• No results found

Delårsrapport Viktiga händelser under vårt tredje kvartal: Försäljningen ökade med 27 procent

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Delårsrapport Viktiga händelser under vårt tredje kvartal: Försäljningen ökade med 27 procent"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Insjön - Stockholm: Gallerian, Farsta, Skärholmen, Täby - Göteborg - Malmö - Norrköping Örebro - Sundsvall - Umeå - Uppsala - Halmstad - Västerås

Oslo - Sandnes - Kristiansand - Bergen - Strømmen - Trondheim - Tønsberg- Sandvika

Delårsrapport

2001-05-01 – 2002-01-31

Viktiga händelser under vårt tredje kvartal:

* Försäljningen ökade med 27 procent

* Rörelseresultatet ökade med 43 procent

* Rörelsemarginalen var 18,4 procent

* Nya butiker har öppnats i Västerås och Sandvika

* Mycket bra julhandel

Beslut om höjt mål beträffande vår etableringstakt

Förväntansfulla medarbetare i vår

butik i Sandvika, Norge Nyproducerade

minikataloger under perioden

(2)

Marknad och försäljning

Verksamheten utgörs av försäljning av ”gör-det-själv- artiklar” för hus och hem, teknik och hobby via postor- der/Internet och egna butiker. Verksamheten bedrivs i Sverige och Norge. Antalet butiker var vid periodens utgång 22 varav 14 i Sverige och 8 i Norge.

Den positiva trend som vi haft både under sommaren och hösten fortsatte även under vår klart viktigaste för- säljningsperiod som omfattar julhandeln. Denna var mycket bra både i Sverige och Norge och nya omsätt- ningsrekord sattes i de flesta av våra butiker dagarna innan jul.

Under vårt tredje kvartal har två nya butiker öppnats, i november i centrala Västerås och i januari i Sandvika Storsenter söder om Oslo. Sandvika är vår tredje butik i Osloområdet.

Försäljningen under vårt tredje kvartal uppgick till 565,0 Mkr jämfört med 443,9 Mkr motsvarande period föregående år, en ökning med 27 procent. Under de för- sta nio månaderna uppgick försäljningen till 1 328,8 Mkr jämfört med 1 044,6 Mkr motsvarande period före- gående år, en ökning med 27 procent. Jämfört med samma period föregående år har fem butiker tillkom- mit. De senaste tolv månadernas försäljning uppgår till 1 632,8 Mkr.

Av vårt tredje kvartals försäljning fördelar sig 518,1 Mkr (391,5 Mkr) på butiker och 46,9 Mkr (52,4 Mkr) på post- order/Internet. Per land fördelar sig 366,1 Mkr (296,5 Mkr) på Sverige och 198,9 Mkr (147,4 Mkr) på Norge.

Av försäljningen de första nio månaderna fördelar sig 1 206,9 Mkr (913,9 Mkr) på butiker och 121,9 Mkr (130,7 Mkr) på postorder/Internet. Per land fördelar sig 871,3 Mkr (719,3 Mkr) på Sverige och 457,5 Mkr (325,3 Mkr) på Norge.

Postorderförsäljningen har minskat som en följd av att vi öppnat butiker i områden där vår postorderförsälj- ning tidigare varit hög. Många av våra kunder väljer nu istället att handla i våra butiker.

Andelen Internetorder uppgick till 35 procent av samt- liga order inom postorder/Internet under verksamhets- årets tredje kvartal (32 procent).

Resultat

Rörelseresultatet under vårt tredje kvartal uppgick till 104,1 Mkr, en ökning med 43 procent jämfört med före- gående år (72,7 Mkr). Rörelseresultatet var 96,6 Mkr (65,2 Mkr) för butikerna och 7,5 Mkr (7,5 Mkr) för post- order/Internet.

För de senaste tolv månaderna uppgår rörelseresultatet till 219,2 Mkr.

Rörelseresultatet exklusive SPP-medel uppgick under de första nio månaderna till 195,7 Mkr vilket är en ökning med 37 procent jämfört med föregående år (143,1 Mkr). Rörelseresultatet var 184,4 Mkr (130,7 Mkr) för butikerna och 11,3 Mkr (12,4 Mkr) för

Förbättringen av rörelseresultatet jämfört med föregåen- de år under vårt tredje kvartal uppgår till 31,4 Mkr.

Resultatökningen beror främst på resultatet av ökad för- säljning, utgör 30,4 Mkr, och en förbättrad bruttovinst- marginal, utgör 6,2 Mkr. Resultatet har däremot försäm- rats med 1,4 Mkr till följd av ökade uppbyggnadskost- nader av nya butiker. Vidare har administrationskostna- derna ökat med 2,8 Mkr till 11,8 Mkr och avskrivningar- na ökat med 1,0 Mkr till 7,0 Mkr.

