149 Svar på motion - Installera individuella vattenmätare i Kfast:s lägenheter (KSKF/2019:413)

Full text

(1)

Kommunstyrelsen Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum

2020-09-01

Sida

1(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 149

Svar på motion - Installera individuella vattenmätare i Kfast:s lägenheter (KSKF/2019:413)

Beslut

Förslag till kommunfullmäktige

Motionen förklaras besvarad.

Reservation

Kim Fredriksson reserverar sig muntligt emot beslutet till förmån för bifall till motionen.

Ärendebeskrivning

Tobias Gustafsson (SD) samt Seppo Vuolteenaho (SD) har den 20 november 2019 lämnat in en motion – Installera individuella vattenmätare Kfast:s lägenheter.

Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige via ägardirektiven ger Eskilstuna Kommunfastigheter AB i uppdrag att införa individuella varmvattenmätare där det anses ekonomiskt försvarbart.

Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november 2019, § 259. Yttrande har inhämtats från Eskilstuna Kommunföretag AB, styrelsens beslut den 22 april 2020, § 12. Eskilstuna

Kommunfastigheter AB anser med sitt yttrande att motionen är besvarad.

Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet, daterat den 13 augusti 2020. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunledningskontoret anser att Eskilstuna Kommunfastigheter AB arbetar målmedvetet för att införa individuell varmvattenmätning i sina lägenheter i nyproduktion och i det befintliga

lägenhetsbeståndet. Sammantaget anser kommunledningskontoret att Eskilstuna Kommunföretag AB inser vikten av att mäta tappvarmvatten i varje lägenhet, och följer det beslutade regelverket. Kommunledningskontoret föreslår att motionen förklaras besvarad.

Yrkanden

Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag, innebärande att motionen förklaras besvarad.

Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:

(2)

Kommunstyrelsen Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum

2020-09-01

Sida

2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Sarita Hottis (S) yrkande om att bifalla kommunledningskontorets förslag, innebärande att motionen förklaras besvarad.

 Stefan Krstics (L) yrkande om att bifalla motionen.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer förslagen mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har beslutat att bifalla kommunledningskontorets förslag, innebärande att motionen förklaras besvarad.

______

(3)

Motion om att installera individuella vattenmätare i Kfast:s lägenheter

När det kommunalt ägda fastighetsbolaget Eskilstuna Kommunfastigheter AB producerar nya lägenheter installeras vattenmätare för varje enskild lägenhet. Det är bra. Dock så har bolaget ett stort antal äldre lägenheter som saknar individuell mätning. När man beaktar de positiva effekterna som minskat slitage, minskad miljöpåverkan och mer rättvist system så bör man i de fall det anses ekonomiskt försvarbart installera sådana mätare även i det äldre lägenhetsbeståndet.

Kommunfastigheter har av goda skäl riktlinjer för hur många personer som får bo i varje lägenhet i förhållande till dess storlek. Det är enligt Sverigedemokraterna viktigt att dessa riktlinjer upprätthålls och att installera individuell mätning av varmvattenförbrukningen är ett steg i detta. Om det bor för många personer i en lägenhet så slits den på ett sätt som den inte är byggd för. Det bildas fukt och mögel som gör att de boende kan bli sjuka.

En ökad medvetenhet kring vår förbrukning kan leda till en bättre hushållning av våra resurser och få en minskad påverkan på miljön. Det är också en rättvisefråga där ett eventuellt slösaktigt beteende kostar och där sparsamhet premieras.

Med anledning av detta yrkar vi:

̶ Att kommunfullmäktige via ägardirektiven ger Eskilstuna Kommunfastigheter AB i uppdrag att införa individuella varmvattenmätare där det anses ekonomiskt försvarbart.

För Sverigedemokraterna Eskilstuna

Tobias Gustafsson Seppo Vuolteenaho

(4)

Kommunstyrelsen 2020-08-13 Kommunledningsförvaltningen

Miljö- och Samhällsbyggnad KSKF/2019:413

Handlingsnummer 2487 Bengt Karlsson 016-710 3156

1 (2)

Vi gör Eskilstuna – tillsammans

Kommunstyrelsen

Svar på motion – Installera individuella vattenmätare i Kfast:s lägenheter.

Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige

Motionen förklaras besvarad.

Ärendebeskrivning

Tobias Gustafsson (SD) samt Seppo Vuolteenaho (SD) har den 20 november 2019 lämnat in en motion – Installera individuella vattenmätare Kfast:s lägenheter.

Motionären yrkar på följande:

Att kommunfullmäktige via ägardirektiven ger Eskilstuna Kommunfastigheter AB i uppdrag att införa individuella varmvattenmätare där det anses ekonomiskt

försvarbart.

Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning av kommunfullmäktige den 21 november 2019, § 259, och yttrande har inhämtats från Eskilstuna

Kommunföretag AB.

Eskilstuna Kommunfastigheter AB:s yttrande

Ändringar infördes i förordningen (2014:348) om IMD (Individuell mätning och debitering) av värme och varmvatten och trädde i kraft 1 dec 2019. Kravet på installation träder dock i kraft först den 1 juli 2021.

Förordningen berör regelverket för individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus och IMD av varmvatten vid större ombyggnationer.

IMD av varmvatten ska införas vid ombyggnation av befintliga hus som innefattar ny installation av tappvarmvatten eller väsentliga ändringar av sådana installationer, det måste dock bedömas som kostnadseffektivt.

Det som påverkar kostnaden för individuell mätning och debitering av tappvarmvatten är bland annat:

(5)

Eskilstuna kommun 2020-08-13 2 (2)

Vi gör Eskilstuna – tillsammans

- Antal mätpunkter per lägenhet, som ofta bestäms antal stammar. Ofta är det 2-3 i befintligt bestånd: kök, badrum och eventuellt extra toalett.

- Placering/tillgänglighet

- Administration bör sjunka när det är större bestånd som renoveras.

Tillsammans bildar det grund för bedömning av kostnadseffektivitet.

Det behövs dock rutiner/riktlinjer för bedömning av kostnadseffektivt.

Branschorganisationen Sveriges allmännytta (före detta SABO) arbetar med stödmaterial.

Eskilstuna Kommunfastigheter AB kommer att följa förordningen om att installera IMD för tappvarmvatten i all nyproduktion och vid stamrenovering där de anser det kostnadseffektivt och, inte får för stor påverkan för hyresgästerna i form av gällande hyresförändringar. Detta innebär individuell mätning och debitering av

tappvarmvatten kommer införas succesivt i de flesta lägenheterna i takt med att beståndet renoveras.

Eskilstuna Kommunfastigheter AB anser därmed att motionen är besvarad.

Kommunledningskontoret bedömning

Kommunledningskontoret anser att Eskilstuna Kommunfastigheter AB arbetar målmedvetet för att införa individuell varmvattenmätning i sina lägenheter i nyproduktion och i det befintliga lägenhetsbeståndet.

Sammantaget anser kommunledningskontoret att Eskilstuna Kommunföretag AB inser vikten av att mäta tappvarmvatten i varje lägenhet, och följer det beslutade regelverket. Kommunledningskontoret föreslår att motionen förklaras besvarad.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Tommy Malm Rickard Ålund

Kommundirektör Fastighets- och exploateringschef

Beslutshandlingar:

Tjänsteskrivelse - Svar på motion- Installera individuella vattenmätare i Kfast:s lägenheter Eskilstuna Kommunföretag ABs beslut 2020-04-22 - Remiss av motion Installera individuella vattenmätare i Kommunfastigheters lägenheter

Motion - Installera individuella vattenmätare i Kfast:s lägenheter - inlämnad av SD Beslutet skickas till:

Eskilstuna Kommunföretag AB

(6)

Protokollsutdrag Eskilstuna Kommunföretag AB 2020-04-22

ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Styrelsesammanträde 4/2020 2020-04-22

§ 12 Remiss av motion Installera individuella vattenmätare i Kommunfastigheters lägenheter

Dnr 2020:015

Styrelsen beslutade

att godkänna kommunföretags yttrande, samt att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommun.

Tobias Gustafsson yrkade att föreslå Kommunfullmäktige att bifalla motionen. Efter omröstning beslutar styrelsen i enlighet med liggande förslag.

Ärendebeskrivning

Tobias Gustafsson (SD) och Seppo Vuolteenaho (SD) har den 20 november 2019 lämnat in en motion - Installera individuella vattenmätare i Eskilstuna Kommunfastigheter AB:s lägenheter. Motionärerna yrkar på att

kommunfullmäktige via ägardirektiven ger Eskilstuna Kommunfastigheter AB i uppdrag att införa individuella varmvattenmätare där det anses ekonomiskt försvarbart.

Med det remissvar/förslag till åtgärd som Eskilstuna Kommunfastigheter AB inlämnat nedan anser styrelsen därmed motionen besvarad.

Nedan redovisas yttrande från Eskilstuna Kommunfastigheter AB.

Yttrande från Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade att godkänna nedanstående yttrande, samt

att översända svaret till Eskilstuna Kommunföretag AB Ärendebeskrivning

Tobias Gustafsson (SD) samt Seppo Vuolteenaho (SD) har den 20 november 2019 lämnat in en motion – Installera individuella vattenmätare i Eskilstuna Kommunfastigheter AB:s lägenheter.

(7)

Motionärerna yrkar på följande:

- att kommunfullmäktige via ägardirektiven ger Eskilstuna Kommunfastigheter AB i uppdrag att införa individuella varmvattenmätare där det anses ekonomiskt försvarbart.

Bakgrund

Ändringar infördes i förordningen (2014:348) om IMD (Individuell Mätning och Debitering) av värme och varmvatten och trädde i kraft 1 dec 2019. Kravet på installation träder dock i kraft först den 1 juli 2021.

Förordningen berör regelverket för IMD av värme i vissa flerbostadshus och IMD av varmvatten vid större ombyggnader.

Gällande IMD av varmvatten gäller det för ombyggnation av befintliga hus som innefattar ny installation av tappvarmvatten eller väsentliga ändringar av sådana installationer. Dock behöver det anses kostnadseffektivt.

Det som påverkar kostnaden för IMD tappvarmvatten är bland annat:

- Antal mätpunkter per lägenhet, som ofta bestäms av antalet stammar. Ofta 2–3 i befintligt bestånd: kök, badrum och eventuell extra toalett.

- Placering/tillgänglighet.

- Administration borde pga. storskalighet sjunka i kr/lgh när vi installerar mera.

Rutiner behövs kring när vi kan åberopa att det inte är kostnadseffektivt, SABO arbetar med stödmaterial.

På sikt blir det en hel del drifts- och underhållskostnader pga. fel och mätare som ska bytas ut.

Enligt Boverkets utredning 2018:18 är det generellt inte lönsamt att installera IMD för tappvarmvatten i befintligt bestånd.

Eskilstuna Kommunfastigheter AB:s förslag till åtgärd:

Kfast kommer att följa förordningen om att Installera IMD för tappvarmvatten i all nyproduktion och vid stamrenovering där vi anser det kostnadseffektivt.

Succesivt kommer vi då få mätning i de flesta lägenheterna.

(8)

Eskilstuna Kommunföretag AB Datum 1(2)

Hassan Eftekhari 070-324 54 81 2020-04-09

Styrelsen för

Eskilstuna Kommunföretag AB

Missiv Installera individuella vattenmätare i Kfast s lägenheter Förslag till beslut

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB föreslås besluta:

att godkänna kommunföretags yttrande samt att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommun.

Ärendebeskrivning

Tobias Gustafsson (SD) samt Seppo Vuolteenaho (SD) har den 20 november 2019 lämnat in en motion - Installera individuella vattenmätare i Eskilstuna Kommunfastigheter AB:s lägenheter.

Motionärerna yrkar på att kommunfullmäktige via ägardirektiven ger Eskilstuna

Kommunfastigheter AB i uppdrag att införa individuella varmvattenmätare där det anses ekonomiskt försvarbart.

Med det remissvar/förslag till åtgärd som Eskilstuna Kommunfastigheter AB inlämnat nedan anser styrelsen därmed att motionen besvarad.

Nedan redovisas yttrande från Eskilstuna Kommunfastigheter AB.

Yttrande från Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutade att godkänna nedanstående yttrande

samt att översända svaret till Eskilstuna Kommunföretag AB Ärendebeskrivning

Tobias Gustafsson (SD) samt Seppo Vuolteenaho (SD) har den 20 november 2019 lämnat in en motion – Installera individuella vattenmätare i Eskilstuna Kommunfastigheter AB:s lägenheter.

Motionärerna yrkar på följande:

- Att kommunfullmäktige via ägardirektiven ger Eskilstuna Kommunfastigheter AB i uppdrag att införa individuella varmvattenmätare där det anses ekonomiskt försvarbart.

Bakgrund

Ändringar infördes i förordningen (2014:348) om IMD (Individuell Mätning och Debitering) av värme och varmvatten och trädde i kraft 1 dec 2019. Kravet på installation träder dock i kraft först den 1 juli 2021.

Förordningen berör regelverket för IMD av värme i vissa flerbostadshus och IMD av varmvatten vid större ombyggnader.

(9)

Eskilstuna Kommunföretag AB Datum 2(2)

Hassan Eftekhari 070-324 54 81 2020-04-09

Gällande IMD av varmvatten gäller det för ombyggnation av befintliga hus som innefattar ny installation av tappvarmvatten eller väsentliga ändringar av sådana installationer. Dock behöver det anses kostnadseffektivt.

Det som påverkar kostnaden för IMD tappvarmvatten är bland annat:

- Antal mätpunkter per lägenhet, som ofta bestäms av antalet stammar. Ofta 2–3 i befintligt bestånd: kök, badrum och eventuell extra toalett.

- Placering/tillgänglighet.

- Administration borde pga. storskalighet sjunka i kr/lgh när vi installerar mera.

Rutiner behövs kring när vi kan åberopa att det inte är kostnadseffektivt, SABO arbetar med stödmaterial.

På sikt blir det en hel del drifts- och underhållskostnader pga. fel och mätare som ska bytas ut.

Enligt Boverkets utredning 2018:18 är det generellt inte lönsamt att installera IMD för tappvarmvatten i befintligt bestånd.

Eskilstuna Kommunfastigheter AB:s förslag till åtgärd:

Kfast kommer att följa förordningen om att Installera IMD för tappvarmvatten i all

nyproduktion och vid stamrenovering där vi anser det kostnadseffektivt. Succesivt kommer vi då få mätning i de flesta lägenheterna.

Eskilstuna Kommunföretag AB Tommy Malm

(10)

Kommunfullmäktige Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum

2019-11-21

Sida

1(1)

Vi gör Eskilstuna – tillsammans

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 259

Motion - Installera individuella vattenmätare i Kfast:s lägenheter - inlämnad av SD (KSKF/2019:413)

Beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning

Tobias Gustafsson (SD) samt Seppo Vuolteenaho (SD) har den 20 november 2019 lämnat in en motion – Installera individuella vattenmätare i Eskilstuna

Kommunfastigheter AB:s lägenheter.

Motionärerna yrkar på följande:

 Att kommunfullmäktige via ägardirektiven ger Eskilstuna Kommunfastigheter AB i uppdrag att införa individuella varmvattenmätare där det anses ekonomiskt

försvarbart.

______

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :