• No results found

Förändring förskrivare samt användare av WebSesam

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förändring förskrivare samt användare av WebSesam"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Hjälpmedelscenter

Postadress: 371 81 Karlskrona. Besöksadress: Skrädderivägen. Telefon: 0455 – 73 6335. Fax: 0455 – 73 6321.

Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081

Förändring förskrivare samt användare av WebSesam

Anställning upphör fr.o.m. ..……….……….…….….……..… hos

arbetsgivare: ……….………

Ny anställning hos arbetsgivare:

……….………

fr.o.m. ……….………..……….

☐ Tillsvidareanställning.

☐ Tidsbegränsad anställning t.o.m. ……….……….

Förskrivare:

Namn:

……….………

*

Chef:

Personen är numera anställd inom min verksamhet.

Som chef för denna verksamhet intygar jag att personen har gått igenom aktuella självstudier samt tagit del av villkor och instruktioner.

………

Datum *

………..……….………

Namnteckning *

……….……….………

Namnförtydligande *

Förnam * Efternamn *

Personnummer * Titel *

Arbetsplats * E-postadress *

Adress * Postnr och postort *

Telefonnummer * Tfn tjänstemobil

Kundnummer/Betalare * (ett eller flera)

Användaren ska ha tillgång till E-faktura i WebSesam *

Ja Nej

BMB. Personen ska vara ordinarie för följande betalare vad gäller BMB.

BMB. Personen ska vara ersättare för följande betalare vad gäller BMB.

*

obligatorisk uppgift

Fylls i av intern IT och Hjälpmedelscenter

Användarnamnet – intern samt anställd hos privat ackrediterad vårdgivare – måste även läggas upp i Active Directory (AD) av internt IT.

Användarnamn: ……….………

Sign. registrerad HMC.

……….………….………..……….………

Registrerad datum HMC.

………..…..……….………

Nytt t.o.m.-datum avseende tidsbegränsad anställning:

Version: 2018-06-18 Filename: Förändring förskrivare och tillgång till webSesam

Blanketten faxas till:

Wämö Center, Hjälpmedelscenter, Kundtjänst, 371 81 Karlskrona

References

Related documents

För att den svenska skolan ska kunna vara en skola för alla behöver lärare få kunskap om vad som identifierar en särskilt begåvad elev och hur denna kan erbjudas rätt

För var och en av de sjukdomar som nämns känner forskarna idag till ett antal olika gener, där olika varianter förekommer hos människor, och där olika varianter ger olika hög

Detta ville personal- chefen ha till att vi var intermittent anställda (när man jobbar utan fast schema och blir inringd med rätt att tacka nej till jobb) och alltså varken skulle

I de fall där demensdiagnosen påverkat patientens språk i så stor utsträckning att hen inte längre kunde förmedla sina behov och distriktssköterskan hade

På ovanstående produkter får förskrivaren en information i röd text då beställningen läggs: ”Montering/installation ingår inte i funktionshyran. Arbetsorder om

Bipolaritet: Vid skov (mani, depression) där basala åtgärder inte räcker till och medicineringen behöver ses över. Suicidalitet: Undersök med suicidstegen och remittera vid

Och, orden bevisar andå i ingen mån, att berättelsen om goternas ut- vandring från Scandza skulle atergå pii gamla gotiska dikter eller ihbliavi~s.~ Professor

66 · 1979 ·nr 3 Ansvarig utgivare: Erik Anners · Redaktörer: Erik Anners, Thede Palm, Margaretha af Ugglas.. Redaktionsskekreterare:

Läraren som har bänkarna i klassrummet i U- eller hästskoformat för att skapa en gemenskap och för att alla elever ska se varandra, och som låter eleverna flytta

tillvägagångssätt, är en mindre gestaltning av Kristianstads natu- rum, konstruerad över mark på pelare, ett ytterst lockande tillägg till gestaltningen av Tärnstigen, även

 Egen munvård och tuggning medför mindre risk för uppkomst av bakteriemi jämfört med de dentala åtgärder (tandextraktion, subgingival depuration och dentoalveolär kirurgi), där

För personer som inte bor i Torsås kommun, men som vistas här tillfälligt, till exempel under semestern, måste även patientens adress (både hemkommun och adressen i Torsås

 Ansökan ska vara påskriven av Dig samt din verksamhetschef.  Blanketten skrivs ut, fylls i, skrivs under och faxas eller skickas via post till Hjälpmedelscenter. 

Användarnamnet – intern samt anställd hos privat ackrediterad vårdgivare – måste även läggas upp i Active Directory (AD) av

[r]

[r]

………... Villkor och instruktioner för ansökan som förskrivare av hjälpmedel samt tillgång till WebSesam inom Region Blekinge. • Du ansvar själv för att gå igenom

Som chef för denna verksamhet intygar jag att personen har gått igenom aktuella självstudier samt tagit del av villkor och instruktioner. Personen ska vara ordinarie för

Vid ändring av behörighet för användare ska blanketten ”Förändring förskrivare samt användare av WebSesam” användas, du hittar blanketten här Förskrivar-

Syftet med den riktade metoden för innehållsanalys i den föreliggande studien är att undersöka i vilken utsträckning sjuksköterskorna anser sig kunna bedriva en personcentrerad

Artiklarnas resultat visar att när personer med schizofreni blir bemötta med respekt, tydlighet och förståelse leder det till positiva effekter och ökar förutsättningen

har Ingela Wadbring (2012) studerat förändringar i svensk dagspress innehåll från 1960 fram till 2010. Med tanke på hur nära hennes studie ligger vår egen – främst kanske

Tydligt är att jag har ett urval av människor som på olika sätt befinner sig ”högt upp” i olika organisationer, jag har genomfört det Kvale kallar för ”intervjuer med