• No results found

Tillsynsärende - fråga om administrativ åtgärd enligt alkohollagen (2010:1622)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Tillsynsärende - fråga om administrativ åtgärd enligt alkohollagen (2010:1622)"

Copied!
5
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

tf . Gotland Region

Regionstyrelsen

Jörgen Wiss

ÄRENDET

2013-02-22

BESLUT

NT Management AB Strandvägen 4 621 55 Visby

Tillsynsärende - fråga om administrativ åtgärd enligt alkohollagen (2010:1622)

Inkommen promemoria

Den 2012-12-27 inkom till tillståndsmyndigheten ett PM från

Polismyndigheten Gotland. Enligt skrivelsen var det kaos vid insläpp samt hög berusningsnivå under juldagsfesten på Wisby Strand.

När en polispatrull kom till platsen sent på kvällen den 25 december 2012 var det flera köer utanför serveringsstället. En VIP-kö, en kö för förköpta biljetter samt en kö för dem utan biljett. Det fanns en skylt på marken som visade vilken kö som var för VIP - biljett. Skylten, en så kallad trottoarpratare, blev snart inte synlig bland mängden av människor utanför entren. Då väldigt många hade förköpta bilj etter till evenemanget så stängdes kön för dem utan biljett redan vid cirka 23.30. Efter detta blev det helt förvirrat för de köande vilken kö som var vilken. Kön till VIP - biljettinsläppet hade inramning av den rullstolsramp som finns öster om entren. Den andra kön hade bara ett enkelt rep på lösa pollare för att avgränsa kön.

Enligt ordningsvakterna var det fem ordningsvakter i tjänst. Med tanke på att de hade 1300 gäster i lokalen var det helt otillräckligt. En ordningsvakt och en entrevärd hade hand om var sin kö. Inga ordningsvakter fanns utanför

byggnaden för att ha koll på ordningen i köerna. Ganska snart svällde de två köerna till två folkmassor, där det blev trängre och trängre. Polisen på plats samt de två volontärerna som var där då fick när kraftig trängsel uppstod, gå in i folkmassan och högljutt uppmana dem att backa undan för att undvika att personskador skulle uppstå.

En av ordningsvakterna kom då ut och uppmanade den ena kön att förflytta sig till det andra insläppet. Det var det enda sättet att hantera situationen, men det skapade stor irritation bland dem som hade köat i upp till en och halv timme. Polisen samt volontärerna fick då hjälpa till att fösa undan människor så att de hamnade i kön längs med väggen och inte framför insläppet. Polisens bedönming är att ordningsvakten vid insläppet inte hade någon rimlig chans att kunna bedöma de köandes nykterhet. I princip alla som hade biljett släpptes in. Eftersom två ordningsvakter arbetade vid insläppen hade de

Postadress Besöksadress Telefon och fax Webbplals och e-post Bankgiro Postgiro

www.gotrand.se

1(5)

Dnr 242/20 12

Visborgsallen 19 SE-621 81 VISBY Visby

+46 (O) 498-26 90 00

+46 (O) 498-20 35 24 alkoholtillstand@gotland.se 339-8328 189750-3

(2)

övriga tre en svår uppgift att tillse ordningen i den stora lokalen. Det var också brist på personal i garderoben, vilket ledde till att insläppet tog onödigt lång tid. En gäst med förköpt biljett som kom kl. 22.15 hade fått köa i en dryg timme.

Framemot kl. O 1.00 började kön att avta. Vid kl. O 1.15 meddelade en volontär att det var hög berusningsnivå inne på Wisby Strand. Flera gäster hade kräkts på mattor och golv. Stora mängder flaskor och glas stod i trappan från foajen upp till övre plan. En ung kvinna hade ramlat ned för en trappa och brutit nyckelbenet. Hon fördes med ambulans till Visby lasarett. Enligt en av poliserna hade det på nedre våningen ställts skärmar framför de stora fönster som vetter mot havet. Inga nödutgångsskyltar var då synliga för gästerna. Vid cirka 00030 uppstod en misshandel innanför entren. Gärningsmannen

omhändertogs. Efter visst motstånd kunde han beläggas med handfångsel.

F ör kommande liknande evenemang är det viktigt att fler ordningsvakter finns på plats. Framförallt måste ordningsvakter finnas utanför entren. Ordentliga staket som polisens skyddsstaket måste användas. Bättre bemanning behövs både i garderoben och för diskplock anger polisen sist i sitt PM.

Tillståndshavarens yttrande

Den 2013-01-30 inkom ett yttrande i ärendet från NT Management, bolaget.

Skrivelsen behandlar bolagets analys av evenemanget samt enligt bolaget vissa felaktigheter i polisens PM. Vidare redovisas ett upprättat

åtgärdsprogram.

Avseende entren anger bolaget att den situation som uppstod i insläppet frärnst berodde på två orsaker, biljettförsäljningen och historiken.

Biljettförsäljningen

50 % av biljetterna såldes via ticnet.se, vilket alltid är fallet vid publika arrangemang. Skillnaden den här gången var att det enda ticnetombudet i Visby hade stängt såväl julafton som juldagen. Detta medförde att besökare som köpt biljett via ticnet inte kunde få ut en fYsisk biljett, vilket innebar att bolaget inte kunde få någon klar bild av hur många som verkligen köpt och inte enbart reserverat biljett. Detta tillsammans med att dörrvakterna inte riktigt var vana vid detta tryck som egentligen bara uppstår en gång per år gjorde att det blev lite rörigt i dörren, men inget som inte gick att lösa till slut.

Historiken

Detta var femte året som denna hemvändarfest arrangerades och det har varje gång varit mellan 1000 och 1200 besökare. Tidigare år har det inte varit några som helst problem och detta faktum ligger till grnnd för bemanningen. Den här gången kom uppskattningsvis 1700 besökare till Wisby Strand för juldagsfirande, varav cirka 800 utan biljett.

(3)

Felaktigheter

Vad gäller påståendet att stora mängder flaskor och glas stod i trappan från foajen upp till övre plan anger bolaget att de använder sig av plastglas och PET-flaskor får öl och cider. Detta för att minimera risken för glaskross som kan leda till personskador. Vidare arbetade åtta personer uteslutande med diskplock. Bolaget anser därigenom att det inte förelåg något problem med glas och flaskor.

Enligt polisens PM hade flera gäster kräkts inne på mattor och golv. Efter genomgång av lokalen vid stängning fanns inga spyor ute i de allmänna lokalerna. Däremot hittades spår av detta inne på damernas toalett. Ä ven här finns bemanning som har detta som ansvarsområde. Dessutom finns inga mattor vid denna typ av evenemang. Redan klockan 02:00 slutade barerna servera starksprit på anmodan från serveringsansvarig. Sortimentet

begränsades till öl, vin och cider. Utöver detta fanns under hela kvällen tre vattenstationer utplacerade.

Polisen har vidare angett att enligt ordningsvakterna var de fem

ordningsvakter i tjänst. Även detta anser bolaget vara felaktigt eftersom det var fem ordningsvakter och två entrevärdar som arbetade med gästlistor.

Atgärdsprogram

Wisby Strand har investerat i ett biljettscanningssystem, vilket innebär att besökare själva kan skriva ut en biljett som sedan scannas av i entren. Därmed anser bolaget att de har fullständig konroll på ticnetfårsäljningen och detta kommer att underlätta väldigt mycket i entren.

Vid åtta tillfällen under 2012 har bolaget hyrt polisens kravallstaket. Nu tittar bolaget på en mer långsiktig lösning kring logistiken vid entren och publika evenemang. Tills detta är helt klart kommer kravallstaket at hyras vid större sammankomster liknande Juldagen.

För att stävja problem med hög berusningsnivå har bolaget tillsammans med sin partner inom bevakning satt upp fler kriterier vid inpassering till

evenemangen även om det på så kort tid är svårt att avgöra en persons status.

Detta visar sig oftast efter en viss tid inomhus. Vad gäller

serveringspersonalen har samtliga genomgått utbildningen "full koll" och har hög moral angående servering. Under de sex år bolaget har drivit verksamhet har det aldrig varit något problem med detta och i fortsättningen kommer det jobbas hårt och målmedvetet för att i största möjliga mån undvika problem i framtiden.

SKÄL

A v utredning i ärendet framgår att det varit stökigt utanför och inne på Wisby Strand under juldagsfesten den 25 december 2012. Detta på grund av oväntat många gäster och får få ordningsvakter. Enligt polisens tillsynsbesök den

(4)

aktuella kvällen var situationen utanför insläppet närmast kaosartad då kraftig trängsel uppstod. Ordningsvakterna vid insläppet hade inte en rimlig chans att kunna bedöma de köandes nykterhet. Alla som hade biljett släpptes in.

Bolaget vidhåller att det blev lite rörigt i dörren, men att det löstes till slut.

Dörrvakterna var inte riktigt vana vid detta tryck som egentligen bara uppstår en gång per år.

Inne på serveringsstället rådde hög berusningsnivå. Gäster hade kräkts. Stora mängder flaskor och glas stod i trappan upp till övre plan. Bolaget anser att det inte förelåg några problem med glas och flaskor då åtta personer

uteslutande arbetade med diskplock. En kvinna ramlade ned för en trappa och bröt nyckelbenet. På nedervåningen var inga nödutgångsskyltar synliga då de täckts av stora skärmar. En gämingsman omhändertogs då han misshandlat en person innanför entren.

Vid fråga om servering av alkohol ställs höga krav på lämplighet. I

alkohollagens 3 kap. 5 § 2 st. framgår att det skall råda ordning och nykterhet på försäljningsstället. Bolaget har länmat delvis förklaring till det inträffade.

Ä ven med beaktande av detta finner regionstyrelsen inga skäl att ifrågasätta de observationer som gjordes vid polisens kontroll.

Bolaget har inkommit med ett åtgärdsprogram för att minimera risken för att liknande händelser skall kunna ske igen. Det var första gången något liknande hände på serveringsstället. Regionstyrelsen anser att de brister som uppkom den aktuella kvällen rör sig om en engångsföreteelse som med hänsyn till åtgärdsprogrannnet inte bör kunna uppstå igen.

Efter en sannnantagen bedönming i ärendet finner regionstyrelsen att de brister som uppkom får anses vara av tillfällig art, varför bolaget bör meddelas en erinran enligt 9 kap. 17 § alkohollagen. Erinran, som skall ses som ett förstahandsalternativ vid överträdelse av bestännnelserna i alkohollagen, skall enligt förarbetena, SOV 2009:22 sid 220, användas då det rör sig om enstaka tillfälle av t.ex. överservering och om man inte har skäl att misstänka att det sker regelbundet. Några skäl att underlåta påföljd eller meddela varning som är en betydligt mer ingripande åtgärd vid upprepade förseelser har inte framkommit.

REGIONSTYRELSENS BESLUT

Regionstyrelsen meddelar NT Management AB en erinran med stöd av 9 kap.

17 § alkohollagen.

(5)

Enligt delegation

·~~~M:Ss

Jörgen Wiss alkoholhandläggare

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Beslut överklagas skriftligen. I skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen skall vara ställd till Förvaltningsrätten i Stockholm, 115 76 Stockholm, men ges in till Region Gotland.

Den skall ha kommit in till Regionstyrelsen inom tre veckor från den dag klaganden fick del av beslutet.

References

Related documents

Tog länsstyrelsen, själv eller tillsammans med andra aktörer, fram något material utifrån arbetet med beviljade projektmedel för att utveckla tillsynen och/eller arbetet med

Syftet med denna skrivelse är att på ett tidigt stadium informera sökande om de krav som skall vara uppfyllda för att tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten skall

Serveringstillstånd för servering av alkohol kan beviljas stadigvarande eller tillfälligt, till allmänheten eller till slutet sällskap.. Kommunen är skyldig att informera

Vid varje ansökan av ett nytt tillstånd och vid varje väsentlig utökning av verksamheten (anmälan) i en befintlig restaurang, ska tillståndsmyndigheten beakta risken för att det kan

KIRUNA KOMMUN ANSÖKAN OM TILLSTÅND Socialförvaltningen för servering av alkoholdrycker enligt. 8 kap 2 §

Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra fast angivna avgifter samt den avgift som ska utgå per timme handläggningstid med en procentsats som

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera bygg- och miljönämndens reglemente med anledning av att Tobakslagen och Lag om elektroniska cigaretter

Katrineholms kommun Socialförvaltningen 641

En leverantör av en videodelningsplattform får inte tillhandahålla sådana kommersiella annonser som avses i första stycket före, under eller efter användargenererade

Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med

Inte heller får någon inta eller tillåtas inta alkoholdrycker eller alkohol- drycksliknande preparat på ett serveringsställe där alkoholdrycker eller

Den som bedriver alkoholservering enligt första stycket ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över serveringen.. För egenkontrollen ska det finnas ett för verksamheten

2 § Registret får innehålla uppgifter om dem som har tillstånd eller bedriver verksamhet enligt denna lag.. namn eller företagsnamn, person-, samordnings-,

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Lars Hedengran

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att förvaltningens förslag till tillsynsplan antas samt att revidering bör ske vid varje ny

Underskrift Underskrift av sökanden Namnförtydligande Ansökningsdatum Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer

De pekar på Östergötland och menar att de lyckades korta köerna när man införde vårdval 2013, men att hörselvården blivit betydligt sämre!. Bland annat pekar man på att

Vi i HRF ska värna barnens rätt till en bra start i livet genom att arbeta för att landstingets habilitering tar en aktiv roll för att ge alla hörselskadade barn och ungdomar

Appen och webbtjänsten är en viktig del i vår digitala resa och i vår ambition att göra det enklare och smidigare att boka resa med oss och att minska behovet av att ringa

De flesta större aktörer inom bank- och försäkringsbranschen har, för att skapa lojala kunder, i olika utsträckning infört så kallade helkundskoncept där målet är att få en

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Checklista för bilagor till ansökan (se anvisningar för aktuellt tillstånd). Stadigvarande tillstånd till allmänheten med eller

Ett bredare perspektiv på ålder menar vi också kan berika traditionella forskningstra- ditioner om ålderskategorier såsom barn- och ungdomsforskning, forskning om äldre och