• No results found

hälso- och sjukvård –

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "hälso- och sjukvård –"

Copied!
18
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård –

vad innebär den nya lagstiftningen?

 Överenskommelser och riktlinjer

 Gemensamt ansvarstagande

 Bättre samverkan och samordning

(2)

Göran Stiernstedt, nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom

hälso- och sjukvården (S 2013:14);

(Dir. 2013:104); (SOU 2015:20);

(SOU 2016:2)

(3)

Debatteras och

beslutas i Riksdagen den 15 juni

(4)

Sammanfattning av den nya lagen

Lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård upphävs och ersätts av den nya lagen.

Träder i kraft 1 januari 2018 för både somatisk och psykiatrisk vård.

Inga patientgrupper undantas.

Backup-lösning vad gäller varseldagar och belopp om inte huvudmännen kommer överens om annat.

Övergångsbestämmelse för psykiatrin under 2018.

Den nya lagens potentiella effekt ligger i huvudmännens egna

händer.

(5)

Varför behövs en ny lag?

(6)

För att förbättra psykiskt

funktionshindrades personers situation infördes 1995 den s.k. psykiatrireformen som innebar att kommunerna fick ett utökat ansvar för personer med psykiska funktionshinder.

Reformen syftade till att förbättra villkoren för de

psykiskt funktionshindrade ute i samhället genom att ge dem ökad delaktighet, bättre vård och socialt stöd.

Psykiatrireformen 1995

(7)

Mycket har hänt sedan 90-talet!

Förskjutning från slutenvård till öppnare vårdformer.

Möjligheterna att bedriva god och säker vård i hemmet har förbättrats.

Sjukhus är ingen bra miljö för personer som inte har behov av heldygnsvård.

Idag får personer med fortsatt behov av behandling och stöd vänta för länge.

Ojämlikhet med längre väntetider för patienter inom psykiatrin.

(8)

Disponibla slutenvårdsplatser inom den specialiserade psykiatrin

37 700

14 500

8 000

4347 4457 4341

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000

1973 1990 1995 2005 2010 2015

Disp. vårdplatser

(9)

Lagens nuvarande

konstruktion fokuserar på ett ”tvåpartstänk”

….. när det i själva verket

är tre parter som måste

vara aktiva i samverkan

(10)

Utskrivningsprocessen enligt den nya lagstiftningen

Inskrivnings- meddelande

Den egna planeringen

Fast vårdkontakt

Utskrivnings- klar

Information vid utskrivning

Kallelse till SIP

Upprättande av SIP

Uppföljning och fortsatt samverkan

!

öppenvården Utses av

Bedömning av läkaren i slutenvården Planerat

datum för utskrivning

Till berörda enheter och till patienten

Senast tre dagar efter

UK

Kan ske på sjukhuset

eller i hemmet

 Riktlinjer och rutiner

 Gemensamt ansvar

 Tillit och förtroende

(11)

Vilka omfattas av nya lagen?

I lagen finns bestämmelser om samverkan vid planering av insatser för enskilda som efter det att de skrivits ut från sluten vård kan

komma att behöva insatser från socialtjänsten, den kommunalt

finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade

öppna vården.

(12)

Förslag om ny

övergångsbestämmelse för psykiatrin

(13)

Utskrivningsklar

 Utskrivningsklar innebär att en patients hälsotillstånd är sådant att patienten inte längre behöver vård inom den slutna vården.

 Det är en professionell bedömning som slutenvårdsläkaren ska göra utifrån sitt yrkesansvar, vetenskap och beprövad erfarenhet.

 När det gäller LPT och LRV motsvaras underrättelsen om att patienten är

utskrivningsklar av ett beslut om ÖPT eller ÖRV enligt 7 a § lagen om psykiatrisk tvångsvård.

 För LRV måste den behandlande läkarens egna medicinska bedömning i vissa fall föregås av ett beslut av domstolen att tvångsvården ska upphöra för att patienten ska anses vara utskrivningsklar.

 I den mån huvudmännen har behov av att tydligare definiera vilka villkor som ska

(14)

Lite kring SIP inom ramen för lagen

 Den landstingsfinansierade öppna vården behöver inte vara en aktör om det endast finns behov av insatser från socialtjänsten.

 Att en patient motsätter sig en SIP betyder inte med nödvändighet att han eller hon motsätter sig själva insatserna från berörda enheter. Även om inte en SIP kan genomföras ska varje enhet planera för de insatser som den enheten

ansvarar för.

Om patienten avböjer insatser från kommunens socialtjänst och hälso- och sjukvård, kan en samordnad individuell planering inte heller genomföras.

 Kommunen kan då inte heller bli betalningsskyldig eftersom den enskildes samtycke är en förutsättning för att kommunen ska kunna ge insatser.

För patienter som behöver insatser i samband med öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård ska planeringen i stället genomföras enligt

bestämmelserna om en samordnad vårdplan i 7 a § lagen om psykiatrisk tvångsvård och 12 a § lagen om rättspsykiatrisk vård.

(15)

Överenskommelse och riktlinjer

Landsting och kommun ska i samråd utarbeta gemensamma riktlinjer.

Landsting och kommun får träffa överenskommelse om andra tidsfrister eller belopp än vad backup-lösningen säger.

Huvudmännen får själva avgöra detaljeringsgraden i rutiner för utskrivningsprocessen.

Rutiner för informationsöverföringen, exempelvis hur man säkerställer att rätt mottagare fått information, vilket och på vilket sätt verksamhetssystem ska användas, eventuella kvitteringsrutiner och tidpunkter o.s.v.

Viktigt att rutiner och riktlinjer inte strider mot annan gällande lagstiftning t.ex.

(16)

Gemensamt ansvarstagande och gemensam målsättning

 En god vård och socialtjänst.

 Sammanhållen vård och omsorg utifrån patientens och brukarens behov.

 Väntetiderna och ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård och stöd i det egna hemmet eller i särskilt boende ska hållas så korta som möjligt.

 Onödig vistelse på sjukhus ska så långt som möjligt undvikas.

 Proaktiv primärvård och öppenvård.

 Nya arbetssätt?

Vilken skillnad!

(17)

Tillit och förtroende

 Olika synsätt och värderingar ska integreras istället för att motverka varandra.

 Vilja att komma överens.

 Gemensam målsättning.

 Gemensamt ansvarstagande.

 Tolerans och respekt.

(18)

Tack för att ni lyssnat!

Mikael Malm, handläggare 08-452 78 31

mikael.malm@skl.se

https://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa.229.html https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/

References

Related documents

Här identifierades 11 meningsbärande enheter i vilka patienten känner sig underkastad vårdarna genom hotelser eller genom att fråntas sina personliga tillhörigheter samtidigt

Johansson och Lundman (2002) har i sin studie konstaterat att tvångsvårdade patienter inom psykiatrisk vård sällan blivit tillfrågande om sina upplevelser av vården.. Längle

Utifrån de situationer som sjuksköterskorna beskriver, anses bältesläggning vara det bästa alternativet för att skydda patienterna från att skada sig själva eller någon

Samordnad vårdplanering (SVP)  Öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT)/Öppen rättspsykiatrisk vård (ÖRV). In/ut-meddelande kommunens särskilda boende

Om Beställaren bedömer att Sökanden inte kommer att klara att driva verksamheten enligt Avtalet från angivet datum för driftstart har Beställaren rätt att ensidigt fatta beslut

3 § 1 Ansökan om tillstånd enligt 15 § andra stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård att för vården använda någon annan vårdinrättning än en sådan som

Av internkontrollplanen ska framgå vad som kontrolleras, vem som ansvarar för att kontrollen görs samt hur ofta och med vilken metod kontrollen görs.. Övergripande mål

Förvaltningsrätten i Falun (2014-04-24, ordförande Ulfhake Berglund) yttrade: Bestämmelser – Öppen psykiatrisk tvångsvård får ges endast om patienten lider av en allvarlig

det som Tocqueville några decennier senare såg som den dominerande trenden i amerikanskt samhällsliv: en fortgående utjämning av livsvillkoren mellan olika

In similar programs, older adults with chronic conditions participating in multi-component home interventions had reduced functional difficulties, improved confidence and

 Vid besök hos distriktssköterska som leder till läkarbesök samma dag betalar patienten avgiftgen för distriktssköterskebesök + mellanskillnaden upp till läkarbesök3. 

Enligt en lagrådsremiss den 22 december 2016 har regeringen (Socialdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till.. Förslagen har inför Lagrådet

4 a § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område skall en anmälan till Socialstyrelsen göras om någon har drabbats av eller utsatts för risk att

Dalarna Patienter över 65 och de som tillhör riskgrupper enligt Folkhälsomyndigheten betalar ingen avgift för influensavaccination. Gävleborg Avgiftsfri

Läkemedelsverket har dock numera tagit tillbaka restriktionerna, men preparatet bör ej användas vid långtidsbehandling, ej ges till prematura barn, patienter med instabil diabetes

Dalarna Patienter över 65 och de som tillhör riskgrupper enligt Folkhälsomyndigheten betalar ingen avgift för influensavaccination.. Gävleborg Avgiftsfri

En särskild frågeställning i studien har varit vilka mekanismer som gör att patienter i öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård utan

I rött spår skickas kallelse till SIP av öppenvården genom Meddelande utanför vårdtillfälle (MUV) till parter i öppen vård och via Generellt meddelande till slutenvården.

Meddelandetypen finns tillgänglig för alla användare som har behörighet till Link men meddelandet ska skickas från öppen vård, den fasta vårdkontakten. I kommentarfältet kan

Person med behov av samordnade insatser som måste påbörjas samma dag som utskrivning sker från sluten vård. Planeringsmöten under vårdtiden ska säkerställa trygg och säker

För att hela Sverige ska fortsätta leva är det nu särskilt viktigt att se till de mindre, regionala flygplatserna.. Förutom den pågående krisen med covid-19 kan problematiken

Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka förutsättningar och erfarenheter som distriktssköterskor och sjuksköterskor i hemsjukvården i norra Dalarna

Events that might be disruptive for the simulation participants ’ immersion, such as interventions of the instructor and illogical jumps in time or space, are present to a higher