• No results found

Å R S R E D O V I S N I N G

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Å R S R E D O V I S N I N G"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

för

Göteborg Beachvolley Club

Org.nr. 857208-7271

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2020-09-01 - 2021-08-31

Innehåll Sida

- förvaltningsberättelse 2

- resultaträkning 3

- balansräkning 4

- noter 5

- underskrifter 6

(2)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet inom beachvolleyboll.

Föreningens aktiviteter redovisas i en särskild verksamhetsberättelse.

Föreningens säte är Göteborg.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Föreningen har under året påverkats av spridningen av Covid-19 och styrelsen följer händelseförloppet och vidtar åtgärder.

Flerårsöversikt

2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018

Nettoomsättning 4 281 133 4 760 313 5 691 869 4 715 561

Resultat efter finansiella poster 304 492 70 498 9 863 7 474

Soliditet (%) 14,18 13,70 13,29 12,78

Balansomslutning 40 844 309 40 036 532 40 762 531 42 310 586

Definitioner av nyckeltal, se noter

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

(3)

RESULTATRÄKNING

2020-09-01 2019-09-01

Not 2021-08-31 2020-08-31

Föreningens intäkter

Nettoomsättning 4 281 133 4 760 313

Övriga rörelseintäkter 1 317 409 1 121 626

Summa föreningens intäkter 5 598 542 5 881 939

Föreningens kostnader

Övriga externa kostnader -3 766 749 -4 351 508

Personalkostnader -1 527 286 -1 459 933

Summa föreningens kostnader -5 294 035 -5 811 441

Rörelseresultat 304 507 70 498

Finansiella poster

Ränteintäkter 2 335 916 402 770

Räntekostnader -335 931 -402 770

Summa finansiella poster -15 0

Resultat efter finansiella poster 304 492 70 498

Resultat före skatt 304 492 70 498

Årets resultat 304 492 70 498

(4)

BALANSRÄKNING

2021-08-31 2020-08-31

TILLGÅNGAR

Not

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 3 3 300 000 3 300 000

Fordringar hos koncernföretag 4 34 611 434 34 611 434

Andra långfristiga fordringar 5 5 000 5 000

Summa finansiella anläggningstillgångar 37 916 434 37 916 434

Summa anläggningstillgångar 37 916 434 37 916 434

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 57 420 25 690

Övriga fordringar 1 000 37

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 85 507 101 870

Summa kortfristiga fordringar 143 927 127 597

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar 10 525 10 525

Summa kortfristiga placeringar 10 525 10 525

Kassa och bank

Kassa och bank 2 773 423 1 981 976

Summa kassa och bank 2 773 423 1 981 976

Summa omsättningstillgångar 2 927 875 2 120 098

SUMMA TILLGÅNGAR 40 844 309 40 036 532

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början 5 488 911 5 418 413

Årets resultat 304 495 70 498

Eget kapital vid räkenskapsårets slut 5 793 406 5 488 911

Långfristiga skulder

6

Övriga skulder till kreditinstitut 31 138 945 31 488 531

Summa långfristiga skulder 31 138 945 31 488 531

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 1 282 868 933 282

Leverantörsskulder 441 459 140 525

Skulder till koncernföretag 371 941 365 613

Övriga skulder 150 000 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 665 690 1 619 670

Summa kortfristiga skulder 3 911 958 3 059 090

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 40 844 309 40 036 532

(5)

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Noter till resultaträkningen

Not 2 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2020/2021 2019/2020

Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser kortfristiga fordringar på och andelar i

koncernföretag som är omsättningstillgång 335 916 402 770

Noter till balansräkningen

Not 3 Andelar i koncernföretag 2021-08-31 2020-08-31

Företag Antal

/Kapital- Redovisat Redovisat

Organisationsnummer Säte andel % värde värde

Ipanema Beach AB 100 3 300 000 3 300 000

556736-2453 Göteborg 100,00%

3 300 000 3 300 000

Ipanema Beach AB

Ingående anskaffningsvärden 3 300 000 3 300 000

Utgående anskaffningsvärden 3 300 000 3 300 000

Redovisat värde 3 300 000 3 300 000

Not 4 Fordringar hos koncernföretag 2021-08-31 2020-08-31

Ingående anskaffningsvärden 34 611 434 35 544 716

Årets amorteringar 0 -933 282

Utgående anskaffningsvärden 34 611 434 34 611 434

Redovisat värde 34 611 434 34 611 434

Not 5 Andra långfristiga fordringar 2021-08-31 2020-08-31

Ingående anskaffningsvärden 5 000 5 000

Utgående anskaffningsvärden 5 000 5 000

Redovisat värde 5 000 5 000

Not 6 Långfristiga skulder 2021-08-31 2020-08-31

Förfaller mellan 2 och 5 år 2 941 847 3 733 128

(6)

NOTER Övriga noter

Not 7 Koncernförhållanden

Föreningen är moderförening, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.

Not 8 Definition av nyckeltal Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Göteborg 2021-11-10

Anneli Friborg Haiko Steitzer

Anna-Karin Hermansson Ludvig Simonsson Thomas Herrmann

Johan Rininsland Max Callenberg

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som min signatur anger

Henrik Olsson Auktoriserad revisor

References

Related documents

Vi har ett mycket bra samarbete med bland andra Kammarkollegiet, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket, men också privata aktörer inom bank och försäkring använder våra

En av föreningens lägenheter som stod tom vid förvärvet har hyrts ut på rivningskontrakt i väntan på renovering och försäljning som bostadsrätt..

I mars beslutade Stortinget att ge den norska regeringen i uppdrag att utreda finansiering och dragning av en ny förbindelse och i september beslutade den norska regeringen att

Carina Bryntesson carina.bryntesson@skoldkortelforbundet.se Method: BankID SE Action: Sign Katarina Nydahl katarina.nydahl@skoldkortelforbundet.se Method: BankID SE Action: Sign

Vi utvecklar för den globala marknaden och för större konsumentgrupper där våra erbjudanden vävs samman till målsättningen mot en

Svenska familjer, ledsagare och barn, sammanlagt 85 personer från LKG-föreningarna och från Kraniofaciala föreningen i Sverige har tillsammans med sina barn träffats på Odd

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till i anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den

Föreningen sålde också en pelarborr och en svarv för totalt 20 000 kr, för att göra det möjligt för stiftelsen att senare köpa loss stationsfastigheten från