SVENSK STANDARD SS-EN

Full text

(1)

SVENSK STANDARD SS-EN 10222-5

Fastställd Utgåva Sida

2000-06-30 1 1 (1+16)

© Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

ICS 77.140.30; 77.140.85

Standarder kan beställas hos SIS Förlag AB som även lämnar allmänna upplysningar om svensk och utländsk standard.

Postadress: SIS Förlag AB, 118 80 STOCKHOLM Telefon: 08 - 555 523 00. Telefax: 08 - 555 523 11 E-post: sis.sales@sis.se. Internet: www.sisforlag.se

Upplysningar om sakinnehållet i standarden lämnas av SIS.

Telefon: 08 - 555 520 00. Telefax: 08 - 555 520 01

Tryckt i november 2001

Smide av stål för tryckkärlsändamål – Del 5: Martensi- tiska, austenitiska och austenit-ferritiska rostfria stål

Steel forgings for pressure purposes – Part 5: Martensitic, austenitic and austenitic- ferritic stainless steels

Europastandarden EN 10222-5:1999 gäller som svensk standard. Europastandar- den fastställdes 2000-06-30 som SS-EN 10222-5 och har utgivits i engelsk språk- version. Detta dokument återger EN 10222-5:1999 i svenskspråkig version. De båda språkversionerna gäller parallellt.

Motsvarigheten och aktualiteten i svensk standard till de publikationer som om- nämns i denna standard framgår av ”Katalog över svensk standard”, som ges ut av SIS. I katalogen redovisas internationella och europeiska standarder som fast- ställts som svenska standarder och övriga gällande svenska standarder.

”Direktivet 97/23/EG för tryckbärande anordningar som fastställdes den 29 maj 1997 gäller från 29 november 1999. Som alternativ får dock de nationella regler som gällde dagen före detta datum tillämpas under en övergångstid t o m 29 maj 2002.

I Sverige innebär detta bl a:

– att tillverkningsdelen i ASS kungörelse AFS 1994:39 inte får tillämpas efter 2002-05-29. Från och med 2002-05-30 utgör AFS 1999:4, den svenska imple- menteringen av direktivet, det enda alternativet för sådana tryckbärande an- ordningar som täcks av direktivet.

– att de svenska Tryckkärls- och Rörledningsnormerna på sikt kommer att er- sättas av europastandarder för oeldade tryckkärl (EN 13445) respektive rör- ledningar (EN 13480).

– att tillståndssiffran -27 i svenska standarder för rostfria stål med leverans- formen smide kommer att dras in och ersättas av EN 10222-5.

(2)
(3)

EUROPASTANDARD EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN 10222-5

December 1999

ICS 77.140.30; 77.140.85

CEN

European Committee for Standardization Comité Européen de Normalisation Europäisches Komitee für Normung

Central Secretariat: rue de Stassart 36, B-1050 BRUSSELS

© 1999 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members

Ref. Nr. EN 10222-5:1999 Sv

Svensk version

Smide av stål för tryckkärlsändamål – Del 5: Martensitiska, austenitiska och austenit-ferritiska rostfria stål

Pièces forgées en acier pour appareils à pression – Partie 5:

Aciers inoxydables martensitiques, austénitiques et austéno-ferritiques

Steel forgings for pressure purposes – Part 5: Martensitic, austenitic and austenitic-ferritic stainless steels

Schmiedestücke aus Stahl für Druck- behälter – Teil 5: Martensitische, austenitische und austenitisch- ferritische nichtrostende Stähle

Denna standard är den officiella svenska versionen av EN 10222-5:1999. För över- sättningen svarar SIS.

Denna europastandard antogs av CEN den 3 september 1999.

CEN-medlemmarna är förpliktade att följa fordringarna i CEN/CENELECs interna bestämmelser som anger på vilka villkor denna europastandard i oförändrat skick skall ges status som nationell standard. Aktuella förteckningar och bibliografiska referenser rörande sådana nationella standarder kan på begäran erhållas från CENs centralsekretariat eller från någon av CENs medlemmar.

Denna europastandard finns i tre officiella versioner (engelsk, fransk och tysk). En version på något annat språk, översatt under ansvar av en CEN-medlem till sitt eget språk och anmäld till CENs centralsekretariat, har samma status som de officiella versionerna.

