Beslutsärenden 1. Sammanställning ej verkställda beslut kvartal SN 2017/ Riksnorm för försörjningsstöd år 2018 SN 2017/ Så här

145  Download (0)

Full text

(1)

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med socialnämnden Tid: Torsdag den 18 januari 2018, kl 9:00

Plats: Näset, Lindesbergs kommunhus

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare.

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten!

Susanne Karlsson Jessica Brogren

Ordförande Sekreterare

Ledamöter

John Omoomian (S) vice ordf Daniel Andersson (S)

Sven-Erik Larsson (M) Virosa Viberg (SD) Bo Stenberg (S) Per Carlström (-)

Susanne Karlsson (C) ordförande Christina Pettersson (C)

Vakant (SD)

Birgitta Lind Axelsson (V) Vakant (S)

Ersättare

Joacim Hermansson (S) Lillemor Bodman (M) Christer Pilblad (S) Pamela Hopkins (SD) Lennart Olsson (S) Hlödur Bjarnason (KD) Tuula Marjeta (C) Mathz Eriksson (C) Dan Lindberg (SD) Annamaria Ericsson (S)

Föredragningslista

Nr. Ärende Dnr Föredragande sid

Val av justerare Sekretessärenden

(2)

Beslutsärenden

1. Sammanställning ej verkställda beslut kvartal 3 2017

SN

2017/190 3

2. Riksnorm för försörjningsstöd år 2018 SN

2017/240 5

3. Så här tycker de äldre om äldreomsorgen år 2017

SN

2017/239 15

4. Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar med mera enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av unga (LVU) samt Lagen om särskilt stöd och service (LSS) för år 2018 - Cirkulär 17:52

SN

2017/235 75

5. Ersättningsnivåer för kontaktperson och

kontaktfamilj/stödfamilj enligt Socialtjänstlagen (SoL) för år 2018 - Cirkulär 17:54

SN

2017/237 97

6. Ersättning till kontaktperson och

kontaktfamilj/stödfamilj enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för år 2018 - Cirkulär 17:53

SN

2017/238 103

7. Återrapport av genomlysning av

myndighetsutövning -

8. Nämnddagar år 2018 -

9. Information från verksamheterna SN 2017/5 -

10. Socialjour -

11. Konsekvensbeskrivning besparingar SN 2017/79 109

12. Delegationsärenden 13. Meddelanden

14. Informationsärenden 15. Övriga frågor

145 145

2

(3)

Ej verkställda beslut - Kvartal 3 2017 (Socialnämnd)

Område Ej verkställda beslut Män Q3

Kvinnor Q3

Antal Q4

Antal Q3

Antal Q2

Antal Q1

Kommentar

Funktions- stöd

Avlösare (LSS) 2 2 6 5 Resursbrist-ej funnit lämplig

avlösare Bostad med särskild

service (LSS)

1 1 2 2 Kvinnan tackat nej till

erbjudande, beslut avslutat 2017-06-15.

Man fått erbjudande om plats från juli 2017.

Daglig verksamhet (LSS)

0 0 0

Dagverksamhet (SoL)

Kontaktperson (LSS) 7 4 11 13 16

Ledsagare (LSS) 0 0 0

Stödfamilj (LSS) 1 1 5 3 Resursbrist-ej funnit lämplig

stödfamilj, två är avbrott i verkställighet

Återrapporterade ärenden, som blivit inrapporterade även föregående kvartal

6 6 12 17 21

Beslut

verkställda/avslutade inom kvartalet

8 4 14 12 6

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (LSS)

1 1 1 0 Resursbrist-ej funnits

fritidsplats

Korttidsboende (LSS) 1 1 1 0 Tackat nej till erbjuden

plats/vistelse pga av att erbjudande ej var helger i nuläget

Individ och familje- omsorg

Boendestöd 0 0

Ekonomiskt bistånd 1 1 2 0

Familjehemsplacering ar

0 0

Kontaktfamilj 2 3 2 5 Letar kontaktfamilj

Kontaktperson 1 1 0

Kontaktperson psykiatri

0 0

Övriga insatser 0 0

Återrapporterade ärenden, som blivit inrapporterade även föregående kvartal

1 2 3 2 Letar fortfarande, utredning

av lämplig kf pågår.

Beslut

verkställda/avslutade inom kvartalet

1 2 3 0

Vård och omsorg

Dagverksamhet Gruppboende

SN 2017/190-2 2017-12-06

1

(4)

Område Ej verkställda beslut Män Q3

Kvinnor Q3

Antal Q4

Antal Q3

Antal Q2

Antal Q1

Kommentar

Vårdboende 1 1

Återrapporterade ärenden, som blivit inrapporterade även föregående kvartal

3 3

Beslut

verkställda/avslutade inom kvartalet

2 2

4

(5)

2

(6)

6

(7)

2017-12-04

Socialförvaltningen Till Sn 171214

Individ och Familj Sivie Hallor

711 80 Lindesberg

Normbelopp 2018 (basbelopp 45 500 kr).

Ensamstående 4 000 kr Makar/sammanboende 6 540 kr

Personliga kostnader Kr/mån kr/v (4,3) kr/dag (30)

Ensamstående 3030 704 101

Makar/sammanboende 5460 1269 182

Barn 0 år 2090 486 70

Barn 1-2 år 2330 542 78

Barn 3 år 2080 483 62

Barn 4-6 år 2330 541 78

Barn 7-10 år 2930 681 98

Barn 11-14 år 3370 783 112

Ungd.15-18 år 3800 884 127 Ungd.19-20 år hemma 3830 891 128

Åldersgruppen 19-20 år ungdomar som går i grundläggande utbildning och som föräldrarna därför är underhållsskyldiga för, som ingår i föräldrarnas hushåll.

Gemensamma hushållskostnader

Kr/mån Kr/v kr/dag

1 person 970 225 32

2 personer 1080 251 36

3 personer 1350 314 45

4 personer 1540 358 51

5 personer 1770 411 59

6 personer 2010 467 67

7 personer 2180 507 73

Utöver 7 personers hushåll – lägg till 170 kr/person i hushållet

Vuxen i hushållsgemenskap – räkna personliga kostnader + gemensamma hushållskostnader/antal personer.

SN 2017/240-3

(8)

Lägre försörjningsstöd Kr/mån kr/v kr/dag

(livsmedel, fritid/lek, hygien, barnförsäkring samt förbrukningsvaror (fv).

Ensamstående 2500+fv 581+fv 83+fv

Makar/sammanboende 4400+fv 1023+fv 147+fv Barn 0 år 1790+fv 416+fv 60+fv

Barn 1-2 år 1920+fv 446+fv 64+fv

Barn 3 år 1630+fv 379+fv 54+fv

Barn 4-6 år 1890+fv 439+fv 63+fv

Barn 7-10 år 2360+fv 549+fv 79+fv

Barn 11-14 år 2770+fv 644+fv 92+fv

Ungd. 15-18 år 3170+fv 737+fv 106+fv Ungd. 19-20 år 3200+fv 744+fv 107+fv

Matpengar samt Kr/mån kr/v kr/dag umg./dag umgänge med barn

Ensamstående 1730 402 57 Makar/sammanboende 2820 655 93

Barn 0 år 730 169 24 60

Barn 1-2 år 830 192 27 64

Barn 3 år 850 196 28 54 Barn 4-6 år 1080 249 35 63 Barn 7-10 år 1140 263 38 79 Barn 11-14 år 1360 316 45 82 Ungd. 15-18 år 1680 391 56 106 Ungd. 19-20 år (studerande) 1700 395 57 (107)

Vuxna eget ärende – ej sammanboende, men del i hushållsgemenskap:

Personliga kostnader för ensamstående+ del av gemensamma hushållskostnad 2 personers hushåll 3030 + 540 = 3 570 kr

3 ” 3030 + 450 = 3 480 kr

4 ” 3030 + 385 = 3 415 kr

5 ” 3030 + 354 = 3 384 kr

6 ” 3030 + 335 = 3 365 kr

7 ” 3030 + 311 = 3 341 kr

8 ” 3030 + 170 kr/person

8

(9)

Normen specificerad:

Personliga kostnader:

Barn och ungdomar Vuxna

Under 1 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år Ensam Sambo Livsmedel 730 830 850 1080 1140 1360 1680 1700 1730 2820 Kläder/skor 300 410 450 440 570 600 630 630 530 1060 Fritid/lek/mobil 280 370 420 490 870 1010 1030 1040 490 960 Hygien 640 580 220 180 200 240 290 290 280 620 Barn/ungd.förs 140 140 140 140 150 160 170 170

Summa: 2090 2330 2080 2330 2930 3370 3800 3830 3030 5460

Gemensamma hushållskostnader:

1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers 6 pers 7 pers Förbr.varor 130 150 250 290 340 395 425 Dagstidn,

Telefon(inkl.

Mobil)

Tv-licens 840 930 1100 1250 1430 1615 1755 Summa: 970 1080 1350 1540 1770 2010 2180

SKÄLIG BOENDEKOSTNAD: (höjning för 2017, 0,8% enligt LIBO 2017-04-13) Ej klart med höjning för 2018, nedan anges 2017 års belopp

1 vuxen 4274kr/mån

1-2 vuxna el 1 vuxen + 1 barn 5009 kr/mån

2 vuxna + 1 barn 5846 kr/mån

1-2 vuxna + 2 barn 6773 kr/mån

1-2 vuxna + 3 barn 8114 kr/mån

1-2 vuxna + 4 barn el fler 9178 kr/mån

(10)

Barnbidrag och underhållsstöd 2018 from 1 mars 2018 höjs barnbidrag, förlängt barnbidrag och studiebidrag med första utbetalning retroaktivt i juli 2018 samt underhållsstöd åldersindelat (barnbidrag +200 kr/månad och barn, underhåll höjs för åldrarna 11-14 år+150 kr/månad och för 15 år och uppåt med +350 kr/månad)

2017 års Summa: Barnbidrag Flerbarnstillägg Underhållsstöd 11-14 15-

1 barn 1050 kr 1050 (1 mars 2018 1250) 1573 1723 kr 2073 2 barn 2250 kr 2100 150 3146

3 barn 3754 kr 3150 604 4719

4 barn 5814 kr 4200 1614 6292

5 barn 8114 kr 5250 2864 7865

6 barn 10 414 kr 6300 4114 9438

7 barn och fler +1050 kr/barn 1250 kr/barn /uhs vid växelvis boende 786 kr Finns inte tabeller ännu på Försäkringskassans hemsida 171204

Schabloner 2018 basbelopp 45 500 kr.

Fickpengar 3 % 1365 kr

Hemutrustning 15% 6825 kr - socialsekreterare 30% 13650 kr - enhetschef

över 30% - arbetsutskottet

Flyttkostnad 15% 6825 kr - socialsekreterare 30% 13650 kr - enhetschef

över 30% - arbetsutskottet

Spädbarnsutrustning 12% 5460 kr - socialsekreterare högst 30% 13650 kr - enhetschef

över 30% - arbetsutskottet

Akut tandvård 15% 6825 kr - socialsekreterare 30% 13650 kr - enhetschef Tandvårdskostnad över 30% - arbetsutskottet Glasögonbåge 2% 910 kr - socialsekreterare Bilinnehav max ½ Bb 50% 22750 kr

Villkor uppfyllda bil 100% 45500 kr

Begravningskostnad 30% 13650 kr - enhetschef

Gravsten 20% 9100 kr - enhetschef

Över 30 resp 20% - arbetsutskottet

Vuxensäng inkl madrass 1000 kr Barnsäng (under 8 år) 500 kr

Köksbord och stolar 500 kr

10

(11)

Socialstyrelsen har tidigare publicerat meddelandeblad med uppgifter om delsummorna i riksnormen. Socialdepartementet har beslutat att inte fördela riksnormen på

behovsposterna. Därför publicerar inte socialstyrelsen något meddelandeblad för 2012.

Hänvisar till bl.a. ”Koll på pengarna” 2012.

2018

Vuxna + 50 personliga + 20 kr gemensamma = +70 kr/månad

Makar/sambo + 90 kr personliga + 20 kr gemensamma = +110 kr/månad Barn 0-6 år = +230 kr , Barn 7-10 år + 240 kr, barn 11-14 år + 250 kr, ungdomar 15-20 år + 260 kr.

Höjning personliga kostnader läggs på fritid/lek/mobil, hygien (där vi ligger betydligt lägre än Konsumentverket) samt försäkring.

Höjning gemensamma kostnader läggs på: förbrukningsvaror 50%, medier 50%.

Poster som ökat från 2017-2018 enligt Konsumentverket Håll koll på pengarna är:

Hemutrustning (gemensamma kostnader), medier (gemensamma kostnader), mobil (fritid/lek/mobil) samt försäkring.

2012

Vi i Lindesberg har valt att fördela höjningen enligt följande:

Barn 1 år + 50 kr barnförsäkring

Barn 1-2 år + 50 kr barnförsäkring, + 10 kr kläder/skor

Barn 3 år + 50 kr barnförsäkring, + 50 kr kläder/skor, + 50 kr fritid Barn 4-6 år + 50 kr barnförsäkring, + 10 kr kläder/skor

Barn 7-10 år + 50 kr barnförsäkring, + 100 kr kläder, + 100 kr fritid/lek, hygien 10 Barn 11-14 år + 50 kr barnförsäkring, + 100 kr kläder, + 170 kr fritid, + 50 kr mat Ungdom 15-18 år + 50 kr barnförsäkring, + 100 kr kläder, + 170 kr fritid, + 160 kr mat Ungdom 19-20 år + 50 kr barnförsäkring, + 100 kr kläder, + 170 kr fritid, + 160 kr mat Ensamstående + 90 kr mat

Sambo + 150 kr mat

(För 2013 lades höjningen på personliga kostnader (20-50 kr/månad) på posten fritid/lek.

Gemensamma hushållskostnader höjdes posten dagstidning, telefon och tv-licens.)

För 2014 och 2015 har inte regeringen höjt riksnormen.

För 2016 höjs posten Fritid/lek/mobil med 100 kr för barn i åldern 0-7 år och för barnen 8-20 år 250 kr.

För 2017

vuxna + 40 kr, makar/sambo + 60 kr, barn 0-6 år + 20 kr, barn 7-14 år + 30 kr, ungdomar 15- 20 år hemma + 40 kr.

Höjningen läggs på personliga kostnader fritid/lek/mobil samt för gemensamma kostnader på förbrukningsvaror.

(12)

Information

2017-11-30 Dnr 3.8-30469/2017 1(2)

Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Anette Agenmark

SOCIALSTYRELSEN

106 30 Stockholm Telefon 075-247 30 00

Fax 075-247 32 52 socialstyrelsen@socialstyrelsen.se www.socialstyrelsen.se

Riksnormen för försörjningsstöd 2018

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår1 och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka.2

Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna enlig följande tabeller.

Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, kronor

Ålder 0 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år Summa

personliga

kostnader 2 090 2 330 2 080 2 330 2 930 3 370 3 800 3 830 Utan lunch

5 dagar

per vecka 1 960 2 150 1 900 2 080

Personliga kostnader vuxna, kronor

Ensamstående Sammanboende

Summa personliga kostnader 3 030 5 460

Gemensamma hushållskostnader, kronor

Antal personer 1 2 3 4 5 6 7

Summa gemensamma kostnader 970 1 080 1 350 1 540 1 770 2 010 2 180

För att beräkna kostnaden för hushåll med fler än 7 personer lägger man till 170 kronor för varje ytterligare hushållsmedlem. Det motsvarar skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer.

1 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937)

2 4 kap. 3 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453)

I riksnormen 2018 har normens samtliga poster räknats upp med 1,6 procent jämfört med riksnormen 2017. Därutöver har beloppen för barns personliga kostnader höjts med 200 kronor för alla åldersgrupper.

Syftet är att säkerställa att höjningen av barnbidraget 2018 även ska komma barn i familjer med försörjningsstöd tillgodo.

SN 2017/240-2

12

(13)

SOCIALSTYRELSEN 2017-11-30 Dnr 3.8-30469/2017 2(2)

En person som bor i ett hushåll utan att vara sammanboende

En vuxen person kan ingå i en hushållsgemenskap med en eller flera andra vuxna personer, utan att räknas som sammanboende. Denne person är ett eget ärende. För att räkna ut riksnormen för honom eller henne lägger man ihop personens del av de gemensamma hushållskostnaderna med personliga kostnader för ensamstående.

För en person som bor i ett hushåll med 5 personer, skulle uträkningen se ut så här: 1 770 kr/5 personer + 3 030 kr = 3 384 kr

Riksnormen tar hänsyn till

hur många personer som finns i hushållet

ålder på barn och skolungdomar

om barn och skolungdomar äter lunch hemma

om vuxna är ensamstående eller sammanboende.

Riksnormen innehåller kostnader för

livsmedel

kläder och skor

fritid och lek

hygien

barn- och ungdomsförsäkring

förbrukningsvaror

dagstidning

telefon

TV-avgift.

(14)

14

(15)

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-11-15 Dnr SN 2017/239-1

Socialförvaltningen Malin Spiik 0581-812 90

Malin.spiik@lindesberg.se

Redovisning ”Så här tycker de äldre om äldreomsorgen 2017”

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att

• ge förvaltningen i uppdrag att kontakta LIBO för att se över utemiljöerna på våra äldreboenden under 2018.

• ge förvaltningen i uppdrag att se över och förbättra

informationen om hur man framför synpunkter och klagomål på Vård och Omsorg under första halvåret 2018.

Ärendebeskrivning

Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning där syftet är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg. Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter och som underlag för utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de äldre.

Samtliga personer, 66 år och äldre, som den 31 december 2016 hade hemtjänst eller bodde på särskilt boende har fått möjlighet att besvara en enkät.

Personer som enbart hade hemtjänstinsatser i form av matdistribution och/eller trygghetslarm eller som enbart hade beslut om korttidsboende ingår dock inte i undersökningen.

Resultatet redovisas i form av indikatorer och bakgrundsmått samt i enskilda rapporter för varje enhet.

Indikatorerna ska spegla delar av kvaliteten i verksamheterna och är främst till för verksamhetsutveckling på enhetsnivå. Syftet är att stimulera till kunskaps- och verksamhetsutveckling för att främja en jämlik socialtjänst och hemsjukvård med god kvalitet, bland

annat genom jämförelser och transparens.

Ärendets beredning

Från mitten på mars till slutet av april fick hemtjänstverksamheter och särskilda boenden möjligheten att medverka i undersökningen och de enskilda som ville medverka svarade då på enkätfrågorna.

Sedan stängdes undersökningen hos socialstyrelsen med en senare chans till att kvalitetsgranska sina uppgifter.

Varje enhetschef fick sedan under hösten 2017 även resultaten för sin enskilda verksamhet.

3

(16)

2 Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslut

Glädjande är att våra äldre får ett gott bemötande och känner stort förtroende för personalen, vi ligger över både riksgenomsnittet och länsgenomsnittet, här kan vi se att arbetet med värdegrunden har gett bra resultat.

Det vi i år tycker att vi ska arbeta vidare med är utemiljöerna på våra boenden som får relativt dåliga resultat, här föreslår vi att vi tar en kontakt med LIBO för att se över vad som kan göras.

Förvaltningen behöver även titta över hur vi idag ger information om hur man framför synpunkter och klagomål och utifrån det resultatet se hur vi kan förenkla och tydliggöra för den enskilde att framföra sina åsikter.

Madde Gustavsson Malin Spiik

Förvaltningschef Utvecklingsstrateg

Bilagor:

Så här tycker de äldre om hemtjänsten 2017 Så här tycker de äldre om särskilt boende 2017

16

(17)

Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017

Resultat för Lindesberg

Hemtjänst

(18)

Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017

2

• Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres

uppfattning om sin vård och omsorg. Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter och som underlag för utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de äldre.

• Samtliga personer, 66 år och äldre, som den 31 december 2016 hade hemtjänst eller bodde på särskilt boende har fått

möjlighet att besvara en enkät. Personer som enbart hade hemtjänstinsatser i form av matdistribution och/eller

trygghetslarm eller som enbart hade beslut om korttidsboende ingick dock inte i undersökningen.

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 18

(19)

• Undersökningen genomfördes från mitten av mars till och med 26 maj 2017.

• Socialstyrelsen ansvarar för redovisningen av data och de analyser som finns i rapporter och presentationsmaterial.

Institutet för kvalitetsindikatorer AB har genomfört datainsamlingen på uppdrag av Socialstyrelsen.

• Ett tekniskt problem uppstod vid programmering av urvalet som gjorde att de som var 65 år och som hade hemtjänst eller bodde på särskilt boende inte fick en enkät. Därför är målgruppen för 2017 något förändrad. Av de berörda är 0,3 procent i särskilt boende och 0,8 procent i hemtjänst, av

den totala målgruppen på nationell nivå. Det motsvarar cirka 1500 personer av den totala gruppen på cirka 220 000.

• På www.socialstyrelsen.se/aldreundersokning finns mer att läsa om de nationella resultaten. Resultat finns också

redovisade per län och kommun samt för verksamheter ner

till minst 7 svarande.

(20)

Resultat på kommunnivå

20

(21)

Resultaten för er kommun

Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? år 2017.

Du hittar enkäten på Socialstyrelsens hemsida www.socialstyrelsen.se/aldreundersokning

Nedan följer några bilder om deltagarna. Därefter presenteras årets resultat för olika områden med

utgångspunkt från frågorna i enkäten. Den sammantagna nöjdheten presenteras för totalen i kommunen och med hänsyn till kön, ålder och regiform. Jämförelser mellan åren 2015, 2016 och 2017 sker för områdena inflytande,

utförande och bemötande samt trygghet och

tillgänglighet.

(22)

Årets deltagare

22

(23)

Deltagare

Totalt svarade 91 634 personer på årets enkät för äldre med hemtjänst, vilket är 63,4% av de tillfrågade.

I Lindesberg svarade 198 personer, vilket är 58,4% av de

tillfrågade.

(24)

8 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017

Kön och ålder hos kommunens deltagare

31%

69%

Män Kvinnor

28%

72%

66-79 år

80 år eller äldre

24

(25)

Egenupplevd hälsa hos kommunens deltagare

Hur bedömer du ditt

allmänna hälsotillstånd? Har du besvär av

ängslan, oro eller ångest?

24%

52%

24%

Mycket gott/ganska gott Någorlunda

Ganska dåligt/Mycket dåligt

50%

42%

8%

Nej

Ja, lätta besvär Ja, svåra besvär

(26)

Egenupplevd hälsa hos kommunens deltagare forts.

10 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017

Hur är din rörlighet inomhus? Bor du tillsammans med någon annan vuxen?

23%

77%

Ja Nej

27%

44%

29%

Jag förflyttar mig själv utan svårigheter

Jag har vissa svårigheter att förflytta mig själv

Jag har stora svårigheter eller kan inte alls förflytta mig själv

26

(27)

Resultatöversikt år 2017

(28)

Resultat redovisas som andelen positiva, d v s andelen i procent av de svarande som avgivit ett positivt svar. För närmare redovisning av vilka svarsalternativ som klassas som positiva, se mer om undersökningen på

www.socialstyrelsen.se/aldreundersokning

12 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017

Andel positiva svar

28

(29)

De fem frågor där andelen positiva svar är högst

86 87

88 95

98

0 20 40 60 80 100

Procent Lindesberg

Får bra bemötande från personalen

Är sammantaget nöjd med hemtjänsten

Känner förtroende för personalen

Känner sig trygg hemma med hemtjänst

Personalen utför sina arbetsuppgifter bra

(30)

De fem frågor där andelen positiva svar är lägst

14 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017

81 65

55 46 41

0 20 40 60 80 100

Procent Lindesberg

Besväras inte av ensamhet

Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål

Kan påverka vid vilka tider man får hjälp

Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar

Personalen har tillräckligt med tid för arbetet

30

(31)

Sammantagen nöjdhet i kommunen

(32)

Hur nöjd eller missnöjd är du samman- taget med den hemtjänst du har?

Andel positiva svar i kommunen

88 För få svarande

86 91 88

89 88

0 20 40 60 80 100

Procent Totalt

Män Kvinnor

Svarande är den äldre själv eller ihop med någon

Svarande är någon annan än den äldre

Enskild regi Offentlig regi

16 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 32

(33)

Samtliga frågor med referensvärden

(34)

Andel positiva svar inom området kontakter med kommunen

18 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017

55 27

70

58 47

75

64 56

73

0 20 40 60 80 100

Procent Riket Örebro län Lindesberg

Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål på hemtjänsten?

Är handläggarens beslut anpassat efter dina behov?

Fick du välja utförare av

hemtjänsten? Med utförare menar vi kommunal hemtjänst eller olika företag och organisationer.

34

(35)

Andel positiva svar inom området inflytande

46

84

52

86

61

87

0 20 40 60 80 100

Procent Riket Örebro län Lindesberg

Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer?

Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen skall utföras?

(36)

Andel positiva svar inom området hjälpens utförande

20 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017

65

81 84

86

62

81 82

88

68

82 85

87

0 20 40 60 80 100

Procent Riket Örebro län Lindesberg

Brukar personalen komma på avtalad tid?

Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig?

Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar? T.ex.

byte av tid/dag, förseningar, personaländringar etc.

Hur tycker du personalen utför sina arbetsuppgifter?

36

(37)

Andel positiva svar inom området bemötande

98 97 97

0 20 40 60 80 100

Procent Riket Örebro län Lindesberg

Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?

(38)

Andel positiva svar inom området trygghet och tillgänglighet

22 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017

81 41

95 87

76 43

92 87

79 46

91 86

0 20 40 60 80 100

Procent Riket Örebro län Lindesberg

Observera att det är nej svaren på frågan om ensamhet som redovisas som positiva svar

Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med hemtjänstpersonalen vid behov?

Observera att det är de brukare som svarat mycket lätt eller ganska lätt som redovisas som positiva svar på denna fråga

Händer det att du besväras av ensamhet?

Känner du förtroende för personalen som kommer hem till dig?

Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten?

38

(39)

Andel positiva svar inom området hemtjänsten i sin helhet

88 90 89

0 20 40 60 80 100

Procent Riket Örebro län Lindesberg

Hur nöjd eller missnöjd är du

sammantaget med den hemtjänst du har?

Observera att det är de brukare som svarat mycket nöjd eller ganska nöjd som redovisas som positiva svar på denna fråga

(40)

Några jämförelser av resultaten för kommunen åren 2015, 2016 och 2017

40

(41)

Inflytande, utförande och bemötande

Andel positiva svar i kommunen

98 65

81 84

86 46

84

95 64

80 87

88 50

84

99 62

82 88 86 57

81

0 20 40 60 80 100

Procent

2015 2016 2017 Brukar personalen ta hänsyn till dina

åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?

Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer?

Brukar personalen komma på avtalad tid?

Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar?

Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig?

Hur tycker du att personalen utför sina arbetsuppgifter?

Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?

(42)

Trygghet och tillgänglighet

Andel positiva svar i kommunen

88 81

95 87

89 77

94 85

92 79

96 91

0 20 40 60 80 100

Procent

2015 2016 Hur lätt eller svårt är det att få kontakt 2017

med hemtjänstpersonal vid behov?

Känner du förtroende för personalen som kommer hem till dig?

Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten?

Hur nöjd eller missnöjd är du

sammantaget med den hemtjänst du har?

26 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 42

(43)

Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se/aldreundersokning

(44)

Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017

Resultat för Lindesberg Särskilt boende

44

(45)

Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017

• Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres

uppfattning om sin vård och omsorg. Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter och som underlag för utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de äldre.

• Samtliga personer, 66 år och äldre, som den 31 december 2016 hade hemtjänst eller bodde på särskilt boende har fått

möjlighet att besvara en enkät. Personer som enbart hade hemtjänstinsatser i form av matdistribution och/eller

trygghetslarm eller som enbart hade beslut om korttidsboende

ingick dock inte i undersökningen.

(46)

• Undersökningen genomfördes från mitten av mars till och med 26 maj 2017.

• Socialstyrelsen ansvarar för redovisningen av data och de analyser som finns i rapporter och presentationsmaterial.

Institutet för kvalitetsindikatorer AB har genomfört datainsamlingen på uppdrag av Socialstyrelsen.

• Ett tekniskt problem uppstod vid programmering av urvalet som gjorde att de som var 65 år och som hade hemtjänst eller bodde på särskilt boende inte fick en enkät. Därför är målgruppen för 2017 något förändrad. Av de berörda är 0,3 procent i särskilt boende och 0,8 procent i hemtjänst, av

den totala målgruppen på nationell nivå. Det motsvarar cirka 1500 personer av den totala gruppen på cirka 220 000.

• På www.socialstyrelsen.se/aldreundersokning finns mer att läsa om de nationella resultaten. Resultat finns också

redovisade per län och kommun samt för verksamheter ner till minst 7 svarande.

3 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 46

(47)

Resultat på kommunnivå

(48)

Resultaten för er kommun

Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? år 2017.

Du hittar enkäten på Socialstyrelsens hemsida www.socialstyrelsen.se/aldreundersokning

Nedan följer några bilder om deltagarna. Därefter presenteras årets resultat för olika områden med utgångspunkt från

frågorna i enkäten. Den sammantagna nöjdheten presenteras för totalen i kommunen och med hänsyn till kön, ålder och

regiform. Jämförelser mellan åren 2015, 2016 och 2017 sker för områdena boende- och måltidsmiljö, inflytande och

bemötande samt trygghet och tillgänglighet.

5 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 48

(49)

Årets deltagare

(50)

Deltagare

Totalt svarade 38 491 personer på årets enkät för äldre inom särskilt boende, vilket är 53,8% av de tillfrågade.

I Lindesberg svarade 95 personer, vilket är 47,5% av de tillfrågade.

7 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 50

(51)

Kön och ålder hos kommunens deltagare

36%

64%

Män Kvinnor

13%

87%

66-79 år

80 år eller äldre

(52)

Egenupplevd hälsa hos kommunens deltagare

Hur bedömer du ditt

allmänna hälsotillstånd? Har du besvär av

ängslan, oro eller ångest?

21%

38%

41%

Mycket gott/ganska gott Någorlunda

Ganska dåligt/Mycket dåligt

35%

53%

12%

Nej

Ja, lätta besvär Ja, svåra besvär

9 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 52

(53)

Egenupplevd hälsa hos kommunens deltagare forts.

Hur är din rörlighet inomhus?

17%

30%

53%

Jag förflyttar mig själv utan svårigheter

Jag har vissa svårigheter att förflytta mig själv Jag har stora svårigheter eller kan inte alls förflytta mig själv

(54)

Resultatöversikt år 2017

54

(55)

Resultat redovisas som andelen positiva, d v s andelen i procent av de svarande som avgivit ett positivt svar. För närmare redovisning av vilka svarsalternativ som klassas som positiva, se mer om undersökningen på

www.socialstyrelsen.se/aldreundersokning

Andel positiva svar

(56)

De fem frågor där andelen positiva svar är högst

84 89 89

95 97

0 20 40 60 80 100

Procent Lindesberg

Får bra bemötande från personalen

Har lätt att få kontakt med personalen på äldreboendet vid behov

Känner förtroende för personalen

Känner sig trygg på sitt äldreboende

Personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål

13 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 56

(57)

De fem frågor där andelen positiva svar är lägst

58 51 47 39 32

0 20 40 60 80 100

Procent Lindesberg

Besväras inte av ensamhet

Möjligheterna att komma utomhus är bra

Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål

Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar

Har lätt att få träffa läkare vid behov

(58)

Sammantagen nöjdhet i kommunen

58

(59)

Hur nöjd eller missnöjd är du

sammantaget med ditt äldreboende?

Andel positiva svar i kommunen

80 För få svarande

79 82 80

81 80

0 20 40 60 80 100

Procent Totalt

Män Kvinnor

Svarande är den äldre själv eller ihop med någon

Svarande är någon annan än den äldre

Enskild regi Offentlig regi

(60)

Samtliga frågor med referensvärden

60

(61)

Andel positiva svar inom området boendemiljö

62 67

73

85

65 64

73

87

66 64

74

88

0 20 40 60 80 100

Procent Riket Örebro län Lindesberg

Fick du plats på det äldreboende du ville bo på?

Trivs du med ditt rum eller lägenhet?

Är det trivsamt i de gemensamma utrymmena?

Är det trivsamt utomhus runt ditt boende?

(62)

Andel positiva svar inom området mat och måltidsmiljö

70 73

65 75

69 75

0 20 40 60 80 100

Procent Riket Örebro län Lindesberg

Hur brukar maten smaka?

Upplever du att måltiderna på ditt äldreboende är en trevlig stund på dagen?

19 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 62

(63)

Andel positiva svar inom området hjälpens utförande

60 51

76

60 49

75

61 49

73

0 20 40 60 80 100

Procent Riket Örebro län Lindesberg

Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig?

Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar? T.ex. byte av personal, ändringar av olika aktiviteter etc.

Brukar du kunna påverka vid vilka tider du får hjälp? T.ex. tid för att

duscha/bada, gå och lägga dig etc.

(64)

Andel positiva svar inom området bemötande

84

97

78

94

80

94

0 20 40 60 80 100

Procent Riket Örebro län Lindesberg

Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?

Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?

21 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 64

(65)

Andel positiva svar inom området trygghet

95 89

89 89

86 88

0 20 40 60 80 100

Procent Riket Örebro län Lindesberg

Hur tryggt eller otryggt känns det att bo på ditt äldreboende?

Känner du förtroende för personalen på ditt äldreboende?

(66)

Andel positiva svar inom området sociala aktiviteter

32

47

65

30

55 61

34

58 64

0 20 40 60 80 100

Procent Riket Örebro län Lindesberg

Observera att det är nej-svaren på frågan om ensamhet som redovisas som positiva svar

Hur nöjd eller missnöjd är du med de aktiviteter som erbjuds på ditt

äldreboende?

Är möjligheterna att komma utomhus bra eller dåliga?

Händer det att du besväras av ensamhet?

23 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 66

(67)

Andel positiva svar inom området tillgänglighet

89 58

80

87 58

78

84 57

76

0 20 40 60 80 100

Procent Riket Örebro län Lindesberg

Observera att det är de som svarat mycket lätt eller ganska lätt som redovisas som positiva svar på dessa frågor

Hur lätt eller svårt är det att få träffa sjuksköterska vid behov?

Hur lätt eller svårt är det att få träffa läkare vid behov?

Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med personalen på ditt äldreboende, vid behov?

(68)

Andel positiva svar inom området hjälpen i sin helhet

39

80

44

81

47

82

0 20 40 60 80 100

Procent Riket Örebro län Lindesberg

Hur nöjd eller missnöjd är du

sammantaget med ditt äldreboende?

Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål på äldreboendet?

25 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 68

(69)

Några jämförelser av resultaten för kommunen

åren 2015, 2016 och 2017

(70)

Boende- och måltidsmiljö

Andel positiva svar i kommunen

47

65 70

73 67

73

46 48

66 72 66 65

53 59

79 78 65

78

0 20 40 60 80 100

Procent

2015 2016 2017 Trivs du med ditt rum eller lägenhet?

Är det trivsamt i de gemensamma utrymmena?

Är möjligheterna att komma utomhus bra eller dåliga?

Hur nöjd eller missnöjd är du med de

aktiviteter som erbjuds på ditt äldreboende?

Hur brukar maten smaka?

Upplever du att måltiderna på ditt

äldreboende är en trevlig stund på dagen?

27 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 70

(71)

Inflytande och bemötande

Andel positiva svar i kommunen

84 97 60

51

76

75

95 54

58 71

83

98 72

57

71

0 20 40 60 80 100

Procent

2015 2016 2017

Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?

Brukar du kunna påverka vid vilka tider du får hjälp?

Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar?

Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig?

Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?

(72)

Trygghet och tillgänglighet

Andel positiva svar i kommunen

80 89

95 89

80 84

89 87

79 88

91 87

0 20 40 60 80 100

Procent

2015 2016 2017 Hur lätt eller svårt är det att få kontakt

med personalen på ditt äldreboende, vid behov?

Känner du förtroende för personalen på ditt äldreboende?

Hur tryggt eller otryggt känns det att bo på ditt äldreboende?

Hur nöjd eller missnöjd är du

sammantaget med ditt äldreboende?

29 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 72

(73)

Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se/aldreundersokning

(74)

74

(75)

TJÄNSTESKRIVELSE 2017-12-04

Socialförvaltning Malin Spiik 0581-81290

malin.spiik@lindesberg.se Socialnämnden

Ersättningsnivåer vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsförflyttningar mm. enligt

Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av unga (LVU) samt Lagen om särskilt stöd och service (LSS) för år 2018 Cirkulär 17:52

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta

• Ersättningsnivåerna för familjehemsvård av barn unga och vuxna, vårdnadsförflyttningar mm enligt SoL, LVU och LSS skall höjas enligt SKL:s rekommendationer.

• Ersättningsnivån avseende omkostnadsersättning för

familjehemsvård av barn unga och vuxna, vårdnadsförflyttningar mm enligt SoL, LVU och LSS er ska höjas enligt SKL:s

rekommendationer.

• Ersättningsnivån avseende arvode för familjehemsvård av barn unga och vuxna, vårdnadsförflyttningar mm enligt SoL, LVU och LSS ska höjas enligt SKL:s rekommendationer.

Ärendebeskrivning

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i cirkulär 17:52 lämnat rekommendationer gällande ersättningar för arvode och omkostnad gällande familjehemsvård av barn unga och vuxna,

vårdnadsförflyttningar mm enligt SoL, LVU och LSS.

Avdelningen föreslår nämnden att följa SKL:s rekommendationer för 2018.

Malin Spiik Utvecklingsstrateg Socialförvaltningen Meddelas för åtgärd: Verksamhetschef IoF Verksamhetschef FS Enhetschef IoF Enhetschef FS

SN 2017/235-1

4

(76)

76

(77)
(78)

78

(79)
(80)

80

(81)
(82)

82

(83)
(84)

84

(85)
(86)

86

(87)
(88)

88

(89)
(90)

90

(91)
(92)

92

(93)
(94)

94

(95)
(96)

96

(97)

TJÄNSTESKRIVELSE 2017-12-04

Socialförvaltning Malin Spiik 0581-81290

malin.spiik@lindesberg.se Socialnämnden

Ersättningsnivåer för kontaktfamilj/stödfamilj och kontaktpersoner enligt Socialtjänstlagen (SoL) 2018 Cirkulär 17:54

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta

• Ersättningsnivåerna för kontaktpersoner enligt SoL skall höjas enligt SKL:s rekommendationer.

• Ersättningsnivån avseende omkostnadsersättning för kontaktfamiljer/stödfamiljer ska höjas enligt SKL:s rekommendationer.

• Ersättningsnivån avseende arvode för

kontaktfamiljer/stödfamiljer ska höjas enligt SKL:s rekommendationer.

Ärendebeskrivning

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i cirkulär 17:54 lämnat rekommendationer gällande ersättningar för arvode och omkostnad gällande kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL.

Beloppen är beräknade på 2018 års prisbasbelopp 45 500 kronor.

Avdelningen föreslår nämnden att följa SKL:s rekommendationer för 2018.

Malin Spiik Utvecklingsstrateg Socialförvaltningen Meddelas för åtgärd:

Verksamhetschef IoF Enhetschef barn och unga

SN 2017/237-1

5

(98)

98

(99)
(100)

100

(101)
(102)

102

(103)

TJÄNSTESKRIVELSE 2017-12-04

Socialförvaltning Malin Spiik 0581-81290

malin.spiik@lindesberg.se Socialnämnden

Ersättningsnivåer för kontaktfamilj/stödfamilj och

kontaktpersoner enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2018 Cirkulär 17:53

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta

• Ersättningsnivåerna för kontaktpersoner enligt LSS skall höjas enligt SKL:s rekommendationer.

• Ersättningsnivån avseende omkostnadsersättning för

kontaktfamiljer/stödfamiljer enligt LSS ska höjas enligt SKL:s rekommendationer.

• Ersättningsnivån avseende arvode för

kontaktfamiljer/stödfamiljer enligt LSS ska höjas enligt SKL:s rekommendationer.

Ärendebeskrivning

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i cirkulär 17:53 lämnat rekommendationer gällande ersättningar för arvode och omkostnad gällande kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner enligt LSS.

Beloppen är beräknade på 2018 års prisbasbelopp 45 500 kronor.

Avdelningen föreslår nämnden att följa SKL:s rekommendationer för 2018.

Malin Spiik Utvecklingsstrateg Socialförvaltningen Meddelas för åtgärd:

Verksamhetschef Funktionsstöd

Enhetschef för externa insatser Funktionsstöd

SN 2017/238-1

6

(104)

104

(105)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :