Polisens miljöarbete. Planering av miljöförbättrande aktiviteter inom arbetet med verksamhetsplanen

Full text

(1)

Polisens miljöarbete

Planering av miljöförbättrande aktiviteter

inom arbetet med verksamhetsplanen

(2)

Polismyndigheten ska sträva efter att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Begreppet hållbar utveckling innebär enligt FN:s Brundtlandkommission att

”…samhällsutvecklingen ska kunna till- godose dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att till- godose sina behov.” Det handlar i grunden om en solidaritet mellan generationer och ett gemensamt ansvar för alla att påverka utvecklingen så att den blir hållbar.

Polisen bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle genom sitt arbete med att minska brottsligheten och öka tryggheten. Polisen bidrar också till den hållbara utvecklingen genom det miljöledningsarbete som bedrivs i organisationen vars syfte är att reducera myndighetens negativa miljöpåverkan.

Genom att på varje nivå i organisationen - där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart - fatta miljömässigt ansvars- fulla beslut, kan verksamheten bidra till att reducera polisens negativa miljöpåverkan.

Enligt Anvisningar för Polismyndighe- tens verksamhetsplanering, uppföljning för 2015-2016 och budgetfördelning för 2015 ska miljöförbättrande aktiviteter tas fram och läggas in i aktivitetsplanen. Med utgångspunkt i polisens miljöpolicy ska den lokala miljöpåverkan utgöra grunden för prioritering av vilka miljöförbättrande aktiviteter som ska genomföras. Miljöför- bättrande aktiviteter ska tas fram på lokal- polisområdesnivå och enhetsnivå samt vid behov på sektions- eller gruppnivå.

Inledning

Polismyndigheten ska i all verksamhet sträva efter att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. En viktig del i arbetet är att kontinuerligt minska verksamhetens negativa mil- jöpåverkan. Miljöledningsarbetet ska vara en integrerad del av verksamheten och miljö- hänsyn ska vägas in vid strategiska beslut.

Polismyndigheten ska, utöver att följa den miljölagstiftning och de miljökrav som gäller för verksamheten, även:

• minska miljöpåverkan från egna fordon och tjänsteresor

• sträva efter en så effektiv energi- och resursanvändning som möjligt

• ställa relevanta miljökrav vid anskaffning av varor och tjänster där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart samt

• höja medarbetarnas kompetens och ansvarskänsla för det egna arbetsområdets mil- jöpåverkan.

Polismyndigheten ska kontinuerligt följa upp och förbättra miljöarbetet som en del i den ordinarie verksamheten.

Polisens miljöpolicy Områden inom verksamheten som har stor negativ påverkan på miljön

Följande områden inom Polisen har en stor negativ påverkan på miljön och ska prioriteras vid framtagande av miljöförbättrande aktiviteter:

• Fordonstransporter

• Tjänsteresor med flyg, bil och taxi

• Energiförbrukning i fastigheter (värme, kyla, belysning, ventilation) samt användning av IT-utrustning och annan elektronisk utrustning,

• Inköp av varor och tjänster som har mer eller mindre miljöpåverkan beroende på vilka krav som ställs i upphandling och vilka produkter som beställs.

Övriga områden inom verksamheten som har negativ påverkan på miljön

• Avfallshantering

• Kemikalieanvändning

• Materialförbrukning (t ex skrivarpapper)

• Övningsskjutning

Positiv indirekt miljöpåverkan

• Miljöbrottsutredningar

• Hastighetsövervakning

• Kontroll av transport av farligt gods

(3)

På de följande fem uppslagen återfinns huvudområdena inom polisens miljöarbete.

Diskutera respektive miljöområde utifrån följande frågor:

• Vilka aktiviteter i den egna verksam- heten påverkar miljöområdet?

• Vad kan vi i vår verksamhet göra för att minska miljöpåverkan?

Det är obligatoriskt att ta fram en miljö- förbättrande aktivitetet för minst ett av de prioriterade områdena fordonstransporter, tjänsteresor, energianvändning och inköp.

Det är frivilligt - och rekommenderas - att även sätta miljömål inom området övrig miljöpåverkan när det är möjligt. Gör en uppskattning av hur bra ni är på olika om- råden idag och sätt aktiviteter utifrån hur ni kan förbättra er.