CENs medlemmar är de nationella standardiseringsorganen i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike.

(4)

Sida 2

EN 10222-5:1999

Innehåll

Sida

Förord ... 3

1 Omfattning ... 4

2 Normativa hänvisningar ... 4

3 Kemisk sammansättning ... 4

3.1 Chargeanalys ... 4

3.2 Produktanalys ... 4

4 Värmebehandling och mekaniska egenskaper ... 4

Bilaga A (informativ) Referensvärden för kryphållfasthet ... 12

Bilaga ZA A-avvikelser ... 14

Bilaga ZB Moment i denna europastandard som riktar sig mot grundläggande krav eller andra bestämmelser i EU direktiv ... 15

Litteraturförteckning ... 16

(5)

Sida 3 EN 10222-5:1999

Förord

Denna europastandard är utarbetad av tekniska kommittén ECISS/TC 28 ”Smide av stål” , vars sekretariat upprätthålls av BSI.

Denna europastandard skall ges status av nationell standard antingen genom publicering av en identisk text eller genom ikraftsättning, senast i juni 2000 och motstridande nationella standarder skall dras in senast i juni 2000.

Denna europastandard har utarbetats under ett mandat som givits till CEN av Europakommissionen och Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) och stödjer grundläggande krav enligt EU direktiv.

För kopplingar till EU direktiv, se för information bilaga ZB, som är en integrerad del av denna standard.

Bilaga ZA innehåller en nationell A-avvikelse och anger begränsningar för använ- dandet av denna europa-standard i Sverige.

Ett icke – motstridande nationellt tillägg har begärts av Tyskland. Detta tillägg skall endast finnas som en nationell bilaga i den tyska utgåvan av denna euro- pastandard.*)

De övriga delar av denna europastandard är:

Del 1: Allmänna bestämmelser för friformsmide

Del 2: Ferritiska och martensitiska stål med fordrade egenskaper vid förhöjd temperatur

Del 3: Nickelstål med fordrade lågtemperaturegenskaper Del 4: Svetsbara finkornstål med förhöjd sträckgräns

Enligt CEN/CENELECs interna bestämmelser anmodas följande länder att anta denna europastandard: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike

*)Tillägg som återfinns på sista sidan i den engelska utgåvan.

(6)

Sida 4

EN 10222-5:1999

1 Omfattning

Denna europastandard anger tekniska leveransbestämmelser för smide av rost- fria stål för tryckändamål, inkluderande kryphållfasta stål. Kemisk sammansätt- ning och mekaniska egenskaper är specificerade.

Allmän information om tekniska leveransbestämmelser finns i EN 10021.

2 Normativa hänvisningar

Vid tillämpning av denna europastandard gäller även krav som återfinns i andra daterade eller odaterade referensdokument. På lämplig plats i denna standard hänvisas till dessa dokument. Referensdokumenten har förtecknats nedan. För tillägg till eller ändringar i daterade referensdokument gäller att de skall tilläm- pas vid användning av denna europastandard endast när så har angivits i ett tillägg till eller vid ändring av standarden. För odaterade referenser gäller hän- visningen till den senaste utgåvan av dokumentet.

EN 10021, Allmänna tekniska leveransbestämmelser för järn- och stålprodukter EN 10222-1:1998, Smide av stål för tryckkärlsändamål – Del 1: Allmänna be- stämmelser för friformsmide

3 Kemisk sammansättning

3.1 Chargeanalys

Fordringarna i tabell 1 gäller för kemisk sammansättning (chargeanalys), be- stämd enligt EN 10222-1.

3.2 Produktanalys

Produktanalysen får inte avvika från chargeanalysens gränsvärden enligt tabell 1 med mera än som anges i tabell 2 (se 9.2 i EN 10222-1:1998).

4 Värmebehandling och mekaniska egenskaper

Efter värmebehandling enligt tabell 1 skall de mekaniska egenskaperna, bestäm- da enligt EN 10222-1, uppfylla fordringarna i tabell 1.

Provning av slagseghetsegenskaperna skall utföras för martensitiska och auste- nit-ferritiska rostfria stål, för austenitiska stål endast enligt överenskommelse.

Värden för 0,2 % förlängningsgräns (Rp0,2) vid förhöjda temperaturer skall överens- stämma med tabell 3.

Värden för 1,0 % förlängningsgräns (RP1,0) vid förhöjda temperaturer skall över- ensstämma med tabell 4.

Brottgränsvärden (Rm) vid förhöjda temperaturer skall uppfylla fordringarna en- ligt tabell 5.

Provningstemperaturer för slagprovning och egenskaper vid förhöjda temperatu- rer skall överenskommas vid beställningstillfället.

I bilaga A finns, för information, referensvärden för kryphållfasthet.

(7)

Sida 5 EN 10222-5:1999

Tabell 1 – Kemisk sammansättning, mekaniska egenskaper och värmebehandling StålbeteckningKemisk sammanttning % (chargeanalys) 1)Mekaniska egenskaper vid rumstemperaturVärmebehandling Villkor för referensvärme- behandlingnamnnum- merCSi maxMn maxP maxS maxCrMoNiNÖvriga *)Tjock- lek av styran- de tvär- snitt tR

0,2 % förng- nings- gräns Rp0,2

1,0 % förng- nings- gräns Rp1,0

Brott- gräns Rm

Förlängning 3) A

Slagseghet (ISO-V) KV > 10 mm tjocklek J min mm maxN/mm2 minN/mm2 minN/mm2 % l% tr,tvid 20oC (l)

vid 20oC (tr)

vid –196oC (tr)

Symbol 4)Upplös- nings- tempe- ratur o C

Kylning i 5) Martensitiskt sl 350550750 till 900171610080QT+T950 till 1050a, o 7)X3CrNiMo 13-41.43130,050,701,500,0400,01512,00 till 14,000,30 till 0,70

3,50 till 4,500,020 min- 250650780 till 93017159070QT950 till 1050a, o 8) Austenitiska sl X2CrNi 18-91.43070,0301,002,000,0450,0152)17,50 till 19,508,00 till 10,000,11 max250200230500 till 70045351006060AT1025 till 1100w, a X2CrNiN 18-101.43110,0301,002,000,0450,0152)17,00 till 19,508,50 till 11,500,12 till 0,22250270305550 till 75045351006060AT1000 till 1100w, a X5CrNi 18-101.43010,071,002,000,0450,0152) 17,00 till 19,50–8,00 till 10,500,11 max250200230500 till 70045351006060AT1000 till 1100w, a X6CrNiTi 18-101.45410,081,002,000,0450,0152)17,00 till 19,00–9,00 till 12,00–Ti: 5x%C till 0,70450200235510 till 71040301006060AT1020 till 1120w, a X6CrNiNb 18-101.45500,081,002,000,0450,0152)17,00 till 19,009,00 till 12,00Nb: 10x%C till 1,00450205240510 till 71040301006040AT1020 till 1120w, a X6CrNi 18-101.49480,04 till 0,081,002,000,0350,0152) 17,00 till 19,008,00 till 11,000,11 max250195230490 till 690453510060AT1050 till 1120w, a X6CrNiTiB 18-101.49410,04 till 0,081,002,000,0350,0152)17,00 till 19,00–9,00 till 12,00Ti: 5x%C till 0,80 B: 0,0015 till 0,0050

450175210490 till 690403010060AT1070 till 1140w, a 1)Ämnen som ej är upptagna i tabellen skall ej avsiktligt tillsättas utanparens medgivande om det ej avser att slutjustera chargen. Alla erforderliga åtgärder skall vidtas för att rhindra tillförsel av skadliga ämnen, t ex från skrot eller andra vid ståltillverkningen annda material, som påverkar anndningen eller de mekaniska egenskaperna negativt. 2)För produkter som skall maskinbearbetas rekommenderas att en kontrollerad svavelhalt av 0,015 till 0,030 % överenskommas. 3)l =ngsprovstav; t = tangentiell provstav; tr = tvärprovstav. 4)AT = uppsningsglödgat; QT = seghärdat; T = anlöpt. 5)a = luft; o = olja, w = vatten. 6)Patenterad stålsort 7)Dubbelanpning vid 60C till 620°C. 8)Anpning vid 570°C till 60C. *) svensk NOT: Felaktig referens i engelska utgåvan. (forts.)

(8)

Sida 6

EN 10222-5:1999

Tabell 1 – Kemisk sammansättning, mekaniska egenskaper och värmebehandling (fortsättning) StålbeteckningKemisk sammanttning % (chargeanalys) 1)Mekaniska egenskaper vid rumstemperaturVärmebehandling Villkor för referensvärme- behandlingnamnnum- merCSi maxMn maxP maxS maxCrMoNiNÖvriga *)Tjocklek av styrande tvärsnitt tR

0,2 % förng- nings- gräns Rp0,2

1,0 % förng- nings- gräns Rp1,0

Brott- gräns Rm

Förlängning 3) A

Slagseghet (ISO-V) KV > 10 mm tjocklek J min mm maxN/mm2 minN/mm2 minN/mm2% l% tr,tvid 20oC (l)

vid 20oC (tr)

vid –196oC (tr)

Symbol 4)Upplös- nings- tempe- ratur oC

Kyl- ning i 5) X7 CrNiNb 18-101.49120,04 till 0,101,002,000,0450,0152)17,00 till19,00–9,00 till 12,00Nb:10x%C till 1,20450205240510 till 71040301006040AT1070 till 1125wa X2 CrNiMo 17-12-21.4404 0,0301,002,000,0450,0152) 16,50 till 18,502,00 till 2,5010,00 till 13,000,11 max250190225490 till 69045351006060AT1020 till 1120w,a X2 CrNiMoN 17-11-21.4406 0,0301,002,000,0450,0152)16,50 till 18,502,00 till 2,5010,00 till 12,000,12 till 0,22160280315580 till 78045351006060AT1020 till 1120w,a X5 CrNiMo 17-12-21.44010,071,002,000,0450,0152)16,50 till 18,502,00 till 2,5010,00 till 13,000,11 max250205240510 till 71045351006060AT1020 till 1120w,a X6 CrNiMoTi 17-12-21.4571 0,081,002,000,0450,0152)16,50 till 18,502,00 till 2,5010,50 till 13,50–Ti:5x %C till 0,70450210245510 till 71045351006060AT1020 till 1120w,a X2 CrNiMo 17-12-31.4432 0,0301,002,000,0450,0152) 16,50 till 18,502,50 till 3,0010,50 till 13,000,11 max250190225490 till 69045351006060AT1020 till 1120w,a X2 CrNiMoN 17-13-31.44290,0301,002,000,0450,0152)16,50 till 18,502,50 till 3,0011,00 till 14,000,12 till 0,22160280315580 till 78045351006060AT1020 till 1120w,a X3 CrNiMo 17-13-31.44360,051,002,000,0450,0152)16,50 till 18,502,50 till 3,0010,50 till 13,00,11 max250205240510 till 71045351006060AT1020 till 1120w,a X2 CrNiMo 18-14-31.44350,0301,002,000,0450,0152)17,00 till 19,002,50 till 3,0012,50 till 15,000,11 max75200235520 till 670451006060AT1020 till 1120w,a X3 CrNiMoN 17-13-31.49100,040,752,000,0350,01516,00 till 18,002,00 till 3,0012,00 till 14,000,10 till 0,18B: 0,0015 till 0,005075260300550 till 7504010060AT1020 till 1120w,a 1)Ämnen som ej är upptagna i tabellen skall ej avsiktligt tillsättas utanparens medgivande om det ej avser att slutjustera chargen. Alla erforderliga åtgärder skall vidtas för att förhindra tillförsel av skadliga ämnen, t ex från skrot eller andra vid ståltillverkningen använda material, som påverkar användningen eller de mekaniska egenskaperna negativt. 2)För produkter som skall maskinbearbetas rekommenderas att en kontrollerad svavelhalt av 0,015 till 0,030 % överenskommas. 3)l =ngsprovstav; t = tangentiell provstav; tr = tvärprovstav. 4)AT = uppsningsglödgat; QT = seghärdat; T = anlöpt. 5)a = luft; o = olja, w = vatten. 6)Patenterad stålsort 7)Dubbelanpning vid 60C till 620°C. 8)Anpning vid 570°C till 60C. *) svensk NOT: Felaktig referens i engelska utgåvan.(forts.)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :