IPAs IhopParningsAktiviteter

Full text

(1)

Aktiviteter med låg tröskel som tränar elevers begrepps-, procedur-/metod-, och resonemangsförmåga

Marcus Claesson, Kungsgårdsgymnasiet

Malin Hällgren, Birgittaskolans vuxenutbildning Sofia Lindh, Hagagymnasiet

Mia Lundell, Djäkneparksskolan

Mattias Nordling, Anders Ljungstedts gymnasium Jonas Bergman Ärlebäck, LiU

IPAs – IhopParningsAktiviteter

(2)

Övergripande syfte

Att försöka belysa hur man kan organisera matematik-

undervisning så att eleverna ges möjlighet att utveckla sina

begrepps-, procedur-/metod- och resonemangsförmågor på ett för eleverna intressant och

engagerande sätt.

Matematikdidaktik för bättre matematikkunskaper

Ihopparningsaktiviteter

(3)

IPAs kan karaktäriseras som

•  aktiviteter med låg tröskel som tränar elevers begrepps-, procedur-/metod-, och resonemangsförmåga.

•  aktiviteter där eleverna använder konkret material (”lappar”).

•  aktiviteter där eleverna sorterar, ordnar och parar ihop matematiska begrepp,

procedurer/metoder och objekt.

Matematikdidaktik för bättre matematikkunskaper

Ihop-Parnings- Aktiviteter- IPAs

Ihopparningsaktiviteter

(4)

Explorativ forskningsansats:

Hur kan man arbeta med Ihop-Parnings- Aktiviteter (IPAs) i matematik-

undervisningen?

•  Vad karaktäriserar bra IPAs?

•  Hur integrerar man arbetssätt med IPAs i undervisningen?

•  Vilken lärandepotential finns i arbetssättet med IPAs?

•  Vilka utmaningar och svårigheter kan finns med att arbeta med IPAs?

•  Vad tycker eleverna om att arbeta med IPAs?

Matematikdidaktik för bättre matematikkunskaper

Frågeställningar

Ihopparningsaktiviteter

(5)

•  Samband mellan bråk

•  Uttryck och ekvationer

•  Exponential- och potensfunktioner

•  Grundpotenser och räkneregler

•  Förhållande och proportioner

•  Procent – förändringsfaktor – bråk

•  Linjära funktioner och linjens ekvation

•  Sannolikhet

Matematikdidaktik för bättre matematikkunskaper

Utvecklade IPAs inom projektet:

Ihopparningsaktiviteter

(6)

•  Samband mellan bråk

•  Uttryck och ekvationer

•   Exponential- och potensfunktioner

•  Grundpotenser och räkneregler

•  Förhållande och proportioner

•   Procent – förändringsfaktor – bråk

•  Linjära funktioner och linjens ekvation

•  Sannolikhet

Matematikdidaktik för bättre matematikkunskaper

Aktivitet:

Ihopparningsaktiviteter

(7)

•  Gruppstorlek & gruppsammansättning

•  Genomförandet av själva aktiviteten

•  Målgrupp

•  Tidsåtgång

•  Förslag på vad som kan lyftas under aktiviteten

•  Motivering till utformningen av aktiviteten

•  Förslag på instruktioner till elever

•  Förslag på "rättning

Matematikdidaktik för bättre matematikkunskaper

Aspekter relaterade till arbete med IPAs

Ihopparningsaktiviteter

(8)

Responssystem

Ett sätt att sätta matematiken i centrum

(9)

Synliggöra matematiken med hjälp av mentometersystem

Carina Andersson, Ljungsbroskolan Gunnel Alm, Ebersteinska gymnasiet

David Eneland, Ektorpsskolan Jonas Bergman Ärlebäck, LiU

(10)

Olika arbetssätt och typer av mentometerfrågor i

matematikklassrummet

Matematikdidaktik för bättre

matematikkunskaper

Att från ett pedagogiskt och didaktiskt lärarperspektiv:

•  Klassificera olika typer av

mentometerfrågor och olika syften med dessa med ett ”matematikfokus”.

•  Formulera av “produktiva” frågor.

•  Utarbeta “Modeller” för hur man kan

arbeta med en given typ av frågor och de situationer som kan uppstå i klassrummet.

Forskningsfokus 1

(11)

Matematikdidaktik för bättre matematikkunskaper

Matematikdidaktik för bättre

matematikkunskaper

•  Hur upplever eleverna att det är att arbeta med mentometrar i matematik- undervisningen (och påverkas eleverna upplevelser under tid)?

•  Har arbetet med mentometrarna någon påverkan på hur eleverna ser på

matematikämnet och vad det innebär att lära sig matematik?

Forskningsfokus 2

(12)

Belysta aspekter från såväl lärar- som elevperspektiv

Matematikdidaktik för bättre

matematikkunskaper

•  Varför ska mentometrar användas i

undervisningen? (Vilka argument finns?)

•  Hur kan man använda mentometrar i undervisningen?

•  Hur förändrar användandet av

mentometrar undervisningen? (I vilka avseende har användandet av

mentometrar förändrat undervisningen?) –  Något “nytt” eller “ersätter det något”?

•  Vilka utmaningar finns med att (försöka) använda mentometrar i undervisning?

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :