4.1 Tjänsteutlåtande Svar på remiss till kommunstyrelsen angående preliminär budget med verksamhetsplan och ekonomisk

Download (0)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Trafik- och fastighetskontoret

2016-03-31 Ajla Todorovac

Karolina Grip

Sidan 1 av 2

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2016/0253 TFN-2 Diariekod: 101

Trafik- och fastighetsnämnden

Svar på remiss till kommunstyrelsen angående preliminär budget med verksamhetsplan och ekonomisk plan 2017

Förslag till beslut

Trafik- och fastighetskontoret föreslår att trafik- och fastighetsnämnden beslutar följande:

1. Trafik- och fastighetsnämnden godkänner nämndberedning preliminär budget enligt bilaga 1 (inklusive bilagor) till tjänsteutlåtande 2016-03-31.

2. Nämnden överlämnar till kommunstyrelsen bilaga 1 (inklusive bilagor) som sitt yttrande i ärendet.

Sammanfattning

Kommunledningskontoret har tagit fram preliminär budget med verksamhetsplan 2017 och ekonomisk plan 2017-2019. Denna har

remitterats till alla nämnder för yttrande enligt beslut från kommunstyrelsen den 2016-03-14 § 68.

Beredningen av den preliminära budgeten har skett enligt anvisningar från kommunledningen. I sitt svar har nämnden responderat på föreslagen resurstilldelning samt beskrivit vilka utvecklingsinsatser som är tänkbara att genomföra mot de kommunövergripande målen, med hänsyn tagen till de föreslagna ekonomiska ramarna. Nämnden har också tilldelats

utredningsuppdrag och dessa redovisas i bilaga till nämndens beredning av preliminär budget 2017.

Kjell Lauri Ajla Todorovac Karolina Grip

Förvaltningschef Controller Utredare

(2)

Tjänsteutlåtande

2016-03-31

Dnr 2016/0253 TFN-2 Sidan 2 av 2

Bilagor:

1. Nämndberedning preliminär budget 2017 TFK

1.1. Bilaga 1 Utredningsuppdrag: prioriteringsordning underhåll utemiljöer

1.2. Bilaga 2 Utredningsuppdrag: hyresavtal Sollentunahem 1.3. Bilaga 3 Utredningsuppdrag: reklamavtal och namnsättning

hallar

1.4. Bilaga 4 Utredningsuppdrag: vad som är avtalsbundet 2. Preliminär budget med verksamhetsplan 2017 och ekonomisk plan

2017-2019

Figure

Updating...

References

Related subjects :