• No results found

För tredje kvartalet i år planeras en avsevärt lägre produktion, jämfört med tredje kvartalet 2000.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "För tredje kvartalet i år planeras en avsevärt lägre produktion, jämfört med tredje kvartalet 2000."

Copied!
10
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

__________________________________________________________________________________________________

Press release

SKF - Halvårsrapport 2001

Ytterligare förbättrad vinst

SKF-koncernen rapporterar ett resultat före skatt för första halvåret 2001 på 1 611 Mkr (1 509). Exklusive engångsintäkter på 100 Mkr under första kvartalet förra året, var resultatet 1 611 Mkr (1 409), en ökning med 14.3%. Resultatet under andra kvartalet uppgick till 820 Mkr (739).

Marknadsutsikter:

Efterfrågan i Europa kulminerade under andra kvartalet. Den nordamerikanska marknaden minskade ytterligare. Den totala efterfrågan i Asien förbättrades något.

Under de närmaste kvartalen väntas den samlade efterfrågan i volym minska ytterligare för koncernen.

För tredje kvartalet i år planeras en avsevärt lägre produktion, jämfört med tredje kvartalet 2000.

Antalet anställda minskades under årets första sex månader med 1 154, varav 523 hänför sig till andra kvartalet. Antalet anställda kommer att minska ytterligare.

Ø Rörelseresultatet för första halvåret 2001 uppgick till 1 887 Mkr (1 842).

Motsvarande resultat för andra kvartalet var 979 Mkr (904).

Ø Rörelsemarginalen under första halvåret 2001 uppgick till 8.6% (9.3) och under andra kvartalet till 8.8% (9.0). Exklusive engångsintäkter var rörelsemarginalen 8.6% (8.8) respektive 8.8% (9.0).

Ø Kassaflödet efter investeringar före finansiering uppgick till 1 746 Mkr (1 086).

Kassaflödet under andra kvartalet var 1 249 Mkr (676).

Ø Försäljningen uppgick till 22 054 Mkr (19 894), en ökning med 10.9% jämfört med motsvarande period 2000. Försäljningen under andra kvartalet uppgick till 11 148 Mkr (10 072).

Ø Försäljningsökningen under första halvåret kan hänföras till: struktur +0.4%, volym -0.7%, pris/mix +1.9% och valutaeffekt +9.3%. Motsvarande siffror för andra kvartalet är: struktur +0.4%, volym -2.7%, pris/mix +1.9% och

valutaeffekt +11.1%.

Ø Periodens resultat uppgick till 1 082 Mkr (924) och resultatet per aktie till 9:50 kronor (8:12). Resultatet för andra kvartalet var 520 Mkr (427).

(2)

__________________________________________________________________________________________________

Koncernens finansnetto för första halvåret 2001 var -276 Mkr (-333). Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 676 Mkr (531). Vid utgången av juni uppgick koncernens varulager till 23.7% (23.5) av årsförsäljningen. Koncernens soliditet var 37.6% (34.2). Avkastningen på sysselsatt kapital var 15.8% (14.8) för 12- månadersperioden fram till och med 30 juni. Avkastningen på eget kapital uppgick till 15.4% (14.7). Registrerat antal anställda var 39 247 (40 648).

Jämfört med motsvarande period 2000 hade valutakurserna under de första sex

månaderna 2001, inklusive omräkningseffekter och transaktionsflöden, en positiv effekt på SKFs resultat före skatt med uppskattningsvis 225 Mkr, varav 125 Mkr kan hänföras till andra kvartalet 2001.

SKF och EDS undertecknade under andra kvartalet ett avtal om att överföra SKFs interna IT-tjänster med cirka 700 anställda till EDS. Avtalet innebar en stort steg i linje med strategin att lägga ut verksamheter som SKF inte nödvändigtvis måste driva själv.

Syftet med denna strategi är att sänka koncernens kostnader, öka flexibiliteten och minska det sysselsatta kapitalet.

SKF har skrivit avtal med ett syndikat omfattande nio banker rörande en femårig

löpande kredit på 300 miljoner US dollar. Syftet är att ersätta nuvarande kreditfaciliteter samt erhålla längre löptid.

Industrial Divisions externa försäljning under första halvåret uppgick till 5 097 Mkr (4 355), en ökning med 17.0%. Den totala försäljningen (försäljning och leveranser till externa och interna kunder) var 8 112 Mkr (7 199). Divisionens operativa resultat för årets första sex månader uppgick till 842 Mkr (824) vilket ger en operativ marginal om 10.4% (11.4) på den totala försäljningen, inklusive interna leveranser.

Försäljningsvolymen var oförändrad i Europa under andra kvartalet jämfört med motsvarande period förra året men var betydligt lägre i Nordamerika.

SKFs försäljningsvolym till vindkraftindustrin fortsätter att växa starkt. SKF är i dag ledande leverantör i Europa av sfäriska rullager och lagerhus till vindkraftverkens huvudaxlar, liksom av lager till växellådorna. Det finns också en mycket klar trend mot ökad användning av sfäriska rullager av den unika typen Explorer, som lanserades av SKF för två år sedan.

SKF förvärvade italienska Gamfior S.p.A.under andra kvartalet. Gamfior, som har 180 anställda och en årlig omsättning på 180 Mkr, är en ledande europeisk leverantör av spindlar och kulskruvar till verktygsmaskinindustrin. Genom förvärvet blev SKF en av världens ledande leverantörer av verktygsmaskinspindlar.

Automotive Divisions externa försäljning under första halvåret uppgick till 5 061 Mkr (4 622), en ökning med 9.5%. Den totala försäljningen var 5 820 Mkr (5 250).

Divisionens operativa resultat för årets första sex månader uppgick till 201 Mkr (219), vilket ger en operativ marginal om 3.5% (4.2) på den totala försäljningen, inklusive interna leveranser.

(3)

__________________________________________________________________________________________________

Försäljningsvolymen till segmentet personbilar och lätta lastbilar var något högre under andra kvartalet än under samma period förra året, både i Europa och i Nordamerika.

SKFs försäljning i Europa går bättre än marknadsgenomsnittet, tack vare nya affärer och kundsammansättningen.

Försäljningsvolymen till lastbilssegmentet i Europa var lägre under andra kvartalet och var avsevärt lägre i Nordamerika.

Försäljningsvolymen till fordonseftermarknaden i Europa var oförändrad under andra kvartalet jämfört med samma period föregående år. Även inom detta segment presterar SKF bättre än marknaden som helhet.

SKF fortsätter att förstärka sin position som den ledande leverantören av lager och tätningar till världens fordonsindustri. Jaguars nya X-Type är utrustad med

kundanpassade lager och tätningar från SKF-koncernen.

Efter presentationen av SKFs och Bertones Drive-by-Wire-bil i Geneve tidigare i år har ett antal nyckelkunder inom fordonsindustrin uttryckt ett betydande intresse för den nya teknologi som visades.

Electrical Divisions externa försäljning under första halvåret uppgick till 908 Mkr (807), en ökning med 12.5%. Den totala försäljningen uppgick till 3 220 Mkr (3 249).

Divisionens operativa resultat för årets första sex månader var 220 Mkr (252), vilket ger en operativ marginal om 6.8% (7.8) på den totala försäljningen, inklusive interna

leveranser.

Försäljningsvolymen var lägre i Europa under andra kvartalet jämfört med motsvarande period förra året. I Asien var försäljningsvolymen avsevärt högre. Nya affärer bidrar till att i viss utsträckning motverka nedgången.

SKF undertecknade ett avtal om ett samriskbolag med Shanghai Bearing (Group) Co.

Ltd., (SBC), som ingår i Shanghai Electrical Group Corporation, i syfte att etablera ett företag som ska tillverka och sälja spårkullager. SKF har 60% och SCB 40% i det nya samriskbolaget. Marknaden som företaget vänder sig till omfattar framför allt

hushållsapparater, elmotorer, elektriska komponenter till fordon, handverktyg och tvåhjulingar. Detta är en snabbt växande marknad i Kina och produktionen planeras inledas inom 12 månader.

SKF erhöll två utmärkelser från kunder under andra kvartalet, ”Bearing Supplier of the Year Award” från Siemens Automotive AG och ”The Supplier Award” från BOSCH- koncernen.