För det tredje kvartalet ingår uppbyggnadskostnader för nya butiker med 4,8 Mkr jämfört med 3,4 Mkr före- gående år. Avskrivningarna uppgår under samma peri- od till 7,0 Mkr (6,0 Mkr).

För de första nio månaderna ingår uppbyggnadskostna- der för nya butiker med 12,2 Mkr jämfört med 8,8 Mkr föregående år. Avskrivningarna har under samma period ökat till 20,0 Mkr (16,6 Mkr).

Bruttovinstmarginalen har förbättrats jämfört med mot- svarande period föregående år. Försvagningen av sven- ska kronan gentemot US-dollar och Hongkong-dollar har påverkat våra inköpspriser negativt under perioden.

Detta har emellertid kompenserats av en förstärkning av den norska kronan gentemot den svenska som har påverkat bruttovinstmarginalen i vår norska verksam- het positivt. Den norska kronan har varit särkilt stark i förhållande till den svenska under vårt andra och tredje kvartal vilket varit mycket gynnsamt för oss.

Rörelsemarginalen det tredje kvartalet uppgick till 18,4% (16,4%). Rörelsemarginalen var 18,6% (16,6%) för butikerna, medan den var 16,0% (14,3%) för

postorder/Internet. För de första nio månaderna var rörelsemarginalen exkl. SPP-medel 14,7% (13,7%).

Rörelsemarginalen var 15,3% (14,3%) för butikerna, medan den var 9,3% (9,5%) för postorder/Internet.

Valutasäkringar har gjorts i USD, HKD och NOK. Dessa påverkade resultatet under de första nio månaderna negativt med 3,2 Mkr jämfört med om vi enbart handlat mot dagskurser (föregående år +15,0 Mkr). Vår policy är att säkra hälften av det förväntade flödet under kata- logperioden, i det här fallet augusti 2001 – augusti 2002.

Överskottsmedel i SPP

De företagsanknutna medel, som uppkommit i försäk- ringsbolaget SPP, uppgår till 4,6 Mkr. Härav redovisa- des föregående år ett diskonterat nuvärde med 4,4 Mkr.

Denna ingår som en jämförelsestörande post i resultat- räkningen för de första nio månaderna föregående år.

Investeringar

Under de första nio månaderna har investeringar gjorts med 37,5 Mkr (35,8 Mkr). Av dessa avser 23,2 Mkr (17,7 Mkr) investeringar i nya och kommande butiker. Övriga investeringar är i huvudsak av typen ersättningsinveste-

Delårsrapport 2001-05-01 - 2002-01-31

(3)

Finansiering och likviditet

Kassaflödet från den löpande verksamheten var under det tredje kvartalet positivt med 127,5 Mkr (71,1 Mkr).

Efter avdrag för investeringsverksamheten var kassaflö- det det tredje kvartalet 111,6 Mkr (60,9 Mkr).

Under de första nio månaderna var kassaflödet från den löpande verksamheten positivt med 201,1 Mkr (120,9 Mkr). Efter avdrag för investeringsverksamheten var kas- saflödet de första nio månaderna 165,3 Mkr (83,1 Mkr).

Varulagret har under de första nio månaderna ökat med 40,5 Mkr till 306,3 Mkr. Av detta avser 20,9 Mkr de nya butikerna i Tönsberg, Täby, Västerås och Sandvika.

Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 263,7 Mkr (164,1 Mkr) medan räntebärande skulder helt saknas (12,0 Mkr). Soliditeten uppgick till 65,3% (65,1%).

Redovisningsprinciper och antal aktier

Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade jäm- fört med föregående år. I oktober 2001 genomfördes en split 4:1 av samtliga aktier. Antalet aktier var tidigare 8 200 000 st och är därmed efter spliten 32 800 000 st.

Föregående års nyckeltal per aktie har justerats i enlig- het härmed.

Anställda

Antalet anställda i koncernen var i genomsnitt 735 (607) varav 315 (254) kvinnor. Av de anställda finns 580 (475) i Sverige och 155 (132) i Norge.

Händelser efter periodens slut

Försäljningen under februari uppgick till 130,6 Mkr mot 96,5 Mkr föregående år, en ökning med 35 procent.

Försäljningen för verksamhetsårets första tio månader uppgår därmed till 1 459,4 Mkr, en ökning med 28 pro- cent (1 141,1 Mkr). Jämfört med samma period föregåen- de år har fem butiker tillkommit.

Framtidsutsikter

Vår tidigare målsättning att årligen etablera tre till fem nya butiker per verksamhetsår har reviderats. Styrelsen har beslutat att öka etableringsmålet till fyra till sex nya butiker per verksamhetsår.

Kommande butiksetableringar som hittills är kontrakte- rade i Sverige är: Luleå med öppning i mars, Eskilstuna i maj och Borås i oktober.

Under 2002 kommer ytterligare en milstolpe i företagets historia att passeras när vi öppnar en butik i Finland.

Butiken ligger i centrala Helsingfors och preliminär öppning är i november. Butiken som ligger i ett mycket bra strategiskt läge ur försäljningssynpunkt skapar för- utsättningar för vår fortsatta expansion i Finland.

Vi förväntar oss en fortsatt god utveckling under kom- mande verksamhetsår. Vår bedömning är att vårt sorti- ment har goda möjligheter att även fortsättningsvis upp- visa en god tillväxt. Historiskt sett har vi inte varit alltför

känsliga för svängningar i konjunkturen. Detta eftersom vi säljer mycket ”gör-det-själv-artiklar” som tenderar att öka i efterfrågan även i sämre tider. En annan orsak är våra låga priser, vilka gör våra varor attraktiva även under perioder med vikande efterfrågan.

Finansiell information

Aktuell finansiell information finns tillgänglig på Clas Ohlsons huvudkontor i Insjön, telefon 0247-444 00, fax 0247-444 25 samt på Clas Ohlsons hemsida med adres- sen www.clasohlson.se.

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2001/02 avses att publiceras den 13 juni 2002.

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Insjön 14 mars 2002

Gert Karnberger Verkställande direktör

(4)

Resultaträkning Koncernen (Mkr)

Balansräkning Koncernen (Mkr)

Rullande 12 Senaste månader årsbokslut

3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån 12 mån

011101- 001101- 010501- 000501- 010201- 000501-

020131 010131 020131 010131 020131 010430

Försäljning 565,0 443,9 1 328,8 1 044,6 1 632,8 1 348,6

Kostnad för sålda varor -342,5 -273,8 -827,1 -659,6 -1 020,7 -853,2

Bruttoresultat 222,5 170,1 501,7 385,0 612,1 495,4

Försäljningskostnader -106,2 -86,3 -276,4 -216,5 -354,0 -294,1

Administrationskostnader -11,8 -9,0 -29,4 -24,2 -38,7 -33,5

Jämförelsestörande poster 4,4 4,4

Övriga rörelseintäkter/kostnader -0,4 -2,1 -0,2 -1,2 -0,2 -1,2

Rörelseresultat 104,1 72,7 195,7 147,5 219,2 171,0

Finansnetto 1,0 0,5 1,6 2,0 2,7 3,1

Resultat efter finansiella poster 105,1 73,2 197,3 149,5 221,9 174,1

Skatt -29,4 -20,6 -55,4 -42,1 -62,2 -48,9

Periodens vinst 75,7 52,6 141,9 107,4 159,7 125,2

Bruttovinstmarginal (%) 39,4 38,3 37,8 36,9 37,5 36,7

Rörelsemarginal exkl SPP-medel (%) 18,4 16,4 14,7 13,7 13,4 12,4

Rörelsemarginal butiker (%) 18,6 16,6 15,3 14,3 13,8 12,7

Rörelsemarginal postorder/Internet (%) 16,0 14,3 9,3 9,5 9,8 10,0

Nettomarginal (%) 18,6 16,5 14,8 14,3 13,6 12,9

Avkastning på sysselsatt kapital (%) - - - - 45,8 43,1

Avkastning på eget kapital (%) - - - - 32,7 31,1

Soliditet (%) 65,3 65,1 65,3 65,1 65,3 69,1

Antal aktier vid periodens slut 32,8 milj 32,8 milj* 32,8 milj 32,8 milj* 32,8 milj 32,8 milj*

Vinst per aktie (kr) 2,31 1,60 4,33 3,27 4,87 3,82

Eget kapital per aktie (kr) 16,58 13,17 16,58 13,17 16,58 13,77

* Omräknat efter split

02-01-31 01-01-31 01-04-30 Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar 231,0 210,5 212,3

Finansiella anläggningstillgångar 0,7 2,7 2,4

Varulager 306,3 253,5 265,8

Kundfordringar 12,8 16,9 9,3

Övriga fordringar 18,1 15,5 14,0

Likvida medel, kortfristiga placeringar 263,7 164,1 149,1

Summa tillgångar 832,6 663,2 652,9

Eget kapital och skulder

Eget kapital 543,9 432,0 451,5

Avsättningar 37,7 29,0 37,3

Långfristiga skulder - - -

Kortfristiga skulder

Icke räntebärande 251,0 190,2 164,1

Räntebärande - 12,0 -

Hoppstylta

(5)

Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3

99/00 99/00 00/01 00/01 00/01 00/01 01/02 01/02 01/02

Försäljning 342,6 243,7 273,0 327,7 443,9 304,0 338,6 425,2 565,0

Kostnad sålda varor -220,2 -156,4 -177,4 -208,3 -273,8 -193,6 -218,5 -266,1 -342,5 Övriga rörelsekostn -71,4 -70,1 -59,6 -84,9 -97,4 -86,9 -77,8 -109,8 -118,4

SPP-medel - - 4,4 - - - -

Finansnetto 0,0 0,6 0,8 0,7 0,5 1,1 0,7 -0,1 1,0

Res efter finansnetto 51,0 17,8 41,2 35,2 73,2 24,6 43,0 49,2 105,1

Nettomarginal 14,9% 7,3% 15,1% 10,7% 16,5% 8,1% 12,7% 11,6% 18,6%

0 20 40 60 80 100 120

Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4

Specifikation resultatförbättring (

Efter finansiella poster i Mkr)

3 mån 9 mån 011101- 010501- 020131 020131 Resultat av ökad försäljning 30,4 52,3 Förbättrad bruttovinstmarginal* 6,2 12,0 Ökade administrationskostnader -2,8 -5,2 Ökade ombyggnadskostnader

befintliga butiker -0,2 -1,1

Ökade uppbyggnadskostnader

nya butiker -1,4 -3,4

Ökade avskrivningar -1,0 -3,4

SPP-medel - -4,4

Förändrat finansnetto 0,5 -0,4

Övrigt 0,3 1,4

Summa 32,0 47,8

* Bruttovinstmarginal definieras i delårsrapporten som bruttoresultat i förhållande till omsättning.

Resultat per kvartal (Mkr)

9 mån 9 mån 010501- 000501- 020131 010131

Ingående eget kapital 451,5 354,6

Utdelning till aktieägare -51,3 -32,8 Förändring av omräkningsdifferens 1,8 2,8

Periodens resultat 141,9 107,4

Utgående eget kapital 543,9 432,0

Förändring av eget kapital (Mkr)

Fylld stapel = Räkenskapsåret 010501-020430 Vit stapel = Räkenskapsåret 000501-010430 Kvartal 1 avser perioden maj-juli,

kvartal 2 aug-okt, kvartal 3 nov-jan och kvartal 4 perioden febr-april.

Försäljning (Mkr)

Resultat efter finansnetto

exkl. SPP-medel (Mkr)

0 100 200 300 400 500 600

Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4

(6)

Clas Ohlson AB (publ), 793 85 INSJÖN

Koncernens kassaflöde (Mkr)

Källa SIX

3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 011101- 001101- 010501- 000501- 020131 010131 020131 010131 Resultat före avskrivningar och efter

finansiella poster 112,1 79,2 217,3 166,0

Betald skatt -4,3 -12,7 -13,3 -18,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital 107,8 66,5 204,0 147,2

Förändring av rörelsekapital 19,7 4,6 -2,9 -26,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten 127,5 71,1 201,1 120,9

Investeringar -15,9 -9,9 -37,5 -35,8

Förändring av långfristiga fordringar 0,0 -0,3 1,7 -2,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -15,9 -10,2 -35,8 -37,8

Utdelning till aktieägare - - -51,3 -32,8

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - -51,3 -32,8

Periodens kassaflöde 111,6 60,9 114,0 50,3

Likvida medel vid periodens början 153,4 103,2 149,1 112,8

Kursdifferens i likvida medel -1,3 0,0 0,6 1,0

Likvida medel vid periodens slut 263,7 164,1 263,7 164,1

References

Related documents

Eget kapital efter avdrag för eget kapital hänförligt till preferensaktier i förhållande till antalet utestående stamaktier.

Eget kapital efter avdrag för eget kapital hänförligt till preferensaktier och hybridobligationer i förhållande till antalet utestående stamaktier.

Vid periodens slut uppgick den justerade soliditeten till 37,8 procent (36,7), till viss del negativt påverkad av att kommande utdelning på stam­ och preferensaktier skuldförs

Eget kapital efter avdrag för eget kapital hänförligt till preferensaktier i förhållande till antalet utestående stamaktier.

Redovisat eget kapital justerat för värdet på derivat, goodwill samt uppskjuten skatteskuld överstigande 5 procent av skillnaden mellan skattemässigt värde och verkligt värde

Periodens resultat, efter avdrag för resultat till preferensaktier, i relation till genomsnittligt antal utestående stam aktier.

Redovisat eget kapital justerat för värdet på derivat, goodwill samt uppskjuten skatteskuld överstigande 5 procent av skillnaden mellan skattemässigt värde och verkligt värde

Det förklaras främst av kostnader för butiker öppnade efter de första tre kvartalen 2009, totalt 58,2 Mkr, samt av att koncernen har haft kostnader för börsintroduktion på 16,7