Frivillighandbok för Svenska Röda Korset

Full text

(1)

Frivillighandbok för

Svenska Röda Korset

(2)
(3)

Innehåll

Inledning ... 4

 Identifiering av behov ... 5

 Rekrytering ... 6

 Introduktion och vägledning ... 8

 Utbildning ... 9

 Överenskommelse ... 10

 Utveckling och uppföljning ... 11

 Avslut och utvärdering ... . 12

Bilagor

Regler som styr det frivilliga arbetet ... 13

Behov av frivilliga i kretsen ... 15

Uppdragsbeskrivning ... 17

Checklista för registerutdrag ... 19

Frivilligprofil ... 21

Intresseanmälan för frivilliga ... 23

Rekryteringssamtal med nya frivilliga... 25

Överenskommelse mellan frivillig och Röda Korset ... 27

Uppföljningssamtal... 29

Intyg ... 31

Avslutningssamtal 1 (frivillig slutar/verksamhet läggs ner)...33

Avslutningssamtal 2 (Röda Korset väljer att avsluta uppdraget) ...35

(4)

Inledning

Frivillighandbok för Svenska Röda Korset har tagits fram i projektform med hjälp av frivilliga och anställda inom Svenska Röda Korsets olika verksamheter.

Frivilliga är den viktigaste resursen för Röda Korset. Frivilligt arbete är en

förutsättning för Röda Korsets arbete i hela världen. Utan ett välorganiserat och utvecklat frivilligarbete skulle de flesta av våra verksamheter i Svenska Röda Korset inte vara möjliga. Den frivillige tillför insikter, medvetenhet, en närvaro i uppdraget och en vilja att dela arbetsbördan. Upplevs rollen och uppdraget tryggt, ökar verksamhetens kvalitet och bidrar till att förändra situationen för utsatta människor.

Kretsstyrelsen ansvarar för att organisera, stödja och utveckla frivilligarbetet.

Detta är en handbok som riktar sig till kretsstyrelser, frivilligledare och andra som samordnar frivilligresurser. Syftet med handboken är att vara ett stöd, som tar tillvara det goda som görs, allt för att kunna kvalitetssäkra våra frivilliga insatser till de människor som behöver vårt stöd. Alla kretsar rekommenderas att arbeta efter samma utgångspunkt, från det att Röda Korset startar ett frivilliguppdrag, till det att uppdraget avslutas. Det finns regler som är gemensamma för all frivilligverksamhet. Dessa hittar du i bilaga 1.

Grundprincipen frivillighet slår fast att Röda Korset är en organisation som frivilligt och osjälviskt ger stöd till människor i utsatta situationer. Frivillighet gäller både givaren och mottagaren. Med osjälviskt menas att Röda Korset inte har några egna intressen att tillgodose. Organisationens uppdrag är att förhindra och lindra mänskligt lidande – var det än uppstår, vem det än drabbar.

I varje steg ger handboken förslag och stöd till den som leder och organiserar frivilliga.

I vissa fall finns tips och mallar som man kan använda sig av som stöd.

Rekrytera och utveckla frivilligarbete

7. Avslut och utvärdering

6. Utveckling och uppföljning

1. Identifiering av behov

2. Rekrytering

3. Introduktion och vägledning

4. Utbildning

5. Överenskommelse

(5)

1. Identifiering av behov

Genom Lokala Utsatthets- och KapacitetsStudier (LUKS) eller på annat sätt, får rödakorskretsen kännedom om vilka människor som befinner sig i en utsatt situation i samhället.

Kretsens analys ger kunskap om vilka verksamheter som behöver fler frivilliga för att möta behoven och vilka nya verksamheter som bör startas.

Det är viktigt för kretsen/samverkansrådet att veta hur stort behovet av frivilliga är och vad uppgifterna består av.

Utifrån resultatet görs en bedömning av behovet av rekrytering.

Sammanställningen av resultatet gör det lättare för kretsen att:

 planera för rekrytering under året

 samordna rekryteringen i kommunen

 rapportera antal aktiva frivilliga i respektive verksamhet under året

 bevaka/planera utbildningar för frivilliga

 formulera verksamhetsberättelse till kretsstämman.

Under mallar finns ett förslag till sammanställning av redan aktiva och behov av nya frivilliga per verksamhet. Mallen kan även användas för ny verksamhet som ska startas.

Mall – behov av frivilliga i kretsen, se bilaga 2

Viktiga dokument

 Frivilligpolicy för Svenska Röda Korset, 2007, se Rednet/Dokument &

Verktyg/Styrdokument/Policy/Frivilligpolicy eller via regionkontoret

 LUKS – databas, se Rednet/Dokument & Verktyg/Kretsarnas verktyg och rapportering

Mer att läsa:

 "FIDO - Så finner vi behoven, rekvireras genom Rednet/Föreningsbutiken eller från Röda Korset Distribution, Svetsaregatan 3, 302 50 Halmstad, fax 035-19 24 61.

 LUKS – Steg för steg, Rednet/Dokumet & Verktyg/Kretsarnas verktyg och rapportering

(6)

2. Rekrytering

En tydlig uppdragsbeskrivning och frivilligprofilär viktiga verktyg för att rekryteringen ska bli framgångsrik. Det gör det också lättare för den frivillige att avgöra uppdragets omfattning och innehåll och att direkt bestämma sig för om han/hon är intresserad.

En uppdragsbeskrivning bör innehålla:

 uppdragets innehåll

 uppdragets omfattning

 stöd, t.ex. handledning och utbildning

Det är angeläget att de som i dag inte har en tydlig uppdragsbeskrivning också omfattas av detta. Ta gärna fram beskrivningen i samråd med den berörda.

Mall –uppdragsbeskrivning,se bilaga 3

När uppdraget är definierat är nästa steg att bestämma sig för vem eller vilka kretsen söker. Frivilligprofilen är ett underlag som visar hur och var rekrytering av nya frivilliga ska genomföras. Det kan vara på högskolor, bibliotek, via Internet o.s.v.

Frivilligledaren/kretsen gör en profil där följande framgår:

 uppdragets namn

 erfarenheter som krävs för uppdraget

 personliga egenskaper och förhållningssätt som uppdraget kräver

Du hittar uppdragsbeskrivningar för flera frivilliguppdrag på Rednet/Jag & Röda Korset/Uppdragsbeskrivningar. När det gäller erfarenhet och personliga egenskaper bör man skilja på vad som är ett krav för uppdraget och vad som är ett önskemål. Vissa uppdrag fordrar särskilda erfarenheter. För en del uppdrag är det nödvändigt att ta referenser. För vissa uppdrag måste frivilliga begära utdrag ur Polisens

belastningsregister och visa upp för kretsen. Exempel på sådan verksamhet är besök på häkten och fängelser och verksamhet för barn och unga.

Mall – Checklista för registerutdrag ur Polisens belastningsregister, se bilaga 4 Svenska Röda Korset har en vision för en ökad mångfald bland medlemmar, frivilliga och förtroendevalda så att de bättre speglar samhällets sammansättning.

När frivilliga rekryteras är det viktigt att rikta sig till alla grupper i samhället. Det skapar trovärdighet och ökar kvaliteten i verksamheten samtidigt som det hjälper till att öka kunskapen om omvärlden.

MALL – FRIVILLIGPROFIL, se bilaga 5

Det är viktigt att annonser, affischer etc. väcker intresse och engagerar.

Bra att tänka på när rekryteringsmaterial utformas

 Skriv en rubrik som väcker intresse.

 Ge en kort beskrivning av uppdraget och vem som söks.

 Ange i korthet vad Röda Korset erbjuder.

 Ange hur man söker uppdraget.

 Ange vem som är kontaktperson.

 Det ska framgå var man hittar mer information om Röda Korset, t.ex. adressen till hemsidan.

(7)

Tips på rekryteringskanaler

 Information i tidningar – insändare i tidningen, en egen artikel eller få tidningen att göra ett reportage om verksamheten

 Lokalradio, stortavlor, reklampelare

 Utställningar och information på bibliotek, skolor eller andra offentliga platser

 Röda Korsets hemsida www.redcross.se eventuella kretshemsidor och Volontärbyråns hemsida www.volontarbyran.se

 Evenemang i samband med Röda Korsets dag 8 maj, eller vid någon annan

betydelsefull dag, t.ex. Världsaidsdagen 1 december, Internationella Frivilligdagen 5 december eller Mänskliga Rättigheters dag 10 december

 Mun-till-mun-metoden

 Egna trycksaker och utskick med direktreklam till hushåll i kommunen eller till vissa utvalda grupper (Portokostnaderna kan minska genom samarbete med andra organisationer eller genom förhandling med distributörer av post och reklam.)

 Kretsens medlemslista

 Mötesplats Kupan som plats för annonser och information.

Kom ihåg att informera på olika språk.

När kretsen aktivt rekryterar nya frivilliga är det viktigt att:

 uppge hur de kan nå Röda Korset, telefonnummer, kontaktperson, e-postadress och dylikt

 det finns upparbetade rutiner för intresseanmälan – en mall förenklar

 den intresserade blir informerad. En god regel är att personen blir kontaktad inom 14 dagar från det den hört av sig till Röda Korset. Risken är annars att kretsen förlorar en ny frivillig

MALL – INTRESSEANMÄLAN FÖR FRIVILLIGA, se bilaga 6 Viktiga dokument

 Mångfaldspolicyn, 2003, se Rednet/Dokument &

Verktyg/StyrdokumentFöreningsnätet/Stöd/Policy/Mångfaldspolicyn eller via konsulenten.

Mer att läsa:

 "FIDO - Så rekryterar vi, rekvireras genom Rednet/Föreningsbutiken eller från Röda Korset Distribution, Svetsaregatan 3, 302 50 Halmstad, fax 035-19 24 61.

(8)

3. Introduktion och vägledning

När intresserade frivilliga kontaktas, bjud in till ett informationsmöte och/eller samtal.

Nya frivilliga bör få en möjlighet att berätta om sig själva och om varför de vill bli frivilliga. Var tydlig med att ni intervjuar flera personer för uppdraget, om så är fallet. Om personen inte är lämplig för uppdraget – våga tacka nej. Det är rakast mot den sökande och säkrar kvalitén på uppdragen. Informera om andra uppdrag som kan passa bättre och ge honom/henne någon att kontakta. Lita på magkänslan vid samtalet – det är viktigt att kunna lyssna och ställa öppna frågor. Om två personer håller i intervjun kan intrycken jämföras efteråt. Använd gärna mallen för rekryteringssamtal med nya frivilliga.

Om vi ägnar mycket tid åt rekrytering har vi igen det på sikt.

Exempel på vad Röda Korset erbjuder frivilliga

 En möjlighet att förbättra/förändra situationen för och med utsatta grupper i samhället

 Medlemskap i världens största humanitära organisation

 Möjlighet att påverka samhället

 Gemenskap

 Att göra något meningsfullt

 Utbildning för uppdraget

 Utvecklingsmöjligheter och fortbildning

 Stöd och vägledning i uppdraget

 Intyg och referenser

 Försäkring under uppdraget

Mall – Rekryteringssamtal med nya frivilliga, se bilaga 7

(9)

4. Utbildning

En förutsättning för att få arbeta frivilligt i röda korset är att man delar föreningens värderingar.Alla frivilliga ska som grund ha utbildning i rödakorskunskap och kunskap om mänskliga rättigheter.

Olika verksamheter kräver olika förberedelser. Beroende på det aktuella uppdraget kan en ämnesinriktad utbildning vara på sin plats, t.ex. styrelseutbildning, medmäskligt bemötande, utbildning till förstahjälpare och så vidare. Efter hand ges frivilliga också möjlighet till fortbildning och utbyte av erfarenheter med andra frivilliga.

Uppdragsspecifik utbildning/introduktion Fortbildning

Ev. frivilligledarutbildning

Introduktion Att vara frivillig

Rödakorskunskap

Under utbildningarna kan det visa sig att den frivillige inte är lämplig för uppdraget.

Kommunikationen mellan utbildaren och frivilligledaren/kretsen är därför av stor betydelse och de måste tillsammans ta tag i eventuella problem.

Möjligheten för en ny frivillig att ”gå bredvid” en erfaren frivillig inom den verksamhet där han/hon vill bli aktiv ökar motivationen och ger samtidigt den frivillige en god inblick i vad uppdraget kommer att innebära. En ny frivillig kan också ”gå bredvid” i väntan på utbildning.

Viktiga dokument

 Bildningspolicyn, 2004, se Rednet/Dokument &

Verktyg/Styrdokument/Policy/Bildningspolicy Mer att läsa:

 Regionernas utbildningskataloger:

Rednet/Jag & Röda Korset/Utbildningar och introduktioner eller via konsulenten

(10)

5. Överenskommelse

En överenskommelse ska användas som ett stödför kretsen och den frivillige.

Exakt när överenskommelsen skrivs är upp till frivilligledaren/kretsen och den frivillige att bedöma. Om den frivillige känner sig osäker på uppdraget eller Röda Korset är det bra att vänta tills efter utbildningen i rödakorskunskap eller tills den frivillige

introducerats i verksamheten. Ordningsföljden i fråga om introduktion, utbildning och skriftlig överenskommelse måste vara flexibel, viktigt är att de klaras av innan den frivillige påbörjar sitt uppdrag.

Överenskommelsen skapar trygghet för Röda Korset, för den frivillige och för verksamheten.

En tydlig överenskommelse minskar risken för missförstånd. Överenskommelsen läses och undertecknas alltid tillsammans med Frivilligpolicy för Svenska Röda Korset, 2007.

Överenskommelsen ska innehålla följande:

 att den frivillige förbinder sig att följa Röda Korsets grundprinciper

 att den frivillige förbinder sig att följa Frivilligpolicyn

 att den frivillige och frivilligledaren/kretsen är överens om vad frivilliguppdraget innebär (se uppdragsbeskrivning)

 hur uppehåll i och avslut av uppdraget ska hanteras

 tystnadslöfte

Överenskommelserna sparas så länge frivilliguppdragen pågår och helst några månader efter avslutat uppdrag. Tänk på att riva dem när de kastas.

Identifikation

För att allmänhet och mottagare ska känna sig trygga med Röda Korset ska alla frivilliga kunna identifiera sig under sina uppdrag i Röda Korsets verksamhet. Det gör man enklast genom att bära personkort, som utfärdas av kretsstyrelsen. En person som utses av kretsen blir ansvarig för register, uppföljning och kvalitetssäkring.

Personkortet är en identitetshandling och ingen legitimation. Varje frivillig får efter genomgången godkänd introduktion/utbildning ett personkort som är försett med foto och innehåller uppgifter om namn, personnummer och rödakorskrets. Personkortet är inplastat för att förhindra förfalskningar. Personkortet kan kompletteras med namnskylt med Röda Korsets logotype. Ett lämpligt tillfälle att informera om personkorten kan vara vid undertecknandet av överenskommelsen.

I samband med ett årligt uppföljningssamtal uppdateras personkorten.

Personkort och årsmärken beställs hos Rednet/Föreningsbutiken eller från Röda Korset Distribution, Svetsaregatan 3, 302 50 Halmstad, fax 035-19 24 61.

MALL – överenskommelse mellan frivillig och Röda Korset, se bilaga 8

(11)

6. Utveckling och uppföljning

Det finns olika anledningar till varför frivilliga väljer att engagera sig längre i Röda Korset och det är viktigt för kretsen att ta reda på vad som motiverar var och en.

Det är kretsstyrelsens ansvar att frivilliga uppskattas och uppmuntras i sina uppdrag.

Kom ihåg att frivilligledaren också är frivillig.

Några exempel på vad som motiverar en frivillig:

 fortbildning; föreläsningar, studiebesök, erfarenhetsutbyte, litteratur

 möjlighet till nya utmaningar, som utökat ansvar eller nya uppdrag

 möjlighet att påverka och känna sig delaktig i beslut

 social samvaro

Håll ögonen öppna för blivande frivilligledare, informatörer, utbildare – förmedla gärna tips till konsulenten. Kretsarna kan också rekrytera nya frivilliga direkt till uppdrag som utbildare, frivilligledare eller informatörer.

Regelbundna träffar ger möjlighet att diskutera vad som fungerar bra och mindre bra. På vilket sätt är upp till varje verksamhet. Alla frivilliga bör dock känna till att det finns möjlighet till enskilt samtal med frivilligledaren.

Inför kretsens verksamhetsplanering framför frivilligledaren synpunkter från träffarna till kretsstyrelsen. Kretsstyrelsen har ansvar för att återrapportera till frivilligledaren och de frivilliga.

Om den frivillige önskar kan intyg på frivilliguppdraget ges av frivilligledaren/kretsen.

Förslag på vad ett intyg kan innehålla finner du som bilaga.

Intyg går att beställa från Rednet/Föreningsbutiken eller från Röda Korsets Distribution, Svetsaregatan 3, 302 50 Halmstad, fax 035-19 24 61.

Mall – uppföljningssamtal, se bilaga 9 Mall – intyg, se bilaga 10

(12)

7. Avslut och utvärdering

Följande situationer kan föranleda ett avslut:

1. Den frivillige väljer att avsluta sitt uppdrag

2. Röda Korset/kretsen väljer att avsluta ett uppdrag p.g.a. att behovet inte längre finns

3. Frivilligledaren/kretsen väljer att avsluta den frivilliges uppdrag för att han/hon inte är lämplig.

När ett uppdrag avslutas genomför frivilligledaren/kretsen ett avslutningssamtal.

Ett samtal ger den frivillige möjlighet att lämna synpunkter på hur han/hon har upplevt sitt uppdrag. Även frivilligledaren/kretsen har möjlighet att tala om hur den frivilliges insatser uppfattats. Synpunkter på hur verksamheten skulle kunna bli bättre

sammanställs av frivilligledaren och används i kretsens verksamhetsplanering för kommande år. På så sätt ökar verksamhetens kvalitet och ekonomiska medel avsätts i budget.

Det är också viktigt att ta reda på vilken relation den frivillige vill ha till Röda Korset efter avslutat uppdrag.

 Vid intresse för andra uppdrag kan han/hon slussas vidare.

 Vid flytt till annan ort kanske han/hon vill bli aktiv i Röda Korset där.

 Det kan också vara fråga om ett tillfälligt avbrott och att personen efter en viss tid åter vill bli kontaktad av Röda Korset.

Kom ihåg att uppmuntra den som slutar och att tacka för insatsen.

När kretsen väljer att avsluta ett frivilliguppdrag för att den frivillige inte är lämplig är det bra att utgå från överenskommelsen. Vid ett sådant avslutningssamtal är det bra att vara två från kretsen och att den frivillige erbjuds att ta med någon som stöd. I mall nr 2 framgår vad som kan ingå i samtalet.

Mall – avslutningssamtal 1, se bilaga 11 Mall – avslutningssamtal 2, se bilaga 12

(13)

Bilaga 1

Regler som styr Röda Korsets frivilliga arbete.

Röda Korsets frivilligpolicy

All frivilligverksamhet i Röda Korset styrs av Frivilligpolicyn antagen av Röda Korsets centralstyrelse i juni 20007.

Överenskommelse mellan frivillig och Röda Korset

Frivilliga som verkar i Röda Korsets namn skriver på en överenskommelse som tydliggör frivilligas rättigheter och skyldigheter.

Offentlighets- och sekretesslagen

För offentligt anställda, (stat, kommun, landsting eller andra organ) regleras tystnadsplikten i Offentlighets- och sekretesslagen. Röda Korset är en ideell

organisation och ingen myndighet och frivilliga lyder därför inte under Offentlighets- och sekretesslagen. Frivilliga skriver på en överenskommelse och avger på detta sätt ett moraliskt bindande tystnadslöfte.

Tystnadslöfte

Som frivillig möter du människor som deltar i Röda Korsets olika aktiviteter. Det är personer som av olika anledningar behöver ditt och andra frivilligas medmänskliga stöd.

Du får motta förtroenden och du får insikt i hur personernas liv ser ut. Det är avgörande för människors förtroende för dig som frivillig att du inte berättar för någon vad du fått veta i förtroende när du haft kontakt med människor i rödakorssammanhang. Du får inte heller när du avslutat ditt uppdrag avslöja vad du fått veta under ditt uppdrag som frivillig i Röda Korset. Du får endast berätta för andra om vem du möter som frivillig om personen har gett sitt samtycke.

Detta är utgångspunkten men i några situationer får avvikelser från detta göras:

 Frivilligas handledning

Frivilliga har rätt att i handledning ta upp personer och situationer de mött under sitt frivilliguppdrag. Om möjligt skall man undvika att nämna namn om inte vederbörande gett sin tillåtelse. Den person som frivilliga möter måste kunna lita på att det han/hon anförtror inte förs vidare och skadar honom/henne eller en närstående.

 Kontakt med myndigheter

Det finns endast ett fåtal tillfällen då man kan eller måste ta kontakt med ansvarig myndighet. I övrigt får uppgifter inte lämnas vidare till andra. Om följande situationer inträffar ska kontakt tas med frivilligledaren.

Anmälningar

I Socialtjänstlagen 14 kapitel anges tillfällen då det kan bli aktuellt att förmedla uppgifter om personers förhållanden.

I första paragrafen finns en uppmaning, men ingen skyldighet för privatpersoner att anmäla misstanke om att barn misshandlas eller far illa.

”1 § Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden.”

(14)

Lex Sarah är det vardagliga namnet på 14 kap. 2 § i socialtjänstlagen.

”Var och en som är verksam inom omsorger om äldre personer eller personer med funktionshinder skall vaka över att dessa får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden. Den som uppmärksammar eller får kännedom om ett allvarligt missförhållande i omsorgerna om någon enskild skall genast anmäla detta till socialnämnden. Om inte missförhållandet avhjälps utan dröjsmål, skall nämnden anmäla förhållandet till tillsynsmyndigheten. Anmälningsskyldigheten gäller också den som handlägger ärenden enligt denna lag.

Första stycket gäller även inom motsvarande yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet.

Anmälan skall göras till den som är ansvarig för verksamheten. Den ansvarige är skyldig att utan dröjsmål avhjälpa missförhållandet eller anmäla detta till

tillsynsmyndigheten”.

Enligt rekommendationer från centralstyrelsen bör frivilliga uppmärksamma

missförhållanden som de upptäcker då de gör frivilliga insatser inom omsorger om äldre personer eller personer med funktionshinder. Frågan tas upp med frivilligledaren eller kretsstyrelsen.

Uppgifter till rättsväsendet

Enligt svensk lagstiftning finns det i vissa fall en skyldighet att till rättsväsendet överlämna uppgifter.

- I det fall man får kännedom om att någon planerar att genomföra grövre brottslighet så kan man under vissa förutsättningar bli dömd för underlåtenhet att avslöja ett sådant brott.

- Man kan bli kallad till rättegångsförhandling för att vittna. Om man inte fullgör den skyldigheten kan rätten besluta om vite eller i särskilda fall sätta personen i häkte. Den som under vittnesed förtiger sanningen eller lämnar oriktiga uppgifter kan dömas för mened.

Annan aktuell lagstiftning

Personuppgiftslagen

Individens integritet skyddas av Personuppgiftslagen. Den registrerade personen har rätt till ersättning för skada och kränkning av den personliga integriteten enligt § 48 i denna lag.

Skadeståndslagen

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada är

ersättningsskyldig enligt kapitel 2:1 i denna lag. Uppstår skadeståndsanspråk på grund av vårdslöshet kan detta drabba Röda Korset som organisation. Röda Korset avgör om organisationen i sin tur ska utkräva skadestånd av den frivillige/a.

(15)

Bilaga 2

Behov av frivilliga i kretsen

Krets………

Verksamhetens namn

Kort beskrivning

Ansvarig frivilligledare

Antal aktiva frivilliga

Behov av nya frivilliga

(16)

(17)

Bilaga 3

Uppdragsbeskrivning

Krets………

Uppdragets namn

Uppgift/plats

Omfattning (när och hur ofta?)

Utbildning/handledning

Kontaktperson

(18)
(19)

Bilaga 4

Checklista för hur kretsen hanterar utdrag ur Polisens belastningsregister.

Frivilliga är den viktigaste resursen för Röda Korset. Frivilligpolicyn reglerar frivilligas rättigheter och skyldigheter. Kretsstyrelsen ansvarar för kretsens frivilliga verksamhet.

Utgångspunkten är att alla som delar Röda Korsets värderingar är välkomna till att vara frivilliga i Röda Korset under förutsättning att man har kunskap och erfarenhet som passar frivilliguppdraget. I och med att Röda Korset har en sådan bredd på sin

frivilligverksamhet så brukar de flesta som vill engagera sig hitta ett lämpligt uppdrag.

Det är vår styrka att kunna välkomna alla. Det innebär även att personer med tidigare kriminellt förflutet och som avtjänat sitt/sina straff måste kunna ges nya möjligheter i ett nytt sammanhang.

För vissa frivilliguppdrag krävs att man visar upp utdrag ur Polisens

belastningsregister innan man får börja som frivillig. Det handlar om verksamhet som möter behov hos människor som Röda Korset behöver värna lite extra om t ex barn och unga.

Externa samarbetspartners kan också kräva att frivilliga visar upp utdrag ur Polisens belastningsregister. Idag handlar det om besöksverksamhet på häkten och fängelser.

Du som kommer att hantera dessa utdrag kommer eventuellt få ta del av känslig information om personer. Du måste med största varsamhet hantera den informationen.

Det kan vara svårt att själv fatta beslut om lämpligheten hos frivilliga. Bilda en grupp i kretsstyrelsen som har till uppgift att fatta beslut i frågor som rör negativ information ur registerutdraget. Vid tveksamhet kontakta konsulenten på regionkontoret. Utanför denna grupp får ingen information föras vidare. Ni behöver informationen enbart för att kunna avgöra om personen är lämplig för just det aktuella frivilliguppdraget.

 Var tydlig med redan vid annonseringen av frivilliguppdraget att det kräver utdrag ur belastningsregistret.

 Var tydlig med vid första kontakten med personen att detta uppdrag kräver utdrag ur belastningsregistret. Informera om hur Röda Korset hanterar utdragen.

 Be personen själv ta kontakt med Polisens belastningsregister och begära utdrag.

Vilket utdrag som är aktuellt hittar du under respektive verksamhet på Rednet.

 Blanketter finns på http://www.polisen.se/Service/Blanketter/Registerutdrag

 Be personen skicka/lämna in utdraget till utsedd person i kretsstyrelsen.

 Ansvarig i kretsstyrelsen kontrollerar alla uppgifter. Om inget föranleder

tveksamhet om lämplighet signeras detta i ”Överenskommelse mellan frivillig och Röda Korset”. Kom ihåg att uppgifterna kan vara känsliga och inte får spridas.

 Utdraget skickas/lämnas tillbaka till personen i fråga som själv tar ansvar för hur utdraget hanteras i fortsättningen.

 När registerutdraget innehåller för frivilliguppdraget negativ information så sammankalla gruppen i kretsstyrelsen för beslut. Kom överens om vem och hur ni kontaktar personen. Kom ihåg att Röda Korset har många olika frivilliguppdrag. Ett annat uppdrag kanske passar bättre.

(20)
(21)

Bilaga 5

Frivilligprofil

Krets………

Namn på uppdraget

Erfarenhet och kompetens

Krav Önskemål

Personliga egenskaper

Krav Önskemål

(22)
(23)

Bilaga 6

Intresseanmälan för frivilliga

Namn...

Adress ...

Telefon/e-post ...

Varför önskar du arbeta som frivillig i Röda Korset?

...

...

...

Jag är intresserad av följande uppdrag:

………

………

Har du erfarenhet från tidigare frivilliguppdrag och/eller kompetens från arbetslivet?

...

...

...

Hur mycket och hur ofta kan du tänka dig vara frivillig?

...

TACK för din anmälan. Någon från Röda Korset kommer inom 14 dagar att kontakta dig för vidare samtal/introduktion.

(24)
(25)

Bilaga 7

Rekryteringssamtal med nya frivilliga

1. Hälsa välkommen och berätta om syftet med samtalet

2. Information från den frivillige

Berätta om dig själv (erfarenheter, sysselsättning, fritidsintressen, utbildning) Varför vill du bli frivillig i Röda Korset?

Vilka förväntningar har du på uppdraget?

Hur mycket av din tid kan du att avsätta för uppdraget?

Vad motiverar dig?

3. Information om uppdraget Ge den intresserade information om:

Röda Korsets värdegrund verksamheten

frivilliguppdraget (det är viktigt att ge en noggrann beskrivning av

frivilliguppdraget, vad det innebär i tid, utbildning och överenskommelse samt om uppdraget kräver referenser eller utdrag ur Polisens belastningsregister)

stöd till den frivillige i form av kontaktperson, handledning, träffar med övriga frivilliga

4. Avslutning Fler frågor?

Finns fortsatt intresse av uppdraget?

Nästa steg!

Sammanfattning av samtalet för att undvika missförstånd Bestäm hur ni går vidare

Lämna gärna ut informationsmaterial om Röda Korset

(26)
(27)

Bilaga 8

Överenskommelse mellan frivillig och Röda Korset

Jag kommer att följa Röda Korsets grundprinciper i mitt frivilliguppdrag.

Jag kommer att följa Frivilligpolicy för Svenska Röda Korset i mitt frivilliguppdrag.

Jag och kretsen/frivilligledaren* är överens om uppdragets innehåll och omfattning (se uppdragsbeskrivningen).

Jag kommer att meddela kretsen/frivilligledaren i god tid innan jag vill göra ett uppehåll eller vill avsluta mitt frivilliguppdrag.

Genom att underteckna denna överenskommelse avger jag tystnadslöfte.

Jag är medveten om att jag kan stängas av från mitt frivilliguppdrag om jag inte följer denna överenskommelse.

Tystnadslöfte i Röda Korset

Som frivillig möter du människor som tar emot stöd eller deltar i Röda Korsets olika aktiviteter. Det är personer som av olika anledningar behöver ditt och andra frivilligas medmänskliga stöd för att kunna förändra och förbättra sin livssituation.

I mötet med människor får du motta förtroenden och du får insikt i hur personernas liv ser ut. Det är avgörande för människors förtroende för dig som frivillig att du inte under några villkor berättar för någon vad du fått veta i förtroende när du haft kontakt med människor i rödakorssammanhang. Du får under inga förhållanden, och inte heller när du avslutat ditt uppdrag, avslöja vad du fått veta under ditt uppdrag som frivillig i Röda Korset.

_________________________

Ort och datum

_____________________________ _________________________

Frivilliges underskrift Frivilligledarens/kretsens

underskrift

_________________________

Ansvarig krets

Bilagor: Frivilligpolicy för Svenska Röda Korset, Stöddokument för respektive verksamhet, Uppdragsbeskrivning

*) I vissa fall leds frivilliga av tjänstemän på uppdrag av Centralstyrelsen.

(28)

Röda Korsets grundprinciper

Röda Korsets grundprinciper är det samma som våra värderingar. De är kittet som håller samman hela rörelsen och som varje frivillig måste ställa sig bakom om man vill arbeta aktivt i rörelsen. Det handlar om sju principer, de två första är våra mål, därefter följer två principer som beskriver våra medel och de följande tre handlar om vår organisation.

Humanitet

Röda Korset arbetar för att förhindra och lindra mänskligt lidande. Målet är att skydda liv och hälsa samt verka för fred.

Opartiskhet

Vi gör ingen skillnad mellan vilken religion man praktiserar, vilken etnisk tillhörighet, nationalitet eller vilka politiska åsikter man har. Vi tar ställning mot alla former av diskriminering. Vi verkar för att det ska finnas en mångfald i vår organisation där alla som delar våra värderingar är välkomna.

Neutralitet

För att förtroendet för Röda Korset som humanitär organisation ska bevaras tar Röda Korset aldrig ställning i konflikter. Vi tar ställning för den enskilda människan.

Självständighet

Vi är oberoende och fria. Vi kan samarbeta med regeringar eller myndigheter, men bara om samarbetet stämmer överens med våra grundprinciper.

Frivillighet

Vår verksamhet bygger på frivilligt arbete.

Enhet

Det finns bara en förening i varje land och vi finns i de flesta länder.

Universalitet

Alla rödakorsföreningar tar solidariskt ansvar för varandra. Föreningarna har en skyldighet att hjälpa varandra och en rättighet att söka hjälp hos varandra.

(29)

Bilaga 9

Uppföljningssamtal

Vad tycker du om ditt frivilliguppdrag?

...

...

Vad är bra?

...

...

Vad skulle du vilja ändra på?

...

...

Är det något annat du skulle vilja göra hos Röda Korset?

...

...

Behöver du mer utbildning eller fortbildning?

...

...

Har du förslag på förbättringar för verksamheten i sin helhet?

...

...

Hur uppfattar du ledarskapet?

...

...

Datum ……… Utfört av ………

(30)
(31)

Bilaga 10

Intyg

...

Personuppgifter

...

...

...

Beskrivning av uppdraget

...

Tidsomfattning

...

...

...

Genomgången utbildning

Datum och underskrift av frivilligledaren

...

...

(32)
(33)

Bilaga 11

Avslutningssamtal 1

(När den frivillige väljer att sluta ett uppdrag eller när en verksamhet läggs ned)

Hur rekryterades du?

...

Vilken utbildning har du fått för uppdraget?

...

Vad har fungerat bra/mindre bra?

...

...

Varför avslutar du ditt frivilliguppdrag?

...

...

Är det något annat du skulle vilja göra inom Röda Korset?

...

Har du förslag på förändringar/förbättringar av verksamheten?

...

...

Hur vill du att din framtida kontakt med Röda Korset ska vara?

 Jag vill gärna bli erbjuden frivilliguppdrag igen om ____ månader/år, telefonnummer………

 Jag vill fortsätta att stödja Röda Korset genom att vara medlem.

 Jag hör av mig själv till Röda Korset när jag vill ha kontakt.

Datum ………..…. Utfört av ………

(34)
(35)

Bilaga 12

Avslutningssamtal 2

(När Röda Korset väljer att avsluta ett uppdrag p.g.a. att den frivillige inte fungerat i uppdraget)

Ange den frivilliges goda insatser under uppdraget.

...

...

...

Ge konkreta exempel på vad som inte har fungerat under uppdraget.

(Använd överenskommelsen och Frivilligpolicyn som underlag.)

...

...

...

Ge förslag på andra uppdrag inom Röda Korset

(om Röda Korset vill ha kvar personen som frivillig i organisationen).

...

...

...

Berätta att du rapporterar till kretsstyrelsen.

...

...

...

DATUM ……….. UTFÖRT AV ……….….

(36)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :