VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1() Miljö- och byggnadsnämnden

Full text

(1)

Plats och tid Kommunhuset den 8 juni 2011 kl. 09.00 – 15.00

Beslutande Lillemor Jonsson, S ordf.

Ann-Kristin Norman, S

Stig Ahlenius, S Ulf Grahn, C §§ 130-163

Tjänstgörande ersättare Mikael Danielsson, S, Thorvald Skoglund (S) Rolf von Walldén

Kenneth Fjällström, S §§ 164-171

Ersättare som inte tjänstgör: Kenneth Fjällström, S §§ 130-163

Tjänstemän Clara Ganslandt, stadsark.

Jan-Ola Borg, miljö- och byggchef.

Ulla Karin Dahlberg, bygglovs.handl Torgny Forsgren, miljöinsp.

Alexandra Larsson, miljöinsp Johnny Wahlström, sekr

Övriga deltagande ----

Utses att justera Rolf von Wallden, ord. Ann-Kristin Norman, ers.

Underskrift Sekreterare... §§ 130 -171

Johnny Wahlström

Ordförande...

Lillemor Jonsson

Justerande... ...

Rolf von Wallden, ord. Ann-Kristin Norman, ers

____________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag 2011-08-24

Anslaget uppsatt 2011-09-01 Anslaget nedtages 2011-09-23

Protokollet förvaras vid miljö- och byggnadsnämndens kansli, Vilhelmina

Underskrift ...

(2)

§ Dnr Ärende

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

11/MOB0174

11/MOB0174

11/MOB0244

11/MOB0250

11/MOB0258

11/MOB0258

11/MOB0227

11/MOB0256

11/MOB0256

11/MOB0218

11/MOB0204

11/MOB0204

11/MOB0260

11/MOB0260

Upprop och val av justerare

Fastställande av föredragningslista

Information från arbetsutskottet

Information från miljö- och byggförvaltningen

Skog 1:37 – strandskyddsdispens fritidshus

Skog 1:37 – förhandsbesked bygglov fritidshus/avstyckning tomt

Pigan 5 – bygglov för altan

Svannäs 2:58 – strandskyddsdispens

Stornäs 1:35 – strandskyddsdispens för båthus

Stornäs 1:35 – bygglov för båthus

Vilhelmina 1:26 – bygglov för kundvagnsskydd

Nordansjö 1:26 – strandskyddsdispens fritidshus och bastu

Nordansjö 1:26 – bygglov för fritidshus och bastu

Stornäs 1:15 – förhandsbesked bygglov för fritidshus/avstyckning av tomt

Eriksberg 1:34 – Strandskydd för fritidshus

Eriksberg 1:34 – bygglov för fritidshus

Stornäs 1:6 – strandskyddsdispens båthus

Stornäs 1:6 – bygglov för båthus

(3)

§ 148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

Dnr

11/MOB0232

11/MOB0232

11/MOB0203

11/MOB0192

11/MOB0192

11/MOB0217

11/MOB0241

11/MOB0241

09/MOB 0524

11/MOB0261

07/MOB0024

11/MOB0228

09/MOB0588

11/MOB0263

11/MOB0086

11/MOB0262

Ärende

Vilhelminaskogen 1:1 – strandskyddsdispens för vindskydd

Vilhelminaskogen 1:1 – bygglov för vindskydd

Kittelfjäll 1:192 – bygglov för förråd

Höken 11 – bygglov för garage

Höken 11 – bygglov för altan

Västanbäck 1:20 – strandskyddsdispens stuga

Borkan 1:61 – strandskyddsdispens fritidshus

Borkan 1:61 – förhandsbesked bygglov för fritidshus

Detaljplan Stornäs 1:34

Klimpfjäll 3:1 – strandskyddsdispens båtbrygga

Klimpfjäll 1:67 – ändrad användning liftstuga

Renhållning efter vägarna 1067, 1088 och E45

Strömnäs 1:90 – föreläggande brister i dricksvattenanläggning

Vilhelminaskogen 1:1 – anmälan

skogsavverkning inom vattenskyddsområde

Kittelfjäll 1:83 – ansökan avloppsanordning

Miljömålsberedningens betänkande

(4)

164

165

166

167

168

169

170

171

11/MOB0264

07/MOB0738

11/MOB0083

09MOB0587

08/MOB0648

11/MOB0286

Tillsyns- verksamhetsplan 2011-2013

Strömnäs 1:90 - tillfälligt boende skolbyggnad

Umlax tänkta nyetablering av fiskodlingi Vojmsjön

Delårsrapport

Miljömålen/Agenda 21

Marsliden 1:45 – strandskyddsdispens för båthus

Redovisning delegationsbeslut

Meddelanden

(5)

Mbn § 130

Upprop och val av justerare

Mbn 2011-08-24

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

1. Upprop

2. Val av justerare : Rolf von Wallden (M)

Val av ersättare: Ann-Kristin Norman (S)

3. Dag och tid för justering: Torsdag 1 sept klockan 08.00 i lokal Ransaren

--

(6)

Mbn § 131

Fastställande av föredragningslista.

Ärenden enligt utsänd föredragningslista

Mbn 2011-08-24

Följande ärenden har inkommit efter utskick av föredragningslistan

Marsliden 1:45 – strandskyddsdispens för båthus

Mbn 2011-08-24

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

att godkänna föredragningslistan och behandla ovanstående ärende vid dagens sammanträde

--

(7)

Mbn § 132

Information från arbetsutskottet

Arbetsutskottet har inte haft något sammanträde sedan senaste nämndssammanträde 2011-06-08

Mbn 2011-08-24

Ordförande Lillemor Jonsson redogör för tidplanen inför nästa

arbetsutskott och föreslår att det flyttas från den 13 september till den 22 september.

Mbn 2011-08-24

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

nästa sammanträde med arbetsutskottet flyttas till den 22 september klockan 09.00

--

(8)

Mbn § 133

Information från miljö- och byggförvaltningen

Miljöinspektörerna Torgny Forsgren och Alexandra Larsson informerar om en planerad start av bilskrot i Vilhelmina samt att Fiskeriverket övergått i ny myndighet, Havs- och Vattenmyndigheten.

Vidare informerades om smittskydd samt olika riks- regionala- och lokala projekt.

Mbn 2011-08-24

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen

(9)

Mbn § 134 Dnr 11/MOB0174 237

Skog 1:37 – Strandskyddsdispens fritidshus samt förhandsbesked fritidshus/avstyckning av tomt

XXX

ansöker om strandskyddsdispens samt förhandsbesked för fritidshus, 10 m2, ändrad användning, avstyckning av tomt.

Ärendet behandlas i två separata beslut, ett för strandskydd och ett för förhandsbesked fritidshus/avstyckning av tomt.

Planområde: ej planlagt område, inom strandskydd

Kulturmiljövärden: Inga kända fornlämningar i området

Ärendet har skickats till stadsarkitekt för yttrande som föreslår att dispens från strandskyddet kan beviljas.

Bygglovshandläggare Ulla-Karin Dahlberg föredrar ärendet.

Mbn 2011-08-24

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

1. Strandskyddsdispens beviljas för ändrad användning samt att medgivande om undantag enligt 3 kap. 2 § FBL till avstyckning av tomt med stöd

av 7 kap. 18 b § miljöbalken. Området är redan ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. En ändrad användning bedöms inte innebära någon utökning av tomtplatsen och den avhållande effekten bedöms inte heller öka. Etableringen kan inte förväntas påverka förhållandena för flora och fauna inom området, ej heller för det rörliga friluftslivet. Som tomtplats i strandskyddets mening får nyttjas den mark som markerats, tomtplatsavgränsning, i stadsarkitektens yttrande, bifogas beslutet.

2. Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses inte

påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft .

- - -forts- - -

(10)

Mbn § 134 -forts Dnr 11/MOB0174 237

Skog 1:37 – Strandskyddsdispens fritidshus samt förhandsbesked fritidshus/avstyckning av tomt

Detta beslut enl. miljöbalken (MB) kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att Länsstyrelsen mottagit

beslutet, om det inte överprövas under tiden. Länsstyrelsen kan komma att pröva (överpröva) beslutet och Ni bör därför avvakta utgången av tiden för ev. överprövning innan åtgärden påbörjas.

Handläggningsavgift för Strandskyddsdispens: 500 kr (Faktureras separat konto 61-3111-111)

(11)

Mbn § 135 Dnr 11/MOB0173 235 Skog 1:37 – Förhandsbesked fritidshus/avstyckning av tomt

XXX

ansöker om strandskyddsdispens och förhandsbesked för fritidshus, 10 m2, ändrad användning, avstyckning av tomt.

Ärendet behandlas i två separata beslut, ett för strandskydd och ett för bygglov.

Planförhållande: ej planlagt område

Kulturmiljövärden: inga kända fornlämningar i området

Vatten och avlopp: ingen installation.

Ärendet har skickats till grannar för yttrande, ingen erinran har inkommit.

Bygglovshandläggare Ulla-Karin Dahlberg föredrar ärendet.

Mbn 2011-08-24

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

1. Som förhandsbesked meddelas att bygglov för den föreslagna åtgärden/ändrad användning kan beviljas.

2. Förhandsbesked ger ingen rätt att påbörja byggnationer/ändrad användning för detta krävs bygglov.

3. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet vunnit laga kraft.

Info till sökanden: För anläggande av enskild avloppsanläggning krävs tillstånd från miljökontoret. För mer information kontakta miljöinspektör på tel. 0940- 140 71 eller 140 72.

Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

Handläggningsavgift för förhandsbesked: 500 kr (Faktureras separat konto 61-3111-111)

(12)

Mbn § 136 Dnr 11/MOB0244 235 Pigan 5 – bygglov för altan

XXX

ansöker om bygglov för uppförande av altan.

Planförhållande: inom detaljplan, byggnationen strider mot gällande detaljplan så till vida att en del av altanen placeras på prickmark, dvs mark som inte får bebyggas.

Ärendet har skickats till grannar för yttrande. Synpunkt har inkommit angående att del av altanen placeras på prickmark

Mbn 2011-08-24

Nämnden bedömer avvikelsen från detaljplanen som mindre, och att den följer syftet med planen.

Bygg- och miljöchef Jan-Ola Borg föredrar ärendet.

Mbn 2011-08-24

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

1. Bygglov beviljas enl PBL 9 kap § 31 för nybyggnad av altan 2. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende

3. Startbesked ges med stöd av 10 kap. 23 § PBL. Byggnadsarbetena får påbörjas

4. När byggnationena färdigställts ska byggherren snarast till miljö- och byggnadsnämnden lämna intyg som visar att kontrollplanen följts och att byggnationen överensstämmer med beviljat bygglov

Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

Bygglovsavgift: 1712 kr

(Faktureras separat konto 61-3111-111)

(13)

Mbn § 137 Dnr 11/MOB0250 237

Svannäs 2:58 – strandskyddsdispens för kompletteringsbyggnad.

XXX

ansöker om strandskyddsdispens för friggebod, 15m2.

Tomten är bebyggd med ett fritidshus och förråd.

Planförhållande: ej planlagt område

Ärendet har skickats till stadsarkitekt för yttrande som föreslår att dispens mot strandskydd kan beviljas.

Bygg- och miljöchef Jan-Ola Borg föredrar ärendet.

Mbn 2011-08-24

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

1. Strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18b § beviljas för uppförande av friggebod på fastigheten Svannäs 2:58 .Området är redan ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Etableringen kan inte förväntas påverka förhållandena för flora och fauna inom området, ej heller för det rörliga friluftslivet. Som tomtplats i strandskyddets mening får nyttjas den mark som sammanfaller med fastighetsgränsen.

2. Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses inte påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft .

Detta beslut enl. miljöbalken (MB) kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att Länsstyrelsen mottagit beslutet, om det inte överprövas under tiden. Länsstyrelsen kan komma att pröva (överpröva) beslutet och Ni bör därför avvakta utgången av tiden för ev. överprövning innan åtgärden påbörjas.

Handläggningsavgift för Strandskyddsdispens: 2568 kr (Faktureras separat konto 61-3111-111)

(14)

Mbn § 138 Dnr 11/MOB0258 237 Stornäs 1:35 - Strandskyddsdispens för båthus

XXX

ansöker om strandskyddsdispens och bygglov för uppförande av båthus, 18 m2. Båhuset placeras i anslutning till befintliga båthus.

Ärendet behandlas i två separata beslut, ett för strandskydd och ett för bygglov.

Planförhållande: ej planlagt område, inom strandskydd

Kulturmiljövärden: inga kända fornlämningar i området

Ärendet har lämnats till stadsarkitekt för yttrande som föreslår att dispens från strandskyddet kan beviljas.

Bygglovshandläggare Ulla-Karin Dahlberg föredrar ärendet.

Mbn 2011-08-24

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

1. Strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 b § beviljas för nybyggnad av båthus på fastigheten Stornäs 1:35 .Området är redan ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Etableringen kan inte förväntas påverka förhållandena för flora och fauna inom området, ej heller för det rörliga friluftslivet. Som tomtplats i strandskyddets mening får nyttjas den mark som båthuset upptar på marken.

2. Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses inte

påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft .

Detta beslut enl. miljöbalken (MB) kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att Länsstyrelsen mottagit beslutet, om det inte överprövas under tiden. Länsstyrelsen kan komma att pröva (överpröva) beslutet och Ni bör därför avvakta utgången av tiden för ev. överprövning innan åtgärden påbörjas.

Handläggningsavgift för Strandskyddsdispens: 500 kr (Faktureras separat konto 61-3111-111)

(15)

Mbn § 139 Dnr 11/MOB0223 235 Stornäs 1:35 – bygglov för båthus

XXX

ansöker om strandskyddsdispens och bygglov för uppförande av båthus, 18 m2.

Ärendet behandlas i två separata beslut, ett för strandskydd och ett för bygglov.

Planförhållande: ej planlagt område

Kulturmiljövärden: inga kända fornlämningar i området

Ärendet har lämnats till berörda grannar samt fastighetsägaren för yttrande, ingen erinran. Båthuset avses placeras intill redan befintliga båthus.

Bygglovshandläggare Ulla-Karin Dahlberg föredrar ärendet.

Mbn 2011-08-24

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

1. Bygglov beviljas enl. PBL 9 kap 31a § för nybyggnad av båthus.

2. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

3. Startbesked ges med stöd av 10 kap. 23 § PBL, byggnadsarbetena får påbörjas.

4. Kontrollplan daterad 2011-08-08 ska följas.

5. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet och startbeskedet i fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL)

6. För denna åtgärd krävs ej slutbesked enligt 10 kap. 4 PBL, innan byggnaden får tas i bruk.

7. Som underlag för slutbevis ska byggherren när byggnaden färdigställts,

snarast inlämna intyg/kontrollplanen till miljö- och byggnadsnämnden, som visar att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärderna överstämmer med beviljat bygglov.

Information: åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

Bygglovsavgift: 2220 kr

(Faktureras separat konto 61-3111-111)

(16)

Mbn § 140 Dnr11/MOB0227 233 Vilhelmina 1:26 – bygglov för kundvagnsskydd

Granen Livs i Vilhelmina AB

ansöker om bygglov för uppförande av skydd för kundvagnar, 12,5 m2.

