• No results found

Plan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Plan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr"

Copied!
13
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Plan

För att främja

likabehandlings och förebygga samt åtgärda diskriminering,

trakasserier och

kränkande behandling

Svensby skola och fritidshem

Läsåret 2014/15

Fastställd 2014-09-30

Anna Ullenius Rektor

Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr

Sunne kommun Svanenvägen 4 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 82. Svensby skola 686 95 V. Ämtervik 0565-160 63 expedition anna.ullenius@sunne.se 212000-1843 org nr

686 80 Sunne 070-641 79 17 mobil

(2)

Innehåll

Inledning ... 2

Vår vision ... 2

Så här blir planen känd för elever, vårdnadshavare och personal ... 2

Definition av begrepp ... 4

Diskriminering ... 4

Trakasserier och kränkande behandling ... 4

Repressalier ... 5

Uppföljning av förra årets plan ... 5

Kartläggning av situationer i verksamheten ... 5

Genomförande ... 5

Analys ... 6

Årets mål för det främjande arbetet ... 6

Genomförande ... 7

Ansvarsfördelning ... 8

Mål för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ... 9

Ordningsregler Svensby skola och fritidshem ... 9

Insatser under året ... 10

Ansvarsfördelning ... 10

Uppföljning ... 11

Våra rutiner för akuta och uppföljande åtgärder... 11

Utredning, åtgärder, ansvarsfördelning och dokumentation ... 11

Rutiner för hur elever och vårdnadshavare ska göra anmälan ... 12

Rutiner för hur personalens/rektors anmälningsskyldighet ska fullgöras ... 12

Elevers delaktighet i arbete med planen ... 12

1

(3)

Inledning

Sedan 1 januari, 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk, diskrimineringslagen och skollagen (SkolL 2011:800 6 kap). Sammanfattningsvis innebär dessa lagar förbud mot

diskriminering och kränkande behandling av barn och elever. Alla barn och elever har idag ett lagligt skydd mot kränkande behandling som trakasserier och mobbning. Lagen omfattar all verksamhet som beskrivs i skollagen.

Den här planen handlar om hur rektor och all personal bör arbeta för att metodiskt främja likabehandling samt för att förebygga och åtgärda trakasserier och kränkande behandling.

Vår vision

Arbetet på Svensby skola och fritidshem ska syfta till att skapa förutsättningar för en trygg

arbetsplats där varje medarbetare, barn och elev känner tilltro till sin egen förmåga samt upplever att de kan påverka sin vardag och framtid. Vuxnas förväntningar på både det enskilda barnet och

gruppens utvecklingsförmåga har betydelse för elevernas kunskapsutveckling och hälsa. Vi tror på att alla människor kan och vill utvecklas. Vårt mål är att varje elev ska ges möjlighet att utvecklas så långt det är möjligt.

Svensby skola och fritidshem ska vara en plats där det goda pedagogiska samtalet lever och där elever och personal får och tar emot kognitiva utmaningar. Lärare och övrig personal ska vara förtrogna med vårt uppdrag. Ledarskapet i klassrummet ska grundas i ömsesidig respekt och utformas så att barnen känner trygghet och utvecklar både sociala och kunskapsmässiga färdigheter och förmågor.

Även om vi är en liten enhet och alla barn känner varandra behöver vi arbeta målinriktat och systematiskt mot kränkande behandling och trakasserier.

Likabehandlingsplanens och ordningsreglernas syfte är att tydliggöra de normer och värden skolan ska verka för, så att varje enskild individ upplever en lugn och trygg studie- och arbetsmiljö. För att detta mål ska uppnås behöver rektor i ord och handling betona rätten till och vikten av att varje medarbetare för fram och lyfter intern kritik. Konflikter och misstankar om diskriminering och kränkningar ska lyftas och utredas. Alla på skolan ska ha beredskap och kompetens att hantera konflikter och reagera på kränkningar. Vid misstanke om kränkning eller uppkomna konflikter ska rektor verka för goda konstruktiva samtal och kommunikation.

Rektor ska möta personal, elever, barn och vårdandshavare med öppenhet, hänsyn och respekt samt lyssna och skapa dialog i syfte att upprätthåla goda relationer och förtroende i enlighet med skolans uppdrag och styrdokument.

Så här blir planen känd för elever, vårdnadshavare och personal

Planen tas fram i samråd med elever, vårdnadshavare och personal vid klassråd, elevråd,

föräldramöten, verksamhetsråd och APT. På så sätt är alla delaktiga i framtagandet. En kortversion av planen, med hänvisning till hela planen på skolans websida skickas till alla vårdnadshavare och delas ut till alla elever.

Vår likabehandlingsplan är ett målinriktat arbete för att:

2

(4)

• främja barns och elevers lika rättigheter

• förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Vårt gemensamma arbete på Svensby skola och fritidshem skall grundas på ömsesidig respekt och utformas så att barnen känner trygghet och utvecklar färdigheter både socialt och kunskapsmässiga.

Barnen skall ges samma möjlighet till personlig utveckling oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller funktionshinder.

På vår skola möts varje dag många barn, personal och föräldrar. Tillsammans skall vi se till att dessa möten blir goda möten. På Svensby skola och fritidshem accepterar vi inte diskriminering eller annan kränkande behandling.

Rektor ansvarar för att en likabehandlingsplan upprättas och utvärderas i slutet av varje läsår. Rektor är också ansvarig för att vi på skolan och fritidshemmet arbetar förebyggande mot diskriminering eller annan kränkande behandling, att skolan och fritidshemmet agerar och åtgärdar de situationer som innefattas av likabehandlingsplanen.

Föräldrar och barn skall vara delaktiga i arbetet med likabehandlingsplanen. Allas olikheter och erfarenheter ska ses som tillgångar och skolan ska bidra till att utveckla social kompetens hos våra barn.

3

(5)

Definition av begrepp

Diskriminering

Diskriminering är när en elev behandlas sämre än andra barn och missgynnandet har samband med:

• kön

• etnisk tillhörighet

• religion eller annan trosuppfattning

• funktionshinder

• sexuell läggning

• könsöverskridande identitet

• ålder

Alla elever har rätt att vistas i skolan utan att utsättas för någon form av kränkande behandling. En elev kan också bli diskriminerat om barnet blir särbehandlat på grund av en förälders eller syskons sexuella läggning, funktionshinder med mera.

Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Med direkt diskriminering menas att en elev

missgynnas och det har en direkt koppling till exempel till kön. Man kan också diskriminera genom att behandla alla lika. Det är det som kallas indirekt diskriminering. Det sker när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verka neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på grund av diskrimineringsgrunderna här ovan. Om exempelvis alla elever serveras samma mat diskriminerar skolan indirekt de elever som till exempel av religiösa skäl behöver annan mat.

Trakasserier och kränkande behandling

Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan vara:

• fysiska (slag och knuffar)

• verbala (hot, svordomar, öknamn)

• psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer)

• texter och bilder (teckningar, lappar, sms, mms, fotografier, msn och meddelanden på olika webbcommunities )

• Trakasserier och kränkningar med sexuell anspelning.

Trakasserier Kränkande behandling

är uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med:

• Kön

• etnisk tillhörighet

• religion eller annan trosuppfattning

• funktionshinder

• sexuell läggning

är uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund.

4

(6)

• könsöverskridande identitet

• ålder

Sexuella trakasserier

Trakasserier kan också vara av sexuell art. De kallas då för sexuella trakasserier. Det kan handla om ovälkomna beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande och upplevs som kränkande. Det kan också handla om sexuell jargong.

Både skolpersonal och elever kan göra sig skyldiga till trakasserier och kränkande behandling.

Repressalier

Personalen får inte utsätta en elev för straff eller annan form av negativ behandling på grund av att eleven eller vårdnadshavaren har anmält förskolan för diskriminering eller påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling.

Uppföljning av förra årets plan

I samtal med eleverna framkom det att de hade fått vara delaktiga i arbetet med

likabehandlingsplanen. Deras lärare har uppmärksammat den och diskuterat den med eleverna.

Eleverna har viss kännedom om innehållet och har mycket bra koll på ordningsreglerna och ser inga svårigheter i att följa reglerna för skolan och fritidhemmet. De säger att det finns elever på skolan som inte följer alla ordningsregler. Eleverna anser att de befintliga ordningsreglerna är relevanta och skulle vara kvar. De lyfter att det finns oskrivna reglerna som t.ex. kompisgungan, klättra i träd, leka med pinnar att de reglerna ofta ändras och inte alltid är så tydliga.

Det har framkommit önskemål om att få ha sina mobiler under skoltid. Efter en diskussion enades eleverna om att det skulle bli ett problem, då dagens mobiler ofta har en kamerafunktion och att detta skulle kunna användas på ett felaktigt sätt i t.ex. omklädningssituationer.

Det står att dokumentet ska finnas i vikariepärmen. I dagsläget har vi ingen sådan pärm. Det står även att all personal ska ha läst den, vi behöver rutiner för hur ny personal för vetskap om planen, ex.

städpersonal och busschaufförer.

Kartläggning av situationer i verksamheten

Likabehandlingsplan och ordningsregler finns på skolans hemsida. Utvärdering och kartläggning ska ske varje vårtermin då likabehandlingsplanen revideras inför kommande läsår. Karläggningen ligger till grund för nya målsättningar och åtgärder.

Syftet med utvärdering och kartläggning är att få kunskap om elevernas trivsel på

skolan/fritidshemmet och att kunna åtgärda eventuella brister. Arbetslaget analyserar och diskuterar resultaten och detta överlämnas därefter till rektor. Materialet ligger till grund för vilka åtgärder skolan ska vidta för att öka elevernas trivsel och trygghet.

Genomförande

En viktig del i utvärdering/kartläggning är en elevenkät, som samtliga elever och deras vårdnadshavare anonymt fyller i. En utformas för skolans verksamhet och en separat för

5

(7)

fritidshemmet. Enkäterna baseras på Sveriges Kommuner och Landstings kvalitetsindikatorer för elever i åk 5 – som de eleverna besvarar under vårterminen.

Elevrådet utvärderar likabehandlingsplan och ordningsregler tillsammans med rektor på skolan.

Varje mentor ansvarar för att vid varje utvecklingssamtal, tillsammans med elev och vårdnadshavare, diskutera den psykosociala arbetsmiljön och elevens trivsel på skola och fritidshem. Som

utgångspunkt för detta arbete har skolans elevhälsa utarbetat ett antal frågeställningar som skall belysas under samtalet. Dessa återfinns i skolas rutiner för elevärenden.

Analys

När vi gjorde en riskområdesanalys med eleverna menade de att området kring kompisgungan känns tryggare nu efter att det upprättats regler kring detta. Det som visade sig vara lite otäckt och otryggt var området utanför köket när lastbilarna kommer. Eleverna var medvetna om att de inte fick vistas på detta område, men det kändes ändå som att ”lastbilarna kom för nära”. Det uppmärksammades även att det fanns elever som upplevde att det var väldigt mörkt på skolgården när det börjar bli mörkare ute och detta kändes lite obehagligt.

Vi pratade också om vart det kunde uppstå situationer där de kunde känna sig utsatta eller ängsliga och det var i så fall i omklädningsrummet vid idrotten, bakom kullen eller röda huset och runt idrottshallen. Området där varubilarna kör in kändes heller inte säkert.

Matsituationen där barnen får gå långt fram och tillbaka till sina klassrum medför mycket stök i bokskogen och matsituationen blir högljudd och stressig.

Årets mål för det främjande arbetet

• Att se och att bli sedd

Alla elever ska känna sig trygga med att det finns vuxna i deras närhet som ser och ingriper i situationer som upplevs obekväma. De ska även känna att deras lärare och fritidspedagoger ser och följer deras utveckling och lärande. Detta innebär att alla vuxna på skolan och i fritidshemmet ska ta gemensamt ansvar för alla barn. Lärare och fritidspedagoger ska uppmärksamma eleverna och skapa ett gott samtalsklimat.

• Tillgänglighet

Skolans och fritidshemmets miljö och undervisning ska vara tillgänglig för alla. Detta innebär att undervisningen och arbetsmaterial ska anpassas utifrån elevernas behov och

förutsättningar. Att lärare och övrig personal reflekterar och diskuterar utifrån de olika diskrimineringsgrunderna. Att alla elever upplever att de får ta del av utbildningen utifrån sina förutsättningar.

• Delaktighet och ansvar

Elever, vårdnadshavare och personal ska känna delaktighet och ansvar för skolans och fritidshemmets arbetsmiljö. Vi är varandras arbetsmiljö och behöver hjälpas åt för att skapa arbetsro och en stimulerande lärmiljö. Detta innebär att vi i både ord och handling möter varandra med respekt.

6

(8)

Genomförande

Mentorskap på Svensby skola

En förutsättning för att vi ska uppnå målen för vår verksamhet är att vi lyckas skapa en god psykosocial och fysisk arbetsmiljö. När det finns en god anda, ett öppet och positivt klimat i klassrummet och i skolan så underlättar det våra möjligheter till måluppfyllelse.

Flera delar är nödvändiga för att skapa det klimat vi vill ha. En är att varje elev känner sig sedd som individ och samtidigt synlig i en grupp. En annan är att varje elev ges och tar inflytande över sin och gruppens situation. En tredje är att varje elev har en relation till sin mentor som vilar på en

professionell grund och vars syfte är att stärka och utveckla elevens lärande.

Klassråd

Varje klass träffas en gång per månad för att bl.a. diskutera frågor som; trivsel, trygghet och

arbetsmiljö på skolan – klassen och klassrummet – klassen, undervisning, lärande och bedömning – klassens egna frågor.

Elevråd

Skolans elevråd sammanträder en gång varje månad. Rektor är sammankallande. Elevrådet ansvarar för att två klassrepresentanter utses. Gruppen träffas regelbundet. Uppdraget är att arbeta med trivseln på Svensbys skola och fritidshem. Detta görs genom kontinuerligt diskutera värderingar och attityder.

Rastvakter

Under rasterna har vi synliga vuxna som sätter tydliga gränser för barnen. Vi utväxlar information om ev. episoder på rasterna. Vi är bland barnen för att även lära oss mera om den interaktion som finns bland barn i den s.k. fria leken. Vi tränar barnen att lösa konflikter genom att låta dem uttrycka sina egna tankar, diskutera olika uppfattningar och tolkningar.

Elevhälsan

Elevhälsans personal har med sina olika kompetenser en central uppgift att föra samtal med

elev/elevgrupper och föräldrar. Men även handleda personal och finnas tillgängliga på skolan för att fånga upp attityder och olika kulturer bland elever som kan kopplas till de olika

diskrimineringsgrunderna.

Tjej- och killsamtal

Skolan ska, främst via elevhälsan men också personal på fritids och mentorer, tala med eleverna om de negativa normer – relaterade till makt och uteslutning – vilka kan uppstå mellan och inom de båda könen, exempelvis på skolgården och i idrottens värld. I samtalen med eleverna ska skolan upplysa om det öppna samhällets inställning till sexuell läggning och könsöverskridande identiteter i syfte att skapa positiva ingångar i alla människors olika livsval.

Fritidshemmet

Personalen på fritids startar alltid dagens verksamhet med samlingar för att se och bekräfta alla barn.

Personalen arbetar aktivt med vårt samhälles demokratiska värderingar och lekar och rollspel kring konflikthantering.

Föräldrasamverkan

Formella möten som föräldramöten och verksamhetsråd, informella möten som fritidsfika och

7

(9)

kommunikation med föräldrar via ex veckobrev/bloggar.

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling presenteras och diskuteras på verksamhetsråd, föräldramöte/klassråd/fritidshemmet tidigt på höstterminen.

Möten mellan olika åldrar

Skolan har regelbundna tillfällen där barn i olika åldrar arbetar tillsammans, t.ex. elevens val, gemensamma friluftsdagar, badresor, skidresor och föräldrafika på fritids. På Svensbys skola vill vi att alla elever är ute på skolgården på morgonen innan första lektionen startar, för att hälsa och umgås.

Datorer, mobiltelefoner och digital kommunikation

Läraren ansvarar för de datorer som används på lektion. Läraren ansvarar för att mobiler förvaras säkert under skoltid. Elever och föräldrar ska informeras om de risker som kan uppstå vid en fri och okontrollerad elevkommunikation på nätet.

Undervisningen

I främst åk 4-6 och ämnena SV och SO ska barnkonventionen tas upp men även begreppet makt.

Makt är till stor del relationer. Makt uttrycker ett ansvar men även ett positivt medel att påverka i ett demokratiskt samhälle. I undervisningen ska alla de diskrimineringsgrundande begreppen belysas.

Kompetensutveckling

Personalen ska ges möjlighet till fortbildning inom konflikthantering och hur funktionsnedsättningar påverkar barns situation i skola och fritidshem.

Trygghetsmål för Svensbys skola och fritidshem

• Alla har rätt att känna trygghet, glädje och gemenskap på Svensbys skola och fritidshem.

• Ingen ska utsättas för kränkande behandling på Svensbys skola och fritidshem.

• Alla skall behandlas lika på Svensbys skola och fritidshem.

• Alla arbetar för att motverka kränkande behandling.

• Alla ska kunna känna att de blir respekterade av såväl elever som personal.

• Alla vuxna tar ansvar för alla barn.

• Ingen ska behöva vara rädd på väg till eller från skolan eller ute på skolgården.

• Alla elever ska veta vem de kan vända sig till om de själva eller en kamrat behöver hjälp.

Ansvarsfördelning Rektor ansvarar för att

• all personal känner till planen och arbetar utifrån ett främjande och förebyggande perspektiv

• all personal och elever ges tillfälle att diskutera normer, värderingar och relationer

• det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja elevers lika rättigheter, samt att motverka diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling

8

(10)

Personalen ansvarar för att

• följa skolans likabehandlingsplan

• ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som hon/han förmedlar och sträva efter likabehandling

• vidta åtgärder samt informera rektor om diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling misstänks, anmäls eller upptäcks

• i undervisningen diskutera vad likabehandling innebär

Rektor och personal ansvarar gemensamt för att

• lägga stor vikt vid att alla elever blir sedda och hörda varje dag

• ingripa vid opassande språkbruk och konflikter

• stärka samarbetet mellan hem och skola bland annat genom föräldramöten

• likabehandlingsplanen diskuteras fortlöpande under läsåret och blir ett levande dokument

Mål för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Under rektors ledning ansvarar skolan för att utarbeta en lokalt anpassad Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ordningsregler ska komplettera och stärka arbetet med

likabehandling. De ska utarbetas i samråd med elever och vårdnadshavare.

Likabehandlingsplanen ska konkret ange hur skolan arbetar för att förebygga, upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp kränkningar och diskriminering. Det skall tydligt framgå på vilket sätt skolan skall arbeta för att uppnå detta samt vilka åtgärder som ska påbörjas eller genomföras under läsåret.

En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

All personal ska uppmärksamma och rapporterar misstanke om kränkningar. Det är rektors ansvar att följa upp och utreda misstanke om kränkning. Det är viktigt att betona att detta ansvar inte enbart gäller om det bara är elever som är föremål för utredningen. Rektor har samma ansvar att utreda om en vuxen (personal på skolan) misstänkts för att ha kränkt elev/er eller annan vuxen. Elevhälsans personal samt mentorer ska informeras och involveras i utredningen. I de samtalen har kurator en central roll i egenskap av en oberoende part som inte behöver försvara några positioner. När en utredning om misstänkt kränkningen startas av rektor ska alltid skriftlig information och dokumentation skickas till huvudmannen.

Ordningsregler Svensby skola och fritidshem

Våra ordningsregler är viktiga för att skapa en god atmosfär och trivsel för både elever och personal.

Skolan är en gemensam arbetsplats och vi har ett gemensamt ansvar att skapa en trygg och harmoniskt stämning här. Anslås på flera ställen!

På vår skola:

• Respekterar vi varandra och varandras åsikter

• Ska alla vara en bra kompis och ingen ska behöva vara ensam

9

(11)

• Använder vi ett vårdat språk

• Accepterar vi inte kränkande behandling och/ eller mobbing

• Respekterar vi gränserna för skolgården och är rädda om skolans saker

• Skapar vi arbetsro genom att komma i tid, sitta på vår plats när vi arbetar och lyssnar på varandra

• Är matsalen en plats för matro och trevliga gemensamma måltider

• Använder hjälm på isen och när man åker skateboard, rullskidor eller annat

• Om mobiltelefoner är med till skolan ska de lämnas till klasslärare vid skoldagens början för förvaring under skoldagen

Insatser under året

• Bokskogen ska delas av på olika sätt i syfte att skapa en god matmiljö och för att dämpa ljudvolymen i lokalen.

• Vi arbetar med språkets användning, vi för ständiga diskussioner om vilka ord man använder och i vilka situationer. Vi accepterar inte att man använder kränkande ord.

• När det gäller arbetsro kan vi se över hur vi utnyttjar lokalerna så att alla upplever arbetsro.

Vi försöker också jobba med strategier så att eleverna blir medvetna om olika nivåer för vad som är arbetsro.

• För att alla ska känna att de har någon att vara med på rasterna för vi resonemang med eleverna om att det är viktigt att bjuda in alla så att man känner sig önskad och efterfrågad. I skolan ska alla ha någon att vara med om man så önskar.

Vi behöver göra nya regler och gränser för vad som gäller för de olika aktiviteterna på rasterna.

Elevrådet kan vara behjälpligt med att göra detta – vilka regler gäller på bandyplanen, var får man kasta snöboll osv.

Ansvarsfördelning Rektor ansvarar för att

• all personal känner till och arbetar utifrån ett främjande och förebyggande perspektiv

• all personal och elever ges tillfälle att diskutera språkbruk utifrån normer, värderingar och relationer

• det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja elevers lika rättigheter, samt att motverka diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling

• utredning görs och att åtgärder vidtas om skolan får kännedom om att diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling förekommer

10

(12)

Personalen ansvarar för att

• följa skolans likabehandlingsplan

• ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som hon/han förmedlar och sträva efter likabehandling

• vidta åtgärder samt informera rektor om diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling misstänks, anmäls eller upptäcks

• på klassråd och i undervisningen diskutera vad arbetsro, ansvar och dialog innebär

• på läsårets första föräldramöte presentera likabehandlingsplanen

Rektor och personal ansvarar gemensamt för att

• lägga stor vikt vid att alla elever blir sedda och hörda varje dag

• ingripa vid opassande språkbruk och konflikter

• stärka samarbetet mellan hem och skola bland annat genom föräldramöten

• likabehandlingsplanen diskuteras fortlöpande under läsåret och blir ett levande dokument

Uppföljning

Vi följer upp insatserna löpande under läsåret i klassråd, elevråd och APT. En utvärdering av

insatserna gör i slutet av vårterminen. Utvärderingen kommer att ligga till grund för nästa läsårs plan.

Våra rutiner för akuta och uppföljande åtgärder

Alla vuxna på skolan som får kännedom om kränkande behandling har ansvar att reagera och agera i direkt anslutning till en aktuell händelse.

När elev eller vårdnadshavare upplever att en kränkning sker, att eleven själv är kränkt eller att en kamrat utsatts för kränkande behandling tas kontakt i första hand med mentor eller personal i elevhälsan.

Beträffande situationer där personal utsätter elev för kränkning skall rektor informeras omgående.

Rektor anmäler direkt ärendet till förvaltningsledningen och startar utredning.

Utredning, åtgärder, ansvarsfördelning och dokumentation

När misstanke om att en elev utsätts för kränkning av annan elev/elever finns och detta har kommit till skolans kännedom sker följande:

1. Mentor ansvarar för att bedöma situationen och samtalar med berörda elever. Mentor informerar om steg 2. Mentor dokumenterar enligt Elevhälsopärmens rutin punkt12.

2. Mentor informerar vårdnadshavare och gör en bedömning om vidare samtal med eleverna behövs. Mentor informerar elever och vårdnadshavare om steg 3. Mentor har

dokumentationsansvar (Elevhälsopärmen punkt 12).

3. Mentor gör en skriftlig anmälan till skolans rektor samt informerar elev och vårdnadshavare om detta.

11

(13)

4. Rektor agerar omedelbart och anmäler till förvaltningsledningen att skolan startar en utredning om misstanke om kränkning.

5. Rektor sammankallar elevhälsan, delar ut uppdrag samt ansvarar för att dokumentation upprättas.

Kuratorer - som mera oberoende part – har rollen att samla de inblandade för att snabbt säkerställa vad som hänt

6. Rektor och/eller mentor i samarbete med kurator arbetar direkt med elever deras vårdnadshavare och genomför samtal med:

-den utsatte eleven, kamrater eller andra som funnits runt situationen -den/de som utsatt elev för kränkning.

7. Uppföljning sker genom samtal med berörda elever för att konstatera att kränkningen upphört.

Kurator gör en skriftlig sammanfattning och rektor fattar beslut om att avsluta ärendet efter information till berörda vårdnadshavare samt mentor. Dokumentation sänds

förvaltningsledningen.

Om misstanke finns att personal utsatt elev-/er för kränkning startar rektor utredningen (pkt 4) där elevens vårdnadshavare omedelbart informeras om situationen. Rektor tillkallar sig den berörda personalen samt dennes fackliga företrädare för samtal och rådgör därefter med förvaltningsledning om vidare åtgärder. Rektor ansvarar för att utredningen dokumenteras och att den skickas till förvaltningsledningen. Rektor ansvarar för att ärendets fortlöpande information också når vårdnadshavarna.

Rutiner för hur elever och vårdnadshavare ska göra anmälan

När elev eller vårdnadshavare upplever att en kränkning sker, att eleven själv är kränkt eller att en kamrat utsatts för kränkande behandling tas kontakt i första hand med mentor eller personal i elevhälsan. Arbetsgång se ovan.

Rutiner för hur personalens/rektors anmälningsskyldighet ska fullgöras Enligt elevhälsopärmens punkt 12

Elevers delaktighet i arbete med planen Klassråd

Varje klass träffas en gång per månad för att bl.a. diskutera frågor som; trivsel, trygghet och

arbetsmiljö på skolan – klassen och klassrummet – klassen, undervisning, lärande och bedömning – klassens egna frågor.

Elevråd

Skolans elevråd sammanträder en gång varje månad. Rektor är sammankallande. Elevrådet ansvarar för att två klassrepresentanter utses. Gruppen träffas regelbundet. Uppdraget är att arbeta med trivseln på Svensbys skola och fritidshem. Detta görs genom kontinuerligt diskutera värderingar och attityder.

12

References

Related documents

Planen för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling har, liksom diskrimineringslagen och skollagen, till syfte att främja

Planen för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling har, liksom diskrimineringslagen och skollagen, till syfte att främja

10 § ”En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med

10 § ”En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, dels förebygga och förhindra trakasserier på dessa grunder eller

Planen för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling har, liksom diskrimineringslagen och skollagen, till syfte att främja

10 § ”En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med

Enligt diskrimineringslagen (2008:567) 3 kap.16 § ska utbildningsanordnare som bedriver utbildning enligt skollagen varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som