Detta säkerhetsdatablad har sammanställts i enlighet med kraven enligt: Förordning (EC) Nr. 1907/2006 och förordning (EC) Nr.

16  Download (0)

Full text

(1)

SÄKERHETSDATABLAD

Detta säkerhetsdatablad har sammanställts i enlighet med kraven enligt:

Förordning (EC) Nr. 1907/2006 och förordning (EC) Nr. 1272/2008

Utfärdandedatum 07 juli 2021 Revisionsdatum 07 juli 2021 Revisionsnummer 2

EGHS / Svenska

Avsnitt 1: IDENTIFIERING AV ÄMNE/BLANDNING OCH FÖRETAG/TILLVERKARE

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn: Rislone Trans Fix Produktkod: 44515

UFI: YT8Y-03AX-2003-SA7G

Kemiskt namn

Innehåller petroleumdestillat, vätebehandlade lätta paraffiniska, petroleumdestillat, vätebehandlade tunga paraffiniska, smörjoljor, petroleum, C15-30, vätebehandlade neutrala oljebaserade, petroleumdestillat, lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska

1.2. Relevant identifierad användning av ämnet eller blandningen och användning som avråds Rekommenderad användning Transmissionsvätska.

Användning som det avråds

från Ingen uppgift tillgänglig.

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Tillverkare/leverantör:

Rislone P.O. Box 187

Holly, MI 48442 USA

Telefon: (810) 603-1321

(2)

För mer information, kontakta.

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

ChemTel Inc.

(800) 255-3924 (Nordamerika)

(801) 1 (813) 248-0585 (Internationellt nummer)

Avsnitt 2: RISKIDENTIFIERING

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen Förordning (EG) nr 1272/2008

Kronisk akvatisk toxicitet Kategori 3 - (H412)

Brandfarlig vätska Kategori 4

2.2. Märkningsuppgifter

Innehåller petroleumdestillat, vätebehandlade lätta paraffiniska, petroleumdestillat, vätebehandlade tunga paraffiniska, smörjoljor, petroleum, C15-30, vätebehandlade neutrala oljebaserade, petroleumdestillat, lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska

Signalord Varning

Påståenden om faror

H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer H227 - Lättantändlig vätska

EUH208 - Innehåller acetamid, 2-hydroxi-, N,N-dikokoalkylderivat, fenol, 4-dodecyl-EUH208 - Kan orsaka allergisk reaktion

Skyddsangivelser(§28,1272/2008)

P201 - Inhämta särskilda instruktioner före användning

P202 - Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna

(3)

P273 - Undvik utsläpp till miljön

P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd P308 + P313 - Vid exponering eller misstanke om detta: Sök läkarhjälp P501 - Kassera innehåll/behållare till en godkänd avfallsanläggning 2.3. Andra faror

Skadligt för vattenlevande organismer.

Ingen information tillgänglig

Avsnitt 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.1 Ämnen Ej tillämpligt.

3.2 Blandningar

Kemiskt namn EG-nr CAS-nr Vikt-% Klassificering enligt förordningen (EG) nr

1272/2008 [CLP]

REACH-registr eringsnummer Tredjepartsformulering Angivet - 50 - 60% Karc. 1B (H350) Inga data

tillgängliga Tredjepartsformulering Angivet - 20 - 30% Karc. 1B (H350) Inga data

tillgängliga Tredjepartsformulering Angivet - 0 - 10% Giftigt vid inandning 1

(H304) Inga data

tillgängliga Tredjepartsformulering

(TP # 1423513) Angivet - 0 - 10% Vattenlevande

organismer kroniskt 2 (H411)

Inga data tillgängliga Tredjepartsformulering

(TP # 1423513) Angivet - 0 - 10% Karc. 1B (H350) Inga data

tillgängliga Tredje part %: 1.072

(tredje parts formulering (TP # 1423513), tredje part %: 0.368046 (tredje

parts formulering (TP # 1563117)

Angivet - 0 - 10% Vattenlevande

organismer kroniskt 3 (H412)

Inga data tillgängliga

Tredjepartsformulering

(TP # 1563117) Ingen information

tillgänglig

- 0 - 10% Ögonirritation 2 (H319) Vattenlevande organismer kroniskt 4

(H413)

Inga data tillgängliga

Tredjepartsformulering

(TP # 1423513) Angivet - 0 - 10% Karc. 1B (H350) Inga data

tillgängliga Tredjepartsformulering

(TP # 1423513) Angivet - 0 - 10% Karc. 1B (H350) Inga data

tillgängliga Tredjepartsformulering

(TP # 1423513) Angivet - 0 - 10% Karc. 1B (H350) Inga data

tillgängliga Tredjepartsformulering

(TP # 1563117) Angivet - 0 - 10% Karc. 1B (H350) Inga data

tillgängliga Tredjepartsformulering

(TP # 1563117) Ingen information

tillgänglig

- 0 - 10% Hudsens. 1 (H317) Inga data tillgängliga Tredjepartsformulering

(TP # 1423513) Angivet - 0 - 10% Hudsens. 1 (H317) Inga data

tillgängliga

(4)

Tredjepartsformulering

(TP # 1423513) Angivet - 0 - 10% Akut toxicitet 4 (H302) Inga data tillgängliga Fullständig ordalydelse för R-, H- och EUH-fraser: se avsnitt 16

Denna produkt innehåller inte kandidatämnen med mycket hög risk vid en koncentration >=0,1 % (förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), artikel 59)

Avsnitt 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning Bär ut utomhus.

Hudkontakt Spola omedelbart huden med rikligt med vatten och avlägsna nedstänkta kläder och skor.

Kontakt med ögon Skölj omedelbart med rikligt med vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter.

Håll ögonen öppna under sköljningen. Gnugga inte på det drabbade området. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Förtäring Rengör munnen med vatten och drick efteråt mycket vatten.

Egenskydd vid första hjälpen Avlägsna antändningskällor. Se till att vårdpersonalen är medveten om de material som ingår och vidtar försiktighetsåtgärder för att skydda sig. Bär personliga

skyddskläder (se avsnitt 8).

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symtom Ingen uppgift tillgänglig.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Anmärkning till läkare Behandla symptomatiskt.

Avsnitt 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel Vattenspray, dimma, koldioxid (CO2), alkoholbeständigt skum eller torrkemikalier.

Stor brand FÖRSIKTIGHET: Användning av vattenspray vid brandbekämpning kan vara ineffektivt.

Olämpliga släckmedel Sprid inte ut utspillt material med vattenströmmar med högt tryck.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Särskilda risker som uppstår från kemikalien

Håll produkten och den tomma behållaren borta från värme och antändningskällor. I händelse av brand, kyl tankar med vattenspray.

Farliga förbränningsprodukter Koloxider.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

(5)

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal

Brandbekämpningspersonal ska bära en självständig andningsapparat fullständig brandbekämpningsutrustning.

Använd personlig skyddsutrustning.

Avsnitt 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga försiktighetsåtgärder Evakuera personal till säkra områden. Använd föreskriven personlig

skyddsutrustning. Se avsnitt 8 för mer information. Vidta försiktighetsåtgärder mot statisk urladdning. Vidrör inte och gå inte genom spillt material.

För personal inom

räddningstjänsten Använd det personliga skydd som rekommenderas i avsnitt 8.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder Se de skyddsåtgärder som anges i avsnitt 7 och 8. Förhindra ytterligare läckage eller spill om det är säkert att göra det.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Metoder för inneslutning Stoppa läckaget om du kan göra det utan risk. Vidrör inte och gå inte genom spillt material. Dyk långt före vätskespill för senare kassering.

Rengöringsmetoder Vidta försiktighetsåtgärder mot statisk urladdning. Dämpa upp. Sug upp med lämpligt absorberande material. Plocka upp och överför till korrekt märkta behållare.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisning till andra avsnitt Se avsnitt 8 för mer information. Se avsnitt 13 för mer information.

Avsnitt 7: HANTERING OCH FÖRVARING

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd om säker hantering Använd personlig skyddsutrustning. Andas inte in ångor eller dimma. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden. Vidta försiktighetsåtgärder mot statisk urladdning. Används med lokal utsugsventilation.

Allmänna hygienrelaterade

hänsynstaganden Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten Kontaminerade arbetskläder får inte bäras utanför arbetsplatsen. Regelbunden rengöring av utrustning, arbetsområde och kläder rekommenderas. Tvätta händerna före raster och omedelbart efter hantering av produkten.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagringsförhållanden Behållaren ska förvaras ordentligt tillsluten i ett välventilerat utrymme. Håll borta från värme, gnistor, lågor och andra antändningskällor (t.ex. tändlågor, elektriska motorer och statisk elektricitet). Förvara i korrekt märkta behållare. Förvaras i enlighet med särskilda nationella bestämmelser. Förvaras i enlighet med lokala föreskrifter.

7.3. Specifik slutanvändning

(6)

Riskhanteringsmetoder (RMM) Den information som krävs finns i detta säkerhetsdatablad.

Avsnitt 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD

8.1. Kontrollparametrar Exponeringsgränser

Kemiskt namn EU Storbritannien Frankrike Spanien Tyskland

Tredjepartsformulering - - - - TWA: 5 mg/m3

Tredjepartsformulering

(TP # 1423513) - - - VLA-EC: 10

mg/m3 VLA-EC VLA-ED: 5 mg/m3

VLA-ED

-

Tredjepartsformulering

(TP # 1423513) S*

TWA 20 ppm TWA 52 mg/m3

STEL 40 ppm STEL 104 mg/m3

STEL: 40 ppm STEL: 104 mg/m3

STEL: 30 mg/m3 TWA: 10 mg/m3 TWA: 20 ppm TWA: 52 mg/m3

Sk*

TWA: 20 ppm TWA: 52 mg/m3

* STEL: 40 ppm STEL: 104 mg/m3

vía dérmica*

STEL: 40 ppm STEL: 104 mg/m3

TWA: 20 ppm TWA: 52 mg/m3

TWA: 10 ppm TWA: 26 mg/m3

S*

Kemiskt namn Italien Portugal Nederländerna Finland Danmark Tredjepartsformulering

(TP # 1423513) - STEL: 10 mg/m3

TWA: 5 mg/m3 - TWA: 5 mg/m3 TWA: 1 mg/m3

Tredjepartsformulering

(TP # 1423513) TWA: 20 ppm TWA: 52 mg/m3

STEL: 40 ppm STEL: 104 mg/m3 pelle*

STEL: 40 ppm STEL: 104 mg/m3

Tak: 100 mg/m3 TWA: 20 ppm TWA: 52 mg/m3 P

STEL: 104 mg/mH* 3 TWA: 52 mg/m3 TWA: 10 mg/m3

TWA: 20 ppm TWA: 50 mg/m3

STEL: 40 ppm STEL: 100 mg/m3

iho*

TWA: 10 ppm TWA: 26 mg/m3 TWA: 10 mg/m3

H*

Kemiskt namn Österrike Schweiz Polen Norge Irland

Tredjepartsformulering - TWA: 5 mg/m3 - - -

Tredjepartsformulering

(TP # 1423513) - - NDSCh:10 mg/m3

NDS:5 mg/m3 TWA: 1 mg/m3

STEL: 3 mg/m3 -

Tredjepartsformulering

(TP # 1423513) H*

STEL 20 ppm STEL 52 mg/m3

TWA: 10 ppm TWA: 26 mg/m3

STEL: 20 ppm H STEL: 52 mg/m3

TWA: 10 ppm TWA: 26 mg/m3

STEL: 50 mg/m3

TWA: 15 mg/m3 TWA: 20 ppm TWA: 52 mg/m3 STEL: 104 mg/mH* 3

STEL: 40 ppm

TWA: 10 mg/m3 TWA: 20 ppm TWA: 52 mg/m3

STEL: 40 ppm STEL: 30 mg/m3 STEL: 104 mg/m3

Sk*

(7)

Härledd nolleffektnivå (DNEL) Ingen information tillgänglig

Förväntad nolleffektkoncentration (PNEC) Ingen information tillgänglig 8.2. Begränsning av exponering

Personlig skyddsutrustning

Ögon- och ansiktsskydd Tättslutande skyddsglasögon.

Hud- och kroppsskydd Använd lämpliga skyddskläder.

Andningsskydd Ingen skyddsutrustning behövs under normala användningsförhållanden. Om exponeringsgränserna överskrids eller irritation uppstår, kan ventilation och evakuering krävas.

Begränsning av

miljöexponeringen Ingen uppgift tillgänglig.

Allmänna hygienrelaterade

hänsynstaganden Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten Kontaminerade arbetskläder får inte bäras utanför arbetsplatsen. Regelbunden rengöring av utrustning, arbetsområde och kläder rekommenderas. Tvätta händerna före raster och omedelbart efter hantering av produkten.

Avsnitt 9: FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form Vätska

Utseende Gul

Lukt Petroleum-

Färg Ingen information tillgänglig

Lukttröskel Ingen information tillgänglig

Egendom Värden Anmärkningsmetod

pH-värde OKÄND

Smält-/fryspunkt Inga data tillgängliga Inga kända Kokpunkt/kokområde Inga data tillgängliga Inga kända

Flampunkt 94 C

Avdunstningshastighet Inga data tillgängliga Inga kända Brandfarlighet (fast form, gas) Inga data tillgängliga Inga kända

Brandfarlighetsgräns i luft Inga kända

Övre gräns för brandfarlighet Inga data tillgängliga Undre gräns för brandfarlighet Inga data tillgängliga

Ångtryck Inga data tillgängliga Inga kända

Ångtäthet Inga data tillgängliga Inga kända

Relativ densitet .867

Vattenlöslighet Ogenomtränglig i vatten

Löslighet Inga data tillgängliga Inga kända

Partitionskoefficient: Ej tillämpligt n-oktanol/vatten

Självantändningstemperatur Inga data tillgängliga Inga kända Sönderfallstemperatur Inga data tillgängliga Inga kända Kinematisk viskositet Inga data tillgängliga Inga kända

(8)

Dynamisk viskositet Inga data tillgängliga Inga kända Explosiva egenskaper Inga data tillgängliga

Oxiderande egenskaper Inga data tillgängliga 9.2. Annan information

Mjukningspunkt Ingen information tillgänglig Molekylvikt Ingen information tillgänglig VOC-halt (%) Ingen information tillgänglig Vätskedensitet Ingen information tillgänglig Bulkdensitet Ingen information tillgänglig Partikelstorlek Ingen information tillgänglig Partikelstorleksdistribution Ingen information tillgänglig

Avsnitt 10: STABILITET OCH REAKTIVITET 10.1. Reaktivitet

Anmärkningar Inga data tillgängliga.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilt under normala förhållanden.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Risk för farliga reaktioner Ingen under normal bearbetning.

Farlig polymerisering Farlig polymerisering förekommer inte.

10.4. Förhållanden som ska undvikas Värme, lågor och gnistor.

Explosionsdata

Känslighet för mekanisk påverkan Inga.

Känslighet för statisk urladdning Ja.

10.5. Oförenliga material Ingen uppgift tillgänglig.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter Koloxider.

Avsnitt 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1. Information om toxikologiska effekter Information om sannolika exponeringsvägar Produktinformation

(9)

Inandning Särskilda testdata för ämnet eller blandningen är inte tillgängliga.

Kontakt med ögon Särskilda testdata för ämnet eller blandningen är inte tillgängliga. Direkt kontakt med ögon kan orsaka tillfällig irritation.

Hudkontakt Särskilda testdata för ämnet eller blandningen är inte tillgängliga.

Förtäring Särskilda testdata för ämnet eller blandningen är inte tillgängliga.

Symtom relaterade till fysiska, kemiska och toxikologiska egenskaper

Symtom Ingen uppgift tillgänglig.

Numeriska toxicitetsåtgärder Akut toxicitet

Följande värden beräknas baserat på kapitel 3.1 i GHS-dokumentet ATEmix (dermal) 55,857,80 mg/kg

Ingen känd akut toxicitet

90.40045 % av blandningen består av ingrediens(er) med okänd akut toxicitet 66.63534 % av blandningen består av ingrediens(er) med okänd akut toxicitet 66.48534 % av blandningen består av ingrediens(er) med okänd akut dermal toxicitet 90.40045 % av blandningen består av ingrediens(er) med okänd akut toxicitet.

90.40045 % av blandningen består av ingrediens(er) med okänd akut toxicitet 90.40045 % av blandningen består av ingrediens(er) med okänd akut dermal toxicitet

Komponentinformation

Kemiskt namn LD50 oralt LD50 dermal Inandning LC50

Tredjepartsformulering - - = 3900 mg/m3 (Råtta) 4 tim

Tredjepartsformulering > 15 g/kg (Råtta) > 5000 mg/kg (Kanin) -

Tredjepartsformulering > 5000 mg/kg (Råtta) - -

Tredjepartsformulering (TP

#1423513) > 10000 mg/kg Råtta 4000 - 8000 mg/kg (Kanin) -

Tredjepartsformulering (TP

#1423513) > 5000 mg/kg (Råtta) > 2000 mg/kg (Kanin) = 2.18 mg/L (Råtta) 4 tim Tredje part %: 1.072 (tredje

parts formulering (TP # 1423513), tredje part %:

0.368046 (tredje parts formulering (TP # 1563117)

> 5000 mg/kg (Råtta) - -

Tredjepartsformulering (TP

#1423513) > 15000 mg/kg (Råtta) > 5000 mg/kg (Kanin) > 2400 mg/m3 (Råtta) 4 tim Tredjepartsformulering (TP

#1423513) > 15 g/kg (Råtta) > 5000 mg/kg (Kanin) -

Tredjepartsformulering (TP

#1423513) > 5000 mg/kg (Råtta) > 2000 mg/kg (Kanin) > 5530 mg/m3 (Råtta) 4 tim Tredjepartsformulering (TP

#1563117) > 5000 mg/kg (Råtta) > 5000 mg/kg (Kanin) > 5399 mg/m3 (Råtta) 4 tim

(10)

Tredjepartsformulering (TP

#1423513) = 4700 mg/kg (Råtta) = 10600 mg/kg Råtta > 2.5 mg/L (Råtta) 6 tim Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter efter kort- och långvarig exponering

Frätande/irriterande på huden Ingen uppgift tillgänglig.

Allvarlig

ögonskada/ögonirritation Ingen uppgift tillgänglig.

Andnings- eller

hudsensibilisering Ingen uppgift tillgänglig.

Mutagenitet i könsceller Ingen uppgift tillgänglig.

Cancerogenitet Klassificeringskriterierna uppfylls inte baserat på tillgängliga data.

Tabellen nedan visar om varje byrå har angett någon ingrediens som cancerframkallande

Kemiskt namn EU

Tredjepartsformulering Karc. 1B

Tredjepartsformulering Karc. 1B

Tredjepartsformulering (TP # 1423513) Karc. 1B

Tredjepartsformulering (TP # 1423513) Karc. 1B

Tredjepartsformulering (TP # 1423513) Karc. 1B

Tredjepartsformulering (TP # 1423513) Karc. 1B

Tredjepartsformulering (TP # 1563117) Karc. 1B

Reproduktionstoxicitet Ingen uppgift tillgänglig.

Specifik organtoxicitet –

enstaka exponering Ingen uppgift tillgänglig.

Specifik organtoxicitet –

upprepad exponering Ingen uppgift tillgänglig.

Farligt vid aspiration Ingen uppgift tillgänglig.

Avsnitt 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1. Toxicitet

Miljögiftighet Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Kemiskt namn Alger/akvatiska växter Fisk Toxicitet för

mikroorganismer Kräftdjur Tredjepartsformulering Inga data tillgängliga 96h LC50: > 5000 mg/L

(Oncorhynchus mykiss)

Inga data tillgängliga 48h EC50: > 1000 mg/L (Daphnia magna)

(11)

Tredjepartsformulering Inga data tillgängliga 96h LC50: > 5000 mg/L (Oncorhynchus

mykiss)

Inga data tillgängliga 48h EC50: > 1000 mg/L (Daphnia magna) Tredjepartsformulering Inga data tillgängliga 96h LC50: > 10000

mg/L (Lepomis macrochirus)

Inga data tillgängliga Inga data tillgängliga

Tredjepartsformulering

(TP # 1423513) Inga data tillgängliga 96h LC50: > 5000 mg/L (Oncorhynchus

mykiss)

Inga data tillgängliga 48h EC50: > 1000 mg/L (Daphnia magna) Tredje part %: 1.072

((TP #

1423513)tredjepartsfor mulering, tredje part %:

0.368046 (tredjepartsformulering

(TP # 1563117)

Inga data tillgängliga 96h LC50: > 1000 mg/L (Pimephales

promelas)

Inga data tillgängliga Inga data tillgängliga

Tredjepartsformulering

(TP # 1423513) Inga data tillgängliga 96h LC50: > 5000 mg/L (Oncorhynchus

mykiss)

Inga data tillgängliga 48h EC50: > 1000 mg/L (Daphnia magna) Tredjepartsformulering

(TP # 1423513) Inga data tillgängliga 96h LC50: > 5000 mg/L (Oncorhynchus

mykiss)

Inga data tillgängliga 48h EC50: > 1000 mg/L (Daphnia magna) Tredjepartsformulering

(TP # 1423513) Inga data tillgängliga 96h LC50: > 5000 mg/L (Oncorhynchus

mykiss)

Inga data tillgängliga 48h EC50: > 1000 mg/L (Daphnia magna) Tredjepartsformulering

(TP # 1563117) Inga data tillgängliga 96h LC50: > 5000 mg/L (Oncorhynchus

mykiss)

Inga data tillgängliga 48h EC50: > 1000 mg/L (Daphnia magna) Tredjepartsformulering

(TP # 1423513) 96h EC50: 6500 - 13000 mg/L Pseudokirchneriella

subcapitata)

96h LC50: 14-18 mL/L (Oncorhynchus mykiss) 96h LC50:

40000 - 60000 mg/L (Pimephales promelas)

96h LC50: = 16000 mg/L (Poecilia reticulata) 96h LC50: =

27540 mg/L (Lepomis macrochirus) 96h LC50: = 40761 mg/L

(Oncorhynchus mykiss) 96h LC50: =

41000 mg/L (Oncorhynchus

mykiss)

EC50 = 10000 mg/L 16 h

EC50 = 620 mg/L 30 EC50 = 620.0 mg/L 30 min

min

48h EC50: = 46300 mg/L (Daphnia magna)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet Ingen annan relevant information finns tillgänglig.

12.3. Bioackumuleringsförmåga

(12)

Bioackumulation

Kemiskt namn Partitionskoefficient

Tredjepartsformulering 6

Tredjepartsformulering (TP # 1423513) -1.93

12.4. Rörlighet i jord

Rörlighet i JordIngen information tillgänglig.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT- och vPvB-bedömning Ingen bedömningsinformation tillgänglig.

Kemiskt namn PBT- och vPvB-bedömning

Tredjepartsformulering Substansen är inte PBT/vPvB

Tredjepartsformulering Substansen är inte PBT/vPvB

Tredjepartsformulering Substansen är inte PBT/vPvB

Tredjepartsformulering (TP # 1423513) Substansen är inte PBT/vPvB Tredje part %: 1.072 (tredje part Formulation (TP #

1423513), %: 0.368046 (tredje parts formulering (TP # 1563117)

Substansen är inte PBT/vPvB

Tredjepartsformulering (TP # 1423513) Substansen är inte PBT/vPvB Tredjepartsformulering (TP # 1423513) Substansen är inte PBT/vPvB Tredjepartsformulering (TP # 1423513) Substansen är inte PBT/vPvB Tredjepartsformulering (TP # 1563117) Substansen är inte PBT/vPvB Tredjepartsformulering (TP # 1423513)

Ämnet är inte PBT/vPvB PBT-bedömningen gäller inte 12.6. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter Ingen annan relevant information finns tillgänglig.

Information om endokrinstörande enhet

Avsnitt 13: AVFALLSHANTERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder Avfall från

produktrester/oanvända produkter

Kassera innehåll/behållare i enlighet med lokala föreskrifter. Kassera avfall i enlighet med gällande miljölagstiftning.

Förorenad förpackning Ingen uppgift tillgänglig.

Avsnitt 14: TRANSPORTINFORMATION

IMDG/IMO Ej tillämpligt

14.1 UN-nr Ej tillämpligt

14.2 UN officiell

transportbenämning Ej tillämpligt 14.3 Faroklass Ej tillämpligt 14.4 Förpackningsgrupp Ej tillämpligt

(13)

14.5 Marin förorening Ej tillämpligt 14.6 Särskilda bestämmelser Ingen 14.7 Bulktransport enligt

bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ingen information tillgänglig

RID Ej tillämpligt

14.1 UN-nr Ej tillämpligt

14.2 UN officiell

transportbenämning Ej tillämpligt 14.3 Faroklass Ej tillämpligt 14.4 Förpackningsgrupp Ej tillämpligt 14.5 Miljöfaror Ej tillämpligt 14.6 Särskilda bestämmelser Ingen

ADR Ej tillämpligt

14.1 UN-nr Ej tillämpligt

14.2 UN officiell

transportbenämning Ej tillämpligt 14.3 Faroklass Ej tillämpligt 14.4 Förpackningsgrupp Ej tillämpligt 14.5 Miljöfaror Ej tillämpligt 14.6 Särskilda bestämmelser Ingen

IATA Ej tillämpligt

14.1 UN-nr Ej tillämpligt

14.2 UN officiell

transportbenämning Regleras inte.

14.3 Faroklass Ej tillämpligt 14.4 Förpackningsgrupp Ej tillämpligt 14.5 Miljöfaror Ej tillämpligt 14.6 Särskilda bestämmelser Ingen

Avsnitt 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö Nationella förordningar

Frankrike

Arbetsrelaterade sjukdomar (R-463-3, Frankrike)

Kemiskt namn Franskt RG-nummer Titel

Tredjepartsformulering RG 36bis -

Tredjepartsformulering (TP #

1423513) RG 84 -

Tyskland

Vattenriskklass (WGK) Hög risk för vatten (WGK 3)

(14)

EU

Observera direktiv 98/24 / EG om skydd för arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker med kemiska ämnen i arbetet.

Tillstånd och/eller restriktioner för användning:

Den här produkten innehåller inte ämnen med restriktioner (förordning (EC) Nr. 1907/2006 (REACH), Bilaga XVII).

Kemiskt namn Begränsat ämne enligt REACH bilaga

XVII Ämne som omfattas av tillstånd enligt REACH bilaga XIV

Tredjepartsformulering - Begränsad användning. Se punkt 28.

Begränsad användning. Se punkt 75.

Tredjepartsformulering - Begränsad användning. Se punkt 28.

Begränsad användning. Se punkt 75.

Tredjepartsformulering (TP #

1423513) - Begränsad användning. Se punkt 28.

Begränsad användning. Se punkt 75.

Tredjepartsformulering (TP #

1423513) - Begränsad användning. Se punkt 28.

Begränsad användning. Se punkt 75.

Tredjepartsformulering (TP #

1423513) - Begränsad användning. Se punkt 28.

Begränsad användning. Se punkt 75.

Tredjepartsformulering (TP #

1423513) - Begränsad användning. Se punkt 28.

Begränsad användning. Se punkt 75.

Tredjepartsformulering (TP #

1563117) - Begränsad användning. Se punkt 28.

Begränsad användning. Se punkt 75.

Persistenta organiska föroreningar Ej tillämpligt.

Ozonnedbrytande ämnen (ODS) förordning (EC) 1005/2009 Ej tillämpligt.

Internationella inventarier

TSCA Kontakta leverantören för att få status för lagerefterlevnad.

DSL/NDSL Kontakta leverantören för att få status för lagerefterlevnad.

EINECS/ELINCS Kontakta leverantören för att få status för lagerefterlevnad.

ENS Kontakta leverantören för att få status för lagerefterlevnad.

IECSC. Kontakta leverantören för att få status för lagerefterlevnad.

KEL Kontakta leverantören för att få status för lagerefterlevnad.

PIK Kontakta leverantören för att få status för lagerefterlevnad.

AIK Kontakta leverantören för att få status för lagerefterlevnad.

FÖRKLARING

TSCA – United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory DSL/NDSL – Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List

Upptaget i EU-registret EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)Upptaget i ELINCS (European List of Notified Chemical Substances)

ENCS – Japan befintliga och nya kemiska ämnen IECSC – Kina Inventering av befintliga kemiska ämnen KECL - Koreanska befintliga och utvärderade kemiska ämnen PICCS - Filippinerna Inventering av kemikalier och kemiska ämnen AICS – Australian Inventory of Chemical Substances

(15)

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning Ingen uppgift tillgänglig.

Avsnitt 16: ANNAN INFORMATION

Förklaring till förkortningarna i säkerhetsdatabladet

Fullständiga ordalydelsen av faroangivelser som nämns i avsnitt 3 H302 - Skadligt vid förtäring

H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion

H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation

H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

H413 - Kan orsaka långvariga, skadliga effekter på vattenlevande organismer FÖRKLARING

SVHC: Ämnen med mycket stor oro för godkännande:

Avsnitt 8: Begränsning av exponering och personligt skydd TWA TWA – Time Weighted Average (tidsvägt

genomsnitt) STEL: STEL – Short Term Exposure Limit

(gräns för korttidsexponering)

Tak Högsta gränsvärde - Hudbeteckning

Klassificeringsprocedur

Viktiga litteraturreferenser och källor för data som används för att sammanställa SDS Myndigheten för giftiga ämnen och sjukdomsregistret (ATSDR)

U.S. Environmental Protection Agency ChemView-databas Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) EPA (Environmental Protection Agency)

Riktlinje för akut exponering nivå(er) (AEGL(er))

U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide och Rodenticide Act

Organisation for Economic Co-operation and Development High Production Volume Chemicals Program Food Research Journal.

Databas över farliga ämnen

Internationell enhetlig kemikalieinformationsdatabas (IUCLID) GHS-klassificering

National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)

(16)

NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health) National Library of Medicine’s ChemID Plus (NLM CIP)

National Library of Medicines PubMed databas (NLM PUBMED) NTP (National Toxicology Program)

Nya Zeelands kemiska klassificerings- och informationsdatabas (CCID)

Organisationen för ekonomiskt samarbete och miljö-, hälso- och säkerhetspublikationer inom utvecklingsområdet U.S. Environmental Protection Agency High Production Volume Chemicals

Organisation för ekonomiskt samarbete och informationsuppsättning för utvecklingsscreening RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances)

Världshälsoorganisationen (WHO)

Utfärdandedatum 07-Jul-2021

Revisionsdatum 07-Jul-2021

Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i: Förordning (EG) nr 1907/2006.

Ansvarsfriskrivning

Informationen som tillhandahålls i detta säkerhetsdatablad är korrekt så vitt vi vet, information och övertygelse vid datumet för dess publicering. Den information som tillhandahålls är endast utformad som vägledning för säker hantering, användning, förvaring, transport och kassering och ska inte betraktas som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen avser endast det specifika material som beskrivs och gäller inte när sådant material används i kombination med något annat material, såvida det inte anges i texten.

Slut på säkerhetsdatablad

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :