Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 21 december 2015 kl 19:00 22:50

24  Download (0)

Full text

(1)

Beslutande Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M)

Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande

Maria Boström-Lambrén (S), 1:e vice ordförande Per-Olov Henriksson (S), ledamot

Lars Oscarsson (S), ledamot Fredrik Hanell (MP), ledamot Stefan Liljenberg (SD), ledamot Rolf Streijffert (SD), ledamot

Utses att justera Susanne Andersson Paragrafer 185 – 191, 193-194, 196- 204

Justeringens plats och tid Kommunkansli, 2016-01-05

Sekreterare

Gunilla Skoog Nilsson

Ordförande

Björn Andreasson

Justerande

Susanne Andersson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2015-12-21

Datum då anslaget sätts upp 2016-01-05 Datum då anslaget tas ned 2016-01-27

Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör

Underskrift

(2)

Ersättare

Övriga

Camilla Kampf (M) Caroline Jelkander (M) Hans Erik Johansson (KD) Hans Larsson (S)

Anna Johnsson (MP) Helena Ohlson (SD)

Lisbeth Bonthron, barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist, bitr. barn- och utbildningschef

Sabina Zigon, ekonom/controller, BUN/Ekonomikontoret Gunilla Skoog Nilsson, nämndsekreterare

(3)

Innehållsförteckning

Ärende Sida

§ 185 Upprop ... 4

§ 186 Val av justerare och tidpunkt för protokollets justering ... 5

§ 187 Godkännande av föredragningslista samt eventuellt extra ärenden ... 6

§ 188 Anmälan av protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-11- 23 ... 7

§ 189 Anmälan av arbetsutskottets protokoll från sammanträde 2015-12-08 ... 8

§ 190 Redovisning - Anmälan av kränkningsärenden till skolhuvudmannen ... 9

§ 191 Fastställande av barn- och utbildningsnämndens budget 2016 ... 10

§ 192 Fastställande av bidragsbelopp 2016 till enskilda verksamheter och fristående skolor samt Höörs kommuns grundbelopp 2016 ... 11

§ 193 Ekonomisk uppföljning/prognos fram till november 2015 ... 12

§ 194 Beslut att ansöka om utdömande av vite efter tillsyn - fristående förskolan Möllan ... 13

§ 195 Beslut om föreläggande efter tillsyn av förskolan Möllan ... 14

§ 196 Upphörande av vårdnadsbidrag ... 16

§ 197 Tillsynsbeslut - Eden förskola ... 19

§ 198 Antagande av riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi ... 20

§ 199 Ansökan om verksamhetsbidrag till Ung Företagsamhet i Skåne 2015/16 ... 21

§ 200 Informationsärende: Integrationsläget ... 23

§ 201 Informationsärende - Barn- och utbildningsnämnden avsätter halvdag i kvartal 1 2016 för utvärdering ... 24

§ 202 Övrigt - Information från studiebesök vid fristående skola ... 25

§ 203 Redovisning av delegationsbeslut ... 26

§ 204 Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll ... 27

(4)

§ 185 Upprop

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga beslutade ledamöter är närvarande.

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(5)

§ 186 Val av justerare och tidpunkt för protokollets justering

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Susanne Andersson (M) utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll, samt

2. Ordföranden meddelar att justering äger rum i kommunhuset 2016-01-05 och klockslag bestämt senare.

Ärendebeskrivning

I tur att justera är Susanne Andersson (M) _____

Justerande Utdragsbestyrkande

(6)

§ 187 Godkännande av föredragningslista samt eventuellt extra ärenden

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Föredragningslistan till dagens sammanträde godkänns,

2. Extra ärende till ärendelistan godkänns och behandlas under punkten Övrigt.

Ärendebeskrivning

Föredragningslistan har publicerats 2015-12-14 på Höör24, till vilken samtliga ledamöter och ersättare har åtkomst.

Fredrik Hanell (MP) anmäler extra ärende som behandlas under punkten övrigt.

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(7)

§ 188 Anmälan av protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-11-23

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Protokoll från sammanträde 2015-11-23 läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Protokoll från sammanträde 2015-11-23 anmäls.

Beslutsunderlag

Protokoll BUN 2015-11-23.docx _____

Justerande Utdragsbestyrkande

(8)

Dnr BUN 2015/117

§ 189 Anmälan av arbetsutskottets protokoll från sammanträde 2015-12-08

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Arbetsutskottets protokoll från sammanträde 2015-12-08 läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Arbetsutskottets protokoll från 2015-12-08 anmäls.

Beslutsunderlag

Protokoll från AU 2015-12-08 _____

Justerande Utdragsbestyrkande

(9)

§ 190 Redovisning - Anmälan av kränknings- ärenden till skolhuvudmannen

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Redovisning av kränkningsärenden till skolhuvudmannen i form av diagram, får smärre redaktionella ändringar, och läggs därefter med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Den som är ansvarig för skolan ska arbeta förebyggande för att motverka kränkande behandling. Skolan ska ta varje uppgift eller annan signal om att ett barn eller en elev upplever sig utsatt för kränkande behandling på allvar och utreda vad som ligger bakom.

Om utredningen visar att kränkande behandling förekommer måste skolan vidta de åtgärder som behövs för att stoppa fortsatta kränkningar.

Bestämmelser om åtgärder mot kränkande behandling finns i 6 kap. skollagen.

Nämndens ledamöter ges möjlighet att ställa frågor till bitr. barn- och utbildningschefen beträffande redovisningen och diskussion följer.

Beslutsunderlag

Dok4.docx _____

Justerande Utdragsbestyrkande

(10)

Dnr BUN 2015/24

§ 191 Fastställande av barn- och

utbildningsnämndens budget 2016

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta

Budget för 2016 fastställs i enlighet med förslag i dokument ”BUN Budget 2016 blankett 1” samt ”Bilaga budget 2016 och måltidsverksamheten”

Ärendebeskrivning

Ekonom Sabina Zigon informerar nämnden om att revidering av ”BUN Budget blankett 1” har genomförts inför fastställandet. Nytt dokument ”Bilaga budget 2016 och

måltidsverksamheten” har upprättats som förklarar lite mer om budget 2016 samt måltidsverksamheten.

Samverkan med de fackliga parterna har skett 2015-11-23.

Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

Ordföranden ställer proposition och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förslag.

Beslutsunderlag

BUN Budget blankett 1.docx

Bilaga budget 2016 och måltidsverksamheten.docx SÖSAM PROTOKOLL 2015-11-23.docx

Protokollsutdrag BUN au 2015-12-08.doc

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(11)

§ 192 Fastställande av bidragsbelopp 2016 till enskilda verksamheter och fristående skolor samt Höörs kommuns grund- belopp 2016

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Bidragsbelopp 2016 till enskilda verksamheter och fristående skolor samt Höörs

kommuns grundbelopp 2016 för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, samt för introduktionsprogrammet fastställs i enlighet med förslag.

Omedelbar justering

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag från ekonom Sabina Zigon om bidragsbelopp 2016 till enskilda verksamheter och fristående skolor samt Höörs kommun grundbelopp för 2016 som ska utgå till förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt för introduktionsprogrammet.

Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

Ordföranden ställer proposition och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förslag.

Beslutsunderlag

Grundbelopp 2016.docx

Protokollsutdrag BUN au 2015-12-08.doc _____

Justerande Utdragsbestyrkande

(12)

Dnr BUN 2015/50

§ 193 Ekonomisk uppföljning/prognos fram till november 2015

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Ekonomisk uppföljning/prognos fram till november månad läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ekonom, Sabina Zigon, delger vid dagens möte ekonomisk uppföljning för november 2015.

Barn-och Utbildningsnämnden prognostiserar totalt sett ett underskott på 3,0 mkr.

Prognosen pekar på ett underskott om 2,7 mkr som är hänförbart till gymnasieskolan.

Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

Ordföranden ställer proposition och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förslag.

Beslutsunderlag

MALL prognos november gäller.docx

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(13)

§ 196 Upphörande av vårdnadsbidrag

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Information om vårdnadsbidragets upphörande från och med februari månad 2016 överlämnas till kommunfullmäktige.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar vidare

2. Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos Kommunfullmäktige att undersöka möjligheten att behålla vårdnadsbidrag i Höörs kommun.

Ärendebeskrivning

Information från SKL om att ”Vårdnadsbidraget” avskaffas 1 februari 2016

Möjligheten för kommuner att bevilja nya vårdnadsbidrag kommer att upphöra från och med den 1 februari 2016. Den 18 november 2015 beslutade riksdagen bifall till

regeringens proposition 2014/15:147 om att vårdnadsbidraget ska avskaffas.

SKL rekommenderar att kommuner som har infört vårdnadsbidrag i så god tid som möjligt informerar om att vårdnadsbidraget kommer att avskaffas. Familjer som har

vårdnadsbidrag bör i så god tid som möjligt få veta att de inte kan få vårdnadsbidraget förlängt genom nya beslut efter 2016-01-31. Det kan också vara bra för familjer som har beslut om vårdnadsbidrag som löper efter januari månads utgång att få veta att de kan behålla vårdnadsbidraget bidragsperioden ut.

Huvudsakliga lagändringar:

1. Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag upphör att gälla vid utgången av januari månad 2016.

2. Beslut om vårdnadsbidrag som tas före 2016-01-31 om bidrag som börjar betalas ut före 2016-01-31 löper beslutsperioden ut.

Konsekvenser av lagändringarna:

a) Nya beslut om vårdnadsbidrag kan inte fattas för en bidragsperiod som inleds 2016-02- 01 eller därefter.

b) Det är upp till kommunen att besluta om längden på bidragsperioden som beviljas fram till den 2016-02-01: tills vidare till barnet fyller tre år, en begränsad period (ex ett halvår eller ett år) eller till ett visst datum.

c) Kommunen måste erbjuda barnen plats i förskola inom fyra månader från att en

Justerande Utdragsbestyrkande

(14)

ansökan om plats kommit in till kommunen (förskolegarantin).

d) Det kommunala vårdnadsbidraget är frivilligt att införa och därför utgår inget

statsbidrag kopplat till bidragsformen. Avskaffandet av vårdnadsbidraget får således inte några konsekvenser för kommunens intäkter från statsbidrag.

Yrkanden

Björn Andreasson (M) föreslår att barn- och utbildningsnämnden hemställer hos Kommunfullmäktige att undersöka möjligheten att bibehålla vårdnadsbidrag i Höörs kommun. Rolf Streijffert (SD) samt Susanne Andersson (M) biträder detta förslag.

Lars Oscarsson (S) yrkar på avslag på Björn Andreasson (M)s yrkande, vilket även biträds av Maria Boström-Lambrén (S).

Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från barn- och

utbildningsnämndens arbetsutskott att informera kommunfullmäktige om att lagen om vårdnadsbidrag upphör.

1. Ordföranden ställer proposition och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

2. Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut från Björn Andreasson (M) m.fl. om att föreslå Kommunfullmäktige att undersöka möjligheten att bibehålla vårdnadsbidrag i Höörs kommun.

Ordföranden finner vidare att det finns ett yrkande på avslag på förslaget från Lars Oscarsson (S) och Maria Boström-Lambrén (S).

Ordföranden ställer proposition och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet med förslag från Björn Andreasson (M) m.fl. om att föreslå Kommunfullmäktige att undersöka möjligheten att bibehålla vårdnadsbidrag i Höörs kommun.

Votering begärs.

Ordföranden konstaterar att efter omröstning har barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet med Björn Andreasson (M) m.fl. förslag att uppdra åt kommunfullmäktige att undersöka möjligheten att bibehålla vårdnadsbidrag i Höörs kommun.

Omröstning

Öppen omröstning genomförs enligt följande:

Den som röstar för förslag att låta kommunfullmäktige undersöka möjligheten att bibehålla vårdnadsbidrag i Höörs kommun - röstar JA.

Den som röstar mot förslag att låta kommunfullmäktige undersöka möjligheten att

Justerande Utdragsbestyrkande

(15)

Namn Ja Nej

Björn Andreasson (M) X

Susanne Andersson (M) X

Ola Kollén (C) X

Maria Boström- Lambrén (S) X

Lars Oscarsson (S) X

Per-Olov Henriksson (S) X

Fredrik Hanell (MP) X

Stefan Liljenberg (SD) X Rolf Streijffert (SD) X

Summa röster 5 4

Omröstning genomförs och utfaller med 5 JA-röster och 4 NEJ-röster

Beslutsunderlag

Vårdnadsbidraget avskaffas 1 februari 2016.docx vårdadsbidrag prognos-diagram.xlsx

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(16)

Dnr BUN 2015/328

§ 197 Tillsynsbeslut - Eden förskola

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Tillsynsbeslutet för Eden förskola fastställs och antas som nämndens eget.

Ärendebeskrivning

Tillsyn har genomförts på Edens förskola 2015-10-20. Huvudman för verksamheten är Edens skola, ekonomisk förening. Minnesanteckningar från besöket, samt ett utkast till beslut har kommunicerats med huvudmannen för Edens förskola. Huvudmannens synpunkter har beaktats förutom gällande en uppgift; antalet anställda förskollärare. En av förskollärarna är tjänstledig och ingår enligt vår bedömning inte i personalgruppen eftersom bedömning gjorts utifrån den personalsammansättningen som fanns vid tillsynstillfället. Huvudmannens uppfattning är att i beskrivningen av personalens utbildning ska även tjänstledig personals profession ingå.

Tillsynen visar att Edens förskola har brister i utomhusmiljön vilka riskerar barnens säkerhet. Eftersom huvudmannen uppgett att de under pågående tillsyn har avhjälpt bristerna, väljer tillsynsmyndigheten (Höörs kommun) att uppmärksamma bristen i beslutet, men avstår från ingripande, enligt skollagen 26 kap. 12 §. I övrigt har tillsynen visat att Edens förskola bedriver en verksamhet som motsvarar författningarnas krav.

Beslutsunderlag

Tillsynsbeslut Eden förskola.docx _____

Justerande Utdragsbestyrkande

(17)

§ 198 Antagande av riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

”Höörs kommuns riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi” antas med smärre redaktionella förändringar vad gäller syftningsfel på sidan 3 och ett skrivfel på sid 11.

Ärendebeskrivning

En föräldragrupp har till barn- och utbildningssektorn uppgett att de önskar söka tillstånd för enskild pedagogisk omsorg i så kallat flerfamiljssystem. Flerfamiljssystem innebär att föräldrar har omsorg om varandras barn. En annan anordnare som vill bedriva enskild pedagogisk omsorg har också kontaktat Höörs kommun för att söka tillstånd.

Den sortens verksamhet regleras av 25 kap. skollagen.

En enskild ansöker om tillstånd hos barn- och utbildningsnämnden för att bedriva sådan verksamhet som ovan. Med tillståndet följer att verksamheten får ersättning enligt beslutade nivåer.

Två intressenter har kontaktat Barn- och utbildningssektorn för att få söka om tillstånd för enskild pedagogisk omsorg. Eftersom det inte finns någon sådan i Höörs kommun saknas riktlinjer för denna verksamhet. Malmö stad har omfattande och heltäckande riktlinjer som vi kan använda.

Riktlinjerna har justerats för att motsvara de krav som gäller för kommunal pedagogisk omsorg i Höörs kommun.

Beslutsunderlag

Höörs kriterier EPO.docx

Protokollsutdrag BUN au 2015-12-08.doc _____

Justerande Utdragsbestyrkande

(18)

Dnr BUN 2015/262

§ 199 Ansökan om verksamhetsbidrag till Ung Företagsamhet i Skåne 2015/16

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

Ansökan om verksamhetsbidrag till Ung Företagsamhet i Skåne beviljas inte eftersom inget samarbete finns idag. Bidrag bör avvakta tills eventuell samverkan resulterar i att elever i kommunala verksamheter i Höörs kommun kommer att beröras av aktiviteter genom Ung Företagsamhet.

Ärendebeskrivning

Ung Företagsamhet Skåne vill erbjuda alla elever på teoretiska och yrkesprogram, möjlighet att någon gång under sin gymnasietid få prova på UF företagande.

Organisationen har också tagit fram läromedel för grundskolan till låg/mellan/högstadiet inom entreprenöriellt lärande. De kommer utöver detta erbjuda ett finansierat projekt på 3 år inom IM-programmet för Höörs kommun. Ansökan avser att upprätthålla och utveckla verksamheten för elever i Höörs Kommun. Ung Företagsamhet Skåne ansöker härmed om verksamhetsbidrag på 1,5 kr per invånare med 23 655 kr för läsåret 2015/2016.

Beslutsmotivering

Då inget samarbete finns idag bör bidrag avvakta tills eventuell samverkan resulterar i att elever i kommunala verksamheter i Höörs kommun kommer att beröras av aktiviteter genom Ung Företagsamhet.

Yrkanden

Maria Boström-Lambrén (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från barn- och

utbildningsnämndens arbetsutskott och som biträds av Maria Boström-Lambrén (S).

Ordföranden ställer proposition och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag

Justerande Utdragsbestyrkande

(19)

Svar på remiss.docx _____

Justerande Utdragsbestyrkande

(20)

Dnr BUN 2015/164

§ 200 Informationsärende: Integrationsfrågor

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Muntlig redovisning kring integrationsfrågor läggs till handlingarna, samt

2. Sektorsledningen får i uppdrag att skapa en redovisning i tabellform, där nämndens ledamöter kan följa förändringar vad gäller placeringar på förskole- och skolnivå av barn/elever till asylsökande samt ensamkommande flyktingbarn i Höörs kommun.

Ärendebeskrivning

Vid dagens möte informerar bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist om

situationen med nyanlända elevers skolgång. Ledamöterna har möjlighet att ställa frågor kring redovisningen. Ledamöterna framför önskemål om att det skapas en redovisning i tabellform där nämndens ledamöter kan följa förändringar vad gäller placeringar på förskole- och skolnivå av ensamkommande flyktingbarn och barn/elever till asylsökande i Höörs kommun. Det finns en redovisning på sektorsnivå i nuläge och bitr. barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist meddelar att hon kan anpassa sådan redovisning enligt ledamöternas önskemål.

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(21)

§ 201 Informationsärende - Barn- och

utbildningsnämnden avsätter halvdag i kvartal 1 2016 för utvärdering

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta

1. Barn- och utbildningsnämnden ska samlas en halv dag i början av kvartal 1 2016, för utvärdering av perioden efter förra valet, och

2. Förslag till tidpunkt 2016-02-03, kl. 13.00

Ärendebeskrivning

Ordförande och 1:e vice ordförande föreslår att hela nämnden träffas för en halv dags utvärdering av den gångna perioden efter valet 2014. Utbyte av synpunkter; hur har arbetet att sitta som ny i nämnden varit, har man känt delaktighet?

Yrkanden

Ledamot Susanne Andersson (M) framför önskemål om att få en genomgång

som lättfattligt beskriver ”skolpengens” bakomliggande uträkningar likaså ekonomisk uppföljning (beställar/utförare) principer.

Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

Ordföranden ställer proposition och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag BUN au 2015-12-08.doc _____

Justerande Utdragsbestyrkande

(22)

§ 202 Övrigt - Information från studiebesök vid fristående skola

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Information/frågeställning från nämndens ledamot och kontaktperson för fristående förskolor/skolor Fredrik Hanell (MP) läggs till handlingarna, och

2. Information om regler/riktlinjer för beviljande av tilläggsbelopp till barn/elever med behov av särskilt stöd kommer att ges barn- och utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

Ledamot Fredrik Hanell (MP) anmäler extra ärende från sitt studiebesök i slutet av oktober 2015 vid Emiliaskolan. Fredrik Hanell tillsammans med Anna Johnsson (MP) är nämndens kontaktperson gentemot fristående skolor.

En punkt som diskuterades vid besöket var regler/riktlinjer för ansökan om tilläggsbelopp för barn/elever i behov av särskilt behov.

Nämndens ledamöter diskuterar punkten och barn- och utbildningschefen kompletterar med uppgift kring skollagens skrivning i frågan.

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(23)

§ 203 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisningen av fattade delegationsbeslut med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt den delegationsordning som nämnden antagit. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Vid dagens sammanträde redovisas följande:

Redovisning av Förskolechefs/Rektors/Sektorschefens delegationsbeslut anställningar och avgångar under november/december 2015

Redovisning av delegationsbeslut från sektorschefen, december 2015, Dnr BUN 2015/28

Redovisning av delegationsbeslut från ekonom/controller, inga beslut finns registrerade för december 2015, Dnr BUN 2015/27

Redovisning av delegationsbeslut från utredare/skolskjutsansvarig, inga beslut finns registrerade för november/december 2015, Dnr BUN 2015/29

Redovisning av delegationsbeslut från specialpedagog, december 2015, Dnr FSK 2015/2

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(24)

Dnr BUN 2015/39

§ 204 Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger redovisning av inkomna skrivelser och protokoll till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll

1. Skolinspektionen, uppföljning av beslut om skolsituationen för en elev vid Ringsjöskolan, Dnr BUN 2015/70

2. Skolinspektionen, Beslut för Höörs kommun efter tillsyn av utbildningen i kommunen, Dnr BUN 2015/161

3. Skolverket, beslutsmeddelande om statsbidrag för omsorg på obekväm tid, 2:a halvåret 2015, Dnr BUN 2015/25

4. Skolverket, beslutsmeddelande om statsbidrag för Lärarlyftet höstterminen 2015, Dnr BUN 2015/107

5. Skolverket, beslutsmeddelande om statsbidrag för sommarskola eller undervisning under andra skollov 2015, Dnr BUN 2015/17

6. Skolverket, beslutsmeddelande om statsbidrag för omsorg på obekväm tid, omräkning 2015, Dnr BUN 2014/217

7. Skolverket, beslut om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 2015/2016, Dnr BUN 2015/33

8. Polismyndigheten, underrättelse om beslut - förundersökning läggs ned gällande stöld av datorer och surfplattor 2015-09-23--24

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

Figure

Updating...

References

Related subjects :