• No results found

Kostnad per brukare. Jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2012

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kostnad per brukare. Jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2012"

Copied!
42
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Kostnad per brukare

Jämförelser inom omsorg om äldre och personer

med funktionsnedsättning – utfall 2012

(2)
(3)

Kostnad per brukare

Jämförelser inom omsorg om äldre och personer

med funktionsnedsättning – utfall 2012

(4)

upplysningar om innehållet:

camilla eriksson, camilla.eriksson@skl.se

© sveriges kommuner och landsting, 2013 isBn: 978-91-7164-991-1

fotograf: thomas henrikson produktion: kombinera tryck: ltaB, oktober 2013

(5)

Förord

Kostnad per brukare (KPB) är ett instrument för kommunens uppföljning av verksamhet och kostnader inom omsorgen om äldre och personer med funk- tionsnedsättning. I den här rapporten redovisas några av de nyckeltal som an- vänds inom KPB. I databasen Kolada och i kommunens eget material från KPB finns fler nyckeltal.

KPB bygger på individrelaterad kostnadsredovisning där de olika insatserna har kostnadsberäknats och kopplats till den enskilda brukaren. Därmed skapas goda möjligheter att följa upp kostnadsutvecklingen och jämföra olika enheter.

För att få en helhetsbild av verksamheten bör de olika kostnadsmåtten kombine- ras med indikatorer på kvaliteten. Vad får man ut av de resurser som stoppas in i verksamheten? Eftersom denna rapport endast redovisar kostnadsuppgifter är indikatorerna färglagda i olika nyanser av lila istället för rött, gult, grönt som är mer traditionellt vid rangordning.

Syftet med denna rapport är att underlätta spridning och tolkning av olika nyckeltal. Rapporten syftar även till att ge nya infallsvinklar för att stimulera en bredare användning av data från KPB.

Rapporten har utarbetats av Camilla Eriksson (SKL), Peter Nilsson (SKL) och Yvonne Thorell (SKL och Leksands kommun). Ensolution AB och Prodacapo AB har bidragit med underlag till rapporten.

Ett särskilt tack riktas till alla de kommuner som vid olika tillfällen under året, så som seminarier, konferenser och referensgruppsträffar, bidragit med sina kunskaper och erfarenheter och därmed medverkat till att utveckla de analyser som görs med hjälp av KPB.

Stockholm i oktober 2013 Stefan Ackerby

Ordförande i styrgruppen för KPB

(6)

Innehåll

5 Kapitel 1 Jämförelserapport för KPB 7 Kapitel 2 Översikt

10 Kapitel 3 Jämförelser mellan kommuner 12 ordinärt boende

16 särskilt boende

19 lss – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 28 sammanfattande slutsatser

29 sammanfattande tabell 34 Kapitel 4 Analys av KPB-data 34 kpB:s analyshandbok 34 Boxanalyser

36 effektivitetsanalyser

37 Kapitel 5 Egna jämförelser med hjälp av Kolada

(7)

Jämförelserapport KPB 5

KAPITEL

1

Jämförelserapport för KPB

Bakgrund

Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 2006 årligen givit ut en jämförelserapport för Kostnad per brukare, KPB. Rapporten är ett underlag för jämförelser på nationell nivå. Sedan 2011 är det möjligt att lägga in nyckeltalen från KPB i Kolada (se kapitel 5) och göra egna jämförelser, så numera ska rapporten i första hand ses som ett komplement till dessa.

Nyckeltal

Här redovisas ett antal nyckeltal från KPB som be- lyser kostnader inom verksamheterna äldre och funktionsnedsättning, tillsammans med ett urval kommentarer om nyckeltalen. Kostnader är bara en sida av myntet. Det blir allt vanligare att koppla kostnader till kvalitet för att åskådliggöra vad bru- karna får ut av verksamheten.

Analysstöd

Intresset för analyser av nyckeltal och jämförelser med andra kommuner är stort. Samtidigt är det ett dilemma att mängden tillgänglig statistik är svår att överblicka. Därför har SKL utvecklat ett stöd för analys som hjälper till att ge en översikt över och sortera den stora mängden data inom verksamhets- området äldre och funktionsnedsättning. Under 2013 har flera utbildningstillfällen i analysstödet anordnats av SKL, för mer information se kapitel 4 och www.skl.se/kpb.

Rapportens disposition

Rapporten inleds med en översikt som beskriver hur många kommuner som arbetar med KPB, in- klusive ett avsnitt om könsuppdelad statistik. Inom KPB finns nämligen stora möjligheter att redovisa statistik uppdelad på kön.

I kapitel 3 redovisas jämförelser tillsammans med tips för vidare analys. Några analysverktyg pre- senteras i kapitel 4. Det avslutande kapitlet inne- håller skärmdumpar som visar hur Kolada kan an- vändas vid en jämförelse av KPB-data mellan olika kommuner.

(8)

Kapitel 1. Jämförelserapport för KPB

Jämförelserapport KPB 6

Kort om KPB

KPB är en metod för att beräkna kommunens kost- nader för olika insatser och koppla kostnaderna till den enskilde brukaren. Genom att KPB bygger på avidentifierade individdata kan kostnaden för vård och omsorg för olika typer av brukare samman- ställas och utgöra grunden för uppföljning ur olika perspektiv. KPB är en efterkalkyl och bygger på hel- årsresultat där samtliga kostnader för den aktuella verksamheten i en kommun ingår. Det främsta an- vändningsområdet för KPB är uppföljning, analys och styrning i den egna kommunen.

Uppgifterna är uppdelade på enhetsnivå vilket möjliggör jämförelser mellan olika enheter i kom- munen. Det är också möjligt att koppla ihop dessa uppgifter med annan typ av data, t.ex. kvalitetsdata som resultat från brukarundersökningar. En hel- hetsanalys av kostnader och kvalitet ger kommunen möjlighet att se både vad verksamheten kostar och vad brukarna anser om den. På det sättet får kom- munen ett bra underlag för uppföljning. För mer inspiration se kapitel 4. Eftersom KPB bygger på en gemensam metod är det också möjligt att jämföra den egna kommunens nyckeltal med andra kom- muners.

SKL:s roll

Sveriges Kommuner och Landstings roll inom KPB är att underhålla och vidareutveckla metoden inom verksamheterna äldre och funktionsnedsättning.

Ett viktigt stöd i detta arbete är en referensgrupp med representanter från ett tiotal kommuner som har infört och arbetar med KPB.

SKL arbetar för att förbättra och stödja kommu- nernas möjligheter till jämförelser och för att bidra till en fördjupad analys, bland annat genom att pre- sentera data och skapa arenor för möten.