Service Divisions externa försäljning under första halvåret uppgick till 6 765 Mkr (6 171), en ökning med 9.6%. Den totala försäljningen uppgick till 7 566 Mkr (6 688).

Divisionens operativa resultat för årets första sex månader var 565 Mkr (465), vilket ger en operativ marginal på 7.5% (7.0) på den totala försäljningen, inklusive interna

leveranser.

(4)

__________________________________________________________________________________________________

Försäljningsvolymen i Europa under andra kvartalet var oförändrad i år jämfört med motsvarande period förra året, men den var avsevärt lägre i Nordamerika. Även i

Latinamerika var försäljningsvolymen betydligt lägre, medan den var något högre i Asien.

Serviceverksamheten fortsatte att penetrera nya marknader för sina produkter och tjänster. Nya servicekontrakt slöts med kunder inom till exempel textiltillverkning, mattillverkning, livsmedelsproduktion och petrokemisk industri.

SKF Logistics Services skrev avtal med Johnson Pump om att hantera deras leveranser i Europa, liksom även deras sjö- och flygfrakter mellan Europa, USA och Australien.

Under det andra kvartalet förvärvade SKF Nåiden Teknik AB (NTAB), ett ledande svenskt företag inom mekanisk tillståndsövervakning. Nåiden utvecklar och säljer hårdvara och mjukvara för tillståndsövervakning avsedd för kundspecifik användning inom vattenkraft, ång- och gasturbiner, samt inom marin- och järnvägsapplikationer.

Seals Divisions externa försäljning under första halvåret uppgick till 2 075 Mkr (2 042), en ökning med 1.6%. Den totala försäljningen uppgick till 2 427 Mkr (2 386). Divisionens operativa resultat för årets första sex månader var 42 Mkr (89), vilket ger en operativ marginal om 1.7% (3.7) på den totala försäljningen, inklusive interna leveranser.

Seals Division är mycket beroende av den nordamerikanska fordonsindustrin.

Försäljningsvolymen i Nordamerika var avsevärt lägre under andra kvartalet än under motsvarande period förra året.

Antalet anställda reducerades med 98 under det andra kvartalet och med cirka 378 under de sex första månaderna 2001.

Steel Divisions externa försäljning uppgick under första halvåret till 968 Mkr (883), en ökning med 9.6%. Den totala försäljningen uppgick till 1 682 Mkr (1 639). Divisionens operativa resultat för årets första sex månader var -3 Mkr (23), vilket ger en operativ marginal om -0.2% (1.4) på den totala försäljningen, inklusive interna leveranser.

Försäljningsvolymen var avsevärt lägre under andra kvartalet i år jämfört med motsvarande period i fjol.

Produktionsnivåerna drogs ned och antalet skift minskades i Sverige och Frankrike.

Antalet anställda reducerades med 133 under årets första sex månader.

Den ökande användningen av högtrycksdieselpumpar har ökat efterfrågan på divisionens specialutvecklade stångstål.

Aerospace and other businesses rapporterade en extern försäljning på 1 146 Mkr (994), en ökning med 15.3%. Den totala försäljningen uppgick till 2 094 Mkr (1 973).

Det operativa resultatet för första halvåret uppgick till 133 Mkr (149), vilket ger en operativ marginal om 6.4% (7.6) på den totala försäljningen, inklusive interna

(5)

__________________________________________________________________________________________________

Verksamheten inom flygsektorn uppgår till strax över hälften av den totala omsättningen inom enheten Aerospace and other businesses. Återstoden utgörs huvudsakligen av smides- och ringverksamheterna i Lüchow i Tyskland och Villa Perosa i Italien.

Försäljningsvolymen till flygindustrin var avsevärt högre under andra kvartalet i år jämfört med motsvarande period i fjol. Stark tillväxt rapporterades för årets första sex månader vid SKFs nya servicecentra för flygmotorer i USA och Italien.

SKF presenterade sitt samlade utbud till flygindustrin vid Paris Airshow i juni. Detta innefattade lager, länkarmar och stag för flygplanskroppar, lager för flygmotorer, tätningar och elastomerlösningar. Här ingår ett antal exempel på ny teknologi såsom självsmörjande sfäriska lager med keramklädda kulor, keramiska rullar, hybridlager, kundanpassade elastomeriska lager, kombinationer av metaller och elastomerer i fristående, extremt starka komponenter, vidareutveckling inom mekatronik för Fly-by- Wire-lösningar och högpresterande länkarmar i kompositmaterial.

Moderföretaget

Resultatet före skatt för första halvåret 2001 var 551 Mkr (184). Företaget hade ingen försäljning. Investeringarna uppgick till 1 Mkr (0). Den 30 juni uppgick de kortfristiga finansiella tillgångarna till 1 Mkr (1). Genomsnittligt antal anställda var 109 (118).

Tidigare bedömning av marknadsutsikterna

Första kvartalet 2001: Efterfrågan under första kvartalet 2001 fortsatte att öka i Europa, medan den minskade ytterligare i Nordamerika. Efterfrågan från Asien som helhet förblev oförändrad. Den totala efterfrågan för koncernen förväntas vara tämligen oförändrad under det andra kvartalet.

Overheadpresentation

En overheadpresentation av SKFs resultat för andra kvartalet kommer att läggas ut på koncernens hemsida. Adress: http://investors.skf.com/?page=presentations.

Göteborg den 17 juli 2001 Aktiebolaget SKF (publ.)

Sune Carlsson VD och koncernchef

Bilagor:

Koncernens resultat i sammandrag Koncernens balansräkning Koncernens finansieringsanalys

Bokslutsuppgifter och statistiska data - helårs- och kvartalsvärden(koncernen och divisionerna)

De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som använts är de som beskrivs i not 1 i årsredovisningen för 2000. Kvartalsrapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

SKFs niomånadersrapport 2001 publiceras torsdagen den 18 oktober 2001.

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Lars G Malmer, Group Communication, tfn 031-3371541, 0705-371541, e-mail: lars.g.malmer@skf.com Marita Björk, Investor Relations, tfn 031-3371994, 0705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.com

(6)

__________________________________________________________________________________________________

Bilaga 1

KONCERNENS RESULTAT I SAMMANDRAG (Mkr) (Belopp i miljoner kronor där annat ej anges)

April-juni April-juni Jan-juni Jan-juni 2001 2000 2001 2000

Försäljning 11 148 10 072 22 054 19 894

Kostnad för sålda varor -8 354 -7 684 -16 681 -15 217

Bruttoresultat 2 794 2 388 5 373 4 677

Försäljnings- och administrationskostnader -1 835 -1 488 -3 538 -2 951 Övriga rörelseintäkter och

rörelsekostnader - netto 13 4 45 116

Resultat från intresseföretag 7 - 7 -

Rörelseresultat 979 904 1 887 1 842

Rörelsemarginal, % 8.8 9.0 8.6 9.3

Finansiella intäkter och kostnader - netto -159 -165 -276 -333

Resultat före skatt 820 739 1 611 1 509

Skatter -282 -301 -502 -567

Resultat efter skatt 538 438 1 109 942

Minoritetsintressens andel i resultatet -18 -11 -27 -18

Periodens resultat 520 427 1 082 924

Resultat i kronor per aktie efter skatt 4:56 3:75 9:50 8:12 Antal aktier 113 837 767 113 837 767 113 837 767 113 837 767

Investeringar i materiella

anläggningstillgångar 337 282 676 531

Registrerat antal anställda 39 247 40 648 39 247 40 648 Avkastning på sysselsatt kapital under

den senaste 12-månadersperioden, % 15.8 14.8 15.8 14.8

(7)

__________________________________________________________________________________________________

Bilaga 2 KONCERNENS BALANSRÄKNING (Mkr)

Juni 2001 Dec 2000 Immateriella anläggningstillgångar 1 979 1 545 Materiella anläggningstillgångar 13 763 13 089

Finansiella anläggningstillgångar 1 685 1 404

Summa anläggningstillgångar 17 427 16 038

Varulager 9 965 9 262

Kortfristiga fordringar 10 498 9 033

Kortfristiga finansiella tillgångar 3 862 3 481

Summa omsättningstillgångar 24 325 21 776

SUMMA TILLGÅNGAR 41 752 37 814

Eget kapital 15 162 13 594

Avsättningar för pensioner och

sjukvårdsförmåner 7 144 6 746

Avsättningar för skatter 2 073 1 596

Övriga avsättningar 3 491 3 046

Summa avsättningar 12 708 11 388

Långfristiga lån 3 545 4 263

Övriga långfristiga skulder

inkl. minoritetsintressen 623 561

Summa långfristiga skulder 4 168 4 824

Kortfristiga lån 826 705

Övriga kortfristiga skulder 8 888 7 303

Summa kortfristiga skulder 9 714 8 008

SUMMA EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 41 752 37 814

Förändring av eget kapital:

Ingående balans 1 januari 13 594 11 367

Utdelning till aktieägarna -598 -455

Periodens resultat 1 082 1 962

Omräkningsdifferenser 1 084 720

Utgående balans 15 162 13 594

(8)

__________________________________________________________________________________________________

Bilaga 3 KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS (Mkr)

April-juni April-juni Jan-juni Jan-juni

2001 2000 2001 2000

Resultat före skatter 820 739 1 611 1 509

Avskrivningar på materiella

anläggningstillgångar och goodwill 449 394 887 803

Nettovinst vid försäljning av materiella

anläggningstillgångar och verksamheter 4 20 -83 -126

Resultat från intresseföretag -7 - -7 -

Skatter -54 -121 -58 -166

Förändring av rörelsekapital 420 -26 92 -513

Kassaflöde från rörelsen 1 632 1 006 2 442 1 507

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

och verksamheter -365 -407 -806 -657

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

och verksamheter 8 89 160 291

Förändring av aktier och andelar -26 -12 -50 -55 Kassaflöde efter investeringar, före finansiering 1 249 676 1 746 1 086

Förändring av låneskulder 35 -418 -850 -493

Förändring av pensionsskulder -13 -43 -9 -35

Förändring av långfristiga finansiella tillgångar 6 -2 -54 -13

Utdelning till AB SKFs aktieägare -598 -455 -598 -455

Kassaflödeseffekt på kortfristiga finansiella tillgångar 679 -242 235 90

Förändring av kortfristiga finansiella tillgångar

Ingående balans 1 april/1 januari 3 128 2 300 3 481 1 976

Kassaflödeseffekt 679 -242 235 90

Valutakurseffekt 55 8 146 0

Utgående balans 30 juni 3 862 2 066 3 862 2 066

Förändring av räntebärande nettoskuld

Ingående Valutakurs- Förändr. av Köpta och Utgående balans effekt lån/tillgångar sålda bolag balans Lån, lång- och kortfristiga 4 968 253 -850 - 4 371 Avsättning för pensioner 6 746 405 -9 2 7 144 Finansiella tillgångar, långfristiga -1 076 -137 -54 -1 -1 268 kortfristiga -3 481 -146 -235 - -3 862 Räntebärande nettoskuld 7 157 375 -1 148 1 6 385

(9)

__________________________________________________________________________________________________

Bilaga 4

BOKSLUTSUPPGIFTER OCH STATISTISKA DATA - HELÅRS- OCH KVARTALSVÄRDEN (KONCERNEN) (Belopp i miljoner kronor där annat ej anges)

Helår Helår Halvår

1999 1/00 2/00 3/00 4/00 2000 1/01 2/01 2001

Försäljning 36 693 9 822 10 072 9 495 10 459 39 848 10 906 11 148 22 054 Kostnad för sålda varor -28 822 -7 533 -7 684 -7 103 -7 823 -30 143 -8 327 -8 354 -16 681 Bruttoresultat 7 871 2 289 2 388 2 392 2 636 9 705 2 579 2 794 5 373

Bruttomarginal, % 21.5 23.3 23.7 25.2 25.2 24.4 23.6 25.1 24.4

Försäljnings- och adm.-

kostnader -5 754 -1 463 -1 488 -1 541 -1 728 -6 220 -1 703 -1 835 -3 538 Övriga rörelseintäkter

och rörelsekostnader - netto 403 112 4 40 26 182 32 13 45

Resultat från intresseföretag - - - - 7 7 - 7 7

Rörelseresultat 2 520 938 904 891 941 3 674 908 979 1 887

Rörelsemarginal, % 6.9 9.5 9.0 9.4 9.0 9.2 8.3 8.8 8.6

Finansiella intäkter och

kostnader - netto -751 -168 -165 -159 -180 -672 -117 -159 -276 Resultat före skatt 1 769 770 739 732 761 3 002 791 820 1 611

Skatter -650 -266 -301 -197 -237 -1 001 -220 -282 -502 Resultat efter skatt 1 119 504 438 535 524 2 001 571 538 1 109

Minoritetsintressens

andel i resultatet -8 -7 -11 -29 8 -39 -9 -18 -27 Periodens resultat 1 111 497 427 506 532 1 962 562 520 1 082

Resultat i kronor

per aktie efter skatt 9:76 4:37 3:75 4:44 4:67 17:23 4:94 4:56 9:50

Avkastning på sysselsatt kapital under den senaste

12-månadersperioden, % 11.2 13.1 14.8 15.8 16.2 16.2 15.8 15.8 15.8

Soliditet, % 33.8 34.1 34.2 35.6 37.2 37.2 38.7 37.6 37.6

Substansvärde per aktie, kr 100 103 104 113 119 119 131 133 133

Investeringar i materiella

anläggningstillgångar 1 230 249 282 394 463 1 388 339 337 676

Registrerat antal anställda 40 637 40 672 40 648 40 512 40 401 40 401 39 770 39 247 39 247

(10)

__________________________________________________________________________________________________

Bilaga 5 BOKSLUTSUPPGIFTER OCH STATISTISKA DATA - HELÅRS- OCH KVARTALSVÄRDEN (DIVISIONER)*

(Belopp i miljoner kronor där annat ej anges)

Helår Helår Halvår

1999 1/00 2/00 3/00 4/00 2000 1/01 2/01 2001

Industrial Division

Extern försäljning 8 115 2 197 2 158 2 082 2 290 8 727 2 579 2 518 5 097 Total försäljning 13 190 3 483 3 716 3 490 3 855 14 544 4 128 3 984 8 112 Operativt resultat 1 029 389 435 424 417 1 665 412 430 842 Operativ marginal, % 7.8 11.2 11.7 12.1 10.8 11.4 10.0 10.8 10.4 Investerat kapital 6 300 6 410 6 462 6 624 6 711 6 711 7 071 7 139 7 139 Reg. antal anställda 10 330 10 389 10 497 10 567 10 555 10 555 10 540 10 389 10 389

Automotive Division

Extern försäljning 8 552 2 320 2 302 2 037 2 273 8 932 2 486 2 575 5 061 Total försäljning 9 627 2 565 2 685 2 338 2 574 10 162 2 890 2 930 5 820

Operativt resultat 172 110 109 50 69 338 98 103 201

Operativ marginal, % 1.8 4.3 4.1 2.1 2.7 3.3 3.4 3.5 3.5

Investerat kapital 5 340 5 377 5 433 5 726 5 510 5 510 6 029 6 000 6 000 Reg. antal anställda 7 843 7 842 7 818 7 842 7 860 7 860 7 733 7 604 7 604

Electrical Division

Extern försäljning 1 475 404 403 372 396 1 575 451 457 908 Total försäljning 6 066 1 580 1 669 1 461 1 558 6 268 1 601 1 619 3 220

Operativt resultat 246 106 146 139 113 504 107 113 220

Operativ marginal, % 4.0 6.7 8.7 9.5 7.3 8.0 6.7 7.0 6.8

Investerat kapital 3 492 3 476 3 304 3 452 3 367 3 367 3 577 3 593 3 593 Reg. antal anställda 6 449 6 412 6 049 6 037 6 002 6 002 5 875 5 779 5 779

Service Division

Extern försäljning 11 380 2 930 3 241 3 205 3 468 12 844 3 311 3 454 6 765 Total försäljning 12 341 3 176 3 512 3 511 3 835 14 034 3 704 3 862 7 566

Operativt resultat 848 206 259 280 268 1 013 269 296 565

Operativ marginal, % 6.9 6.5 7.4 8.0 7.0 7.2 7.3 7.7 7.5

Investerat kapital 3 307 3 601 4 006 3 901 3 829 3 829 3 922 3 792 3 792 Reg. antal anställda 4 189 4 316 4 384 4 469 4 507 4 507 4 544 4 517 4 517

Seals Division

Extern försäljning 3 602 1 026 1 016 980 968 3 990 989 1 086 2 075 Total försäljning 4 157 1 198 1 188 1 118 1 114 4 618 1 160 1 267 2 427

Operativt resultat 61 35 54 30 -5 114 9 33 42

Operativ marginal, % 1.5 2.9 4.6 2.7 -0.4 2.5 0.8 2.6 1.7

Investerat kapital 2 507 2 518 2 534 2 826 2 671 2 671 2 752 2 723 2 723 Reg. antal anställda 4 301 4 283 4 257 4 262 4 162 4 162 3 882 3 784 3 784

Steel Division

Extern försäljning 1 448 449 434 366 440 1 689 496 472 968 Total försäljning 2 717 810 829 658 796 3 093 858 824 1 682

Operativt resultat -73 22 1 -12 -25 -14 -9 6 -3

Operativ marginal, % -2.7 2.7 0.1 -1.8 -3.2 -0.4 -1.0 0.7 -0.2 Investerat kapital 1 837 1 882 1 900 1 829 1 903 1 903 1 947 1 888 1 888 Reg. antal anställda 2 472 2 572 2 626 2 619 2 580 2 580 2 550 2 447 2 447

Aerospace and other businesses**

Extern försäljning 1 860 496 498 409 540 1 943 572 574 1 146 Total försäljning 3 702 994 979 800 957 3 730 1 046 1 048 2 094

Operativt resultat 196 67 82 56 54 259 72 61 133

Operativ marginal, % 5.3 6.7 8.4 7.0 5.7 7.0 6.9 5.8 6.4

Investerat kapital 1 937 1 830 1 642 1 763 1 732 1 732 1 834 1 904 1 904 Reg. antal anställda 3 223 3 198 2 932 3 001 3 007 3 007 3 001 2 995 2 995

* Tidigare publicerade siffror har för jämförbarhet omräknats för att stämma överens med den aktuella organisationen 2001.

** Aerospace and other businesses omfattar huvudsakligen flygrelaterad verksamhet samt smidesverksamhet.

Den finansiella informationen per division baseras på SKFs operativa rapportering, vilken för vissa områden skiljer sig från koncernens finansiella rapportering. Summan av operativt resultat och investerat kapital för divisionerna stämmer därför inte med koncernens rapportering. Total försäljning är försäljning och leverans till externa och interna kunder. Investerat kapital definieras som summan av varulager, externa kundfordringar, materiella anläggningstillgångar och övriga kortfristiga fordringar minus externa leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder.

References

Related documents

Divisionens operativa resultat för tredje kvartalet 2003 uppgick till 339 Mkr (360), vilket gav en operativ marginal på 9,2% (9,7) på den totala försäljningen (försäljning

Justerat eget kapital dividerat med medelantalet aktier justerat med utestående Kassaflöde från verksamheten dividerat med antal aktier optionsrätter hänförliga

Rörelseresultatet för perioden januari - september 2018 på 21,9 MSEK (12,3 MSEK) ökade med 9,6 MSEK genom ett högre bruttoresultat på 13,0 MSEK vilket i huvudsak beror på

Resultat efter skatt för perioden uppgick till 13,2 MSEK (21,7 MSEK), en minskning med 8,5 MSEK vilket främst härrör sig till det 9,3 MSEK lägre rörelseresultatet samt det

Kassaflödet från verksamheten efter förändringar av rörelsekapitalet uppgick till 2,6 MSEK (1,3 MSEK), vilket främst förklaras av, jämfört med samma period

Detta beror främst på en förbättring på 4,8 MSEK i kassaflödet från verksamheten, före förändring i rörelsekapital, plus en försämring från rörelsekapital (-6,2

Justerat eget kapital dividerat med medelantalet aktier justerat med utestående Kassaflöde från verksamheten dividerat med antal aktier optionsrätter hänförliga

Resultat efter skatt för perioden uppgick till 16,2 MSEK (8,6 MSEK), vilket främst härrör sig från det högre rörelseresultatet på 9,2 MSEK samt från en minskning