Aktierelaterade derivat, antal kontrakt per dag Aktier, antal avslut per dag Aktieomsättning per dag, miljarder kr

Download (0)

Full text

(1)

Stockholmsbörsen AB Norrlandsgatan 31 SE-105 78 Stockholm Sweden Tel +46 8 405 60 00 Fax +46 8 723 10 91 www.stockholmsborsen.se

PRESSMEDDELANDE, 2002-07-02

Stockholmsbörsen statistikrapport första halvåret 2002

1

- Aktieomsättningen uppgick till 1 574 (2 235) miljarder kronor, en minskning med 30 procent.

- Omsättningshastigheten var 124 (139) procent.

- Derivatomsättningen uppgick till 29 158 934 (31 564 563) kontrakt, en minskning med 8 procent.

- All Share Index, SAX, slutade på 182,7 (2001-12-31: 239,1), en förändring med -24 procent under 2002.

- Antalet noterade bolag uppgick vid slutet av juni till 302 (2001-12-31: 305).

- Antalet medlemmar uppgick vid slutet av juni till 84 (2001-12- 31: 84).

Omsättning aktierelaterade produkter 1992-01-01--2002-06-30

Stockholmsbörsens VD, Kerstin Hessius kommentar

“Aktieomsättningen har sjunkit sedan toppåret 2000 men första halvåret 2002 är ändå det femte bästa halvåret i Stockholmsbörsens historia. Vi har sett en fortsatt osäkerhet på kapitalmarknaderna världen över med en nedgång i Stockholmsbörsens SAX-index på 24 procent (sedan 2001-12-31). Trots denna utveckling har den genomsnittliga omsättningen och antalet avslut per dag under första halvåret varit högre än 1999, då SAX-index hade en rekorduppgång med 66 procent. Detta visar att intresset för aktiemarknaden ur ett historiskt perspektiv är fortsatt stort. Det visar också på Stockholmsbörsens roll att tillhandahålla likviditet i alla marknadslägen, vilket den internationellt sett höga omsättningshastigheten också bekräftar.

1 Sifferuppgifter hänför sig till första halvåret 2002 och jämförelsetal avser motsvarande period 2001 om ej annat anges.

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 jan-jun 2002

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Aktierelaterade derivat, antal kontrakt per dag Aktier, antal avslut per dag Aktieomsättning per dag, miljarder kr

Antal Miljarder

kronor

(2)

Jag tror att den goda likviditeten har bidragit till att förstärka vår roll som den bästa marknadsplatsen att vara noterad på för svenskbaserade bolag. Trots marknadsläget har vi kunnat välkomna 7 nya noterade bolag och 5 nya medlemmar under första halvåret.”

(3)

Handel i aktier1

Den genomsnittliga aktieomsättningen per dag uppgick till 12 904 (18 167) mkr en minskning med 29%. Den totala aktieomsättningen uppgick till 1 574 (2 235) miljarder kronor. Det genomsnittliga antalet avslut per dag uppgick till 35 568 (45 616), en minskning med 22 %.

Omsättningshastigheten var 124 (139)%.

Handel i derivat1

Den genomsnittliga derivatomsättningen (svenska aktie- och ränterelaterade kontrakt) uppgick till 239 008 (256 622) kontrakt per dag, en minskning med 7 %. Den totala derivatomsättningen uppgick till 29 158 934 (31 564 563) kontrakt. Det genomsnittliga antalet kontrakt för

aktierelaterade derivatprodukter uppgick till 215 789 (228 762) kontrakt per dag medan det ge- nomsnittliga antalet kontrakt för ränterelaterade derivatprodukter uppgick till 23 218 (27 860) kontrakt per dag.

Det totala premievärdet på handeln i aktieoptioner var 100,5 (181,7) mkr per dag. Den genomsnittliga premien var 703 (1 285) kronor per kontrakt.

Warranter1

Den genomsnittliga warrantomsättningen uppgick under första halvåret till 26 482 (63 234) tkr per dag. Den totala warrantomsättningen uppgick under perioden till 3 231 (7 778) mkr, en minskning med 58%.

Indexutveckling under 1:a halvåret 2002

OMX-index sjönk med 28% och slutade på 607,9 (2001-12-31: 846,5). Benchmark-index slutade på 209,2 (2001-12-31: 271,7), en minskning med 23%. SX All-share index (SAX-index) slutade på 182,7 (2001-12-31: 239,1) vilket motsvarar en minskning med 24% under året.

Medlemmar

Stockholmsbörsen har fått 5 nya medlemmar och 5 medlemmar har upphört (5 beroende på samgåen- den eller uppköp). Den 30 juni 2002 hade Stockholmsbörsen 84 (2001-12-31: 84) medlemmar, varav 33 (2001-12-31: 32) var svenska, 6 (2001-12-31: 7) var utländska filialer i Sverige och 45 (2001-12-31:

45) fjärrmedlemmar; utländska medlemmar som handlar på Stockholmsbörsen från kontor i utlandet.

De tio största medlemmarnas marknadsandelar – aktier

2002-01-01—2002-06-30 2001-01-01—2001-12-31 Andel av Andel av antal Andel av Andel av antal Medlem omsättning transaktioner Medlem omsättning transaktioner

D. Carnegie 9,8 5,4 SEB/Enskilda 9,8 10,3

SEB/Enskilda 9,0 9,7 D. Carnegie 8.4 5.2

Handelsbanken 7,9 10,0 Handelsbanken 8.1 10.4

Morgan Stanley 6,8 2,7 Morgan Stanley 7.6 2.0

UBS Warburg 5,7 2,2 UBS Warburg 6.5 2.6

FöreningsSparbanken 4,9 8,4 FöreningsSparbanken5.7 9.8

Alfred Berg 4,6 3,0 Deutsche Bank 5.1 1.7

Nordea Securities 4,6 5,9 Alfred Berg 4.9 3.1

Bankab. JP Nordiska 3,8 3,8 JP Nordiska 4.1 4.9

Deutsche Bank 3,8 2,0 Goldman Sachs 3.7 0.9

1Sifferuppgifter hänför sig till första halvåret 2002 och jämförelsetal avser motsvarande period 2001 om ej annat anges.

Total volym derivat

2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000

jun-01 jul-01 aug-01 sep-01 okt-01 nov-01 dec-01 jan-02 feb-02 mar-02 apr-02 maj-02 jun-02

Tusentals kontrakt

aktiederivat räntederivat Aktieomsättning och OMX-index

0 100 200 300 400 500

jun-01 jul-01 aug-01 sep-01 okt-01 nov-01 dec-01 jan-02 feb-02 mar-02 apr-02 maj-02 jun-02

Totalomsättning i mdr kr

600 700 800 900 1 000 1 100

OMX-index

Omsättning, mdr kr OMX

(4)

Noterade bolag

Under första halvåret 2002 har 1bolag registrerats på A-listan och 7bolag noterats på O-listan, samtidigt som 2bolag avregistrerats från A-listan och 9bolag avnoterats från O-listan. Antalet noterade bolag på Stockholmsbörsen uppgår till 302(2001-12-31: 305), varav 69på A-listan och 233på O-listan.

Det totala börsvärdet för bolagen på A-listan uppgår till 1 738 (2001-12-31: 2 330)mdr kr och på O- listan till 441 (2001-12-31: 526) mdr kr. Det sammanlagda börsvärdet var den sista juni 2 179

(2001-12-31: 2 856) mdr kr. Branschen Industrivaror- o tjänster har under året ökat från 18% till 24%

av det totala marknadsvärdet medan Informationsteknik har minskat från 20% till 8%.

Branschandel av totala marknadsvärdet

2002-06-30 2001-12-31

1 Övriga branscher är SX10 Energi, SX30 Dagligvaror och SX55 Kraftförsörjning.

De tio mest omsatta bolagen - A-listan

Omsättning/dag 2002-01-01—2002-06-30 Omsättning/dag 2001-01-01—2001-12-31 Bolag mkrantal avslut Bolag mkrantal avslut

Ericsson 3 167 6 946 Ericsson 5 305 8 407

Nokia 1 454 2 579 Nokia 1 970 4 206

AstraZeneca 655 762 Skandia 1 055 2 070

Nordea 625 542 Nordea 594 589

Skandia 576 1 860 AstraZeneca 581 815

Securitas 348 623 Securitas 373 588

Atlas Copco 345 823 Handelsbanken 309 555

SEB 334 560 Telia 305 1 190

Handelsbanken 322 551 SEB 302 596

Electrolux 311 663 Sandvik 270 570

De tio mest omsatta bolagen - O-listan

Omsättning/dag 2002-01-01—2002-06-30 Omsättning/dag 2001-01-01—2001-12-31 Bolag mkrantal avslut Bolag mkrantal avslut

Hennes & Mauritz 593 1 165 Hennes & Mauritz 577 1 231

Tele2 185 774 Tele2 209 615

Eniro 102 247 Eniro 154 182

Billerud 51 268 Europolitan 54 287

MTG 48 192 MTG 40 148

Alfa Laval 37 33 Song Networks 34 438

Europolitan 34 228 Drott 26 111

Drott 29 130 Telelogic 20 596

Perbio Science 18 90 Segerström & Svensson 17 93

SAAB 15 79 Wihlborgs 15 52

För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta Maria Andark, informationschef Stockholmsbörsen 070-597 52 76

Statistiken finns även tillgänglig på Stockholmsbörsens hemsida www.stockholmsborsen.se

”Statistik och publikationer”.

Aktiehandel

A- och O-listan juni maj Juni jan-juni jan-juni jan-dec

1 1

SX35 Hälsovård 12%

SX25 Sällanköpsvaror- o tjänster 12%

SX45 Informationsteknik 8%

SX15 Material 8%

SX50 Telekompoperatörer 5%

Övriga 2%

SX20 Industrivaror- o tjänster 24%

SX40 Finans o fastigheter 28%

SX20 Industrivaror- o tjänster 18%

SX35 Hälsovård 11%

SX25 Sällanköpsvaror- o tjänster 10%

SX50 Telekompoperatörer 8%

SX15 Material 7%

Övriga 2%

SX45 Informationsteknik 20%

SX40 Finans o fastigheter 24%

(5)

2002 2002 2001 2002 2001 2001

Omsättning, mdr kr 183,5 210,8 289,1 1 574,3 2 234,6 3 994,4

Omsättning per dag, mkr 9 658 10 539 15 216 12 904 18 167 15 978

Omsättning, milj. st. aktier 3 428 3 362 3 342 22 537 22 697 47 044

Omsättning per dag, tusental st.

aktier

180 430 168 102 175 887 184 731 184 525 188 176

Antal avslut 639 267 622 526 667 511 4 339 264 5 610 770 10 628 025

Antal avslut per dag 33 646 31 126 35 132 35 568 45 616 42 512

Börsvärde, mdr kr 2 179 2 336 3 037 2 179 3 037 2 856

Omsättningshastighet, % 110 108 125 124 139 134

Allshareindex 182,7 197,3 247,0 182,7 247,0 239,1

Förändring i Allshare index, % -7,4 -6,4 -5,4 -23,6 -14,1 -16,9

1) Omsättningshastigheten är beräknad som totalomsättningen under perioden dividerat med antalet börsdagar i perioden

gånger 250 dividerat med det genomsnittliga börsvärdet under perioden.

Derivathandel

Volym i antal kontrakt juni maj juni jan-juni jan-juni jan-dec

2002 2002 2001 2002 2001 2001

Svenska ränterelaterade produkter

Korta ränteprodukter 292 534 258 110 721 202 1 886 702 2 774 021 5 536 133

Långa ränteprodukter 279 700 117 275 223 424 945 920 641 809 1 497 542

Övriga ränteprodukter 0 0 0 0 11 000 11 000

Summa svenska ränterelaterade produkter

572 234 375 385 944 626 2 832 622 3 426 830 7 044 675

Svenska aktierelaterade produkter

Aktieoptioner och –terminer 1 908 174 2 331 808 2 660 569 18 165 857 18 191 285 36 197 093 Indexoptioner och –terminer 1 299 532 1 121 444 1 556 154 8 160 455 9 946 448 19 494 049 Summa svenska aktierelaterade

produkter

3 207 706 3 453 252 4 216 723 26 326 312 28 137 733 55 691 142

Totalt Stockholmsbörsen,

OM London och Oslo Börs 3 779 940 3 828 637 5 161 349 29 158 934 31 564 563 62 735 817 Genomsnitt per dag (verkligt antal

dagar)

198 944 191 432 271 650 239 008 256 622 250 943 Jämförelse inklusive nyintroducerade och avregistrerade

produkter Warranthandel

juni maj juni jan-juni jan-juni jan-dec

2002 2002 2001 2002 2001 2001

Omsättning, mkr 246,9 317,6 720,9 3 230,8 7 777,8 13 077,0

Omsättning per dag, tkr 12 994 15 879 37 943 26 482 63 234 52 308

Antal avslut 12 897 14 287 27 032 131 311 259 788 443 383

Antal avslut per dag 679 714 1 423 1 076 2 112 1 774

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :