Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Download (0)

Full text

(1)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björkbergsskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling gällande tiden 20110101-20111231

Plan mot diskriminering och kränkande behandling utgår från skollagen (1985:1100) 14 a kap. samt diskrimineringslagen. Planen är till för att främja barns och elevers lika rättigheter samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

(2)

Förskolans/skolans policy

Barn och föräldrar och personal känner sig trygga i en positiv , lärande och skapande miljö.

Främjande arbete

Det främjande arbetet ska vara lånsiktigt och omfatta såväl individ- som grupp- och

organisationsåtgärder i syfte att skapa goda och demokratiska relationer och lärandemiljöer.

En fungerande kommunikation skola, fritidshem trygghetsgrupp och elevhälsa vad det gäller elever som är både i skola och fritidshem .

En strukturerad verksamhet som stöd för eleverna i deras vistelse på fritidshemmet på Björkbergsskolan.

Vuxna ute vid utevistelse samt vid taxi och buss.

Forumteater och sociala berättelser vid specifika behov.

Fadderverksamhet år 4-1, 6 o 3-förskoleklass, 5-2.

Intern elevprao år 6-jobbar i förskoleklass, år 5 i jobbar i matsalen, år 4 jobbar med lokalvårdarna.

Gemensama dagar skogsdag , friidrottsdag, vinterfriluftsdag, annorlunda skolmästerskap, elevensvaldagar och hälsodagar.

Ordningsregler

Går fritidshemmet igenom och reviderar med eleverna vid varje höstterminstart samt att trygghetsgruppen kommer till varje klass och presenterar sig och sitt arbete.

Resultat från föregående års uppföljning

Händelsekarta med två specifika områden (1 och 2) som pekades ut och där vi nu : 1/ Område förbi en annan verksamhet. Ok efter överenkommelser med deras personal.

2/ Otryckt vid besök på toalett. Fler vuxna i närheten som ger en annan trygghet.

3/ Många barn på fritids och med stora svårigheter att strukturera upp verksamheten och ansvarsfördelningen hos dom vuxna. En mycket stor del i detta var antalet vuxna (svårigheter med direkt informationsflöde/dokumentation) och lokalerna.

Kartläggning - undersökning om förekomst av trakasserier och kränkande behandling.

En enkät har besvarats av alla elever.

Ett väl fungerande elevhälsateam som träffas var 14:onde dag , rektor ,kurator , skolsköterska , specialpedagog samt en representant från studion.

(3)

Trygghetsgruppen (hela) som träffas 1 gång i månaden,och där delar av gruppen träffas varje vecka, förutom då akuta ärenden påkallar insatser.

En brevlåda utanför pesonalrummet där elever anonymt eller med namn kan påtala om något barn/elev har blivit utsatt för trakassserier, kränkningar eller t.ex går ensam på rasten.

För denna ansvarar skolsköterskan.

Vid i princip varje arbetsplatsträff tar vi upp om det är någon som går ensam på rasten eller på fritids och om det är något annat som alla behöver ha kunskap om, var 14:onde dag har vi det med en representant med från fritidshemmet.

Vi har på en arbetsplatsträff gått igenom hur och utvärderat vårt likabehandlingsarbete . Utvecklingssamtal utifrån fritidshemmets verksamhet för de barn som går både i skolan och på fritids. Fritidshemets bild sett under andra former än skolans. Fungerar ej för närvarande.

Nulägesanalys - resultat av kartläggningen.

Resultatet av enkäten blev att vi fick bekräftelse på redan kända, som vi har jobbat med eller som vi jobbar med just nu.

Vad det gäller de andra kartläggningarna som sker regelbundet åtgärdar jobbar vi med dom direkt vid uppkomst.

Vi behöver förbättra dokumentationen på fritidshemmet vad det gäller "alla" uppkomna situationer av karaktären trakasserier och kränkande behandling. Alltså även så sådant som kan tyckas vara engångsföreteelser. T.ex ett ret , en suck, en min ett elakt ord mm.

Kommunikationen och en tydligare ansvarsfördelning/rutiner mellan klasslärare, fritidshem och trygghetsgruppen behövs.

Många barn på fritids och med stora svårigheter att strukturera upp verksamheten och ansvarsfördelningen hos dom vuxna. En mycket stor del i detta är lokalerna.

Ärenden som kommer till trygghetsgruppen dokumenteras väl.

Av skolans ca 170 skolelever var det ca: 30 st som inte hade full kunskap om trälådan utan för personalrummet.

Alla elever säger sig säga till en vuxen om de ser en elev/kamrat utsättas för en kränkande handling.

Vi har inte en nollresultat men med det klimat och trivsel som finns och visar sig både i enkät och i samtal med eleverna kan vi säga att det fungerar otroligt bra på vår skola.

Utveckla enkäten och att ha den en gång per termin i kombination med en konkret händelsekarta.

Vi måste bli bättre på att lära ut olika alternativa strategier både den som utför och för den som drabbas.

(4)

En utveckling av dialog elevhälsa och fritids behövs.

Utvecklingssamtal utifrån fritidshemmets verksamhet för de barn som går både i skolan och på fritids. Fritidshemmets bild sett under andra former än skolans. Detta behöver utvecklas.

Mål – formulering av konkreta, uppföljningsbara mål utifrån analys.

All form av kränkande behandling ska dokumenteras och det ska göras av ansvarig personal för det barnet/den eleven.

Att kommunikationen, informationen och rutiner för detta ska finnas och fungera mellan fritidshem-skola och skola-fritidshem samt gentemot trygghetsgrupp och elevhälsan.

Att se till så att alla skolans elever vet om och varför det sitter en trälåda utanför personalrummet.

Utveckla vårt arbete med att stödja elever med strategier både vad det gäller utövare och den som blir drabbad.

Skapa förutsättningar för direkt dialog fritidshem-klasslärare och elevhälsa.

Skapa förutsättningar för direkt dialog fritidshem-klasslärare och elevhälsa.

Åtgärder - insatser som ska göras under året för att nå målen.

1/ Skapa struktur för lätthanterlig dokumentation på fritidshemmet.

2/ Skapa struktur för informationsflöde mellan klasslärare-fritidshem och fritidshem- klasslärare samt frititidshem gentemot elevhälsan.

2a/ Vi har nu var 14:onde dag tider för klasslärare och fritidshem för samtal/ärendebeskrivning med elevhälsan.

2b/För att underlätta informationsflödet fritidshem-klasslärare, klasslärare-fritidshem kommer vi att dela upp fritidshemmet i två delar. En yngre och en äldre del och då även i fysisk bemärkelse vad gäller lokaler. Detta för att få till en tydligare struktur och en tydligare ansvarsfördelning.

3/ Presentera tryggghetsgruppen inför varje terminsstart samt informera med jämnare mellanrum om trälådan och dess syfte.

4/ Representant från fritids ska ingå aktivt i trygghetsgruppen. Är genomfört.

5/ Konstruera en mall utifrån fritidshemmets synvinkel för information till klasslärarnas utvecklingssamtal. Samt att vid specifika ärenden ska fritidspersonal vara med på

utvecklingssamtalet.

(5)

Tidsperiod - när ska dessa insatser genomföras.

.Allt ska var klart till 11-01-31

Ansvar - vem eller vilka har ansvar för att detta genomförs.

Rektor

Uppföljning - av planerade åtgärder. Hur och när ska uppföljning ske?

Hur - enkät, samtal, eller annat Samtal

När - datum, tidsperiod Kontinuerligt samt i April -11 Ansvar

Rektor

Tidpunkt för utvärdering av planen - vilken månad?

Kontinuerligt men slutgiltligt i november /december 2011 Rutiner för en akut situation - vad gör vi när något hänt?

Rutiner för hur personalen ska agera Se bifogad åtgärdsplan.

Ansvar Rektor.

Rutiner för uppföljning av att insatserna har haft effekt Se åtgärdsplan.

Ansvar Rektor

Rutiner för hur händelser och åtgärder ska dokumenteras Mall finns att följa.

Ansvar Rektor

(6)

Genom klassråd och elevråd ! Ansvar

Respektive klasslärare samt rektor.

Rutiner för hur planen ska göras känd och förankras i hela verksamheten samt hos vårdnadshavarna

A /Planen ska precenteras och gås igenom med alla vuxna på skolan även övrig personal så som fritidspersonalen och förskoleklasspersonal. Lokalvård, fastighetsskötare och

bespisningspersonal.

B /Att på första föräldramötet på hösten gå igenom planen med vårdnadshavarna.

Ansvar A/ Rektor

B / Respektive klasslärare C / Respektive fritidspersonal

(7)

Figure

Updating...

References

Related subjects :