Besluta om aktiviteter för er verksamhet som är relevanta, tekniskt möjliga och eko- nomiskt försvarbara att genomföra. Lägg in de miljöförbättrande aktiviteterna i den lokala aktivitetsplanen. Som stöd finns på följande sidor även förslag på miljöförbätt- rande aktiviteter. Dessa ska ses som förslag och tankeväckare som behöver specificieras ytterligare för att bli relevanta i den lokala verksamheten.

Miljöförbättrande aktiviteter som idag inte upplevs som tekniskt möjliga eller eko- nomiskt försvarbara att genomföra får ni gärna maila till miljo.nationellt@polisen.se så lyfter vi dem och undersöker möjlighe- ten att göra något av dem i framtiden.

Som stöd på följande sidor även förslag på miljöförbättrande aktiviteter. Dessa ska ses endast som förslag eller tankeväckare och behöver specificeras ytterligare för att bli relevanta för den lokala verksamheten.

Metodtips för planering av miljöförbättrande aktiviteter

(4)

Fordonstransporter

Förslag på miljöaktiviteter

• Utbilda (ett visst antal) medarbetare i miljösmart körning.

• Repetera grunderna i mil- jösmart körning.

• Vid inköp av bilar, under- sök möjligheten att köpa miljöbil

• Repetera syftet med och vikten av kontroll av for- don före körning.

• Ersätta dubbdäck med friktionsdäck på exempel- vis pool-bilar.

Förbrukningen av fossila bräns- len genererar utsläpp till luft av främst koldioxid som bidrar till växthuseffekten, kväveoxider som bidrar till övergödning och försurning av mark och vatten samt marknära ozon som är skadligt för människors hälsa och för växter. Avgaserna innehåll- er dessutom partiklar och andra hälsoskadliga ämnen.

Under 2014 genererade polisens fordon tillsammans utsläpp om cirka 27 000 ton koldioxid. Vil- ken typ av fordon och drivmedel som används har därför stor be- tydelse för miljöpåverkan. Andra faktorer som påverkar är körstil och däcktryck. Även typ av däck har en miljöpåverkan. Dubbdäck river loss mikroskopiskt små partiklar från vägbanan (PM10) som kan följa med luften vi andas in och ge hälsoproblem i form av irritation i luftvägarna. Detta är främst ett problem i storstäder.

Enligt förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor ska 50 procent av polisens ut- ryckningsfordon och 100 procent

av övriga bilar vara klassade som miljöbilar. Dessa krav gäller ej spanfordon.

För närvarande går det inte att uppfylla kravet gällande 50 procent av utryckningsfordonen, då det inte finns några miljöbilar som uppfyller polisens krav för utryckningsfordon.

Hastighetsövervakning Ett av Polisens prioriterade områden inom ramen för trafiksä- kerhetsarbetet är hastighetsöver- vakning. Förutom att liv sparas blir miljön också en vinnare om hastigheterna sänks eftersom en högre hastighet gör att bilen drar mer bränsle på grund av det öka- de luftmotståndet.

Att köra i 110 km/h istället för 90 km/h innebär drygt 20 procent högre bränsleförbrukning och att öka hastigheten från 110 km/h till 130 km/h innebär en ökning av bränsleförbrukningen med cirka 30 procent. (källa:Trafikverket) Polisens arbete med hastighets- övervakning kan anses ha en indirekt positiv miljöpåverkan.

(5)

Tjänsteresor

Förslag på miljöaktiviteter

• Öka antalet videokonfe- rens- och telefonkonferens- möten i relation till antalet resor.

• Utbilda personalen i hand- havande av videokonferen- sanläggningar om sådana finns och kunskap saknas.

• Installera videokonfe- rensanläggningar om det saknas.

• Ta tåget istället för flyg/bil när det är möjligt.

• Ta tåget till närliggande orter.

• Efterfråga miljöbil vid hyra av bil.

• Att alltid samåka med taxi när alternativet finns.

• Åka kollektivt istället för att ta bilen de sträckor där det finns bra kollektiva alternativ.

• Köpa in kollektivtrafikkort och informera medarbe- tare att åka kollektivt där möjligt.

• Cykla istället för att ta bilen när det är möjligt.

• Erbjuda lånecyklar till personalen.

