• No results found

hos barn och ungdomar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "hos barn och ungdomar"

Copied!
59
0
0

Full text

(1)

Komplex psykisk (o)hälsa

hos barn och ungdomar

(2)

Folkhälsomyndigheten

 Andelen elever med psykosomatiska besvär ökade bland 11-åringar mellan åren 2013/14 och 2017/18. För flickorna ökade andelen som uppgav psykosomatiska besvär från 29 procent 2013/14 till 41 procent 2017/18, och för pojkarna ökade andelen från 20 till 30 procent under samma

period. Det är de högsta andelarna för 11-åriga flickor och pojkar sedan studien började 1985/86. Att ha två eller

fler psykosomatiska besvär oftare än en gång i veckan var vanligare bland 15-åringar än bland 13- och 11-åringar,

och bland dem som uppfattar familjens ekonomi som dålig

jämfört med dem som uppfattar familjens ekonomi som

bra.

(3)

Antalet unga människor som söker psykiatriskhjälp har

ökat med 100 procent på tio år. Hälften av de mellan 16

och 29 år har problem med stress, enligt en rapport från

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor.

(4)

Varför har Lisa ont i huvudet

(5)

Varför har Pelle ont i magen?

(6)

Kan jag tillåta mig själv att gå på

toaletten?

(7)

Varför sitter barn hemma istället för att

gå i skolan?

(8)

Joint attention

Michael Tomasello

(9)

Protolingvistisk

kommunikation

(10)

Uppmärksamhet

Agentskap

(11)

Följsamhet

Gränser

(12)

Information

Kunskap

(13)
(14)

 Att vara betydelsefull på social medier

 Autonom

 Självomhändertagande

 Respekt som förälder men samtidig undran

 Individ kontra grupp

 Vem är jag på nätet

 Att inte kunna surfa för evigt.

(15)

Howard Gardner och Katie Davies The app generation

De redovisar Sandra Russ och Ethan Schafers studie som visar att från 1985 till 2008 har framförallt två variabler förändrats. Barn har en större och bättre föreställande förmåga, men sämre förmåga att

handskas med negativa affekter.

(16)

Byung-Chul Han: I svärmen: tankar om det digitala

Gillandets fenomenologi

Att vi vänjer oss vid att i allt för stor

utsträckning berätta det positiva. Att

gilla!

(17)

Kirkegaard

Möjligheternas

förtvivlan

(18)

Cyberbullying in childhood and adolescence Sofia Berne 2014

Avhandlingen visar att elever utsatta för

nätmobbing var mer missnöjda med sitt utseende och sin kropp.

Resultaten visar att utseenderelaterad mobbing var det vanligaste och att särskilt flickor utsätts för

detta.

Detta i sin tur påverkar flickors kroppsuppfattning.

(19)

Föräldrar stress

(20)

Lisa Sontag (2010) visade i en studie att hög stress hos föräldrarna när barnet kom i puberteten var

kopplade till mer ångest och depression hos tonåringen.

Flickor som kom tidigt i puberteten och hög

föräldrar stress visade högre grad relationell och öppen aggressivitet.

Föräldrar stress

(21)

Vi blir inte oss själva av oss själva Det krävs två hjärnor för

att utveckla en själ

Finn Skårderud

(22)
(23)

Spegel

(24)
(25)

Damasio 2013

Överlevnad är beroende av vår förmåga att läsa av de kroppsliga förändringarna så korrekt som möjligt.

Syftet är att återfå vår jämvikt, balans.

Det är en samverkan mellan exteroceptiv uppmärksamhet

och interoceptiv uppmärksamhet.

(26)

1 playful comforting irritated bored

Skicka

(27)

 Affekten är den medfödda biologiska förutsättningen. Att en händelse väcker till liv en affekt

 Känslan har alltid inslag av subjektivitet och medvetande

 Amodal perception

(28)

A. Damasio

Affekt

Känsla

(29)

 Intresse

 Glädje

 Förvåning

 Rädsla

 Ilska

 Ledsnad

 Avsmak

Tomkins affektteori

(30)
(31)

Rädslans unika funktion är att motivera oss att fly

från farliga situationer

(32)

Tröst

(33)

 En omedelbar och våldsam attack på självvärdet

 En tydlig och smärtsam erfarenhet av isolering

Skam

(34)
(35)

Inside out

(36)
(37)

 Att hantera de dagliga affekterna

 Att hantera intensiva affektiva erfarenheter

 Att hantera affektivt laddade interaktioner

Tre principer vid affekthantering

(38)

Affekt tolerans

(39)

 Kropps själv

 Personligt själv

 Familje själv

 Socialt själv

 Instrumentellt själv

 Internet själv

Självet

(40)

Varför så svårt att sova 2019

(41)
(42)

Nu skall gossen/flickan sova Sova och sussa

Huvudet på kudden Och i drömmen busa

Nu skall gossen/flickan sova Sova i sängen

Och i drömmen vandra på sommarängen

Eugenia Rozenberg

(43)

När musungar skall sova Då kryper de in

Vid musmammans mage Och trycker sig tätt

Till hennes mjuka päls

Lilla syster Kanin

Nilsson och Eriksson

(44)

Ungefär en tredjedel av våra liv ägnas

åt att sova och sömn är en essentiell

neurofysiologisk process som är lika

viktig för vår överlevnad som mat och

vatten.

(45)

Sömnlöshet hos barn och ungdomar påverkar hela

familjen

(46)

När vi skall sova måste vända blicken inåt när vi är vakna har vi blicken i huvudsak utåt.

Detta kräver affekttolerans förmåga. I det yttre

och/eller det inre.

(47)

 Hill (2011): Förmågan att lära sig somna och lugna sig själv brukar räknas till en av livets utmaningar.

 Vid fem års ålder sover barn i genomsnitt 11.4 timmar

 Upp till ett års ålder vaknar barn för att de behöver mat.

Barn som är äldre kan vakna av separationsångest

Några vetenskapliga fynd

(48)

Enligt Moore (2012) upplever 80 % av alla skolbarn rädslor i samband med att de skall sova. I åldern 8-12 år är rädslan för familjens säkerhet dominerande.

Hellberg och Holmbergs studie (2008) visade att dålig sömn korrelerar med: oregelbundna frukostvanor, dålig aptit, brist på fysisk träning, mobbing samt krävande psykosocial

förhållanden

Vetenskapliga fynd

(49)

Forskning har visat att emotionella processer hos såväl små barn som hos vuxna påverkas negativt av

sömnbrist, bland annat att det leder till sämre förmåga att hantera negativa eller utmanande situationer (Berger, Miller, Seifer, Cares &

LeBourgeois, 2012) samt upplevelser av ökad stress,

ilska och oro redan vid mindre stressfyllda situationer

(50)

Matproblem Erika Hansson

 Disordered eating among Swedish adolescents:

Associations with emotion dysregulation,

depression and self-esteem.

(51)

 Mat – Den första gemenskapen

 Mat är språk

 Med mat kan jag visa vem jag är

 Mat som kulturskapare

(52)

Matti Cervin, 2019 Beyond Fear

 Unga med tvångssyndrom och ångestsyndrom upplever mer rädsla i vardagen.

 Rädslobenägenheten i vardagen var kopplat till självrapporterade på tvång, ångest och

depression

(53)

 Hot

 Alarm

 Motstånd

 Utmattning

Stress GAS

Hans Selye

(54)

BIO-PSYKO-SOCIALA FRÅGOR I PUBERTETEN

• Ställa in sig i förhållande till de biologiska förändringarna som sker under puberteten.

• Sexuella relationer

• Jakten efter superkvinnan och supermannen

(55)

•Att bli autonom. Att skaffa sig ett självomhändertagande.

Att få en sammanhängande positiv

självkänsla

(56)

Jean Twenge:

iGen: Why today´s Super-connected kids are growing up less rebellious, more tolerant, less happy – and

completely unprepared for adulthood-

and what that means for the rest of

us. 2017

(57)

Samspels modell

Föräldrars

relation

(58)

Barns psykiska hälsa

 Samspel

 Affekttolerans

 Joint attention

 Träna självständighet

 Trygghet

 Lära sig skriva och läsa

(59)

Tack!

References

Related documents

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 56 (69) för första kvartalet 2017.. Inkomstskattekostnaden för första kvartalet var MSEK 13

Koncernens rörelsemarginal minskade något från 23,9 procent till 23,3 procent, vilket delvis beror på produktmix, högre tillverkningskostnader inom Heaithcare samt

Trelleborg Automotive redovisade ett rörelseresultat uppgående till 222 MSEK (178), en 25-procentig resultatförbättring, Trelleborg Wheel Systems ökade sitt resultat med 3 1

I nästan alla huvudnäringsgrenar blev tillväxten för värdet på exporten långsammare eller vände nedåt i januari–november 2019 jämfört med motsvarande tidsperiod året innan,

rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar (eBiTa) ökade under första kvartalet med 56 procent och uppgick till 13,0 (8,3) mSeK.. rörelseresultatet har

Helåret 2003 BNP ökade med 1,6 procent för 2003 jämfört med 2002 och uppgick till 2440 miljarder kronor i löpande

Delårsrapport för andra kvartalet publiceras den 23 juli, tredje kvartalet den 26 oktober och bokslutskommuniké för helåret 2010 (kvartal 4) kommer att offentliggöras 11 februari

Den del av resultatet från redovisningsmedel som redovisas i rörelsens intäkter har därmed varit lägre under perioden andra kvartalet 2013 till och med första kvartalet

”Sparkapitalet hos Avanza Bank uppgick i slutet av mars till 71 000 MSEK, vilket är 89 procent högre än ett år tidigare.. Detta skapar förutsättningar för god intäkts-

Redovisat eget kapital justerat för värdet på derivat, nedskrivning av goodwill samt uppskjuten skatteskuld överstigande 5 procent av skill- naden mellan skattemässigt värde

Redovisat eget kapital justerat för värdet på derivat, nedskrivning av goodwill samt uppskjuten skatteskuld överstigande 5 procent av skill- naden mellan skattemässigt värde

Eget kapital efter avdrag för eget kapital hänförligt till preferensaktier i förhållande till antalet utestående stamaktier.

Eget kapital efter avdrag för eget kapital hänförligt till preferensaktier och hybridobligationer i förhållande till antalet utestående stamaktier.

Vid periodens slut uppgick den justerade soliditeten till 37,8 procent (36,7), till viss del negativt påverkad av att kommande utdelning på stam­ och preferensaktier skuldförs

Eget kapital efter avdrag för eget kapital hänförligt till preferensaktier i förhållande till antalet utestående stamaktier.

Redovisat eget kapital justerat för värdet på derivat, goodwill samt uppskjuten skatteskuld överstigande 5 procent av skillnaden mellan skattemässigt värde och verkligt värde

Periodens resultat, efter avdrag för resultat till preferensaktier, i relation till genomsnittligt antal utestående stam aktier.

Redovisat eget kapital justerat för värdet på derivat, goodwill samt uppskjuten skatteskuld överstigande 5 procent av skillnaden mellan skattemässigt värde och verkligt värde

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden oktober till december uppgick till -221,5 (-148,7) Mkr, en minskning med 72,8 Mkr jämfört med föregående år..

Koncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 409 MSEK (323), vilket motsvarar en ökning med 27 procent jämfört med samma period 2007.. Rörelseresultatet uppgick till 39

Koncernens nettoomsättning för de första nio månaderna uppgick till 1 173 MSEK (940), vilket motsvarar en ökning med 25 procent jämfört med samma period 2007..

Antalet medarbetare ökade under tredje kvartalet med 16. Enligt beslut vid Sectras ordinarie bolags- stämma i juni har 80 000 personaloptioner ställts ut för koncernens medarbetare i

Swedish Match försäljning för året ökade med 18 procent till 13 635 MSEK (11 533), varav den organiska tillväxten svarade för 8 procentenheter.. Högre valutakurser, främst en högre