Läs mer om hur KPB beräknas på www.skl.se/kpb och klicka på Länk till mer information om meto- den.

(9)

Jämförelserapport KPB 7

KAPITEL

2

Översikt

KPB är ett frivilligt samarbete mellan ca 90 kommu- ner. I denna rapport redovisas jämförelser för de 63 kommuner och 10 stadsdelar i Göteborg som har le- vererat data för 2012 per den 20 juni 2013. Kommu-

nerna är både större och mindre, och de är spridda över hela landet.

De aktuella kommunerna utgör sammantaget ett stort material. Tillsammans har de ca två miljoner

figur 1. Kommuner som är med i KPB

Alingsås Alvesta Bengtsfors Boden Bollebygd Bollnäs Borlänge Borås Båstad Dals-Ed Eslöv Falkenberg Falun Flen Forshaga Gagnef Gislaved Gotland Grästorp Gällivare Gävle Göteborg Hallsberg Hallstahammar Hammarö Heby Hällefors Härryda Högsby

Jokkmokk Kalmar Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Knivsta Kramfors Kristianstad Kristinehamn Kumla Kungsbacka Kungälv Laholm Lekeberg Leksand Lindesberg Ljusdal Ludvika Luleå Lysekil Mellerud Mora Mullsjö Munkedal Nybro Ockelbo Orust Oskarshamn

Oxelösund Pajala Partille Ronneby Simrishamn Skara Skurup Sotenäs Strömstad Säffle Tierp Tingsryd Trosa Uddevalla Ulricehamn Vansbro Vara Varberg Vimmerby Vindeln Vårgårda Växjö Åmål Älmhult Älvkarleby Älvsbyn Ängelholm Örebro Östersund

(10)

Kapitel 2. Översikt

Jämförelserapport KPB 8

invånare, vilket motsvarar ca 20 procent av Sveriges befolkning

I alla de aktuella kommunerna fördelades kost- naderna år 2012 mellan verksamheterna enligt figur 2. Under senare år har andelen särskilt boende fort- satt att minska medan andelen ordinärt boende har ökat.

Materialet kan även redovisas uppdelat på kvin- nor och män. Ett syfte kan vara att synliggöra even- tuella skillnader i hur resurser fördelas.

Figur 3 illustrerar skillnader i KPB mellan kom- munerna för insatser till personer över 80 år. Det är nästan enbart insatser enligt socialtjänstlagen (SoL). Sambandet mellan kön och kostnader är inte absolut, i vissa kommuner har männen högre med- elkostnad än kvinnorna. Skillnaden i medelkostnad mellan könen är olika stor. Medelkostnaden varie- rar också mycket mellan kommunerna.

figur 2. Fördelning av kostnader mellan olika verksamhetsområden

LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ordinärt boende Särskilt boende Öppen verksamhet

Tusental 27 %

33 % 39 %

1 %

(11)

Jämförelserapport KPB 9

figur 3. Medelkostnad per brukare över 80 år

Knivsta Gällivare Pajala Gagnef Kristianstad Kalmar Trosa Vindeln Munkedal Vansbro Boden Mora Uddevalla Bengtsfors Oxelösund Kungsbacka Luleå Orust Gotland Karlskrona Växjö Hammarö Dals-Ed Örebro Leksand Ängelholm Mullsjö Östersund Ljusdal Heby Bollnäs Gislaved Katrineholm Bollebygd Gävle Älmhult Härryda Mellerud Ludvika Vårgårda Säffle Kumla Karlskoga Laholm Vimmerby Tierp Hällefors Älvkarleby Ockelbo Forshaga Vara Kristinehamn Båstad Karlstad Eslöv Skurup Skara Varberg

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000

Medelkostnad per brukare, män över 80 år (SoL & LSS) Medelkostnad per brukare, kvinnor över 80 år (SoL & LSS)

(12)

Jämförelserapport KPB 10

Jämförelser mellan kommuner

I detta kapitel jämförs kostnader mellan kommu- ner genom ett antal nyckeltal. Inledningsvis görs en jämförelse av fördelningen av kostnader mellan olika verksamhetsområden och hur fördelningen ser ut med avseende på antal dygn i särskilt boende och antal timmar hemtjänst per invånare. Detta för att åskådliggöra skillnader i struktur mellan kommuner.

Därefter följer en jämförelse av produktivitet och ytterfall. Produktivitet definieras som den produk- tionsvolym som åstadkoms med de resurser som används, mätt i kostnader, till exempel hur mycket det kostar att producera en timme hemtjänst. Med ytterfall avses brukare vars insatser under ett år kostnadsmässigt överstiger ett visst belopp. Genom att analysera ytterfall kan kommunen se om den har rätt balans mellan sina verksamheter. En hög andel ytterfall inom ordinärt boende kan t.ex. vara en in- dikation på att kommunen behöver bygga fler plat- ser inom särskilt boende. Ytterfallsanalyser syftar därmed till att undersöka om kommunen har satsat på rätt verksamhet.

För att underlätta jämförelserna har olika pre- stationsnivåer valts. Nivåerna skiljs åt med hjälp av färger. Metoden bygger helt och hållet på en relativ skala.

Ljus lila färg innebär att kommunens värde på indikatorn hör till de 25 procent som har lägst kostnader i förhållande till de andra kommunerna i jämförelsen. Mörk lila markerar de 25 procent av kommunerna som har de högsta värdena medan lila är den grupp om 50 procent av kommunerna som

ligger däremellan. Jämförelserna är relativa och ett ljust lila resultat behöver inte vara bra.

En fördel med den färgsatta jämförelsemodellen är att det är lätt att få en överblick över resultaten.

De relativa jämförelserna är också användbara så länge det inte finns några exakta och överenskomna målvärden för de enskilda indikatorerna. Det är var- je kommuns ansvar att definiera vad den anser vara sin relevanta målnivå.

Skillnader i fördelning av kostnader mellan olika verksamhetsområden

Figur 4 visar den procentuella fördelningen av de totala kostnaderna i KPB-analysen mellan särskilt boende enligt socialtjänstlagen (SoL), insatser inom ordinärt boende enligt SoL, insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och öppen verksamhet. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är inkluderad. Uppgifterna gäller både egen och privat regi och samtliga brukare.

I diagrammet åskådliggörs hur balansen ser ut mellan de olika verksamheterna. I det egna jämfö- relsearbetet bör varje kommun observera fördel- ningen.

Diagrammet visar att det är stora skillnader i hur kommunernas kostnader är fördelade mellan olika verksamhetsområden. I en kommun står särskilt boende för 56 procent, medan samma verksamhet i en annan kommun motsvarar 27 procent.

En förklaring till de stora skillnaderna mellan kommunerna är deras olika struktur. Kommuner i

KAPITEL

3

(13)

Jämförelserapport KPB 11

figur 4. Fördelning av kostnader mellan olika verksamhetsområden i procent

Skara Östersund Vara Örebro Kumla Kalmar Vimmerby Hammarö Forshaga Härryda Säffle Kungsbacka Dals-Ed Karlskoga Tierp Båstad Bollebygd Karlstad Gotland Vårgårda Eslöv Växjö Mora Katrineholm Orust Bollnäs Varberg Laholm Boden Kristinehamn Knivsta Mellerud Ockelbo Kristianstad Skurup Ängelholm Luleå Leksand Uddevalla Gävle Bengtsfors Heby Gagnef Älvkarleby Karlskrona Munkedal Oxelösund Vansbro Trosa Mullsjö Ludvika Hällefors Älmhult Vindeln Ljusdal Gällivare Pajala Gislaved

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Andel av totalkostnad Särskilt boende Ordinärt boende LSS Öppen verksamhet

(14)

Kapitel 3. Jämförelser mellan kommuner

12 Jämförelserapport KPB

norra Sverige har ofta långa avstånd, och då kan det vara mer effektivt att lägga en större andel insatser på särskilt boende än på ordinärt boende. Likaså ger en högre andel äldre i befolkningen ett större behov av särskilt boende.

Skillnaderna mellan kommunernas insatser kan dock inte bara förklaras av strukturen utan också av tradition eller av en medveten satsning på en högre andel av någon insats.

Omfattning per invånare

Figur 5 visar omfattningen per invånare 80 år och äldre. Med omfattning avses antalet timmar hem- tjänst respektive antalet dygn inom särskilt boende.

För att möjliggöra en jämförelse mellan olika kom- muner har antalet timmar respektive dygn relaterats till den grupp som har störst behov av omsorg (80 år och äldre). I diagrammet framgår skillnader mellan kommunerna i deras omfattning av äldreomsorg.

Genom att jämföra antal dygn i särskilt boende med antal timmar hemtjänst går det också att se om en kommun har en annan strategi i fördelning- en mellan hemtjänst och särskilt boende än andra kommuner. För att förstå dessa skillnader är det viktigt att analysera olikheter i förutsättningar och prioriteringar. Det rör sig bland annat om utbud, satsningar på öppen verksamhet, geografiska förut- sättningar och riktlinjer för biståndsbedömning.

Diagrammet visar att kommunerna skiljer sig mycket åt i fråga om omfattning. Skillnaderna speg- lar kommunernas val av strategi.

Ordinärt boende

Vid analys och jämförelse av verksamheten ordinärt boende går det med fördel att använda sig av nyck- eltalen kostnad per hemtjänsttimme och ytterfall.

Det kan även vara intressant att jämföra antalet be- viljade timmar med andra kommuner.

I tabell 1 redovisas kostnad per beviljad timme i egen regi exklusive delegerad hälso- och sjukvård och boendestöd för samtliga brukare2. Kostnad per hemtjänsttimme mäter produktiviteten inom hem-

figur 5. Antal dygn i särskilt boende per invånare 80+

och antal timmar hemtjänst per invånare 80+1

0 50 100 150 200

Tusental Båstad

Karlstad Forshaga Älvkarleby Ludvika Dals-Ed Karlskoga Skara Vimmerby Kalmar Kumla Säffle Bollnäs Vara Katrineholm Ronneby Varberg Örebro Falun Tierp Hammarö Kristinehamn Mora Orust Gotland Heby Ockelbo Skurup Gagnef Oxelösund Kungsbacka Härryda Vårgårda Karlskrona Eslöv Älmhult Kristianstad Mullsjö Ängelholm Laholm Mellerud Vindeln Östersund Gävle Bengtsfors Växjö Bollebygd Leksand Munkedal Uddevalla Vansbro Gislaved Knivsta Luleå Boden Trosa Gällivare Ljusdal Pajala

Not 1.

Inom hemtjänsten ingår insatser för boende utan heldygns- omsorg (ibland benämnda servicehus), i både egen och privat regi. Inom särskilt boende ingår kostnader för hälso- och sjukvårdspersonal men inte boenden för psykiskt funktions- hindrade.

Not 2.

Kostnaden per hemtjänsttimme inkluderar kostnader för administration.

Särskilt boende Hemtjänst

(15)

Jämförelserapport KPB 13

tabell 1. Kostnad per beviljad hemtjänsttimme, antal beviljade timmar3 och ytterfall

FAKtA BevILjAde tImmAR/måNAd

Beviljade timmar bygger på den statistik som kommunerna rapporterar in till Socialstyrelsens mängdstatistik för ok- tober 2012. Den avser samtliga brukare inom hemtjänsten oavsett regi. För vissa kommuner skiljer sig Socialstyrelsens statistik väsentligt från deras egen. Det beror främst på två faktorer, nämligen definitionen av brukare och det faktum att statistiken endast gäller oktober månad. Det kan finnas

en variation över året som påverkar kommunens statistik.

I dagsläget finns vissa brister med mätningen men styrkan är att den är nationellt jämförbar för alla kommuner. Från och med år 2013 rapporterar kommunerna in uppgifter månadsvis till Socialstyrelsen, vilket gör att statistiken kom- mer att förbättras. Kommunerna kommer då att ha tillgång till ett bra jämförelsematerial per månad.

Kommun

Kronor per timme

Beviljade timmar/

månad

Ytterfall ordinärt boende %

Växjö 301 28 2,1

hammarö 334 25 1,6

karlskrona 346 27 2,5

gotland 353 36 2,5

karlskoga 354 3,4

kalmar 355 32 3,4

östersund 365 34 3,4

ronneby 367 25 1,8

tierp 367 22 0,7

luleå 370 41 1,6

gällivare 374 50 3,2

karlstad 376 22 0,8

uddevalla 376 22 2,0

laholm 377 24 0,8

älvkarleby 378 35 1,1

gävle 386 25 2,0

orust 386 26 1,4

mora 387 25 2,7

Bollebygd 387 24 1,1

Varberg 388 18 1,1

Vara 398 34 1,7

Boden 400 31 3,6

kungsbacka 404 27 3,6

forshaga 405 17 2,5

katrineholm 407 32 2,1

skurup 410 13 1,6

trosa 414 16 0,6

falun 419 33

oxelösund 423 27 1,4

härryda 426 13 2,5

älmhult 428 19 0,9

mullsjö 430 17 0,8

Båstad 431 20 1,2

Kommun

Kronor per timme

Beviljade timmar/

månad

Ytterfall ordinärt boende %

skara 435 17 1,9

knivsta 439 40 4,2

Vansbro 444 28 3,3

eslöv 445 34 1,5

munkedal 447 36 1,4

Vindeln 464 32 1,2

kristinehamn 464 18 1,9

Bengtsfors 471 14 2,3

heby 475 13 0,8

ängelholm 483 19 3,5

ljusdal 486 17 1,2

örebro 495 19 3,5

Vimmerby 504 16 3,1

säffle 509 21 2,0

Vårgårda 522 17 1,5

gagnef 523 20 3,4

ludvika 540 18 1,3

gislaved 540 10 0,7

dals-ed 570 16 0,5

kumla 588 11 1,8

leksand 605 16 3,1

ockelbo 685 18 3,0

kristianstad 14 3,5

mellerud 17 1,2

hällefors 17 1,1

Bollnäs 25 3,8

pajala 39 2,9

Medel 434

Ljus lila innebär att kommunens värde på nyckeltalet hör till de 25 procent som har lägst kostnader i förhållande till de andra kommunerna i jämförelsen.

Mörk lila markerar de 25 procent av kommunerna som har de högsta värdena.

Lila är den grupp om 50 procent av kommunerna som ligger mellan de andra två.

Not 3.

Uppgifterna om beviljade timmar kommer från Socialstyrel- sens individstatistik. De ska tolkas med försiktighet eftersom de avser en enskild månad, oktober 2012. Från och med 2014 får kommunerna tillgång till jämförelser av beviljade timmar på månadsbasis. Se faktaruta nedan.

(16)

Kapitel 3. Jämförelser mellan kommuner

14 Jämförelserapport KPB

tjänsten. I tabell 1 visas även antalet beviljade tim- mar per månad och brukare samt andelen ytterfall (resurskrävande brukare) inom ordinärt boende.

Ytterfall mäts som procentandelen brukare inom ordinärt boende med insatser enligt socialtjänstla- gen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) vars årskostnad överstiger 600  000 kronor. Det gäller både egen och privat regi och samtliga brukare.

I tabell 1 åskådliggörs den stora spridningen av kostnad per beviljad timme inom hemtjänsten.

Spridningen i ytterfall ligger mellan 0,5 och 4,2 pro- cent. Spridningen är också stor vad gäller antalet beviljade timmar.

För att få fram totalkostnaden för hemtjänsten multipliceras antalet beviljade timmar med kost- nad per timme. En liten ökning i antalet beviljade timmar per månad och brukare får därför stort ge- nomslag på de totala kostnaderna för hemtjänsten.

En ökning från 20 till 21 timmar i genomsnitt i en

kommun med 200 brukare där kostnaden per tim- me är 435 kr innebär en kostnadsökning med totalt 1 044 000 kr per år.

I tabell 1 framgår att en kommun kan ha en hög andel ytterfall trots låg kostnad per timme. Kom- muner som har lägre kostnad per timme verkar enligt samma tabell bevilja fler timmar, och kom- muner med en hög kostnad per timme tycks bevilja färre timmar.

Betyder det att det finns stordriftsfördelar i verk- samheten? Eller har kommuner med få beviljade timmar en högre andel kortare insatser och mer kringtid? Och har kommuner med fler beviljade tim- mar fler insatser hos samma brukare och därmed mindre kringtid och en lägre kostnad per timme?

Det är viktigt att ha kontroll på totalkostnaden för hemtjänsten och inte enbart känna till kostnaden per timme och andelen ytterfall.

Skillnaden mellan kommunerna kan också bero

figur 6. Spridning av kostnad per hemtjänsttimme inom varje kommun exkl. nattgrupper

0 200 400 600 800 1 000 1 200

Väx Hammarö Karlskrona Gotland Karlskoga Kalmar Östersund Ronneby

Tierp Luleå

Gällivare Karlstad Uddevalla Laholm Älvkarleby vle

Orust Mor

a Bollebygd Varberg Vara Boden Kungsbacka Forshaga Katrineholm Skurup Härryda

Älmhult Mullsjö Båstad Skara Mellerud Knivsta Vansbro Eslöv Pajala Kristinehamn Bengtsfors Heby Äng

elholm Ljusdal Örebro Vimmerby Säffle Vårgårda Falun Ludvika Gislaved Kumla Bollnäs Leksand Kristianstad

Väx hammarö karlskrona gotland karlskoga kalmar östersund ronneby

tierp luleå

gällivare karlstad uddevalla laholm älvkarleby gävle orust mora Bollebygd Varberg Vara Boden kungsbacka forshaga katrineholm skurup härryda älmhult mullsjö Båstad skara mellerud kniv

sta Vansbro eslöv pajala kristinehamn Bengtsfors heby ängelholm ljusdal örebro Vimmerby säffle Vårgårda falun ludvika gislaved

kumla Bollnäs leksand kristianstad

Kronor per timme Högsta

Lägsta

Medel beviljad hemtjänsttimme.

Blå triangel visar medel i de kommuner som använder beviljad tid för att beräkna nyckeltalet.

Medel utförd hemtjänsttimme.

Röd triangel visar medel i de kommuner som använder utförd tid för att beräkna nyckeltalet.

(17)

Jämförelserapport KPB 15

på hur schabloner för olika insatser har utformats, om kommunen är givmild eller restriktiv i bistånds- bedömningen när den beviljar hemtjänst och hur beslut följs upp och korrigeras efter brukarnas be- hov.Kommuner som registrerar utförd tid får ett säk- rare nyckeltal genom att beräkna kostnaden per hemtjänsttimme utifrån utförd tid i stället för bevil- jad tid. I dagsläget är det dock ganska få kommuner som har säkra uppgifter för utförd tid, se tabell 2.

I figur 6 åskådliggörs kommunens genomsnittliga kostnad per beviljad hemtjänsttimme av den blå tri- angeln och strecket visar spridningen i kostnad för hemtjänstgrupperna inom kommunen. I diagram- met har även kommuner som registrerar utförd tid inkluderats. Jämförelsen mellan beviljad och utförd tid är inte helt korrekt eftersom den utförda tiden tenderar att vara lägre än den beviljade. Därför är kostnaden per utförd timme vanligtvis högre än per beviljad timme. Kommunerna med utförda timmar har trots detta inkluderats i spridningsidagrammet, men med avvikande färg.

Den genomsnittliga kostnaden varierar från 301 kronor till 627 kronor per timme. Spridningen, re- presenterad av ett lodrätt streck, sträcker sig från 197 kronor per timme i den kommun som har enhe- ten med den lägsta kostnaden per hemtjänsttimme till 1 103 som är den enhet i en annan kommun med den högsta kostnaden per timme.

Specifika nattgrupper har exkluderats från sprid- ningsdiagrammet för en mer homogen jämförelse.

Det är ett tiotal kommuner som har specifika natt- grupper. Genomsnittskostnaden per timme för nattgrupperna är ca 1 200 kronor.

Boendestöd

Boendestöd är ett stöd i den dagliga livsföringen rik- tat till särskilda målgrupper, bland annat personer med psykisk funktionsnedsättning. Stödet kan vara både praktiskt och socialt, och syftet är att stärka förmågan hos dessa målgrupper att klara varda- gen i bostaden och ute i samhället. Socialstyrelsen har märkt av en ökning av personer som vårdas för psykisk ohälsa, och motsvarande ökning märks i de kommuner som arbetar med KPB.

Tabell 3 visar kommunernas kostnad per timme med boendestöd i egen regi, samtliga brukare. Kost- naden för boendestöd varierar från 207 kronor per timme till 1 120 kronor per timme.

Ordinärt boende – tips för vidare analys

Här ges exempel på några faktorer som kan hjälpa till att förklara varför ett nyckeltal är högt eller lågt och vad som går att analysera vidare för att förstå vad som ligger bakom.

Hemtjänsten är en särskilt personalintensiv verk- samhet. För en produktiv verksamhet är det av stor betydelse att mycket av personalens tid är direkt bru- kartid. Det är således extra viktigt hur kommunen organiserar, planerar, bemannar och lägger schema samt följer beviljad tid, utförd tid, planerad tid, arbe- tad tid och tid hos brukaren liksom restid och övrig kringtid. Dubbelbemanning och personalens rätt till heltidstjänst har också betydelse för kostnaden.

Stora variationer i antalet beviljade timmar per brukare och handläggare kan vara ett tecken på att det finns skillnader mellan handläggarna i följsam- het till kommunens riktlinjer (eller motsvarande).

Det kan därför vara bra för kommunen att följa hur antalet beviljade timmar fördelar sig på handläg- garna och hur utvecklingen ser ut över tid. Det ger underlag för att diskutera och säkra arbetsmetoder och därigenom också minska eventuella skillnader i bedömningarna.

Antalet beviljade timmar varierar med brukarens behov och med de schablontider som finns i kom- munens riktlinjer för insatserna som beskriver hur lång och ofta en insats ska vara. Det gäller även att följa hur många timmar som har beviljats totalt och hur de stämmer med brukarens behov, det vill säga beslut ska uppdateras och följas upp.

En hög andel ytterfall inom ordinärt boende indi- kerar att det finns många brukare med omfattande vård- och omsorgsbehov. En hög andel ytterfall kan vara ett resultat av kvarboendeprincipen eller bero på lång väntetid till särskilt boende. Kommunen bör närmare analysera denna grupp av brukare.

Går det eller hade det gått att ge någon annan insats

Kommun Kronor per timme

gävle 420

mellerud 438

pajala 453

kristinehamn 471

hällefors 521

falun 525

dals-ed 599

Bollnäs 604

heby 609

kristianstad 627

kumla 631

örebro 663

trosa 686

Medel 558

tabell 2. Kostnad per utförd hemtjänsttimme

(18)

Kapitel 3. Jämförelser mellan kommuner

16 Jämförelserapport KPB

för att minska behoven eller kostnaderna? Behö- ver antalet platser inom särskilt boende ses över?

Behöver kommunen arbeta mer med förebyggande insatser?

Utan en fungerande planering är det svårt att öka den direkta brukartiden och minska kringtiden.

En viktig utgångspunkt för effektiv planering är att utgå från vilka insatser som ska utföras snarare än från tillgänglig personal.

Särskilt boende

Vid analys och jämförelser av särskilt boende med hjälp av KPB används nyckeltalen kostnad per dygn, dvs. kostnaden per verkställt dygn inom särskilt bo- ende enligt SoL och HSL i egen regi 4 samt andelen ytterfall. Ytterfall visar procentandelen brukare inom särskilt boende med insatser enligt SoL och HSL med en årskostnad som överstiger 600  000 kronor. Det gäller både egen och privat regi och samtliga brukare.

För att få en bättre bild av verksamheten är det en fördel att även titta på beläggning och omsätt- ning. Beläggningen visar hur stor andel boendedygn inom särskilt boende som har utnyttjats under ett år, medan omsättningen visar antalet personer per plats inom samma verksamhet under ett år.

I tabell 4 redovisas uppgifter för dessa fyra nyck- eltal. Tabellen visar att spridningen mellan den läg-

Not 4.

Boende för psykiskt funktionshindrade och boende utan heldygnsomsorg (servicehus) ingår inte.

Kommun Kronor per timme

heby 207

mellerud 243

älvkarleby 246

gBg, askim frölunda högsbo 248

karlskrona 255

Båstad 265

laholm 285

kalmar 295

karlstad 309

gagnef 312

mullsjö 314

knivsta 328

gBg, centrum 338

Vansbro 343

örebro 344

göteborg 345

luleå 345

uddevalla 348

gBg, Västra gBg 360

gBg, lundby 365

gotland 368

gävle 373

kristinehamn 375

älmhult 378

gällivare 383

säffle 387

Kommun Kronor per timme

tierp 408

gBg, Västra hisingen 412

karlskoga 413

ängelholm 432

Varberg 432

munkedal 437

leksand 466

trosa 469

kungälv 473

ockelbo 495

orust 503

Bollnäs 515

kungsbacka 536

mora 537

hammarö 562

eslöv 624

katrineholm 647

hällefors 651

Vårgårda 657

Vara 681

Bengtsfors 693

forshaga 737

Bollebygd 746

pajala 883

oxelösund 1 120

Medel 449

tabell 3. Kronor per timme med boendestöd

(19)

Jämförelserapport KPB 17

sta och högsta genomsnittskostnaden per dygn är relativt stor, från 1 426 kronor till 2 203.

När det gäller omsättning är skillnaden däremot relativt liten. Enligt tabellen har kommunerna en relativt hög beläggningsgrad, 60 procent har en be- läggning om 95 procent eller mer.

Tabell 4 visar samtidigt att det är stora skillna- der mellan kommunerna i andelen resurskrävande brukare. Kommunen med den lägsta andelen har en procent ytterfall, medan den kommun som ligger högst når upp till 79 procent.

Varje plats vid ett särskilt boende har enligt de- finitionen i KPB samma dygnskostnad oberoende av brukarens behov. Den faktiska kostnaden per brukare inom särskilt boende är alltså hittills helt beroende av dygnskostnaden. Därmed finns också

ett tydligt samband mellan kostnaden per dygn i en kommun och andelen ytterfall.

I tabell 4 framträder inget tydligt samband mel- lan kostnad per dygn, beläggning och omsättning på kommunnivå. Beläggning och omsättning har dock påverkan på kostnaden per dygn. Om personalstyr- kan inte anpassas vid förändring av antalet brukare kan hög omsättning och låg beläggning vara kost- nadsdrivande, allt annat lika.

Figur 7 visar spridningen i kostnad per dygn i sär- skilt boende i egen regi. Den genomsnittliga dygns- kostnaden per kommun illustreras av en triangel.

De vågräta strecken visar spridningen i dygnskost- nad mellan olika boenden inom varje kommun.

Spridningen sträcker sig från knappt 1 000 kronor till som högst drygt 3 000 kronor per dygn.

tabell 4. Dygnskostnad, andel utnyttjade boendedygn, omsättning och ytterfall i särskilt boende

Kommun

Särskilt boende

kr/dygn Beläggning

% Om-

sättning Ytterfall

%

Vara 1 426 88 1,3 14,7

eslöv 1 441 96 1,3 5,4

Varberg 1 442 96 1,3 7,5

kristinehamn 1 484 98 1,9 1,0

Bengtsfors 1 488 93 1,3 12,6

östersund 1 498 98 1,7 9,2

Vimmerby 1 501 97 1,3 30,2

laholm 1 538 97 1,3 4,4

Växjö 1 548 96 1,6 21,9

Boden 1 555 96 1,2 11,8

tierp 1 573 97 1,3 14,1

Vårgårda 1 576 93 1,3 16,7

gävle 1 589 96 1,4 17,2

luleå 1 589 94 1,3 15,8

Bollebygd 1 596 100 1,3 26,8

mellerud 1 606 87 1,2 17,2

skara 1 611 100 1,3 16,6

ronneby 1 616 97 1,4 21,1

leksand 1 620 96 1,4 18,2

ljusdal 1 621 96 1,3 23,8

ockelbo 1 627 100 1,5 1,9

ängelholm 1 647 96 19,6

Vansbro 1 676 98 1,5 24,5

gotland 1 677 100 1,3 25,9

falun 1 682 100 1,9

Bollnäs 1 692 95 1,4 24,9

säffle 1 696 91 1,9 21,0

kristianstad 1 698 96 1,5 31,4

älmhult 1 700 94 1,3 42,3

karlskoga 1 701 96 1,3 31,8

Kommun

Särskilt boende

kr/dygn Beläggning

% Om-

sättning Ytterfall

%

älvkarleby 1 710 93 1,4 19,9

ludvika 1 720 97 1,4 33,2

örebro 1 720 95 1,6 21,5

mora 1 722 99 1,8 17,5

karlstad 1 727 90 1,5 18,9

skurup 1 737 94 1,3 33,1

härryda 1 738 94 1,3 43,1

forshaga 1 751 98 1,3 20,6

hammarö 1 753 96 1,3 33,8

mullsjö 1 761 99 1,4 50,0

karlskrona 1 763 94 1,3 37,9

uddevalla 1 767 96 1,7 39,1

kumla 1 767 95 1,4 33,7

gällivare 1 770 96 1,5 53,2

trosa 1 784 93 1,2 53,1

pajala 1 797 94 1,2 46,0

knivsta 1 801 70,1

munkedal 1 806 94 1,3 43,8

Båstad 1 814 91 1,3 42,6

oxelösund 1 820 96 1,3 38,4

orust 1 879 89 1,3 28,9

heby 1 882 94 1,3 36,5

kungsbacka 1 883 94 1,3 33,8

Vindeln 1 896 99 1,4 40,5

kalmar 1 899 94 1,6 35,9

katrineholm 1 914 93 1,3 42,2

gislaved 1 917 93 1,3 51,7

gagnef 1 971 92 1,3 51,1

dals-ed 2 203 79,1

Medel 1 701 95 1,4

(20)

Kapitel 3. Jämförelser mellan kommuner

18 Jämförelserapport KPB

figur 7. Spridning av dygnskostnaden inom särskilt boende inom varje kommun

1 000

0 2 000 3 000 4 000

Vara Eslöv Varberg Kristinehamn Bengtsfors Östersund Vimmerby Laholm Växjö Boden Tierp Vårgårda Gävle Luleå Bollebygd Mellerud Skara Ronneby Leksand Ljusdal Ängelholm Vansbro Gotland Falun Bollnäs Säffle Kristianstad Älmhult Karlskoga Älvkarleby Ludvika Örebro Mora Karlstad Skurup Härryda Forshaga Hammarö Mullsjö Karlskrona Uddevalla Kumla Gällivare Trosa Pajala Knivsta Munkedal Båstad Oxelösund Orust Heby Kungsbacka Vindeln Kalmar Katrineholm Gislaved Gagnef Dals-Ed Lägsta Högsta

Medel

Kronor per dygn

Särskilt boende – tips för vidare analys

Här ges exempel på några faktorer som kan hjälpa till att förklara varför ett nyckeltal är högt eller lågt och vad som går att analysera vidare för att förstå vad som ligger bakom.

De faktorer som främst påverkar dygnskostnaden är personaltäthet och personalens anställningsvill- kor. Rätt till heltid utan sådan schemaläggning där arbetstiden delas över dagen eller mellan olika en- heter leder ofta till högre kostnader.

En annan faktor som påverkar dygnskostnaden är beläggningen på boendena. Stor omsättning på platserna i de särskilda boendena under ett år eller tomma platser kan ge en högre dygnskostnad. Låg omsättning tillsammans med långa väntetider till särskilt boende kan leda till högre kostnader i andra verksamheter, till exempel inom ordinärt boende.

Låg beläggning kan bero på för många platser inom särskilt boende men kan också vara ett tecken på ineffektiv planering. Ett tips är att se över kom- munens rutiner för in- och utflyttning.

Vid hög omsättning och vid många tomma platser är det också av stor vikt att personalbemanningen anpassas. Det kan dock vara svårt att snabbt ställa om bemanningen. Snabb omställning ställer krav på planering och att verksamheten har upprättat ett tydligt regelverk kring åtgärder vid förändrad om- sättning. För att hantera övertalighet eller brist på personal och underlätta omställning använder vissa kommuner sig av en bemanningsenhet.

Storleken på de särskilda boendena varierar både mellan kommuner och inom kommunerna. Ofta har platsantalet betydelse för kostnaderna på så sätt att de större boendena är mer kostnadseffektiva än de mindre. Andra möjliga förklaringar till höga kost- nader kan vara bemanningsproblem, organisation, ledarskap, politisk viljeinriktning, externa köp och höga fasta kostnader, till exempel lokalkostnader.