Planförhållande: inom detaljplan

Ärendet har skickats till kommunens tekniska avdelning för yttrande, ingen erinran

Mbn 2011-08-24

Byggnadsinspektör Jan Ola Borg föredrar ärendet

Mbn 2011-08-24

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

1. Bygglov beviljas enl. PBL 9 kap 30 § för nybyggnad av kundvagnsskydd.

2. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

3. Startbesked ges med stöd av 10 kap. 23 § PBL, byggnadsarbetena får påbörjas.

4. Upprättad kontrollplan daterad 2011-08-29 fastställs 2011-08-29 5. Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked meddelats enl 10 kap 4

§ PBL. Intyg från byggherren ska inlämnas om att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärderna överstämmer med beviljat bygglov.

Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

Bygglovsavgift: 1560 kr

(Faktureras separat konto 61-3111-111)

(17)

Mbn § 141 Dnr 11/MOB0256 237 Nordansjö 1:26 – strandskyddsdispens för fritidshus och bastu

XXX

ansöker om strandskyddsdispens och bygglov för fritidshus och bastu.

Ärendet behandlas i två separata beslut, ett för strandskydd och ett för bygglov

Kulturmiljövärden: inga kända fornlämningar i området

Ärendet har skickats till stadsarkitekt för yttrande som föreslår att dispens från strandskyddet kan beviljas med stöd av 7 kapitlet 18b § miljöbalken.

Ingen erinran från grannar

Bygg- och miljöchef Jan-Ola Borg föredrar ärendet.

Mbn 2011-08-24

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

1. Strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 b § beviljas för nybyggnad av fritidshus och bastu på fastigheten Nordansjö 1:26 .Området är redan ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Etableringen kan inte förväntas påverka förhållandena för flora och fauna inom området, ej heller för det rörliga friluftslivet

Tomtplatsavgränsningen är placerad 20 meter från fastighetsgränsen längst sjön, se bifogat yttrande från stadsarkitekt, för att det även vid högvatten ska finnas en säkerställd fri passage (miljöbalken 7 kapitlet 18 f §) för

allmänheten och för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet mellan tomtplatsavgränsningen och strandlinjen

2. Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses inte påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft .

Detta beslut enl. miljöbalken (MB) kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att Länsstyrelsen mottagit beslutet, om det inte överprövas under tiden. Länsstyrelsen kan komma att pröva (överpröva) beslutet och Ni bör därför avvakta utgången av tiden för ev. överprövning innan åtgärden påbörjas.

Handläggningsavgift för Strandskyddsdispens: 2 568 kr (Faktureras separat konto 61-3111-111)

(18)

Mbn § 142 Dnr 11/MOB0256 234 Nordansjö 1:26 – bygglov för fritidshus och bastu

XXX

ansöker om strandskyddsdispens och bygglov för fritidshus och bastu.

Ärendet behandlas i två separata beslut, ett för strandskydd och ett för bygglov

Planförhållande: ej planlagt område

Kulturmiljövärden: inga kända fornlämningar i området

Ärendet har skickats till berörda grannar för yttrande, ingen erinran Bygg- och miljöchef Jan-Ola Borg föredrar ärendet.

Mbn 2011-08-24

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

1. Bygglov beviljas enl. PBL 9 kap 30 § för nybyggnad av fritidshus och bastu

2. Som villkor för beslutet gäller placering av byggnader enligt strandskyddsdispensen 3. För att utföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godkänns xxx

enligt byggherrens förslag.Trots de krav som en kontrollansvarig ska uppfylla enligt 10 kap. 9 § får, enligt övergångsbestämmelse 17, den som före den 2 maj 2011 har utsetts till kvalitetsansvarig enligt 9 kap. 14 § i den upphävda plan- och bygglagen utses till

kontrollansvarig om det görs före utgången av 2012, om det finns särskilda skäl för det. I detta fall bedömer miljö- och byggnadsnämnden att den föreslagna personen har

förutsättningar att göra den kontroll som krävs enligt de nya reglerna. Någon certifierad kontrollansvarig finns inte heller inom rimligt avstånd.

4. Samråd har hållits 2011-08-29

5. Startbesked ges med stöd av 10 kap. 23 § PBL. Byggnadsarbetena får påbörjas.

6. Upprättad kontrollplan daterad 2011-08-29 fastställs 2011-08-29

7. Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked meddelats enl. 10 kap 4 § PBL. som underlag för slutbesked intygar byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärderna överstämmer med beviljat bygglov.

Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

Bygglovsavgift: 6711 kr

(Faktureras separat konto 61-3111-111)

Info till sökanden: För anläggande av enskild avloppsanläggning krävs tillstånd från

miljökontoret. För mer information kontakta miljöinspektör på tel. 0940- 140 71 eller 140 72.

(19)

Mbn § 143 Dnr11/MOB0218 234

Stornäs 1:15 – förhandsbesked bygglov för fritidshus/avstyckning tomt

XXX

ansöker om förhandsbesked angående bygglov för fritidshus/avstyckning tomt

Planförhållande: ej planlagt område

Ärendet har skickats till markägaren och berörda grannar för yttrande, ingen erinran

Bygg- och miljöchef Jan-Ola Borg föredrar ärendet.

Mbn 2011-08-24

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

1. Förhandsbesked beviljas för fritidshus på fastigheten Stornäs 1:15 med tillhörande/följande villkor.

2. Förhandsbeskedet upphör att gälla två år från den dag beslutet vann laga kraft.

3. Förhandsbesked ger ingen rätt att påbörja byggnationer, för detta krävs bygglov 4. Placering av byggnader enligt bilaga 1, på grund av markförhållanden/

kallkällsdrag

5. Lokaliseringen förutsätter att ingen ny utfart anläggs mot allmän väg.

6. Vid installation av avlopp kan sluten tank krävas, detta med hänsyn till risk för förorening av vattentäkter för de fastigheterna som finns nedanför allmän väg.

Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

Handläggningsavgift för förhandsbesked: TOTALT: 2220 kr (Faktureras separat konto 61-3111-111)

(20)

Mbn § 144 Dnr11/MOB0204 237 Eriksberg 1:34 – Strandskydd för fritidshus

XXX

ansöker om strandskyddsdispens och bygglov för fritidshus, en friggebod 15 m2.

Ärendet behandlas i två separata beslut, ett för strandskydd och ett för bygglov.

Planförhållande: ej planlagt område

Kulturmiljövärden: inga kända fornlämningar i området men

renflyttningsled för Vilhelmina Norra sameby sträcker sig över stora delar av tomten

Ärendet har skickats till samebyn som inte har någon erinran samt till stadsarkitekt för yttrande som föreslår att dispens inte beviljas då särskilda själ enligt miljöbalken kapitel7 paragraf 18c saknas

Bygglovshandläggare Ulla-Karin Dahlberg föredrar ärendet.

Mbn 2011-08-24

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

att inte bevilja strandskyddsdispens med motivering att särskilda skäl, enligt miljöbalken kapitel 7 paragraf 18 c, saknas

Detta beslut enl. miljöbalken (MB) kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

Handläggningsavgift för strandskyddsdispens: 500 kr (Faktureras separat konto 61-3111-111)

(21)

Mbn § 145 Dnr11/MOB0205 234 Eriksberg 1:34 – bygglov för fritidshus

XXX

ansöker om strandskyddsdispens och bygglov för fritidshus, en friggebod 15 m2.

Ärendet behandlas i två separata beslut, ett för strandskydd och ett för bygglov.

Planförhållande: ej planlagt område

Kulturmiljövärden: inga kända fornlämningar i området men

renflyttningsled för Vilhelmina Norra sameby sträcker sig över tomten

Ärendet har skickats till Vilhelmina Norra sameby för yttrande, ingen erinran.

Bygglovshandläggare Ulla-Karin Dahlberg föredrar ärendet.

Mbn 2011-08-24

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

avslå ansökan om bygglov för fritidshus pga att lokaliseringen bedöms olämplig. Särskilda skäl saknas för att bevilja dispens från strandskyddet och dom grundläggande reglerna om lämplighet bedöms därmed inte uppfyllda.

Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

Bygglovsavgift: 500 kr

(Faktureras separat konto 61-3111-111)

(22)

Mbn § 146 Dnr 11/MOB0260 237 Stornäs 1:6 – strandskyddsdispens för båthus

XXX

ansöker om strandskyddsdispens och bygglov för uppförande av båthus.

Ärendet behandlas i två separata beslut, ett för strandskydd och ett för bygglov.

Planförhållanden: ej planlagt område

Kulturmiljövärden: inga kända fornlämningar i området

Ärendet har skickats till stadsarkitekt som föreslår att dispens kan beviljas med stöd av miljöbalken 7 kap 18b §.

Bygg- och miljöchef Jan-Ola Borg föredrar ärendet.

Mbn 2011-08-24

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

1. Strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18b § beviljas för nybyggnad av båthus på fastigheten Stornäs 1:6. Området är redan ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Etableringen kan inte förväntas påverka förhållandena för flora och fauna inom området, ej heller för det rörliga friluftslivet. Som tomtplats i strandskyddets mening får nyttjas den mark som båthuset upptar på marken.

2. Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses inte påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft .

Detta beslut enl. miljöbalken (MB) kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att Länsstyrelsen mottagit beslutet, om det inte överprövas under tiden. Länsstyrelsen kan komma att pröva (överpröva) beslutet och Ni bör därför avvakta utgången av tiden för ev. överprövning innan åtgärden påbörjas.

Handläggningsavgift för Strandskyddsdispens: 2568 kr (Faktureras separat konto 61-3111-111)

(23)

Mbn § 147 Dnr 11/MOB0254 235 Stornäs 1:6 – bygglov för båthus

XXX

ansöker om strandskyddsdispens och bygglov för uppförande av båthus.

Ärendet behandlas i två separata beslut, ett för strandskydd och ett för bygglov.

Planförhållanden: ej planlagt område

Kulturmiljövärden: inga kända fornlämningar i området

Tillstånd från fastighetsägaren finns.

Mbn 2011-08-24

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

1. Bygglov beviljas enligt PBL 9 kap. 30 § för nybyggnad av båthus 2. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende

3. Startbesked ges med stöd av 10 kap. 23 § PBL. Byggnadsarbetena får påbörjas

4. Upprättad kontrollplan daterad 110829 fastställs

5. Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked meddelats enl 10 kap 4 § PBL.

Intyg från byggherren att kontrollplanen följts och att byggnadsåtgärderna överstämmer med beviljat bygglov inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden

Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

Bygglovsavgift: 1849 kr

(Faktureras separat konto 61-3111-111)

(24)

Mbn § 148 Dnr 11/MOB0232 237 Vilhelminaskogen 1:1 – Strandskyddsdispens för vindskydd Vilhelmina kommun, Näringsenheten

ansöker om strandskyddsdispens och bygglov för uppförande av vindskydd, 15 m2, vid Aspsjön

Ärendet behandlas i två separata beslut, ett för strandskydd och ett för bygglov.

Planförhållanden: ej planlagt område

Kulturmiljövärden: inga kända fornlämningar i området

Ärendet har skickats till stadsarkitekt för yttrande som föreslår att dispens från strandskyddet kan beviljas med stöd av 7 kapitlet 18b§ miljöbalken.

Bygglovshandläggare Ulla-Karin Dahlberg föredrar ärendet.

Mbn 2011-08-24

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

1. Strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18b § beviljas för nybyggnad av vindskydd på fastigheten Vilhelminaskogen 1:1. Området är redan

ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Etableringen kan inte förväntas påverka förhållandena för flora och fauna inom området ej heller för det rörliga friluftslivet. Vindskyddet bedöms öka tillgängligheten för det rörliga friluftslivet i området. Som tomtplats i strandskyddets mening får nyttjas den mark som vindskyddet upptar på marken.

2. Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses inte påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft .

Detta beslut enl. miljöbalken (MB) kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att Länsstyrelsen mottagit beslutet, om det inte överprövas under tiden. Länsstyrelsen kan komma att pröva (överpröva) beslutet och Ni bör därför avvakta utgången av tiden för ev. överprövning innan åtgärden påbörjas.

Handläggningsavgift för Strandskyddsdispens: 500 kr (Faktureras separat konto 61-3111-111)

(25)

Mbn § 149 Dnr 11/MOB0233 235 Vilhelminaskogen 1:1 – bygglov för vindskydd

Vilhelmina kommun, Näringsenheten

ansöker om strandskyddsdispens och bygglov för uppförande av vindskydd vid Aspsjön.

Ärendet behandlas i två separata beslut, ett för strandskydd och ett för bygglov.

Planförhållanden: ej planlagt område

Kulturmiljövärden: inga kända fornlämningar i området

Ärendet har skickats till fastighetsägaren, Sveaskog, för yttrande

Bygglovshandläggare Ulla-Karin Dahlberg föredrar ärendet.

Mbn 2011-08-24

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

1. Bygglov beviljas enl. PBL 9 kap 31 § för nybyggnad av vindskydd 2. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

3. Startbesked ges med stöd av 10 kap. 23 § PBL, byggnadsarbetena får påbörjas.

4. Upprättad kontrollplan dat. 2011-08-09 godkänns och ska följas.

5. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet och startbeskedet i fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL)

6. För denna åtgärd krävs ej slutbesked enligt 10 kap. 4 PBL, innan byggnaden får tas i bruk.

7. Som underlag för slutbevis ska byggherren när byggnaden färdigställts, snarast inlämna intyg/kontrollplanen till miljö- och byggnadsnämnden, som visar att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärderna överstämmer med beviljat bygglov.

Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

Bygglovsavgift: 1740 kr

(Faktureras separat konto 61-3111-111)

(26)

Mbn § 150 Dnr 11/MOB0203 235 Kittelfjäll 1:192 – Bygglov för förråd

XXX

ansöker om bygglov för förråd

Planförhållande: inom detaljplan

Ärendet har skickats till berörda fastighetsägare, och områdets stugförening för yttrande.

Mbn 2011-08-24

Bygglovshandläggare Ulla Karin Dahlberg föredrar ärendet.

Stugföreningens yttrande har ännu ej inkommit.

Mbn 2011-08-24

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

återremittera ärendet i avvaktan på yttrande från områdets stugförening och åter behandla ärendet vid nämndens arbetsutskott den 22 sept. 2010.

(27)

Mbn § 151 Dnr 11/MOB0192 235 Höken 11 – bygglov för garage och carport

XXX

ansöker om bygglov för garage och carport.

Planförhållande: inom planlagt område.

Planerad byggnation strider mot gällande detaljplan avseende byggytan och att carporten delvis placeras på prickmark.

Ärendet har skickats till grannar för yttrande. Erinran har inkommit från ägarna till fastigheten Höken 1 bland annat angående garaget/carportens placering i förhållande till tomtgräns.

Bygg- och miljöchef Jan-Ola Borg föredrar ärendet.

Mbn 2011-08-24

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

att inte bevilja bygglov för uppförande av garage och carport med motiveringen att byggnationen strider mot gällande detaljplan avseende byggytan och placering på prickmark…

Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

Bygglovsavgift: 500 kr

(Faktureras separat konto 61-3111-111)

(28)

Mbn § 152 Dnr 11/MOB0299 235 Höken 11 – bygglov för altan

XXX

ansöker om bygglov för altan.

Planförhållande: inom planlagt område

Ärendet har skickats till grannar för yttrande, ingen erinran

Mbn 2011-08-24

Byggnadsinspektör Jan Ola Borg föredrar ärendet.

Mbn 2011-08-24

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

1. Bygglov beviljas enligt PBL 9 kap. 30 § för nybyggnad av altan 2. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende

3. Startbesked ges med stöd av 10 kap. 23 § PBL. Byggnadsarbetena får påbörjas

4. Upprättad kontrollplan daterad 110829 fastställs

5. Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked meddelats enl 10 kap 4 § PBL.

Intyg från byggherren att kontrollplanen följts och att byggnadsåtgärderna överstämmer med beviljat bygglov inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden

Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

Bygglovsavgift: 1740 kr

(Faktureras separat konto 61-3111-111)

(29)

Mbn § 153 Dnr11/MOB0217 237 Västanbäck 1:20 – Strandskyddsdispens

XXX

har ansökt om strandskyddsdispens för uppförande av enbostadshus.

Planförhållande: ej planlagt område

Kulturmiljövärden: inga kända fornlämningar i området

Ärendet har lämnats till stadsarkitekt som föreslår att dispens från strandskyddet inte beviljas eftersom särskilda själ saknas enligt miljöbalken kapitel 7, paragraf 18 c.

Mbn 2011-08-24

Byggnadsinspektör Jan Ola Borg föredrar ärendet

Mbn 2011-08-24

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

att inte bevilja dispens dispens från strandskyddet eftersom särskilda själ saknas enligt miljöbalken kapitel 7, paragraf 18 c.

Detta beslut enl. miljöbalken (MB) kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

Handläggningsavgift för strandskydd: 500 kr (Faktureras separat konto 61-3111-111)

(30)

Mbn § 154 Dnr 11/MOB0241 237 Borkan 1:61 – Strandskyddsdispens för fritidshus

XXX

ansöker om strandskyddsdispens och förhandsbesked avseende bygglov för fritidshus. Fastigheten är bebyggd.

Ärendet behandlas i två separata beslut, ett för strandskydd och ett för förhandsbesked bygglov.

Planförhållanden: ej planlagt område

Kulturmiljövärden: inga kända fornlämningar i området

Ärendet har skickats till stadsarkitekt för yttrande som föreslår att dispens från strandskyddet kan beviljas med stöd av 7 kapitlet 18b § miljöbalken.

Bygglovshandläggare Ulla-Karin Dahlberg föredrar ärendet.

Mbn 2011-08-24

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

1. Strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18b § beviljas för fritidshus på fastigheten Borkan 1:61. Området är redan ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Etableringen kan inte förväntas påverka förhållandena för flora och fauna inom området, ej heller för det rörliga friluftslivet. Som tomtplats i strandskyddets mening medges dispens för hela fastigheten Borkan 1:61, stadsarkitektens yttrande bifogas beslutet.

2. Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses inte påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft .

Detta beslut enl. miljöbalken (MB) kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att Länsstyrelsen mottagit beslutet, om det inte överprövas under tiden. Länsstyrelsen kan komma att pröva (överpröva) beslutet och Ni bör därför avvakta utgången av tiden för ev. överprövning innan åtgärden påbörjas.

Handläggningsavgift för strandskyddsdispens: 500 kr (Faktureras separat konto 61-3111-111)

(31)

Mbn § 155 Dnr 11/MOB0241 234 Borkan 1:61 – förhandsbesked bygglov för fritidshus

XXX

ansöker om strandskyddsdispens och förhandsbesked avseende bygglov för fritidshus.

Ärendet behandlas i två separata beslut, ett för strandskydd och ett för förhandsbeskedet avseende bygglov.

Planförhållanden: ej planlagt område

Kulturmiljövärden: inga fornlämningar i området

Ärendet har skickats till berörda grannar och miljökontoret för yttrande.

Erinran har inkommit från ägarna till fastigheten Borkan 1:79 och Borkan 1:103 vad gäller höjden på byggnaden samt husets placering på tomten.

Mbn 2011-08-24

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

1. Som förhandsbesked meddelas att bygglov för fritidshus kan beviljas med tillhörande/följande villkor. Fritidshuset placeras med takåsen mot sjön samt att byggnadens totalhöjd (nockhöjd) inte överstiger 5,80 m.

2. Förhandsbesked ger ingen rätt att påbörja byggnationer, för detta krävs bygglov.

3. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet vunnit laga kraft.

Info till sökanden: För anläggande av enskild avloppsanläggning krävs tillstånd från

miljökontoret. För mer information kontakta miljöinspektör på tel. 0940- 140 71 eller 140 72.

Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

Handläggningsavgift för förhandsbesked: TOTALT: 500 kr (Faktureras separat konto 61-3111-111)

(32)

Mbn § 14 Au § 13 Au § 34

Mbn § 220 Dnr 09/MOB 0524 214

Detaljplan – Stornäs 1:34

Ägarna till Stornäs 1:34 gm xxx ansöker om upprättande av detaljplan för del av Stornäs 1:34.

Planförhållanden: planutredning finns över delar av området, 2 av de planerade tomterna ligger inom område som omfattas av strandskydd.

Bakgrund: Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare i år beslutat att ytterligare exploatering av av området kräver planläggning med detaljplan.

Länsstyrelsen har 091130 yttrat sig över behovsbedömning MKB.

Förslag till beslut:

1. nämnden är beredd att medverka till upprättande av detaljplan.

2. alla kostnader för detaljplanen bekostas av sökanden 3. detaljplanen genomförs med normalt planförfarande

4. beslutet upphör att gälla efter två år från beslutet vann laga kraft 5. att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättats då planförslaget ej bedöms medföra betydande miljöpåverkan.

--

Mbn 2009-12-15

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

1. nämnden är beredd att medverka till upprättande av detaljplan.

2. alla kostnader för detaljplanen bekostas av sökanden 3. detaljplanen genomförs med normalt planförfarande

4. beslutet upphör att gälla efter två år från beslutet vann laga kraft 5. en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättats då planförslaget ej bedöms medföra betydande miljöpåverkan

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

Handläggningsavgift – förhandsbesked : 500 kr (Faktureras separat konto 61-3111-111)

-forts-

(33)

Mbn § 156 -forts Mbn § 14 -forts- Au § 13

Au § 34 -forts-

Mbn § 220 Dnr 09/MOB 0524 214

Detaljplan – Stornäs 1:34 Au 2010-09-21

Samrådshandlingar har upprättats.

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna samrådshandlingarna och genomföra samråd --

Au 2011-02-08

Samråd har genomförts under tiden 6 oktober – 27 oktober 2010.

Samrådsredogörelse har upprättats och handlingarna har reviderats.

Arbetsutskottet beslutar

att revidera samrådsredogörelsen betr. vatten- och avlopp i området.

För obebyggda tomter ska gemensamt vatten ordnas.

Nya avlopp, med undantag av de fastigheter som ligger närmast Kultsjön, ska utföras med sluten tank.

--

Mbn 2011-03-15

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

Nya avlopp, med undantag av de fastigheter som ligger närmast Kultsjön, ska utföras med sluten tank eller annan anordning som inte innebär

infiltration.

att genomföra utställning av planförslaget.

--

Runar Fjällström deltar inte ärendets handläggning eller beslut pga jäv.

-- - - -forts- - -

(34)

Mbn § 14 -forts- Au § 13

Au § 34 -forts-

Mbn § 220 Dnr 09/MOB 0524 214

Detaljplan – Stornäs 1:34 Mbn 2011-08-24

Utställning har genomförts tiden 110407-110505. Utlåtande efter utställning har sammanställts.

Byggnadsinspektör Jan Ola Borg föredrar ärendet kompletterad av bygglovshandläggare Ulla Karin Dahlberg.

Mbn 2011-08-24

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

godkänna utlåtandet och planhandlingarna

överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.

--

(35)

Mbn § 157 Dnr 11/MOB0261 237 Klimpfjäll 3:1 – strandskyddsdispens för båtbrygga

Klimpfjälls Stugägarförening, gm xxx ansöker om strandskyddsdispens för båtbrygga.

Syftet med bryggan är skapa platser för förankring av 6- 8 båtar, tillgänglig för allmänheten, vilket bedöms bidra till att öka intresset för det rörliga friluftslivet.

Platsen ligger i anslutning till Klimpfjälls högfjällshotell.

Planförhållanden: inom detaljplan Klimpfjälls by, södra delen.

Mbn 2011-08-24

Bygglovshandläggare Ulla Karin Dahlberg föredrar ärendet

Mbn 2011-08-24

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

1. Strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18b § beviljas för båtbrygga på fastigheten Klimpfjäll 3:1. Området är redan ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Etableringen kan inte förväntas påverka förhållandena för flora och fauna inom området, ej heller för det rörliga friluftslivet. Bryggan bedöms öka tillgängligheten till Kultsjön för det rörliga friluftslivet. Som tomtplats i strandskyddets mening får nyttjas den mark som båtbryggan upptar på marken.

2. Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses inte påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft .

Detta beslut enl. miljöbalken (MB) kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar

Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att Länsstyrelsen mottagit beslutet, om det inte överprövas under tiden. Länsstyrelsen kan komma att pröva (överpröva) beslutet och Ni bör därför avvakta utgången av tiden för ev. överprövning innan åtgärden påbörjas.

Information: ågärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

Handläggningsavgift för Strandskyddsdispens: 2568 kr (Faktureras separat konto 61-3111-111)

(36)

Mbn § 158 Dnr 07/MOB0024 214 Klimpfjäll 1:67 – ändrad användning av liftstuga

En anonym anmälan inkom till miljö- och byggnadsnämnden 2006. Av skrivelsen framgick att ägarna till Klimpfjäll 1:67, Klimpfjällsliftarna, hade sålt eller arranderat ut värmestugan vid Klimpfjälls sydlift.

Anmälaren befarade att området, som är avsett för alpin verksamhet, skulle förvandlas till ett stugområde.

Byggnadskontoret kontaktade dåvarande fastighetsägare och en ansökan om ändrad verksamhet från värmestuga till fritidsboende inkom.

Mbn beslutade 12 december 2006 att värmestugan inte får användas som fritidshus enligt gällande detaljplan och att nämnden inte var beredd att ändra detaljplanen för området. Nämnden ansåg att området ska användas för skidbackar/liftområde.

I jan 2007 ansöker de nya ägarna av värmestugan om ändring av

detaljplanen. De hade köpt värmestugan men arrenderar mark, en meter bakom huset, fyra meter på var sida samt 20 meter framför huset.

Mbn beslutade 13 mars 2007 att avslå ansökan med samma motivering som tidigare.

Vid miljö- och byggnadsnämndens besiktningsresa i juni 2011 görs bedömningen att huset fortfarande används som fritidshus.

Mbn 2011-08-24

Bygglovshandläggare Ulla Karin Dahlberg föredrar ärendet

Fastigheten finns inom detaljplan Klimpfjäll 1:61, 1:67 m fl (92-09-28)

Enligt detaljplanen är området (N) avsett för friluftsliv av alla slag och anläggningar som är avsedda för friluftslivet. Hit hör ex. campingplats, raststugor,

motionsanläggningar, skidbackar och sommarland

Samfälld väg/vandringsled sträcker sig från byn i väster förbi sydliften och Norgefarargården för att ansluta till gatorna öster i byn. Leden passerar ca 3-5 meter från liftstugan

- - -forts- - -

(37)

Mbn § 158 -forts- Dnr 07/MOB0024 214 Klimpfjäll 1:67 – ändrad användning av liftstuga

Mbn 2011-08-24

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

vidhålla Mbn-nämndens beslut 2007-03-13 § 10

att enligt Plan- och bygglagen (1987:10) 10 kap. 14 § förelägga XXX

att senast 2011-12-31 upphöra med användningen av liftstugan som fritidshus/boende.

om inte miljö- och byggnadsnämndens beslut följs kan nämnden besluta om föreläggande av vite

--

(38)

Mbn § 159 Dnr11/MOB0228 450 Renhållning efter vägarna 1067, 1088 och E45

Miljö- och byggnadsnämnden har de senaste åren noterat en ökad nedskräpning efter framförallt de större turistvägarna.

Nämnden vill av den anledningen veta hur Trafikverket ser på problemet och om några åtgärder planeras för att möta behovet av platser/behållare där vägskräp/sopor kan lämnas.

En skrivelse har upprättats och skickats till Trafikverket som svarat att de känner till problemet och att de jobbar på att finna en lösning.

Mbn 2011-08-24

Bygglovshandläggare Ulla Karin Dahlberg föredrar ärendet.

Mbn 2011-08-24

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

tillskriva kommunstyrelsen

i skrivelsen efterhöra var den utvärdering är som nämnden efterfrågat angående renhållningen

på nytt påtala de problem som finns, bland annat vid återvinningsstationer, vägkanter och parkeringar, öppettider och ”köpsäckar”.

för kommunstyrelsen påtala att problemen finns såväl sommar som vinter

föreslå kommunstyrelsen att lyfta frågan i olika kommunala

samarbetsprojekt eftersom det inte är något isolerat problem enbart för Vilhelmina kommun.

uppdra till bygglovshandläggare Ulla-Karin Dahlberg att upprätta skrivelsen.

(39)

Mbn 160 Mbn § 24 Au § 23

Mbn § 228 Dnr 09/MOB0588 214

Strömnäs 1:90 – föreläggande för att åtgärda brister i dricksvatten- anläggning, Strömnäs vattenverk

Bakgrund:

Nu har personalen enligt ett APT-protokoll 2010-10-27 begärt att tillsynsmyndigheten/miljö- och byggnadsnämnden agerar snarast.

Miljökontoret har tidigare, 2009-11-26, beslutat att förelägga

verksamhetsutövaren/tekniska förvaltningen att vidtaga åtgärder för att undanröja hygieniska brister i vattenverket i Strömnäs enligt följande beslut:

Fastighetsbeteckning: Strömnäs 1:90, Strömnäs by.

Objekt: vattenverk, placerat i utrymmen i källarplan i g:a skolbyggnaden.

Verksamhet: dricksvattenanläggning, utrymmen för behandling, lagring av reningskemikalier samt lagring och distribution av dricksvatten.

Anslutna konsumenter: 5 st bostadshus, permanentboende samt f.d. skolan.

Skolan används som campinganläggning med boende för bärplockare under sommaren, ca 80 personer.

Verksamhetsutövare: Vilhelmina kommun, Tekniska Enheten Lagregler: Livsmedelslagen, SFS 2006:804. SLV FS 2001:30,

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Förordningen (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien., Förordningen (EG) nr 178/2002, allmänna krav på livsmedel.

( För arbetsmiljön gäller Arbetsmiljöverkets regler om arbetslokaler m.fl. )

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av Livsmedelslagens 22 §:

att förelägga verksamhetsutövaren/tekniska Enheten att vidtaga sådana åtgärder som undanröjer nuvarande hygieniska risker för vattentäkten i Strömnäs

att vidtaga åtgärder som säkerställer att obehöriga inte kan bereda sig tillträde till vattenverket

att vidtagna åtgärder ska vara av bestående natur

Redovisning ska ske till Miljö- o byggnadsnämnden, senast 2010-01-25, av vilka åtgärder som planeras för att säkerställa en hög skyddsnivå för rubricerat vattenverk.

Verksamhetsutövaren ska även uppdatera sitt egenkontrollprogram för aktuell vattenanläggning. –forts-

(40)

Mbn § 24 -forts- Au § 23

Mbn § 228 Dnr 09/MOB0588 214

Strömnäs 1:90 – föreläggande för att åtgärda brister i dricksvatten- anläggning, Strömnäs vattenverk

Bakgrund

Vid kontroll av vattentäkten i Strömnäs, enligt kontrollrapport daterad 2009-11-25, konstateras att det finns tydliga hygieniska risker för den

dricksvattenanläggning som är belägen i den g:a skolbyggnaden i Strömnäs by.

Det finns dessutom brister i det s.k. skalskyddet för en dricksvattenanläggning.

Obehöriga personer kommer in i vattenverket, vilket ytterliggare utgör en risk.

