• No results found

Undersökning av betydande miljöpåverkan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Undersökning av betydande miljöpåverkan"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Detaljplan för fastigheten Högvattnet 10

Planens syfte och huvuddrag

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Fastigheten Högvattnet 10 ligger längs med Södra Kungsvägen i stadsdelen Hersby och innehåller idag en byggnad planlagd med användningen Kontor. Byggnaden ligger nära fastighetsgräns mot Södra Kungsvägen och har en stor baksida med kuperad naturtomt.

Naturen på baksidan av huset är i den gällande detaljplanen planlagd med användningen Kontor och marken är prickmarkerad (byggnad får inte uppföras). Lidingö stad äger fastigheten och planerar stycka fastigheten i tre delar, en fastighet för kontorsbyggnaden och två stycken nya villafastigheter på baksidan. För att möjliggöra detta behöver den gällande detaljplanen ändras från prickad mark med användningen Kontor till användningen Bostäder. Den del av fastigheten där det befintliga kontorshuset finns ges användningen Centrum och byggnaden, som har kulturhistoriska värden, skyddas med varsamhetsbestämmelse och tivningsförbud.

(2)

Kommentarer

Riksintresse Ingen

Pos Neg Pos Neg

Kulturmiljö X

Energidistribution X

Kungliga nationalstadsparken X

Kommunikationer X

Förordnanden och skyddsvärden

Naturreservat X

Strandskydd X

Biotopskydd X

Nyckelbiotop X

Rödlistade arter/artskyddsförordningen X

Inga kända

Djur- och växtarter,

biologisk mångfald i övrigt

ESKO (ÖP kap 4) X

Zoologiskt skydd (ÖP kap 4) X

Ekologiska korridorer X

Annan värdefull natur X X

Den östra delen av fastigheten Högvattnet 10 består av ett höjdparti med blandskog av bland

annat tall, björk och mindre ekar. Inga särskilt skyddsvärda träd finns i området. I

Lidingö stads grönplan ligger fastigheten inom ett område som markerats som ”Önskat grönt samband vid kraftig barriär”. Planen innebär lokal påverkan på träd, djur- och växtarter i området. I planen skyddas en gammal ek på framsidan av huset.

Befolkning, människors hälsa och säkerhet

Trafiksäkerhet X X

Planen innebär både positiva och negativa konsekvenser med avseende på trafiksäkerhet.

Planen möjliggör en uppställningsplats för sopbilen så att den inte behöver köra på gång- och cykelbanan som idag. Detaljplanen innebär att fler bilar behöver använda in- och utfarten vilket ökar risken för en olycka. Dock är det endast två nya hushåll som kommer använda in- och utfarten så trafikökningen är liten. En trafikutredning har gjorts till detaljplanen för att utreda hur trafiksäkerheten kan förbättras för bilister på Södra Kungsvägen samt oskyddade trafikanter på gång- och cykelbanan. Den viktigaste åtgärden är att säkerställa god sikt vid utfarten, detta minskar risken för olyckor.

Farligt gods X

Södra Kungsvägen är klassad som sekundär led för transporter med farligt gods. Den nya bebyggelsen som möjliggörs i planen är placerad minst 30 meter från vägen. Mellan vägen och de nya husen finns en befintlig byggnad parallellt med Södra Kungvägen, byggnaden har en riskreducerande effekt för de bakomliggande bostadsbyggnaderna. De nya bostadsbyggnaderna ligger även högre i terrängen vilket också är riskreducerande. De nya bostäderna som möjliggörs i planförslaget bedöms inte vara utsatta för risk med anledning av Södra Kungsvägens klassificering som sekundär led för transporter med farligt gods. Den befintliga byggnaden ges en planbestämmelse som, vid händelse av brand och återuppförande av ny byggnad, ska tillse att byggnaden byggs med vissa säkerhetsåtgärder med anledning av närheten till sekundär led för transporter med farligt gods.

Miljöfarlig verksamhet X

Otrygga miljöer X

Sannolik påverkan Stor Måttlig

Miljöeffekter enligt MB 6 kap. 2 § på miljön och

människors hälsa.

Bedömning av påverkan görs enligt kriterier i miljöbedömningsförordningen (2017:966), 5 §.

(3)

Parker/grönområden X

Inom planområdet finns ingen allmän park eller allmänt grönområde. På fastigheten finns ett höjdparti med blandskog som kommer att påverkas av planförslaget.

Friluftsliv X

Barriäreffekter X

Lokala föreskrifter X

Buller, befintlig bebyggelse X

Buller, ny bebyggelse X

Området närmast Södra Kungsvägen är bullerstört. En bullerutredning har gjorts som visar att de föreslagna nya bostadshusen är placerade på så sätt att bullerriktvärden kan uppnås. Bostadshusen skyddas av det befintliga huset längs med Södra Kungsvägen.

Planbestämmelse om tyst uteplats behövs.

Radon X

Byggnader ska uppföras radonskyddade.

Annan strålning X

Ljus X

Ljus från billyktor kan påverka intilliggande

bebyggelsse. Påverkan bedöms som liten eftersom att planen endast möjliggör två nya villor och därmed en begränsad trafikökning.

Djurhållning/allergi X

Mark

Markstabilitet X

Marken inom fastigheten består huvudsakligen av

urberg.

Geologi (sättningar, ras, erosion,

sprängning) X

Berg behöver sprängas vid planens genomförande. En riskanalys med avseende på sprängning har gjorts. I utredningen konstateras att sprängning är möjlig inom planområdet med tillämpning av försiktig sprängning och kontrollinsatser på intilliggande fastigheter.

Bedömningen är att vibrationer från sprängnings- arbetet inte kommer att orsaka sättningar eller skador på intilliggande byggnader under förutsättning att åtgärder för att reducera markvibrationer tillämpas.

Jordart X

Markföroreningar X

Inga kända markföroreningar.

Vibrationer X

Berg behöver sprängas vid planens genomförande. Se

Geologi ovan.

Vatten

Grundvatten X

Dagvatten X X

En dagvattenutredning har gjorts för att utreda lämplig dagvattenhantering. Dagvattenflödena kommer att öka efter planens genomförande eftersom andelen hårdgjord mark ökar. Dagvattenhanteringen för planområdet föreslås att utformas i enlighet med Stockholms stads åtgärdsnivå. En dagvattenhantering enligt åtgärdsnivån kommer att minska belastningen från planområdet på det befintliga ledningsnätet.

Föroreningsberäkningarna redovisar att föroreningsbelastningen generellt kommer öka för samtliga ämnen. Men med de föreslagna åtgärderna för omhändertagande och rening av dagvatten bedöms inte planen försämra möjligheterna att uppnå MKN i recipienten då den följer den framtagna åtgärdsnivån samt har en mer långtgående rening än sedimentation.

Ytvatten (hav, sjöar, vattendrag) X

Bottensediment X

Vattenverksamhet X

Miljökvalitetsnormer/vattendirektiv X

Med de föreslagna åtgärderna för omhändertagande och rening av dagvatten bedöms inte planen försämra möjligheterna att uppnå MKN i recipienten då den följer Stockholms stads åtgärdsnivå samt har en mer långtgående rening än sedimentation.

Luft Ingen

Pos Neg Pos Neg

Emissioner från verksamheter X

Miljökvalitetsnormer (partiklar, NOx) X

Lukt X

Annan påverkan X

Stor Måttlig

(4)

Klimatfaktorer

Lokalklimat X

Byggnation av naturområdet förändrar lokalklimatet i

området.

Översvämning X

I dagvattenutredningen föreslås åtgärder för att minska risken för skador på den befintliga byggnaden som ligger i en lågpunkt. Ny höjdsättning av marken vid byggnaden och växtbäddar föreslås.

Vind X

Solförhållanden X

Utsläpp av växthusgaser X

Viss ökning av biltrafik till fastigheten.

Hushållning med mark, vatten, råvaror, energi.

Materiella

tillgångar/Infrastruktur

Kollektivtrafik X

Planområdet ligger nära kollektitrafik, både buss och Lidingöbanan.

Fordonstrafik X

Planen medför viss ökning av biltrafik.

Gång- och cykeltrafik X X

Gång- och cykelväg behöver dras om för att ordna uppställningsyta för sopbil. Gång- och cykelbanan smalnas av vid fastigheten. Nya bostäder i närheten av gång- och cykelnätet är positivt.

Byggnader X

Den befintliga kontorsbyggnaden bevaras och skyddas

i planen.

Vägar X X

Planområdet ligger i nära anslutning till utbyggd

trafikinfrastruktur, men en viss ombyggnad av vägnät och infart behöver ske.

Parkering X

Parkering ordnas på egen fastighet. Planen möjliggör

att besöksparkering till befintlig byggnad kan ordnas inom allmän plats för gata.

VA X

Nya byggnader ansluts till befintligt VA-nät. VA-nät

finns i Södra Kungsvägen.

Avfall X

Avfall hämtas från Södra Kungsvägen. En

uppställningsplats för sopbil kommer att ordnas genom att gång- och cykelvägen dras om. Detta är en förbättring jämfört med dagens sophanteringslösning.

Energisparande eller

energieffektivisering X

Odlingsmark X

Bebyggelse/Landskap

In-/utblickar X

Planförslaget innebär en förändring av området.

Dagens naturområde bebyggs med två villor.

Planförslaget innebär en förändrad utblick för intilliggande befintlig bebyggelse. Planförslaget innebär även en förändrad utsikt från toppen av naturområdet. Platsen bedöms dock inte användas i någon större utsträckning varför påverkan blir liten.

Historiska samband X

Landskapsbild X

Stadsbild X

Vyn från Södra Kungsvägen bedöms inte påverkas nämnvärt. De nya husen kommer ligga bakom det befintliga huset längs med Södra Kungsvägen som skymmer utsikten mot de nya husen.

Kulturmiljö

Fornlämningar X

Byggnadsminne X

Kulturhistorisk värdefull miljö X

Befintlig byggnad har kulturhistoriska värden. I detaljplanen skyddas byggnanden med varsamhetsbestämmelse och rivningsförbud.

Miljömål

Nationella X

Regionala X

Lokala X

(5)

Ställningstagande Betydande Ej betydande

X

Checklistan utförd: maj 2020

Mattias Hedman Ida Aronsson

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Planarkitekt

Jerker Idestam Almquist Katarina Elfverson

Kommunekolog VA-strateg

Gudrun Bohlin

Antikvarie- och plansamordnare

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har bedömt att detaljplanen inte medför en sådan betydande miljöpåverkan som fordrar en miljöbedömning och upprättande av miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 11 § miljöbalken. Lokaliseringen enligt detaljplanen bedöms som lämplig. Beslutet motiveras med att planen endast berör ett mindre, lokalt område som i dag inte innehar några särskilt höga naturvärden. Det värdefulla träd som finns skyddas i planen. Detaljplanen innebär ingen skada på ekologiskt känsliga områden eller riksintressen. Planen bedöms inte innebära någon stor negativ påverkan för närboende. Planens genomförande bedöms inte negativt påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna för luft och vatten. Planen bedöms kunna bidra till möjligheten att uppnå nationella, regionala och kommunala miljömål. Planförslaget medför en viss försämrad framkomlighet för gående och cyklister förbi planområdet. Men även en ökad

trafiksäkerhet för gående och cyklister med den föreslagna avfallshanteringen. Trafiksäkerheten för bilister försämras något av fler fordonsrörelser in och ut från fastigheten. Genom att säkerställa god sikt vid utfarten minskar risken för olyckor.

Konsekvenserna av planens genomförande bedöms varken enskilt eller sammantaget innebära en sådan betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalken.

References

Related documents

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade sociala värdet.. 2 §

Förslag: Förslaget möjliggör för det etablerade företaget P.O Jansson Industri AB att i expandera sin verksamhet vilket förmodligen kommer att leda till en ökning av trafiken

I de fall bedömningen leder till att beslut fattas om att planen kommer att medföra en betydande miljöpåverkan skall en miljöbedömning göras och redovisas i

Kan planen antas medföra betydande påverkan på ovan nämnda värden eller bety- dande risker för människors hälsa eller för miljön. Kommunen gör den preliminära bedömningen

I de fall undersökning av betydande miljöpåverkan leder till att beslut fattas om att planen kommer att medföra en betydande miljöpåverkan skall en miljöbedömning göras

Undantag från miljöbedömning: Skyldigheten att göra en strategisk miljöbedömning gäller inte för detaljplaner som endast syftar till att tjäna totalförsvaret

Planens syfte är att skydda och bevara värdefull kulturmiljö och möjliggöra en hållbar utveckling av området. Ställningstagande Betydande

Planens syfte är även att säkerställa att ingen skada uppkommer på landskapsbilden och riksintresset för kulturmiljövården.. Strandskyddet kommer att återinträda inom delar