Låg beläggning inom särskilt boende samtidigt som kommunen har en hög andel ytterfall inom ordinärtboende kan indikera att kommunen bör se över sin balans mellan ordinärt och särskilt boende.

Kostnaden per brukare är alltså hittills helt be- roende av dygnskostnaden. I och med den kom- mande biståndsbedömningen inom särskilt boende kan detta komma att förändras. Socialstyrelsens föreskrifter om behovsanpassad bemanning inom äldreomsorgen tydliggör vad som gäller för att leva upp till socialtjänstlagen – bland annat att det måste finnas personal dygnet runt och bemanningen ska vara anpassad efter varje äldre persons behov. In- dividuellt biståndsbedömda insatser i särskilt bo- ende innebär att det kan bli möjligt att följa insatser

(21)

Jämförelserapport KPB 19

och beviljade timmar per brukare även inom denna verksamhet. Riktlinjerna införs under 2015.

LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

I detta avsnitt redovisas några av de insatser som ges till personer med funktionsnedsättning. Insatserna kan ges både inom SoL och LSS. I avsnittet fokuse- ras på de största insatserna inom LSS, det vill säga gruppbostad, servicebostad, personlig assistans och daglig verksamhet. Av figur 8 framgår den för- delning som råder mellan de olika LSS-insatserna bland de kommuner som arbetar med KPB.

Av figur 9 framgår att det är stora skillnader mel- lan olika kommuners insatsmix inom LSS. Vilken in- satsmix en kommun väljer beror på ett antal faktorer såsom brukarnas behov, kultur och tradition m.m.

I figuren åskådliggörs hur balansen ser ut mellan de olika verksamheterna. I det egna jämförelsear- betet bör kommunen observera denna fördelning.

Figur 9 visar att det är stora skillnader i hur kom-

munernas kostnader är fördelade mellan olika verk- samhetsområden.

Tabell 5 visar kostnaden per dygn i gruppbostad för vuxna i kommunens regi för samtliga brukare från 18 år, enligt LSS. Boende för barn, servicebo- stad och annat särskilt anpassat boende ingår inte.

Samma tabell visar att kostnaden varierar från 1 830 kronor per dygn till 4 477 kronor per dygn.

Figur 10 visar att det är stora skillnader även i spridningen av kostnaden för de enskilda gruppbo- städerna inom kommunen.

En stor spridning mellan olika gruppbostäder be- höver inte vara negativt utan kan vara ett resultat av att det finns många olika inriktningar och behov inom verksamheten.

Tabell 6 visar kostnaden per dygn i servicebostad för vuxna enligt LSS, egen regi, samtliga brukare från 18 år. Boende för barn, gruppbostad och annat särskilt anpassat boende ingår inte.

Tabell 7 visar nettotimkostnaden, det vill säga kostnad per timme för personlig assistans enligt SFB5 efter avdrag för ersättning från försäkrings- kassan. Nettotimkostnaden gäller verksamhet i egen regi och inkluderar kostnader för de första 20 timmarna för samtliga brukare.

Kommunen finansierar de första 20 timmarna varje månad. Övrig tid ersätts av försäkringskassan med 267 kronor per timme (2012). I tabell 7 visas nettot mellan kommunens kostnad och ersättning- en från försäkringskassan per timme. Några kom- muner har en låg kostnad per nettotimme medan andra har en betydligt högre; nyckeltalet varierar mellan 22 och 137 kronor per timme. En låg kostnad per timme kan ändå resultera i en hög totalkostnad för kommunen om antalet timmar är stort. Därför bör kommunen hålla koll såväl på antalet timmar som på vad varje timme kostar.

Kostnaden för personlig assistans påverkas av personalens anställningsvillkor. De kommuner som har valt att månadsanställa personal får oftast en merkostnad för jourersättning eftersom försäk- ringskassan inte ersätter den fullt ut. När brukaren själv bestämmer vem han eller hon vill ha som as- sistent kan även detta påverka kostnaderna, efter- som kommunen kan få problem med övertalighet.

För att uppfylla försäkringskassans strikta krav på redovisning av timmar och underlag krävs ett om- fattande arbete för att samla in uppgifter, vilket i sin tur kräver administrativ personal.

Not 5.

Enligt rätten om assistansersättning, socialförsäkringsbalken (SFB) 2010:110.

figur 8. Fördelning av kostnader mellan olika insatser inom LSS, genomsnitt

fördelningen mellan insatserna avser genomsnittet för de kommuner som ingår i denna rapport.

Gruppbostad enl. LSS

Servicebostad och särskilt anpassad bostad enl. LSS Personlig assistans enl. LSS

Personlig assistans enl. SFB Daglig verksamhet enl. LSS Övriga insatser enl. LSS

37 %

15 %

17 %

15 %

7 %

9 %

(22)

Kapitel 3. Jämförelser mellan kommuner

20 Jämförelserapport KPB

figur 9. Fördelning av kostnader mellan olika insatser inom LSS

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Vansbro Trosa Älmhult Bollebygd Alingsås Vårgårda Båstad Pajala Gotland Karlstad Gagnef Ludvika Eslöv GBG , Angered Ängelholm VarbergHeby GBG, Norra Hisingen Kalmar Härryda GBG, Lundby Dals-Ed Vimmerby Kungsbacka Laholm Ljusdal Munkedal Skurup GBG, Örgryte Härlanda Medel Gävle Kristianstad Mullsjö GBG, Västra GBG OckelboVara Göteborg Kristinehamn Katrineholm Kungälv Älvkarleby Oxelösund GBG, Västra Hisingen GBG, centrum Leksand Skara Karlskrona Gislaved Bollnäs Tierp Forshaga GBG, Majorna-Linné Östersund Vindeln Hammarö Knivsta Luleå Örebro Mellerud Gällivare Orust BodenMora GBG, Östra GBG Växjö GBG, Askim Frölunda Högsbo Bengtsfors Uddevalla Karlskoga Kumla Säffle Hällefors Gruppbostad enl. LSS

Servicebostad och särskilt anpassad bostad enl. LSS Personlig assistans enl. LSS

Personlig assistans enl. SFB Daglig verksamhet enl. LSS Övriga insatser enl. LSS

(23)

Jämförelserapport KPB 21

figur 10. Spridning av kostnad per dygn på enhetsnivå inom gruppbostad för vuxna, enligt LSS

0 2 000 4 000 6 000 8 000 Hällefors

GBG, centrum Kristinehamn Ängelholm Forshaga GBG, Majorna-Linné Gotland Gagnef Karlskoga Kumla Kristianstad Bollnäs Luleå Bengtsfors Skurup Kungälv GBG, Norra HisingenMora Alingsås Säffle Karlskrona Oxelösund Hammarö Uddevalla GBG, Askim Frölunda Högsbo Växjö Karlstad Eslöv Boden Ockelbo Katrineholm Örebro Älvkarleby GBG, Östra GBG Ljusdal Göteborg Älmhult Orust Gävle GislavedVara Skara Kungsbacka GBG, Lundby Munkedal Pajala Mellerud Tierp Vimmerby Ludvika Vindeln Kalmar Mullsjö GBG, Västra GBG GBG, Västra Hisingen Leksand Laholm GBG, Örgryte Härlanda Gällivare Östersund GBG, Angered Dals-Ed VårgårdaHeby Båstad Härryda

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Lägsta Högsta Medel

Kronor per dygn

(24)

Kapitel 3. Jämförelser mellan kommuner

22 Jämförelserapport KPB

Kommun Kronor per dygn

hällefors 1 830

gBg, centrum 1 915

kristinehamn 1 918

ängelholm 1 997

forshaga 2 058

gBg, majorna-linné 2 069

gotland 2 088

gagnef 2 090

karlskoga 2 142

kumla 2 173

kristianstad 2 208

Bollnäs 2 243

luleå 2 267

Bengtsfors 2 305

skurup 2 311

kungälv 2 338

mora 2 351

gBg, norra hisingen 2 357

Varberg 2 361

alingsås 2 380

säffle 2 388

karlskrona 2 418

oxelösund 2 433

hammarö 2 451

uddevalla 2 463

gBg, askim frölunda högsbo 2 470

Växjö 2 483

karlstad 2 488

eslöv 2 501

Boden 2 530

ockelbo 2 532

katrineholm 2 533

örebro 2 547

älvkarleby 2 554

tabell 5. Kostnad per dygn i gruppbostad för vuxna, enligt LSS

Kommun Kronor per dygn

gBg, östra gBg 2 562

ljusdal 2 564

göteborg 2 568

älmhult 2 578

orust 2 605

gävle 2 617

Vara 2 619

gislaved 2 623

skara 2 628

kungsbacka 2 631

gBg, lundby 2 645

munkedal 2 654

pajala 2 691

mellerud 2 700

tierp 2 716

Vimmerby 2 735

ludvika 2 742

Vindeln 2 765

kalmar 2 803

mullsjö 2 818

gBg, Västra gBg 2 832

gBg, Västra hisingen 2 917

leksand 2 932

laholm 2 938

gBg, örgryte härlanda 3 069

gällivare 3 164

östersund 3 172

gBg, angered 3 178

dals-ed 3 276

heby 3 361

Vårgårda 3 377

Båstad 3 726

härryda 4 477

Medel 2 595

References

Related documents

[r]

Personer med psykiska funktionshinder kan även få hjälp i hemmet och hjälp med träning för att klara dagliga göromål, av

Gällivare Pajala Älmhult Högsby Gislaved Luleå Älvsbyn Boden Uddevalla Karlskrona Fagersta Gagnef Eslöv Kramfors Göteborg Ludvika Växjö Alvesta Olofström

Projektet som redovisas i den här rapporten har genomförts i Borlänge kommun inom ramen för InfoVU och har haft syftet att utveckla en modell för individrelaterad

Relevanta i det här sammanhanget är alla verksamheter och insatser som kommunen tillhandahåller inom vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning i enlighet

• Bilden visar totala kostnader - ekonomiskt bistånd inom respektive ålderskategori år 2016 och 2015, samt antal månader med utbetalt stöd. • Föregående år ökade kostnaderna

Diagrammet i bild 26 visar utbetalning av ekonomiskt bistånd och ger en indikation om normer och regler tillämpas olika i kommunerna för brukare 20-24 år, men även till

Växjö Kramfors Älvkarleby Luleå GBG, Majorna-Linné Östhammar Karlskoga Hällefors Säffle GBG, Norra Hisingen GBG, Västra Göteborg GBG, Västra Hisingen GBG, Göteborg, totalt

I den här rapporten redovisas hur Kostnad per brukare (KPB), dvs. en in- dividrelaterad insats- och kostnadsredovisning kan beräknas inom vård och omsorg i Östersunds kommun. Den

Kostnad per brukare (KPB) är en metod för att beräkna kommunens kostnader för olika insatser inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.. Metoden bygger

Kostnad Per Brukare (KPB) är en metod för att beräkna kostnader per insats och brukare inom kommunal vård och omsorg.. Metoden kan användas för att få fram bättre information om

En adekvat strategi för en balans mellan insatser inom ordinärt och särskilt boende i kombination med satsning på brukare med framtida ökade behov borde kunna resultera i

Kostnad per dygn inom särskilt boende, egen regi, exklusive boende för psykiskt funktionshindrade Kommunerna är grupperade i tre olika nivåer uti- från kostnaden per

● Den högre kostnaden inom gruppbostad visade sig framför allt ha sin grund i en ovanligt hög andel brukare med stora behov, vilket styrktes genom vårdtyngdsmätningen. ● Även

Detta leder å ena sidan till få ytterfall inom ordinärt boende men å andra sidan till att kostnaderna inom särskilt boende ökar, eftersom vissa brukare hade kunnat bo kvar i det

Diagrammet i bild 26 visar utbetalning av ekonomiskt bistånd och ger en indikation om normer och regler tillämpas olika i kommunerna för brukare 20-24 år, men även till

brukare kommunen har / hur mycket det satsas i medel per brukare för yngre respektive vuxna för samtliga insatser. • Kostnad per invånare,

Syftet med denna analys är att undersöka om vi har valt mest kostnadseffektiv strategi för vår insatsmix i förhållande till brukarnas konsumtion.. Hur ser vår

• Kostnad per invånare för öppenvård och öppen verksamhet sammanslaget hamnar Tierps kommun lågt i den externa jämförelsen... SoL

– Lika höga totala kostnader (SÄB, ORB & LSS) – Lika stor andel LSS av de totala kostnaderna – Lika många brukare inom LSS.. Jenny Jonsson, Ensolution AB, 0709-17 00

• Totalt har kostnaderna för externa placeringar (inkl. kostnader för Vårnäs öppet intag) ökat med ca 2,2 MSEK.. Kalle Pettersson, Jan van Helleputte -

Tabellen visar kostnaden per dygn i gruppbostad för vuxna i kommunens regi för samtliga brukare från 18 år, enligt LSS. Förande kan

Kostnad per brukare (KPB) är en metod för kostnadsberäkning av olika insat- ser inom äldre- och handikappomsorgen samt för hur insatserna kan knytas till den enskilde brukaren