Dessa förhållanden har accentuerats under de senaste åren.

Bedömning

Den g:a skolbyggnadens fastighetsunderhåll är undermåligt och leder till skador för de aktiviteter som finns i lokalerna. Fukt och vatten i byggnaden leder till mögel och bakterietillväxt och även ökad risk för att skadeinsekter etablerar sig.

Den g:a skolbyggnadens användning som camping/boende, ca 90 personer, under sommartid med restaurangverksamhet, gör att dricksvattenanläggningen kan ses som en kommersiell vattenanläggning och därmed gäller SLVFS 2001:30.

Placeringen av reglercentralen för fastigheten inne i vattenverket är en hygienisk och teknisk risk för dricksvattnet.

Placeringen och de aktuella förhållandena för dricksvattenanläggningen i byggnadens källarutrymmen bedöms nu vara en tydlig hygienisk risk och leder till en brist i skyddsnivån för anläggningen. Vattenanläggningen finns i två lokaler med en tydlig risk för förorening i båda utrymmena.

En livsmedelslokal, vatten är ett livsmedel, ska vara så utformad och inredd så att den skyddar mot ansamling av smuts, spridande av damm och partiklar till livsmedel, bildande av kondens och mögel, angrepp av skadedjur och insekter.

Den höga svampspornivån i källarutrymmena belastar även vattenverkspersonalen negativt.

Information

Dricksvatten är ett livsmedel och en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intressen skall ställas i alla stadier för behandling av dricksvatten enligt 1, 3 §§ Livsmedelslagen och EU`s regelverk.-forts-

(41)

Mbn 160

Mbn § 24 -forts- Au § 23 -forts-

Mbn § 228 Dnr 09/MOB0588 214

Strömnäs 1:90 – föreläggande för att åtgärda brister i dricksvatten- anläggning, Strömnäs vattenverk

En verksamhetsutövare, för hantering av dricksvatten, har även ansvar för att dricksvattenanläggningen är säker. En dricksvattenanläggning ska vara anlagd på en väl skyddad plats och med ett gott teknisk skydd för att säkerställa ett gott vatten ur mikrobiologisk samt fysikalisk och kemisk synpunkt.

En livsmedelslokal ska vara så konstruerad, utformad och inred så att den skyddas mot ansamling av smuts, spridning mot damm och partiklar.

Kontaminering av dricksvattnet ska förhindras från en smutsig och olämplig omgivning. Det gäller även transportutrymmen till en livsmedelslokal. Kravet omfattar även att vattenverkspersonal har en god hygienisk arbetsmiljö.

Miljökontorets förslag till beslut:

för verksamhetsutövaren/tekniska förvaltningen påminna om miljökontorets tidigare skrivelse och vu:s skyldighet att åtgärda brister i vattenverket

Mbn 2010-12-14

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

påminna verksamhetsutövaren/tekniska förvaltningen om miljökontorets tidigare skrivelse och verksamhetsutövarens skyldighet att åtgärda brister i vattenverket

att verksamhetsutövaren/tekniska förvaltningen senast den 10 mars 2011 till miljö- och byggnadsnämnden redovisar vidtagna och planerade åtgärder.

--- -

Mbn 2011-08-24

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

att ytterligare påminna verksamhetsutövaren/tekniska förvaltningen om nödvändigheten av åtgärder enligt tidigare skrivelse

nämnden önskar svar senast den 20 september

om åtgärder inte vidtas kan nämnden besluta om vitesföreläggande

(42)

Mbn § 161 Dnr 11/MOB0263 427

Vilhelminaskogen 1:1 – anmälan om verksamhet/skogsavverkning inom vattenskyddsområde i Dalasjö

Sveaskog AB, genom Skogsstyrelsen, begär enligt skyddsföreskrifterna § 4, i brev instämplat 2011-08-09, om tillstånd för skogsavverkning på

Vilhelminaskogen 1:1. den planerade avverkningen är belägen inom den yttre skyddszonen. Dock är den yttre skyddszonen klassad i två nivåer som benämns І och II. Den planerade avverkningen är belägen inom område med

klassificering II vilket innebär att tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden inte krävs. Dock befinner sig det planerade avverkningsområdet i en känslig miljö och därför vill den kommunala nämnden särskilt upplysa om vikten av att vidta skyddsåtgärder för att undvika skada på människors hälsa och miljö. En ovarsam skogsavverkning kan inte uteslutas ha en viss risk för negativ

föroreningspåverkan av grundvattnet och dricksvattentäckten samt för Vojmåns vatten.

Uppställning av maskiner samt utformning av cisterner (ex

dubbelmantlade) och uppställning av drivmedelsvagnar placeras så att en uppfångning av drivmedel eller olja kan ske omgående vid ev. läckage så att föroreningsrisken kan minimeras.

Absorptionsmedel för olja/drivmedel måste finnas tillgänglig på arbetsplatsen.

Den som utför avverkningen måste utföra en kontinuerlig tillsyn av utrustning.

Läckage av olja /drivmedel bör anmälas till räddningstjänsten och Miljö- och byggnadskontoret.

Markbearbetning bör ske i minsta möjliga omfattning för att minimera risken för förorening till grundvattnet.

Aktuellt område och området vid Vojmån bör även uppmärksammas för flera kulturhistoriska spår/lämningar

Oavsett klassning av skyddsområde är markanvändning reglerad i Naturvårdsverkets föreskrifter, NFS 2003:24, om skydd mot mark och

vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor, vilka gäller om mer än 250 liter hanteras inom vattenorådet.

Om avverkningen utförs enligt dessa anvisningar bör vattentäkten och Vojmåns vatten kunna skyddas mot den förorening som skulle kunna uppstå i samband

(43)

Mbn § 161 - forts Dnr 11/MOB0263 427

Vilhelminaskogen 1:1 – anmälan om verksamhet/skogsavverkning inom vattenskyddsområde i Dalasjö

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta

Notera inkommen anmälan och uppmana Sveaskog AB, med stöd av 2 kap. 3 § Miljöbalken att vid avverkning inom rubricerat område ta ovanstående hänsyn

Mbn 2011-08-24

Miljöinspektör Alexandra Larsson föredrar ärendet

Mbn 2011-08-24

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

notera informationen

(44)

Kittelfjäll 1:83 – ansökan om att inrätta avloppsanordning för permanentboende

XXX ansöker om att inrätta ett enskilt avlopp på fastigheten Kittelfjäll 1:83 i ny permanentbostad.

Planförhållanden: inom detaljplanen Kittelfjäll by 1984

Planerat enskilt avlopp är beläget inom detaljplan ”Kittelfjäll by” samt i anslutning till nuvarande verksamhets område för VA.

Den nuvarande bedömningen: Fler enskilda avloppsanläggningar inom området kommer att kunna innebära för risker för uppfrysningar och ut läckage av avloppsvatten ovan mark vilket innebär en ökad hygienisk risk.

Verksamhetsområdet för VA bör kunna ansluta fler kommande bostäder inom aktuellt utvecklingsområde i Kittelfjäll.

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta:

Att kommunstyrelsen överväger utökning av verksamhetsområdet för att minimera risker för olägenhet inom de kommande exploateringsområdena.

Att nämnden avvaktar svar innan ansökan om installation kan behandlas

Miljöinspektör Torgny Forsgren föredrar ärendet

Mbn 2011-08-24

Mbn 2011-08-24

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

att kommunstyrelsen överväger utökning av verksamhetsområdet för att minimera risker för olägenhet inom de kommande

exploateringsområdena.

att nämnden avvaktar svar innan ansökan om installation kan behandlas

att svar önskas senast 15 oktober för att sökanden ska kunna erhålla svar på sin ansökan

(45)

Mbn § 163 Dnr 11/MOB0262 403

Miljömålsberedningens betänkande Etappmål i miljömålssystemet (SOU 2011:34) samt Naturvårdsverkets rapport Miljömålen på grund (rapport 6420)

Miljöinspektör Torgny Forsgren har upprättat förslag till yttrande.

Mbn 2011-08-24

Miljöinspektör Torgny Forsgren föredrar ärendet och redovisar sitt förslag till yttrande

Mbn 2011-08-24

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

anta upprättat förslag till yttrande

(46)

Mbn § 164 Dnr 11/MOB0264 400

Förslag till tillsyns- verksamhetsplan för år 2011 – 2013 enligt Miljöbalken Miljö- och byggnadsnämnden, med dess Miljökontor, är kommunens

tillsynsmyndighet, en operativ tillsynsmyndighet, inom miljö- hälsoskydds- och livsmedelsområdet, utifrån Miljöbalkens och Livsmedelslagens bestämmelser, förordningar och föreskrifter.

Nämnden och dess förvaltning ömfattas även av Förvaltningslagens krav.

Tillsynen ska baseras på en prioritering enligt miljömålen och kommunens övergripande mål.

För Livsmedelslagens tillsyn finns en särskild kontrollplan, kontrollplan för år 2010 – 2011, fastställd av Mobn 2010-10-19.

En ny miljötillsynsförordning har antagits av Riksdagen, SFS 2011:13 som gäller f.o.m 1 mars 2011.

Förordningen ställer krav på att det skall finnas en behovsutredning, bedömning av resurser och kompetens, som ska avse en period om tre år.

Myndigheten ska även för varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan och för ett register över tillsynsobjekten. Myndigheten ska bedriva tillsynen effektivt och personalen ska kunna utveckla sin kompetens.

Den operativa myndigheten ska årligen följa upp och utvärdera sin tillsyn.

Myndigheten ska även samarbeta, underrätta och informera övriga tillsynsmyndigheter.

Överlåtelse och återkallelse av tillsynsobjekt kan ske.

För tillsynsplanering och utvärdering har Naturvårdsverket utarbetat särskilda metoder, TIM-modellen, för att underlätta för de operativa myndigheterna.

Ett förslag till Tillsyns- o verksamhetsplan har upprättats med en behovsutredning.

Mbn 2011-08-24

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

anta upprättad plan

att utvärdera planen vid plantidens utgång

(47)

Mbn § 165 Dnr 07/MOB0378 440

Tillfälligt boende i Strömnäs f.d skolbyggnad, Information om möte med verksamhetsutövare vid fastigheten Strömnäs 1:90

Vid inspektion av lokal för boende – tillfällig arbetskraft/bärplockare vid Strömnäs 1:90 fd. skola i Vilhelmina, 2011-07-27, utförd av kommunens Miljöinspektör, fann denne ett flertal allvarliga brister på fastigheten, dess omgivning och inom verksamheten. Inspektionsrapporten skickades 2011-08-08 till verksamhetsutövaren för kännedom och med en

uppmaning till denne om att ta kontakt med Miljö- och byggnadskontoret.

Genom skrivelsen upplystes verksamhetsutövaren om miljöbalkens, livsmedelslagens och PBL´s regler gällande sanktionsbestämmelser om inte aktuella regler följs och om att Miljö- o byggnadsnämnden kan besluta om krav på åtgärder och att förena det med viten.

Fastigheten Strömnäs 1:90 inrymmer även en av kommunens dricksvatten anläggningar, Strömnäs vattenverk, vilken har varit föremål för nämndens tillsyn. Detta på grund av allvarliga brister såsom brister i skalskyddet och hygien gällande fukt och mögelangrepp. Bristerna bedöms härröra från att fastighetens underhåll är undermåligt.

Verksamhetsutövaren tog personlig kontakt med kommunens Miljöinspektör 2011-08-16 för att diskutera ärendet. Verksamhetsutövaren lät meddela att inga människor befinner sig i byggnaden nu.

Brister gällande fukt och mögel menar verksamhetsutövaren skall avhjälpas med dränering kring fastigheten och att han ska föra en diskussion med kommunen om delat ansvar för denna åtgärd.

Verksamhetsutövaren uppmanades att god tid innan nästa bärplockningssäsong anmäler den planerade verksamheten till kommunens Miljö- och

byggnadskontor.

Information

Miljö- och byggnadsnämnden skall ägna särskild tillsyn, enligt 45 §, förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, till lokaler för - - -forts- - - boende, vandrarhem, camping m.m.

(48)

Mbn § 165 - forts - Dnr 07/MOB0378 440

Tillfälligt boende i Strömnäs f.d skolbyggnad, Information om möte med verksamhetsutövare vid fastigheten Strömnäs 1:90

En verksamhetsutövare har ansvar att upprätta och genomföra en egenkontroll även för vandrarhemsboende o.dyl, enligt egenkontrollförordningen.

Särskilda krav ställs på boendet, för ventilation, sanitär utrustning, lokalernas skick och underhåll m.m.

Särskilda krav ställs även på avfallshantering, enligt miljöbalken och renhållningsordningen.

Mbn 2011-08-24

Miljöinspektör Torgny Forsgren föredrar ärendet

Mbn 2011-08-24

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

att särskilt notera verksamhetsutövarens ansvar för att verksamheten i rubricerad lokal följer regelverket enligt Miljöbalken, PBL samt Livsmedelslagen

att särskilt notera att verksamhetsutövaren har låtit uppställa ett större antal bilar inom aktuell fastighet

att verksamhetsutövaren xxx åtgärdar de påtalade bristerna enligt av miljökontoret upprättat inspektionsprotokoll, daterat 2011-08-08

att verksamhetsutövaren inför nästa säsong till Miljö- o byggnadsnämnden redovisar utförda åtgärder, redovisning skall göras senast 2012-02-05

att verksamhetsutövaren snarast fraktar bort de bilar, som används i verksamheten och som är uppställda på aktuell fastighet i Strömnäs innan 2011-09-30

Miljö- och byggnadsnämnden informerar även att enligt 26 kap. 9 §

miljöbalken, kan nämnden meddela föreläggande och förbud som behövs för att balkens föreskrifter, domar och andra beslut ska efterlevas. Enligt 26 kap.14 § miljöbalken, kan föreläggande och förbud förenas med viten.

(49)

Mbn § 166 Dnr 11/MOB0083 427 Umlax tänkta nyetablering av fiskodling i Vojmsjön

Samråd, 11-08-09, i Dikanäs

Umlax har inkommit till länsstyrelsen Västerbotten med en ansökan om tillstånd enligt MB för en matfiskodling i Vojmsjön i Ångermanälvens vattensystem. I enighet med MB skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas och i anslutning till denna process skall ett antal samråd genomföras.

Ett 25 tal personer deltog i samrådet som ägde rum i Dikanäs församlingsgård. Närvarande var bland annat närboende och andra intressenter, Josef Nygren Umlax, Tina Hedlund AquaNord AB Storuman, Vilhelmina kommun Miljö- och byggnadskontoret Torgny Forsgren och Alexandra Larsson.

Förslag till beslut::

Att Miljö- och byggnadsnämnden noterar information från samrådet och uppmärksamt följer ärendet

Mbn 2011-08-24

Miljöinspektör Alexandra Larsson föredrar ärendet och berättar bland annat om senaste samrådet.

Mbn 2011-08-24

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

notera information från samrådet och uppmärksamt följa ärendet

(50)

Mbn § 167 Dnr 09/MOB0587 200 Delårsrapport

Miljö- och byggchef Jan Ola Borg har upprättat delårsrapport för tiden 2011-01-01 till 2011-08-31.

Delårsrapporten visar att nämnden följer budget och att verksamhetsmålen uppfylls.

Mbn 2011-08-24

Bygg- och miljöchef Jan Ola Borg föredrar ärendet och redogör för upprättad delårsrapport

Mbn 2011-08-24

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

godkänna delårsrapporten

överlämna delårsrapporten till kommunstyrelsen

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :