollplanen ska beskriva hur den operativa kontrollmyndigheten uppfyller de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan. Kraven finns bl.a. i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden är behörig myndighet för kontroll enligt livsmedelslagstiftningen. Nämnden ansvarar för att effektiv och ändamålsenlig kontroll utförs på anläggningar, för vilka kommunerna är kontrollansvarig enligt 23 och 25 §§ livsmedelsförordningen, och som är lokaliserade inom kommunens gränser. Ansvaret innefattar kontroll av dricksvatten, livsmedelshygien, redlighet och spårbarhet.

Kontroll utförs vanligen med kontrollmetoderna revision och inspektion samt i viss utsträckning provtagning och analys. Betydande arbetsuppgifter inom kontrollen är att genomföra revision, inspektion och provtagning, handlägga ärenden som registrering och riskklassificering, utreda misstanke om

matförgiftning, årligen rapportera uppgifter om kontrollen till

Livsmedelsverket samt fatta beslut i fråga om sanktioner, avgifter och åtalsanmälan.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för den operativa kontrollen vid 104 registrerade livsmedelsanläggningar. Den tid som är avsatt för

livsmedelskontrollen utgör totalt 0,95 årsarbetskrafter.

Kontrollen är baserad på anläggningarnas riskklassificeringar. Varje år fastställs en plan för den offentliga kontroll som förvaltningen och dess inspektörer ska utföra, I denna bestäms bl.a. vilka anläggningar som ska kontrolleras det aktuella året, hur de ska kontrolleras (metod och frekvens) samt vad som ska kontrolleras. Planen syftar till att kontrollen ska vara effektiv och ändamålsenlig. Planen fungerar också som instruktion till inspektörerna. Kontroll sker utifrån nämndens riktlinjer och rutiner samt utifrån vägledningar från Livsmedelsverket.

forts.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

(17)

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2016-02-03 11

Exp

Länsstyrelsen Åsa Andersson Helene Oskarsson

forts. mbhn § 8 2016-020 469

Planen för 2016-2018 innebär i korthet att verksamheten ska kontrolleras utifrån sin kontrolltid samt att vi ska delta i läns- och riksprojekt.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Behovsutredning och tillsynsplan för livsmedelsområdet 2016-2018 godkänns.

_____

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

(18)

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2016-02-03 12

Periodiskt tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från kontor till övernattningsrum – Arvidsjaur 9:39

Mbhn § 9 2016-012 232

xxx ansöker om ett periodiskt tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från kontor till övernattningsrum på fastigheten Arvidsjaur 9:39 i Arvidsjaur kommun.

Åtgärden bedrivs från första december till sista mars årligen. x

Förutsättningar

Tomten omfattas av detaljplan 25-ARS-46 och anger kvartersmark för industriändamål eller därmed samhörigt ändamål.

Yttranden

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägarna av Arvidsjaur 9:34, Arvidsjaur 9:40, Arvidsjaur 9:41, Arvidsjaur 9:42 och Järnvägen 100:1 har bedömts vara berörda. Remiss är även skickad till Inlandsbanan AB.

Inga negativa synpunkter har inkommit.

Skäl till beslut

Åtgärden är ett komplement till redan existerande verksamhet och åtgärden är av begränsad omfattning och bedöms ej medföra någon betydande olägenhet för omgivningen eller fara för människors hälsa och säkerhet. Åtgärden bedöms uppfylla kraven i 9kap. 9, 31 b, 31 c och 33 §§ plan- och bygglagen, PBL.

forts.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

(19)

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2016-02-03 13

Exp:

Sökande

forts. mbhn § 9 2016-012 232

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Periodiskt tidsbegränsat (säsongslov) bygglov beviljas med stöd av 9kap. 9, 31 b, 31 c och 33 §§ plan- och bygglagen, PBL.

Bygglovet gäller varje år från första december till sista mars utan ny prövning under en tidsperiod om fem år. Bygglovet upphör således sista mars år 2021.

Avgiften för bygglovet är 7 355 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.

Upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL). För att erhålla startbesked ska

brandskyddsbeskrivning lämnas in.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4

§ PBL.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Underrättelse om beslutet skickas per brev till grannar och övriga berörda samt kungörs i Post- och inrikes tidningar.

____

Bilaga - Hur man överklagar.

Bilaga - Handlingar som ingår i beslutet.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

(20)

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2016-02-03 14

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus – Lövviken 1:6

Mbhn § 10 2016-017 234

xxx ansöker om förhandsbesked samt strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus på fastigheten Lövviken 1:6 i Arvidsjaur kommun.

Fritidshuset avses uppföras som en enplans byggnad med sovloft med en byggyta på ca 60-70 m². Fritidshuset placeras ca 30 meter från Laukersjön som ingår i Natura 2000 – Åbyälven. Fritidshuset placeras i anslutning till befintlig bebyggelse som enligt naturvårdsverkets handbok, Strandskydd – en vägledning för planering och prövning (2009:2 utgåva 2) kan sträcka sig 200 meter. I detta fall ca 75-110 meter.

Planerad avstyckning är ca 1500-2000 m² och vatten/avlopp avses ej anläggas.

Inga kända fornminnen eller byggnadsminnen finns på förslagen placering.

Området ingår ej i område klassat som sammanhållen bebyggelse eller områdesbestämmelser.

Området är utpekat som LIS-område i kommunens översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige 2015-11-24.

Yttranden

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägarna av Lövviken 1:2, Lövviken 1:3, Lövviken 1:14, Lövviken 1:15, Lövviken 1:16, Lövviken 1:17 samt Östra kikkejaur sameby har bedömts vara berörda.

Inga synpunkter har inkommit.

Vattenfall som har elledningar i området har via telefon meddelat att de ej har något att erinra mot förhandsbeskedet under förutsättningar att luftburen elledning ej kan nås från byggnaden.

Skäl till beslut - förhandsbesked

Platsen anses uppfylla kraven enligt 2 kap. 2, 4-5 § PBL om lokalisering och användning av mark.

forts.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

(21)

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2016-02-03 15

forts. mbhn § 10 2016-017 234

Skäl till beslut - strandskyddsdispens

Skäl för att lämna strandskyddsdispens föreligger då området ligger inom de LIS-områden som finns utpekade i kommunens översiktsplan och då

fritidshuset uppförs i anslutning till befintlig bebyggelse, enligt 7 kap 18 d § Miljöbalken.

Ett släpp på ca 10 meter har lämnats ner mot stranden. Detta med hänsyn till den elledning som passerar inom området och Vattenfalls yttrande. Övrig bebyggelse i området har likvärdig placering som nu förslagen.

Åtgärden bedöms inte innebära någon betydande påverkan för livsvillkoren för växt och djurlivet på land och i vatten.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddelas att den förslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med nedan angivna villkor.

Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning.

Strandskyddsdispensen beviljas enligt 7 kapitel 18 d § Miljöbalken för fritidshuset. Förslagen fastighet utgör tomtplatsavgränsning. Detta med hänsyn till att avsedda tomten endast uppgår till 1500-2000 m² och då övriga tomter är utformade på liknande sätt.

Avgiften för denna ansökan är 4 253 kronor. Faktura kommer att skickas separat.

Upplysningar

Enligt 9 kap. 39 § PBL innebär förhandsbeskedet inte att åtgärden får påbörjas.

Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap. 39 § PBL, endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslut om förhandsbesked vunnit laga kraft.

forts.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

(22)

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2016-02-03 16

Exp:

Sökande Länsstyrelsen

forts. mbhn § 10 2016-017 234

Enligt plan- och bygglagens 13 kap. 16 § tredje stycke har alla som inte har delgivits beslutet 4 veckor på sig från det att kungörelse tillkännagivits i post- och inrikestidningar, rätt att överklaga.

Strandskyddsdispensen upphör om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år och inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.

Länsstyrelsen kan överpröva beslutet. Ni uppmanas därför att avvakta tiden för överprövning. Tiden för överprövning räknas tre veckor från den dag då Miljö- och byggnämndens dispensbeslut kommer in till länsstyrelsen i Norrbotten.

Underrättelse om beslutet skickas per brev till grannar och övriga berörda.

____

Bilaga - Hur man överklagar.

Bilaga - Handlingar som ingår i beslutet.

Bilaga - Utdrag från kommunens översiktsplan

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

(23)

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2016-02-03 17

Yttrande över bostads- försörjningsprogram för Arvidsjaurs kommun 2015-2018

Exp:

Kommunstyrelsen

Mbhn § 11 2016-053 220

I Bostadsförsörjningslagen uttrycks kommunernas formella ansvar för bostadsförsörjningen. I korthet innebär det att kommunen ska planera för bostadsbeståndet så att alla i kommunen kan bo bra. Riktlinjer för

bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige minst en gång per mandatperiod (KomL 2 Kap 6§).

Bostadsfrågan är en viktig del i samhällsbyggandet. Det är viktigt att ta ett brett grepp och se boendet som en del i samhället där service, boende, miljö och kommunikationer bildar helheten. Det handlar inte bara om att skapa och sälja en bostad, utan även om livsmiljö.

Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-24 att en parlamentarisk

fullmäktigeberedning skulle tillsättas för att upprätta bostadsförsörjnings- program för Arvidsjaurs kommun 2015-2018 .

Tjänstemän från tekniska kontoret har tillsammans med fullmäktige- beredningen genomfört enkäter, omvärldsbevakning och faktainhämtning i syfte att få fram kunskapsunderlag och program. Yttranden har inlämnats från socialdemokraterna, centerpartiet och folkpartiet.

Fullmäktigeberedningen har utifrån ovanstående underlag upprättat ett förslag till bostadsförsörjningsprogram för Arvidsjaurs kommun. Bostads-

försörjningsprogrammet har översänts till miljö-, bygg- och hälso- skyddsnämnden för yttrande.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Nämnden konstaterar att bostadsförsörjningsprogrammet ligger i linje med kommunens översikts- och tillväxtplan.

2. Samtliga aktiviteter som omnämns i dokumentet bör finnas samlade i punktform under en särskild rubrik för att underlätta implementering och uppföljning.

3. Det bör framgå hur aktiviteterna i bostadsförsörjningsprogrammet ska följas upp.

4. Det bör tydligare framgå av bostadsförsörjningsprogrammet att människor i Arvidsjaurs kommun ska kunna bo kvar på landsbygden om de så

önskar.

______

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

(24)

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2016-02-03 18

Redovisning av delegeringsbeslut och meddelandeärenden

Mbhn § 12

I Delegeringsbeslut

Enligt bilaga lista 2015-11-13 §§ 626 – 679, 2016-01-24 §§ 1-14

II Meddelandeärenden

- Kf § 173/2015 – Utökning av mbhn:s budgetram 2016 – tjänstefordon till Räddningstjänsten (./.)

- Länsstyrelsens beslut(2015-12-22) om upphävande av landskapsbildsskyddet i Arvidsjaur samhälle (./.) - Länsstyrelsen avskriver ärendet (2016-01-15) – hundhållning Älgen 10 (./.)

- Kommunstyrelsens yttrande (2016-01-20) över förslag till utvidgning av Tjadnesvare naturreservat (./.)

Kompetensutveckling/kurser

- Utbildning i offentlighet och sekretess för mbhn:s ledamöter genomförd 2016-01-19 – Sirpa Rundström

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Redovisning av de delegeringsbeslut som förtecknas i detta beslut godkänns.

2. Meddelandeärendena och informationen läggs till handlingarna.

_____

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

(25)

Närvaro och voteringslista

Miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnden 2015-2018 Sammanträde: 2016-02-03

Ordinarie ledamöter:

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst

1 Anders Harr 1

2 Kenneth Bäcklund 1

3 Bernt Vikström 1

4 Martin Nilsson 1

5 Marielle Lidström -

Ersättare:

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst

1 Lars Holmqvist -

2 Iren Ögren -

3 Leif Enberg -

4 Samuel Wigenstam -

5 Jonas Granberg 1 tjg.ers.

SUMMA  

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :