Byggvarudeklaration GRUNDDATA. Dokumentdata. KAT. 8a. Laminatbänkskiva med underlimmad vask. Ballingslöv AB. Artikel-nr/ID-begrepp

Full text

(1)

Byggvarudeklaration 2015

2020-02-19 12:50:26 KAT. 8a. Laminatbänkskiva med underlimmad vask enligt BVD-föreningens standardiserade format eBVD2015

1. GRUNDDATA

Dokumentdata

C-SE556028142901-21 Id:

1 Version:

2020-02-18 12:34:07 Upprättad:

2020-02-19 12:50:22 Senast sparad:

Ändringen avser:

KAT. 8a. Laminatbänkskiva med underlimmad vask

KAT. 8a. Laminatbänkskiva med underlimmad vask Varunamn:

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: VAT-ID

SE556028142901-FRM0260010719059816

Varugrupp/Varugruppsindelning

Varugruppssystem Varugruppsid

BSAB96 X

Laminatbänkskiva med underlimmad vask.

Bänkskivan tillverkas i 29mm Laminatbelag spånskiva med smältlim till kantlister i ABS Varubeskrivning:

Ej relevant

Prestandadeklarationer: Prestandadeklarationsnummer:

Övriga upplysningar:

Ballingslöv AB

Ballingslöv AB Företagsnamn:

556028-1429 Organisationsnummer:

Albins väg 5 Adress:

Fredrik Nyberg Kontaktperson:

fredrik.nyberg@ballingslov.se E-post:

0768-650221 Telefon:

(2)

www.ballingslov.se Webbplats:

SE556028142901 Momsnummer:

GLN: DUNS:

Miljöcertifieringssystem

BREEAM BREEAM-SE LEED 2009 LEED version 4 Miljöbyggnad

2. HÅLLBARHETSARBETE

ISO 14001

Företagets certifiering

ISO 9001

Annat:

Policys och riktlinjer

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

Andra policys/riktlinjer

Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven Denna är tredjepartsreviderad

FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

ILO's åtta kärnkonventioner

OECDs riktlinjer för multinationella företag

FN's Global Compact

ISO 26000

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

Kartläggning

Riskanalys

Åtgärdsplan

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

3. INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemiskt innehåll

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad,

dag): För sammansatta varor, har koncentrationen av ingående ämnen

beräknats på:

(3)

hela byggvaran Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Är varan registrerad i Basta?

Nej

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Övriga upplysningar:

Vara och/eller delkomponenter

Fas Leverans

Komponent ABS-kantlist Vikt% av produkt =4.11

Kommentar

Material Ämne Kandidat-

listan Koncentrations-

intervall (%) EG/CAS/Alternativ

beteckning Utfasnings-

ämne

Akrylnitril-1,3-butadien-styren kopolymer<=2.8746 9003-56-9

Komponent HPL Laminat Vikt% av produkt =2.85

Kommentar

Material Ämne Kandidat-

listan Koncentrations-

intervall (%)

EG/CAS/Alternativ beteckning

Utfasnings- ämne

xxxxx <=0.86 Resin

xxxxx <=0.36 Resin

Papper =1.64 Papper

Komponent ProFect 2350 Vikt% av produkt =0.62

Kommentar Lim för laminat

Material Ämne Kandidat-

listan Koncentrations-

intervall (%) EG/CAS/Alternativ

beteckning Utfasnings-

ämne

xxxxx <=0.0031 2634-33-5

xxxxx <=0.0031 2682-20-4

Polyvinylacetat <=0.341 9003-20-7

H-fras

CAS Exponering

2634-33-5 H302 - Acute Tox. 4

2634-33-5 H315 - Skin Irrit. 2

2634-33-5 H317 - Skin. Sens. 1

2634-33-5 H318 - Eye Dam. 1

2634-33-5 H400 - Aquatic Acute 1

(4)

2682-20-4 H301 - Acute Tox. 3

2682-20-4 H311 - Acute Tox. 3

2682-20-4 H314 - Skin Corr. 1B

2682-20-4 H317 - Skin. Sens. 1A

2682-20-4 H318 - Eye Dam. 1

2682-20-4 H331 - Acute Tox. 3

2682-20-4 H410 - Aquatic Chronic 1

Komponent Scotch-Weld DP-410 (part A) Vikt% av produkt <=0.097

Kommentar Limm till vask

Material Ämne Kandidat-

listan Koncentrations-

intervall (%) EG/CAS/Alternativ

beteckning Utfasnings-

ämne

Bis((dimetylamino)metyl)fenol <=0.0048 71074-89-0 Bis(3-aminopropyl)eter av dietylenglykol<=0.0679 4246-51-9 Carbon black/Acetylensvart <=0.0004 1333-86-4 Kalciumnitrattetrahydrat <=0.0126 13477-34-4 Reaktionsprodukt av bisfenol A och epiklorhydrin<=0.0291 25068-38-6 Tris-2,4,6-dimetylaminometylfenol<=0.0126 90-72-2

H-fras

CAS Exponering

71074-89-0 H302 - Acute Tox. 4

71074-89-0 H314 - Skin Corr. 1B

4246-51-9 H314 - Skin Corr. 1B

4246-51-9 H317 - Skin. Sens. 1

13477-34-4 H302 - Acute Tox. 4

13477-34-4 H318 - Eye Dam. 1

25068-38-6 H315 - Skin Irrit. 2

25068-38-6 H317 - Skin. Sens. 1

25068-38-6 H319 - Eye Irrit. 2

25068-38-6 H411 - Aquatic Chronic 2

90-72-2 H302 - Acute Tox. 4

90-72-2 H314 - Skin Corr. 1C

90-72-2 H318 - Eye Dam. 1

Komponent Scotch-Weld DP-410 (part B) Vikt% av produkt <=0.0485

Kommentar Limm till vask

Material Ämne Kandidat-

listan Koncentrations-

intervall (%)

EG/CAS/Alternativ beteckning

Utfasnings- ämne

(3-(2,3-epoxypropoxy)propyl)triethoxysilane<=0.0007 2602-34-8

2,2'-[(1-methylethylidene)bis[4,1-phenyleneoxy[1-(butoxymethyl)ethylene]oxymethylene]]bisoxirane<=0.0009 71033-08-4 3-(Trimetoxisilyl)propyl glycidyleter<=0.0007 2530-83-8

Akrylisk sampolymer <=0.013 ABS polymer

Dimetylsiloxan, reaktionsprodukt med kiseldioxid<=0.0024 67762-90-7

(5)

Reaktionsprodukt av bisfenol A och epiklorhydrin<=0.0436 25068-38-6

H-fras

CAS Exponering

71033-08-4 H315 - Skin Irrit. 2

71033-08-4 H317 - Skin. Sens. 1

71033-08-4 H319 - Eye Irrit. 2

2530-83-8 H318 - Eye Dam. 1

25068-38-6 H315 - Skin Irrit. 2

25068-38-6 H317 - Skin. Sens. 1

25068-38-6 H319 - Eye Irrit. 2

25068-38-6 H411 - Aquatic Chronic 2

Komponent Spaandex Vikt% av produkt =84.56

Kommentar Spånskiva

Material Ämne Kandidat-

listan Koncentrations-

intervall (%) EG/CAS/Alternativ

beteckning Utfasnings-

ämne

xxxxx <=9.3 9011-05-6

xxxxx <=0.85 57-13-6

Ammoniumnitrat <=0.42 6484-52-2

Parafin emulsion i vatten <=0.42 Parafin

Trä <=69.34 Trä

H-fras

CAS Exponering

9011-05-6 H315 - Skin Irrit. 2

9011-05-6 H318 - Eye Dam. 1

6484-52-2 H272 - Ox. Liq. 3

6484-52-2 H319 - Eye Irrit. 2

Komponent Spantex Vikt% av produkt =0.67

Kommentar Oblekt balanseringsfolie

Material Ämne Kandidat-

listan Koncentrations-

intervall (%)

EG/CAS/Alternativ beteckning

Utfasnings- ämne

xxxxx <=0.09 Polymer

xxxxx <=0.47 Cellulosa

xxxxx <=0.1 9002-88-4

H-fras

CAS Exponering

H315 - Skin Irrit. 2 H318 - Eye Dam. 1

(6)

Komponent Technomelt KS 300 Vikt% av produkt =0.03

Kommentar Limm till kantlist

Material Ämne Kandidat-

listan Koncentrations-

intervall (%) EG/CAS/Alternativ

beteckning Utfasnings-

ämne

Olefin copolymer <=0.0291 Alken

Komponent Underlimmad vask Vikt% av produkt =7.02

Kommentar Vask i rostfritt stål

Material Ämne Kandidat-

listan Koncentrations-

intervall (%)

EG/CAS/Alternativ beteckning

Utfasnings- ämne

Rostfritt stål =7.02 12671-80-6

4. RÅVAROR

Råvaror

Komponent

STOMMATERIAL

Material

Laminerad bänkskiva

Transporttyp

Lastbil

Land för råvaruutvinning

Denmark

Stad för råvaruutvinning

Nykøbing Mors

Land för tillverkning/produktion

Sweden

Stad för tillverkning/produktion

Ballingslöv

Kommentar

Totalt återvunnet material i varan

Ingår återvunnet material i varan?

(7)

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan (kort cykel, mindre än 10 år): Ange andel förnybart material i varan (lång cykel, mer än 10år):

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Träråvaror

Träråvaror ingår Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

100

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

FSC och/eller PEFC Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR: Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Klimatpåverkan (GWP100) [kg CO2-ekv]: Ozonnedbrytning (ODP) [kg CFC 11-ekv]:

Försurning (AP) [kg SO2-ekv]: Marknära ozon (POCP) [kg eten-ekv]:

Övergödning (EP) [kg (PO4)-3-ekv]: Förnybar energi [MJ]:

Icke förnybar energi [MJ]:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

Har beräkning gjorts i Green Guide, ange vilket betyg:

(8)

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ja

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Repa, Wellpapp Övriga upplysningar:

Beskrivning av emballage: Wellpapp Förpackningsmaterial: Wellpapp och plastfolie System: REPA, Retursystem byggpall Återvunnet material: >60% återvunnet material

7. BYGGSKEDET

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Ej relevant

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ej relevant Specificera

Specificera

Övriga upplysningar:

(9)

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ej relevant Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ej relevant Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

25-30 år Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ej relevant Specificera:

Övriga upplysningar:

(10)

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja Specificera:

Vidareförsäljning på andrahandsmarknaden

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja Specificera:

Materialåtervinning ≥80%

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja Specificera:

Förbränning

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja Specificera:

Deponering bör undvikas, alla delar bör lämnas in på kommunens återvinningsanläggning i de fraktioner som finns tillgängliga

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

20 - Hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall (även separat insamlade fraktioner) 200138 - 38 Annat trä än det som anges i 20 01 37.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

(11)

11. INNEMILJÖ

Varan är ej avsedd för inomhusbruk

Innemiljö

Har varan ett kritiskt fukttillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Varan avger inga emissioner

Varans emission ej uppmätt

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Elektriskt fält Magnetiska fält

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

(12)

Typ av emission:

Formaldehyd

Mätmetod/standard:

EN ISO 12460-5

Resultat:

<5 mg/100g

Mätintervall:

28 dagar

Mätpunkt 1:

Mätmetod/standard:

Resultat: Mätintervall:

Mätpunkt 2:

Övriga upplysningar

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :