Georg Brunstam, VD-anförande årsstämman. Ärade stämmodeltagare! Bästa aktieägare!

Download (0)

Full text

(1)

Georg Brunstam, VD-anförande årsstämman

Ärade stämmodeltagare!

Bästa aktieägare!

Jag gläder mig att åter träffa er alla för att summera det gångna året, beskriva våra strategier och även presentera resultatet för första kvartalet, som vi publicerade idag, strax före stämman.

Det gläder mig också att kunna säga att 2005 blev det bästa året i Nolatos 68-åriga historia. Hittills, får jag väl tillägga. Efter de svaga åren i början av 2000-talet nådde vi en successiv förbättring 2003, som följdes av ett bra 2004 och nu ett 2005 som blev ytterligare bättre. Kort sagt: Vi är nu tillbaka i gammal god form igen.

Våra långsiktiga ekonomiska mål – att rörelsemarginalen ska överstiga sju procent, att avkastningen på sysselsatt kapital ska vara minst 5 procent och att soliditeten ska vara minst 35 procent – allt i genomsnitt över en konjunkturcykel – överträffades med god marginal:

Rörelsemarginalen uppgick till nästan 0 procent, avkastningen till 2 procent och soliditeten till 50 procent. Som synes: Rätt riktning på nyckeltalen!

Nolato är idag en välpositionerad, global koncern med stark finansiell ställning och goda tillväxt- möjligheter inom alla våra verksamhetsområden. Vi är starka underleverantörer och nära partners till våra kunder. Tack vare engagerade medarbetare, hög tekniknivå och bred kompetens har vi kunnat bekräfta och ytterligare stärka positionen som utvecklingspartner och systemleverantör till ledande kunder över hela världen.

2005 blev, som sagt, det bästa året hittills. Alla våra tre resultatenheter hade god resultatutveckling och stärkte väsentligt sina kund- och marknadspositioner.

Koncernens totala omsättning uppgick till knappt 2,3 miljarder kronor, en liten minskning jämfört med föregående år.

Rörelseresultatet ökade med tio procent till 22 miljoner kronor och resultatet efter finansiella poster med 2 procent till 208 miljoner kronor. Kassaflödet uppgick till 58 miljoner kronor och rörelsemarginalen ökade till 9,8 procent, jämfört med 8,4. Tittar vi på resultat per aktie ökade detta med 34 procent till 6,88 kronor per aktie, jämfört med 5,5 kr per aktie föregående år.

Nolatokoncernen har idag 3.905 anställda. Av dem arbetar 926 i Sverige, 94 i Ungern, 382 i Est- land och 2.403 i Asien. Tre fjärdedelar av alla anställda finns alltså idag utanför Sverige.

Koncernen kännetecknas av att organisationen är decentraliserad men att vi har en stark kundkoor- dinering. Koncernen omfattar 6 bolag eller verksamheter, organiserade i tre resultatenheter: Nolato Telecom, Nolato Medical och Nolato Industrial, med egna, klara profiler. Inom var och en av dessa har vi ledande positioner:

Nolato Telecom, som står för 52 procent av koncernens omsättning, är en världsledande, global

(2)

utvecklare och tillverkare av systemprodukter till kunder framför allt inom mobiltelefonsektorn.

Resultatenheten har verksamhet i Sverige, Estland, Japan, Kina och numera också Malaysia.

Mobiltelefonmarknaden är global, med få kunder och få konkurrenter. Verksamheten känneteck- nas av högt teknikinnehåll, extremt korta tillverkningstider, snabba produktionsstarter och kort livslängd för varje mobiltelefonmodell. Bland kunderna finns Sony Ericsson, BenQ-Siemens och Nokia samt kontraktstillverkarna Flextronics och Elcoteq. Under året har bl.a. den världsledande headsettillverkaren GN Netcom tillkommit som kund. Även Ericsson är kund, till dem utvecklar och tillverkar vi produkter för basstationer till bl.a. 3G-näten.

Alla kanske inte omedelbart förstår uttrycket ”systemprodukter”, det vi gör åt mobiltelefonkun- derna är att vi utvecklar och tillverkar ett större antal plastkomponenter med mycket kvalificerad ytbehandling, som vi sedan monterar ihop med inköpta komponenter, t.ex. högtalare, mikrofon och antenn, så att de bildar kompletta mekanikmoduler, klara för kundernas slutmontering av mobiltele- fonerna. I uppdraget ingår ibland även validering och testning av modulernas funktion. Varje projekt är unikt och har sin egen konstruktion och komponentinnehåll. Så här ser t.ex. delarna ut som leve- reras till en modell från Sony Ericsson.

2005 omsatte Nolato Telecom .72 miljoner kronor, jämfört med .342 miljoner kronor förra året.

Resultatet ökade till 37 miljoner kronor, jämfört med 33 miljoner och marginalen till nästan 2 procent, jämfört med 9,9 procent.

Resultatet har förbättrats tack vare ökade volymer i Asien och genomförda kostnadsreduktioner i Europa. Under året har Nolato Telecom erhållit ett betydande antal nya, större mobiltelefonprojekt, som har kommit eller ska komma i produktion nu under 2006. Samtidigt pågår ett intensivt mark- nadsarbete för att bredda kundbasen med ytterligare någon eller några av de ledande mobiltelefon- tillverkarna som inte är kunder till Nolato idag.

Nolato Medical är helt fokuserat på utveckling och tillverkning av medicintekniska produkter, ett område där vi är marknadsledare i Skandinavien. Verksamheten är fokuserad på komplexa produk- ter som tillverkas i stora volymer under längre tid, framför allt inom kundområden som diabetes- terapi, astma och kirurgi. Eftersom många av produkterna ska opereras in i kroppen eller på annat sätt användas inom sjukvården, sker produktionen med extremt höga kvalitetskrav vad gäller tole- ranser, renhet och spårbarhet. Bland kunderna finns läkemedels- och medicintekniska företag som Astra Tech, AstraZeneca, Coloplast, Hemocue, Novo Nordisk, Pfizer, Phadia och S:t Jude Medical.

Nolato Medical fortsatte under 2005 sin mycket kraftiga tillväxt. För andra året i rad ökade omsätt- ningen med 34 procent, till 84 miljoner kronor (37), samtidigt som resultatet ökade med 68 pro- cent till 42 miljoner kronor (25). Rörelsemarginalen var mycket hög och uppgick till 22,8 procent.

I juli 2005 tecknades ett betydande avtal med det danska, globala läkemedelsföretaget Novo Nord- isk gällande produktion av insulinpennan InnoLet. Avtalet är ett viktigt genombrott på marknaden för outsourcing, som är ett av Nolato Medicals tillväxtområden. Novo Nordisk stänger sin egen produktion av InnoLet och vi tar över all utrustning och flyttar den till vår fabrik i Lomma utanför Malmö. Där ökar antalet anställda med 30 till 35 personer. Produktionen inleddes under hösten och har successivt ökat, för att nå fulltakt före sommaren. På årsbasis, när fulltakt uppnåtts, bedöms avtalet medföra en omsättningstillväxt för Nolato Medical på ungefär 5 procent.

Under hösten inledde Nolato Medical även medicinteknisk produktion hos Nolato Protec i Ungern.

Breddningen har tagits emot mycket väl av kunderna och redan resulterat i ett antal nya order, där

(3)

Nolato Medical har kunnat dra nyttan av de strategiska möjligheterna som öppnas genom produk- tion i Ungern. Vi finns därmed nära de stora marknaderna i Europa.

Samarbetet över gränserna ser jag som ett mycket bra exempel på den styrka och bredd koncernen har att erbjuda kunderna. Jag tror att vi kommer att få se fler exempel på sådant samarbete framö- ver.

Vårt tredje ben, Nolato Industrial, består av två affärsområden med fokus på Skandinavien respekti- ve Centraleuropa. Nolato Industrial är klar marknadsledare i Skandinavien, med utveckling och pro- duktion av polymera produkter för kunder inom fordon, vitvaror, trädgård/skog, möbelindustri och andra allmänna industrisektorer. Marknaderna är starkt fragmenterade och kännetecknas av att de består av många kunder och många leverantörer. På bilderna här bakom mig ser förresten till höger Nolatos största formspruta, som finns hos Nolato Protec i Ungern. Formverktyget, där produkterna – i det här fallet dörr-ramar till en ny bilmodell – får sin form, väger hela 23 ton.

Bland kunderna i Sverige finns Electrolux, Flextronics, Haldex, Husqvarna, Ifö, Ikea, Lear, Lindab, Plastal, Saab Automobile, Sapa, Scania, TI Automotive, Volvo Car, Volvo Truck och Whirlpool. Och bland kunderna i Ungern har vi Elring Klinger, Lear, Woco, Philips, Nilfisk och Solectron.

Nolato Industrial hade under 2005 en omsättning på 9 miljoner kronor, jämfört med 936 miljo- ner året före, och förbättrade sitt resultat till 7 miljoner kronor, jämfört med 65 miljoner kronor året före, trots den något minskade omsättningen. Rörelsemarginalen ökade från 6,9 procent till 7,8 procent.

Omstruktureringen i Ungern har varit framgångsrik, med en i princip helt ny kundbas och kraftigt förbättrat resultat. I Sverige är resultatnivån stabil, tack vare ett framgångsrikt arbete kring effek- tivitet och kundbearbetning. Nolatobolagen har en mycket effektiv produktion, där varje operatör bidrar till ökad konkurrenskraft genom att ta stort eget ansvar och svarar för planer, förbättringar och leveranser. Automatiseringsnivån är hög och under året har strategiska investeringar gjorts i ytterligare helautomatiska produktionsceller, med bl.a. sexaxliga robotar, som utför ett flertal monte- ringsmoment i direkt anslutning till formsprutningen.

Sjukfrånvaron är inte något större fråga i Nolato. För hela koncernen var sjukfrånvaron under 2005 3,7 procent, vilket var i princip densamma som året före. I de svenska enheterna var den genomsnitt- liga sjukfrånvaron (inklusive långtidssjuka) 6, procent, vilket är något lägre än året före, i Estland var den 7,6 procent och i Ungern 0,9 procent. I Asien var det nästan ingen sjukfrånvaro alls, vår verksamhet i Kina hade en sjukfrånvaro på endast 0,3 procent.

Men åter till Nolato Industrial, där samarbetet inom Nolato Automotive under har 2005 resulterat i ett större antal nya kundprojekt, bl.a. till Volvos nya modeller, såväl direkt till fordonstillverkarna som till deras systemleverantörer.

Det största hotet mot verksamheten är fortfarande om våra kunder själva inte klarar av sin konkur- renssituation, utan tvingas flytta produktionen till länder med lägre kostnad. Så gav t.ex. Electrolux stängning av fabriken i Västervik oss ett väsentligt bortfall, som vi dock har kunnat kompensera med nya kunder.

Trots att de tre resultatenheterna är verksamma på marknader med olika karaktär, så finns det ett antal viktiga, gemensamma faktorer, som gör att de tre tillsammans utgör ett enhetligt Nolato: En djup polymer kompetens, likartade teknologier vid såväl utveckling som tillverkning och, inte minst,

(4)

den jordnära och etiska affärsmässigheten, som finns formulerad i Nolatos koncernfilosofi, Våra Grundbultar.

Dessa grundbultar, som faktiskt inte sattes på pränt av Krister Jorlén förrän i mitten av 990-talet, men som i grunden har styrt koncernens utveckling sedan 938, bygger på nyckelord som Affärs- mässighet, Långsiktiga kundrelationer, Decentralisering, Kompetens, Ordning och reda samt Miljö- hänsyn. Vill ni studera dem närmare, finns de återgivna i sin helhet i vår årsredovisning, liksom på vår hemsida. Grundbultarna finns översatta till engelska, mandarin, ungerska, estniska och ryska, för att kunna användas inom hela Nolato. Vi får väl nu också översätta den till Bahasa Melayu, d.v.s. det språk som talas av de inhemska medarbetarna vid vår nya enhet i Kuala Lumpur.

En av grundbultarna handlar om människans inneboende kraft, att alla medarbetare är lika viktiga för att vi ska lyckas med det vi har föresatt oss. Denna grundbult slår också fast att vi så långt det är möjligt ska internrekrytera till chefsposter inom koncernen.

Därför är det naturligt för mig att konstatera att vi nyligen har internrekryterat till två betydelsefulla chefsposter: Jonas Persson, som anställdes 999 och de senaste fyra åren varit VD i Nolato Bejing, tillträdde den  mars som chef för Nolato Telecom. Och Christer Wahlquist, som varit verksam inom Nolato Medical sedan 996, de senaste åren som marknadschef, utsågs i höstas till ny chef för Nolato Medical. De två ingår nu i koncernledningen och utgör tillsammans med mig och finansche- fen Per-Ola Holmström den verkställande ledningen. Samtidigt som vi genom tillsättandet av Jonas och Christer har fått en föryngring av ledningen, har vi kunnat bevara kontinuiteten, då de har varit länge i koncernen, men också eftersom deras företrädare Tommy Johansson och Peter Krikström kvarstår inom koncernen som global marknadschef för Nolato Telecom respektive VD i Nolato Medevo.

Drygt sextio procent av Nolatos omsättning ligger idag utanför Sverige, vilket också, som jag sa tidigare, återspeglas av att tre fjärdedelar av våra anställda arbetar i andra länder än Sverige. Drygt 60 procent av de anställda finns i Asien, där vår verksamhet har haft en fortsatt kraftig och lönsam tillväxt. En tillväxt som drivs av våra kunders egna etableringar i Asien och deras önskemål om att Nolato ska ha produktion nära slutmonteringen av deras egna produkter.

I Kina, där vi har 2.300 anställda i Beijing, utvecklar och tillverkar Nolato Telecom systemproduk- ter för mobiltelefonkunder. Under året har vi bl.a. investerat i ökade resurser för projektdrivning, verktygstillverkning och lackering.

För att öka försäljningen till mobiltelefontillverkare i Malaysia, inledde vi i slutet av förra året etableringen av en ny fabrik i Malaysias huvudstad Kuala Lumpur. Etableringen går enligt plan, och produktionen startar under andra kvartalet.

Nolato Telecom har under 2005 även etablerat ett teknik- och säljkontor i Tokyo, Japan, vilket redan har resulterat i nya kundprojekt.

Den kunddrivna omstruktureringen av Nolato Telecoms verksamhet fortsatte även under 2005, vilket bl.a. har inneburit att vi under året tyvärr måste skilja oss från ca 90 medarbetare i bl.a.

Kristianstad och Hallsberg, vilket jag starkt beklagar.

Eftersom våra mobiltelefonkunders produktutveckling huvudsakligen är lokaliserad till Europa, har Nolato Telecom betydande utvecklingsresurser vid sitt utvecklingsscentrum i Kristianstad. Starka teknologier och högt teknikinnehåll är mycket viktiga framgångskriterier inom mobiltelefonsektorn.

(5)

Spetsteknologin inom Nolato Telecom, med patenterade lösningar för snabb och flexibel verktygstill- verkning samt digital ytbehandling och dekorering av mobiltelefoner, röner därför stort intresse hos såväl befintliga som potentiella mobiltelefonkunder.

Utan att gå in på djupet i dessa teknologier kan jag beskriva dem som nycklar till att ytterligare snabba upp produktionen till mobiltelefonkunderna, vilket är en viktig konkurrensfördel på denna marknad. Båda teknikerna har använts i kommersiell drift det senaste året och motsvarar mer än väl förväntningarna.

Inom hela Nolato fortsätter vi att satsa på hög tekniknivå, bred utvecklingskompetens och effektiv produktion. Vårt ledord ”Experience and Innovation” känns därför stabilt förankrat i vår dagliga verksamhet, där erfarenhet och innovation är grunden för allt vi gör.

Innan jag går över till att presentera delårsrapporten för de tre första månaderna 2006, vill jag kort beröra några av de prioriteringar, som jag ser som viktiga för Nolato under 2006:

Även om vi under 2005 hade god utveckling inom alla områden och året resultatmässigt blev det hittills bästa, så är jag inte nöjd med tillväxten inom Nolato Telecom. Att skapa tillväxt inom detta område är därför en av absolut våra viktigaste prioriteringar under 2006. I detta ingår även, som jag berörde tidigare, en breddning av kundbasen med ytterligare någon av de stora mobiltelefontillver- karna.

Fortsatt tillväxt inom Nolato Medical och ökade marknadsandelar för Nolato Industrial är andra viktiga prioriteringar. Vi kommer även att arbeta aktivt med förvärv, främst inom Nolato Medical och Nolato Industrial.

Och så över till den rapport för de tre första månaderna 2006, som publicerades strax före stäm- man. Rapporten ….

[Se q-rapporten]

Aktiemarknaden har varit mycket positiv till Nolato den senaste tiden. Sedan vi träffades här förra året och fram till igår har börskursen ökat med 98 procent, alltså nästan en fördubbling på ett år.

Mitt anförande närmar sig nu sitt slut och innan jag lämnar ordet fritt för frågor, vill jag passa på att tacka alla medarbetare i Nolato för engagerade och kompetenta insatser under 2005. Insatser som lade grunden till att Nolato kunde göra sitt hittills bästa resultat någonsin och som är basen för att vi ska kunna nå våra mål även under de kommande åren.

Tack!

Figure

Updating...

References

Related subjects :