NÄRINGSLIVETS UTVECKLING I EMMABODA KOMMUN 2013 Statistik och fakta

Full text

(1)

NÄRINGSLIVETS UTVECKLING I EMMABODA KOMMUN 2013 Statistik och fakta

Rev 2014-05-15

(2)

Näringslivsutveckling 2013

Fortsatt återhämtning vad gäller antalet aktiva företag

I september 2013 fanns 1068 aktiva företag registrerade i Emmaboda kommun. Det är en ökning med sju företag jämfört med samma tid föregående år. Mest ökar antalet Aktiebolag.

För att uppnå tillväxtmålen för innevarande period 2011-2014 måste antalet företag under 2014 öka med fler än åtta företag.

Antal aktiva företag – utveckling enligt UCs näringslivsrapport

AB (aktiebolag) Övriga Totalt Utv från 2010

sep-10 226 850 1076 0

sep-11 225 809 1034 -42

sep-12 226 835 1061 -15

sep-13 242 826 1068 -8

Mäts september varje år, rapport UC näringslivsrapport

Räknar vi även med företag med säte i annan kommun men som har arbetsställe i Emmaboda kommun är antalet företag i Emmaboda kommun för 2013 1170 st var av 266 st är AB.

21% av dessa företag har en kvinna som vd, kontaktperson eller ägare.

35,7% av de nystartade företagen 2013 har en kvinna som vd, kontaktperson eller ägare.

Antal företagsförekomster 2012

Med företagsförekomst menas alla företag som har ett eller flera arbetsställen i en viss region

Region Företagsförekomster Arbetsställen tillhörande

dessa företag Förvärvsarbetande dagbefolkning

Emmaboda 613 663 4 405

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Lågt nyföretagande

2013 registrerades 56 företag, räknar vi bort sk. rörelseaktiva jord- och skogsgårdar är det 45 nya företag som startats. Det är en minskning med fem st jämfört med 2012.

Antal nystartade företag helår

År Antal registrerade F-skatt+moms

2010 43 uppgift saknas

2011 46 uppgift saknas

2012 84 50

2013 56 45

Källor: Antal registrerade 2010-2012, UC analys av Improvera. 2012-2013, egen statistik från UCs webselect, mäts i januari året efter start.

Nystartade företag – utveckling enligt UCs näringslivsrapport Mätperiod AB (aktiebolag) Övriga Totalt

sep-10 6 52 58

sep-11 9 53 62

sep-12 9 78 87

sep-13 17 66 83

Mäts september varje år, rapport UC näringslivsrapport

(3)

Nyföretagarbarometern

I nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras statistik över nyföretagandet i Sverige och antalet nyregistrerade företag

i alla Sveriges kommuner och län. Uppgifterna gäller företag som registreras hos Bolagsverket.

Nyreg per rank rank rank rank 1000 inv 2013 2012 2011 2010

4 178 244 271 285

Källa: Nyföretagarbarometern NyföretagarCentrum

Ungt företagande

Emmaboda kommun samverkar med Ung Företagsamhet i Kalmar län. Två koncept innebär att prova vad det innebär att driva företag UF-företag och UF Sommarföretag. Koncepten riktar sig till ungdomar på gymnasiet i åldrarna 15-20 år.

UF-företag Vilhelm Moberg gymnasiet (VMG)

Läsår UF Företag Elever Kvinnor

2011/2012 8 18 5

2012/2013 9 26 13

2013/2014 1 2 0

OBS! För läsåret 12/13, dubbla årskurser som läste UF-företagande, gamla och nya läroplanen. Nytt från 13/14 är att industritekniska programmet inte längre läser UF-företagande som obligatorisk kurs

UF-företag Emmabodaungdomar som läser på andra skolor än VMG i länet

Läsår UF Företag Elever Kvinnor

2011/2012 2 2 2

2012/2013 2 2 2

2013/2014 3 3 3

UF-Sommarföretag

År Sommarföretag Elever Kvinnor

2013 4 5 2

Arbetskraft och sysselsättning

Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning) efter sektor och kommun 2012

Kommun Kommuner Landsting Statlig

förvaltning och

affärsverk Näringslivet

Övriga organisationer

och offentliga institutioner

Totalt

Emmaboda 926 54 7 3 286 132 4 405

Män 148 11 3 2 359 66 2 587

Kvinnor 778 43 4 927 66 1 818

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

(4)

Sysselsättningsförändring efter kön fördelad efter län och kommuner Sysselsättning under 2012 fördelad efter arbetsställets belägenhet (dagbefolkning).

Län 2011 2012 Förändring i %

Kommun Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Emmaboda 2 732 1 840 4 572 2 587 1 818 4 405 -5,3 -1,2 -3,7 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Antal förvärvsarbetande och förvärvsintensitet per kommun

Förvärvsarbetande dag- och nattbefokning (16+ år) samt förvärvsintensitet (20-64 år) efter län, kommun och kön år 2012.

Kommun Dagbefolkning Nattbefolkning Förvärvsintensitet

Emmaboda 4 405 4 176 78

Män 2 587 2 262 79,4

Kvinnor 1 818 1 914 76,5

Antal pendlare per kommun 2012

Kommun Inpendlare Utpendlare Bor och arbetar i kommunen

Emmaboda 1 242 1 013 3 163

Män 837 512 1 750

Kvinnor 405 501 1 413

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Arbetstillfällen och pendling - utveckling

Källa SCB. Förvärvsarbetande 16+ år pendlare över kommungräns efter bostadskommun, arbetsställekommun och kön. År 2004 – 2012

(5)

Öppet arbetslösa - Emmaboda

Månad år 18-24 år 16-64 år

December 2010 19 164

December 2011 50 223

December 2012 37 207

December 2013 36 186

Uppgifter från Arbetsförmedlingens tidigare statistik ”Sökande 1996-2013” redovisning per kommun

Handelns utveckling

Omsättning

Handelsindex

(6)

Antal sysselsatta

Källa HUI, Handeln i Sverige, HUI research, publ 2013.

Näringslivsråd

År Antal Tema

2012 2 Tema arbetsmarknad och kommundialog med svenskt näringsliv 2013 3 Tema näringspolitiskt program, samverkan skola-näringsliv och

etableringar/tillväxt.

Från 2014 är målet att genomföra fyra näringslivsråd per år.

Företagsbesök kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret har 2013 genomfört minst 143 företagsbesök. Målet på 125 företagsbesök är uppnått. Kommunstyrelsen har haft tre tematräffar då de totalt har träffat 10 företag. På grund av sena återbud något lägre än målet på 12-15 företag.

Kommunstyrelsens ordförande har utöver detta medverkat vid 52 företagsbesök. Näringslivsutvecklaren har totalt genomfört 93 företagsbesök.

(För 2012 finns ingen statistik på helår, däremot för perioden oktober 2011-december 2012 då kommunledningskontoret genomförde minst 141 företagsbesök).

Större projekt som näringslivsenheten stöttat/varit engagerad i Snilleblixtmässan samverkan med Ung Företagsamhet och Centrum sydost

Design i Glasriket - via samverkan AB Glasriket och glasriketkommunerna

Designresan – via samverkan AB Glasriket, Glasriketuppdraget, och glasriketkommunerna Sommardesignkontoret – via samverkan Glasriketuppdraget, glasriketkommunerna och SVID.

LTC Tekniknod Torsås

Hot Spot – ett projekt inom ramen för kvinnors företagande Tjänsteboxar & Nätverk- Dynamiskt näringsliv över gränser Green Charge

Emmaboda julmarknad

(7)

Företagsklimat

Resultat från Svenskt Näringslivs mätning hösten 2013, publicerad 27 januari 2014. Rankingsiffror publicerades i maj 2014. Förbättring med 6 platser till 260.

Det sammanfattande omdömet har ökat till 2,74.

Kortsiktigt mål till 2014 är att öka till 3, 5 eller uppnå 50%.

Nedan redovisas de insatsområden som har störst prioritet i Näringslivspolitiskt program 2013-2014.

a) Företagens upplevelse av kommunpolitikernas attityder till företagande Har ökat från 2,53 2011 till 3,08 (31%) 2013

Kortsiktigt mål till 2014 är att öka till 3, 5 eller uppnå 50%.

(8)

b) Företagens upplevelse av tjänstemännens attityder till företagande

har ökat från 2,52 2011 till 2,88 (26%) 2013 som svarar bra, mycket bra, utmärkt.

Kortsiktigt mål till 2014 är att öka till 3,5 därefter uppnå 50% som svarar bra, mycket bra, utmärkt.

c) Dialog mellan företag och kommunledning har ökat från 2,28 2011 till 2,79 (27%) 2013.

Kortsiktigt mål till 2014 är att öka till 3,5 därefter uppnå 50% som svarar bra, mycket bra, utmärkt.

(9)

d) Kommunens upphandlingar

Har ökat från 1,88 2011 till 2,29 (9%) 2013.

Kortsiktigt mål till 2014 är att öka till 3,5 därefter uppnå 50% som svarar bra, mycket bra, utmärkt.

e) Skola-näringsliv

Skolans attityder till företagande har ökat från 3,51 2011 till 3,96 (56%) 2013.

Kortsiktigt mål till 2014 är att öka till betyg 4 eller 60% som svarar bra, mycket bra, utmärkt.

För samtliga diagram, se Företagsklimat i Emmaboda kommun 2013.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :