• No results found

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling"

Copied!
7
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

2013-2014

(2)

Diskrimineringslagen och skollagen

Två regelverk, diskrimineringslagen (208:567) och skollagen (2010:800, kap.6) reglerar hur skolan, förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet ska arbeta för att skapa en verksamhet som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skolan ska varje år ta fram två planer, en

Likabehandlingsplan enligt diskrimineringslagen och en plan mot kränkande behandling enligt skollagen. De båda planerna är här sammanförda till en.

Planen ska innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som skolan avser att påbörja eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

Begreppen diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och mobbning

Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra och missgynnandet har samband med bl.a. elevens kön, etnisk tillhörighet, religion och funktionshinder. Ex en flicka får inte delta i kören eftersom det redan finns så många flickor i den, medan en pojke får delta.

Trakasserier är uppträdande som kränker en elevs värdighet som har samband med bl.a. kön, etnisk tillhörighet, religion och funktionshinder. Ex. en elev med ursprung i annat land blir retad för sitt ursprung.

Kränkande behandling är uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som inte har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion och funktionshinder.

Ex. när en elev säger eller gör något mot en annan elev som uppfattas nedsättande.

Mobbning är när en eller flera personer upprepade gånger och över viss tid kränker en elevs värdighet. Det är ytterst den som utsätts för handlingen som värderar om den är kränkande eller inte.

Vår policy

Alla på Erikslundsskolan ska aktivt arbeta för att främja allas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och funktionshinder.

Alla ska respektera och uppskatta varandras olikheter och poängtera att

mångfald är en tillgång. Skolan ska arbeta för att ingen blir diskriminerad eller utsätts för trakasserier eller kränkande behandling.

Alla ska känna sig trygga i skolan. Alla vuxna på skolan ska vara tydliga

förebilder genom att ha ett respektfullt förhållningssätt både mot elever och mot varandra och tydligt visa avståndstagande mot våld, kränkningar och

trakasserier.

Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling omfattar alla verksamma på Erikslundsskolan F-5.

Kompetensutveckling

Lärarna har haft en studiedag om mobbning på olika sociala medier augusti 2013.

(3)

Ansvariga

All personal på skolan är ansvariga för att likabehandlingsarbetet bedrivs enligt planen.

På skolan finns en arbetsgrupp som driver frågor som berör Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Läsåret 2012/2013 består arbetsgruppen av Lilian Billborn, Ann-Sofie Danielsson, Ulrika Jillvert Hagman, Karin Olofsson och Roger Summersett.

Skyddsombud på skolan är Katarina Blomkvist och Agneta Cronström

Förankring av planen

Planen presenteras för personal av arbetsgruppen i början av höstterminen.

Klassläraren presenterar planen för eleverna. Föräldrarna uppmärksammas på att planen finns på skolans hemsida och ska diskuteras vid första föräldramötet och samrådsmötet.

Den reviderade planen ska vara klar till den 1november.

Utvärdering

Planen utvärderas på klassråd i slutet av vårterminen och av arbetslaget under utvärderingsdagarna i slutet av arbetsåret. Föräldrarna lämnar sina synpunkter i samband med första Samråd på höstterminen.

Resultat av utvärdering vårterminen 2012

1. Alla är inte säkra på vad planen innebär och vet inte vad begreppen står för.

Åtgärd: Skapa en ökad förståelse för planens innehåll genom att arbeta utifrån åldersanpassad litteratur och olika aktiviteter.

2. En del av eleverna anser att rastvärdarna inte är tillräckligt uppmärksamma på vad som händer på skolgården.

Åtgärd: Genom att ha ett positionssystem för rastvärdarna ökar man möjligheten att uppmärksamma vad som sker på olika delar av skolgården.

Årets plan ska utvärderas senast 2014-06-30 Ansvarig för att planen utvärderas: Lilian Billborn

Främja likabehandling

Skolan ska präglas av allas lika värde. Respekt för varandras olikheter ska poängteras i det dagliga arbetet. Skolan ska vara en trygg plats för alla som verkar i den oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Vi ska

 arbeta för att eleverna känner ökad tillit till oss vuxna så att de berättar om trakasserier och kränkningar förekommer

(4)

 främja gemenskapen genom tvärgruppsaktiviteter som fadderverksamhet, gemensamma temaarbeten, friluftsdagar, storsamlingar, elevens val, FN-dagen,

Tippendagen, idrottsdagar, Luciafirande och Erikslundsfestivalen

 tänka på vilka attityder vi förmedlar och vilket språk vi använder

 uppmärksamma och bekräfta tysta och tillbakadragna elever

 planera skolresor, raster, friluftsdagar och fritidsverksamhet så att alla elever kan delta oavsett kön, religion eller funktionsnedsättning

 lyfta olika länders traditioner och högtider

 individanpassa undervisning och miljö

 föra etiska samtal som en naturlig del av vårt arbete

Kartläggning

På klassråd ska elever och lärare stämma av hur klimatet är i klassen och diskutera eventuella åtgärder.

På arbetslagsmöten stämmer personalen av hur gruppklimatet är på skolan.

På elevrådet har eleverna möjlighet att lyfta generella synpunkter om trivsel på skolan.

Under läsåret ska eleverna besvara enkäter om diskriminering, trakasserier, kränkande behandling, trygghet och trivsel på skolan.

1. Vecka 43 genomförs skolans egen enkät om diskriminering, trygghet och trivsel på skolan.

2. Innan sportlovet ska eleverna besvara skolans enkät om trygghet och trivsel på skolan.

3. På våren deltar eleverna i åk 5 kommunens elevenkät.

Resultat av:

1. Skolans elevenkät, vecka 43, 2012

173 av 180 elever har svarat på enkäten.

År 1-2 uppgav 5 elever att de känt sig diskriminerade, 4 elever trakasserade och 14 elever kränkta.

År 3-5 uppgav 4 elever att de blivit diskriminerade, 5 elever trakasserade och 11 elever att de blivit kränkta.

De elever som uppgivit att de blivit diskriminerade, trakasserade eller kränkta har så gott som alla informerat vuxen och åtgärder vidtagits. Två elever uppger att de inte berättat för någon vuxen.

2. Skolans enkät Trygg skolgård, vecka 12, 2013

(5)

Eleverna har markerat 6 områden (positioner) på skolgården där de uppger att det alltid bör finnas personal.

3. Kommunens elevenkät, mars 2013

Enkäten har besvarats av alla 30 (100 %) eleverna i klass 5ab. 97 % uppger att de är trygga, trivs och bemöts väl i skolan. 87 % uppger att kamraterna är justa mot dem.

Förebyggande åtgärder

Att ge eleverna en tillhörighet bland kamraterna, ett inkluderande arbetssätt är den viktigaste förebyggande insatsen. Andra övergripande åtgärder är att minska anonymiteten, sprida kunskap om vad diskriminering, trakasserier och

kränkningar är. Alla, i synnerhet vi vuxna, har skyldighet att ingripa vid alla negativa handlingar. Arbetslagen ska regelbundet diskutera frågor om diskriminering, trakasserier och kränkningar.

.

Mål

1. Ingen elev ska uppleva sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt på vår skola.

Åtgärd:

 Stärka eleverna i deras rätt att sätta stopp för nedlåtande kommentarer o.d.

 På klassrådet föra stärkande samtal om varje individs rätt att säga ifrån. Övningar i vår paroll ”STOPP, TÄNK EFTER, JAG ÄR DIN KAMRAT”

 Rollspelsövningar i att våga säga ifrån vid negativa handlingar.

 Ha nolltolerans mot ett nedvärderande språkbruk.

2. Fler elever ska uppleva att alla elever bryr sig om varandra.

Åtgärd:

 På klassråd föra samtal om kamratskap och empati.

 Samarbetsövningar i klassen och fritids

 Lära känna kamrater i andra klasser genom tvärgruppsarbeten, ex temaarbete

 Den vuxne har nolltolerans mot nedvärderande språkbruk.

3. All pedagogisk personal och alla elever ska vara säkra på vad planen och begreppen i den står för.

Åtgärd:

 Vi ska efter revidering av Planen förnya våra namnteckningar på Seglet där vi alla lovar att följa skolans Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

 Alla elever och vuxna på skolan ska känna till vår paroll ”Stopp, Tänk efter, Jag är din kamrat”

 Alla klasser ska under året läst rekommenderad litteratur om diskriminering, trakasserier och kränkningar samt samtalat om innehållet.

(6)

4. Rastvärdarnas uppmärksamhet och aktivitet ska ökas.

Åtgärd:

 Rutiner för rastvärdarnas uppdrag ska nedtecknas och delges till alla rastvärdar.

 Rastvärdarna ska bära orange reflexvästar och tilldelas positioner på skolgården de ansvarar för.

Rutiner för akuta situationer

Rutiner när elev trakasseras eller kränks av annan elev

 Den som uppmärksammar pågående kränkning eller trakasserier skall omgående ingripa. Då den akuta händelsen är åtgärdad meddelas klassläraren. Föräldrar till berörda elever informeras. Händelsen dokumenteras på blankett Trakasserier/Kränkande behandling och lämnas till personal i Likabehandlingsgruppen. Rektor informeras.

 Om anställd på skolan får information om att elev blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling informeras elevens klasslärare/fritidspersonal.

 Klassläraren/fritidspersonalen samtalar med den som blivit utsatt för att få klarhet i vad som har hänt och om det har skett tidigare. Berättar att trakasserier och kränkningar inte får förekomma på skolan och att de vuxna på skolan alltid tar tag i sådana händelser. Elevens föräldrar informeras.

 Klassläraren/fritidspersonalen samtalar med den eller de som utfört trakasserierna eller den kränkande handlingen. Föräldrarna informeras.

 Enskilda uppföljningssamtal med alla berörda elever ska ske inom en vecka.

 Händelsen dokumenteras och lämnas till arbetsgruppen för likabehandling. Rektor informeras.

 Rapport lämnas till kommunens huvudman.

Rutiner när elev trakasseras eller kränks av vuxen

 Den som uppmärksammar pågående trakassering eller kränkning ska omgående ingripa för att få stopp på den. Rektor informeras.

 Rektor och/eller lärare/fritidspersonal har samtal med trakasserad eller kränkt elev och informerar att den vuxnes beteende inte får förekomma på skolan.

 Rektor har samtal med den vuxne och meddelar att beteendet är helt oacceptabelt och inte får förekomma på skolan.

 Rektor informerar elev och föräldrar om vilka åtgärder som vidtagits.

 Klassläraren/fritidspersonalen har uppföljningssamtal med elev inom en vecka.

 Rektor har uppföljningssamtal med den vuxne inom en vecka.

 Rektor ansvarar för att händelsen dokumenteras

(7)

Rutiner när elev mobbas av annan/andra elever

 Om någon får kännedom om att elev mobbas på skolan ska det omgående meddelas någon i arbetsgruppen för likabehandling.

 Någon av personal i arbetsgruppen samtalar med den utsatta eleven för att få klarhet i hur eleven ser på sin situation. Det är viktigt att de vuxna förmedlar att de är kompetenta att utreda och få stopp på mobbningen.

Vid samtalet ska konkreta händelser, tid, plats samt vittnen tydliggöras.

Finns det fler elever/vuxna som bevittnat händelserna kallas även de till samtal. Tid för uppföljningssamtal bestäms och genomförs senast en vecka efter det första mötet. Föräldrar informeras. Samtalet

dokumenteras.

 Den eller de som mobbat kallas till enskilda samtal. I samtalet klargörs att mobbning inte får förekomma och att den omedelbart ska upphöra.

Eleven får komma med förslag på hur hon/han kan ställa allt tillrätta.

Samtalet dokumenteras. Tid för uppföljningssamtal bestäms och genomförs senast en vecka efter det första. Föräldrarna informeras om vad som hänt och att personal ur Likabehandlingsgruppen arbetar med ärendet.

 2-3 veckor efter det första uppföljningssamtalet genomförs ännu ett enskilt samtal med den elev som har mobbats och den/de som har mobbat

 Föräldrarna till de inblandade eleverna informeras om det aktuella läget.

 Uppföljning görs kontinuerligt tills risk för fortsatt mobbning inte längre finns

 Fallet avslutas

 Rapport lämnas skriftligt till rektor. De vuxna som ansvarat för ärendet är ansvariga för att rapportera till rektor.

 Rapport lämnas till huvudmannen.

Rutiner när elev mobbas av vuxen

 Misstanke om mobbning lämnas till rektor.

 Rektor samtalar med den som lämnat informationen för att få klarhet över situationen. Finns vittnen till händelserna så kallas även de till enskilda samtal.

 Skyddsombudet informeras.

 Samtalen dokumenteras

 Rektor eller den som rektor utser samtalar med eleven för att få elevens syn på situationen.

 Föräldrarna till eleven informeras. Uppföljningssamtal med elev och föräldrar bokas in.

 Rektor kallar den vuxne till samtal och meddelar att det är ett helt oacceptabelt beteende och att anmälan görs till BGN.

 Rektor ansvarar för att ärendet dokumenteras.

 Rapport lämnas till huvudmannen.

 Mobbning som faller under brottsbalken polisanmäls.

References

Related documents

organisationsnivå. Av dokumentationen ska det framgå om det avser diskriminering, trakasseri eller kränkning. I Metodboken anges hur och var dokumentationen skall göras. Personalen

konflikter. Det finns alltid en pedagog i närheten av ställe där man skulle kunna känna sig otrygg. Rutiner för att utreda/åtgärda när elev kränks av andra elever När

Om ytterligare åtgärder krävs ansvarar rektor för att göra en anmälan till andra myndigheter som polisen eller socialtjänsten När rektor har fått kännedom om att ett barn/en

Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling6. Det omfattar sådant som i en

 Information till alla elever i början av läsåret om ”Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling” och vad kränkande behandling innebär, samt vad man

Vi reflekterar kring det som varit och hur vi ska tänka framåt för att förbättra och se till att alla barn har en trygg tid på förskolan.. Resultat och analys

8 § Skollagen (2010:800) ska huvudmannen se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande

religionstillhörighet och ta hänsyn till det i mötet med eleverna. Löpande över året. Uppföljning på studiedagar och APT. Utvärderning genom SKA i februari... Ingen elev ska