Tjänsteresor med bil och flyg ge- nererar utsläpp till luft av främst koldioxid som bidrar till växthus- effekten, kväveoxider som bidrar till övergödning och försurning av mark och vatten samt marknä- ra ozon som är skadligt för människors hälsa och för växter.

Avgaserna innehåller dessutom partiklar och andra hälsoskadliga ämnen.

Val av transportsätt har därför stor betydelse för miljöpåverkan.

Att välja videokonferens eller telefonkonferens, i stället för att resa, ger störst effekt.

Av Riktlinjer för resor och mö- ten inom Polisen (Dnr. EA-799- 3746/12) framgår att:

• resfria alternativ som video- eller telefonkonferens alltid ska övervägas,

• tåg ska väljas framför flyg på sträckor kortare än 50 mil (om möjligt),

• allmänna kommunikations- medel ska användas i första hand vid kortare resor (om möjligt),

• taxi endast ska användas i första hand när allmänna kommunikationsmedel inte finns eller när det föreligger särskilda skäl, exempelvis sen kväll eller natt.

(6)

Energiförbrukning

Förslag på miljöaktiviteter

• Installera rörelsedetektorer för belysning i gemensam- ma utrymmen.

• Byt till lågenergilampor.

• Ställ in projektorer på auto- matisk avstängning alterna- tivt eco-läge.

• Begära att kostnader för el, vatten och ventilation redovisas separat av fastig- hetsägaren.

• Gå igenom värme- och ven- tilationssystem tillsammans med fastighetsägaren för att optimera systemen.

• Gå igenom hur systemen i fastigheten fungerar tillsam- mans med fastighetsägaren och ta fram en enkel drift- manual för att systemen ska kunna fungera optimalt (exv. att inte vrida på reg- lage, lägga saker i fönstren eller öppna fönster).

• Ta fram möbleringsplaner med fastighetsägaren.

• Genomföra en nattrond för att kartlägga om utrustning står på i onödan.

• Planera var verksamheten bedrivs dygnet runt för att reducera användning av kyla, värme, luft och belys- ning i övriga delar.

• Sätt upp information i konferensrum och andra allmänna platser där medar- betare ofta glömmer släcka ljuset.

• Byt armaturer för att möj- liggöra installation av en modern lågenergibelysning.

• Se över möjligheten att byta elavtal och om möjligt byt till Polisens nationella elav- tal (Bra miljöval).

Produktion av energi medför alltid en miljöpåverkan. Påverkan på miljön varierar dock beroende på hur energin produceras.

Eldas fossila bränslen blir det luftutsläpp av framför allt koldi- oxid som bidrar till växthuseffek- ten och kväveoxider som bidrar till försurning av mark och vatten, övergödning och marknära ozon.

Produceras elen i kärnkraftverk eller vattenkraftverk är miljöpå- verkan framförallt produktion av radioaktivt avfall och risken för radioaktiva utsläpp vid ett kärn- kraftshaveri, respektive lokala effekter på naturmiljöer från reglerade vattendrag.

• Stänga av dator och skärm vid hemgång

• Släcka lampor när vi går hem, på lunch eller på möten

• Dra ur våra mobilladdare när vi inte laddar telefonen

• Släcka i konferensrum efter avslutade möten Vad kan vi göra direkt för att minska vår elförbrukning?

(7)

Inköp av varor och tjänster

Förslag på miljöaktiviteter

• Se över möjligheten att lägga in information om miljömärkning i Polisens inköpssystem.

• Lägg in miljömärkning i Polisens inköpssystem för vissa leverantör i syfte att underlätta för beställare att göra miljövänliga val vid beställning och inköp.

• Ersätt inte gamla skriv- bordsskrivare med nya, använd istället de befintliga nätverksskrivarna.

• Ersätta en viss produkt med en miljövänligare variant.

• Ersätta en viss produkt med en energisnålare variant.

• Utreda om en viss produkt kan ersättas med en miljö- vänligare variant.

• Se över beställningsfrek- venser. Finns det produkt- områden där det är möjligt att beställa mindre ofta (göra mängdbeställningar) och därmed reducera anta- let leverantörstransporter?

• Ställ miljö- och hållbar- hetskrav på leverantör, produkt och tjänst vid upphandling.

Offentliga myndigheters upp- handlingar har stor påverkan på marknaden. Under 2014 köpte Polisen in varor och tjänster för cirka en miljard kronor. Genom att ställa relevanta miljökrav i samband med upphandling och inköp finns det en stor möjlighet att styra miljöpåverkan i positiv riktning.

Utöver miljökraven som kan ställas på varan eller tjänsten vid upphandling går det även att minska miljöpåverkan ytterliga- re. Exempelvis kan man minska antalet leverantörstransporter ge- nom att göra mängdbeställningar.

(8)

Övrig miljöpåverkan

Förslag på miljöaktiviteter

• Informera medarbetare hur avfall ska sorteras för att motverka tveksamheter.

• Märka upp avfallskärl med tydlig information om innehållet.

• Ställ in samtliga skrivare på dubbelsidig utskrift och svartvitt.

• Se över om ett visst utskick verkligen behövs.

• Se över om alla utskrifter verkligen behöves.

• Byta ut en kemikalie mot ett mer miljövänligt alter- nativ om det finns.

• Annan verksamhetsspecifik aktivitet som inte nämns i detta informationsmate- rial men som leder till en minskning av verksamhet- ens miljöpåverkan.

Andra områden inom Polisens verksamhet som har negativ miljöpåverkan är exempelvis avfallshantering, kemikaliehan- tering, materialförbrukning och övningsskjutning.

Avfall

För att ge minsta möjliga mil- jöpåverkan ska avfall i första hand återanvändas, i andra hand återvinnas, i tredje hand ener- giåtervinnas och i sista hand deponeras. Deponier kan ge upphov till förorenat lakvatten och metangas (bidrar till växt- huseffekten). Vid förbränning av avfall tas energin tillvara. För- bränningen orsakar dock utsläpp som kan vara giftiga, övergödan- de och försurande samt bidrar till växthuseffekten. Askan innehåller olika miljöskadliga metaller.

Farligt avfall

Miljöpåverkan härstammar framför allt från farligt avfall som inte sorteras och hanteras på rätt sätt och därigenom kommer ut i

miljön. Förbränning eller deponi av farligt avfall ger upphov till utsläpp av förbränningsgaser samt eventuellt läckage av farliga ämnen till mark, vatten och luft.

Farligt avfall som tungmetaller (kvicksilver m.m.) och andra giftiga och stabila ämnen acku- muleras i näringskedjan.

Kemikaliehantering

Vid normal hantering av kemika- lier uppstår alltid små utsläpp till luft, mark och vatten. Vid felaktig hantering finns risk för större utsläpp med miljöolyckor eller negativa hälsoeffekter som följd.

Innehav av miljö- och hälsofar- liga kemikalier medför krav på säker förvaring och hantering.

Bristande förvaring och märkning av innehåll kan medföra risker, både för människors hälsa och för utsläpp till miljön. Miljöpåverkan kan bli stor om utsläpp/olyckor skulle ske.

Miljöbrottsutredningar

En effektiv utredning och eventuell lagfö- ring vid brott mot miljölagstiftningen med- för skärpt lagefterlevnad vilket har stor betydelse för att förebygga framtida mil- jöbrott. Polisens arbete med miljöbrottsut- redningar kan anses ha en indirekt positiv miljöpåverkan.

Kontroll av transport av farligt gods Olyckor med farligt gods i vägtrafiken är lyckligtvis relativt få. Även om risken är liten finns ständigt en potential för olyckor med mycket svåra konsekvenser. Transpor- ter av farligt gods är en potentiell fara för alla som rör sig på vägnätet men även för till exempel boende i närheten av vägar som trafikeras av farligt gods. Polisens arbete med kontroll av transport av farligt gods kan anses ha en indirekt positiv miljöpåverkan.

Indirekt positiv miljöpåverkan

(9)

Polisens miljöarbete

Enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter är Polismyndigheten skyldig att införa och upprätthålla ett miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i myndighetens verksamhet. Ett miljölednings- system är ett strukturerat sätt att arbeta med miljöfrågor med målet att reducera myndighetens miljöpåverkan.

Miljöledningsarbetet inom polisen har tidigare organiserats inom respektive polismyndighet, men från och med den 1 januari 2015 gäller Polismyndighetens nationella miljöledningssystem. Mer information om miljöledningssystemet kommer under 2015.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Marie Altus, tel: 010-5641757.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :