Precisionsskytte - PRS

Full text

(1)

Precisionsskytte - PRS

2020 års regelverk för PRS skytte

(2)

Direktiv

Precisionsskyttets huvudmål är att testa skyttens förmåga att skjuta med hög precision under naturliga, varierande och utmanande förhållanden ute i terrängen samt på skjutbana med påverkan av väder och vind samt under en utsatt maxtid finna stöd i terräng eller på banans byggnationer inom anvisat område och verka med det antal avfyrade skott som stationen tillåter mot anvisade mål.

Inom ramen för detta reglemente verkar även PRS Poäng vars syfte är precisionsskytte på 10 ringad poängtavla från 500 meter eller längre avstånd.

Ingen station bör vara den andra lik, kreativ variation uppmuntras och är en av de huvudsakliga principerna med sporten. Skytten ska finna en utmaning i att hitta en bra lösning för att genomföra stationen, där både utrustning, skyttens färdighet både

skjuttekniskt samt strategiskt ständigt ges möjlighet att utvecklas. Både för nybörjare som för erfaren skytt.

(3)

1 Allmänt

1.1 Gevärsskyttekort

1.1.1 Gevärsskyttekort är obligatoriskt vid all tävlingsverksamhet för alla som under året fyller 15 år eller mer och dessutom för den som deltar i SM eller RM om sådant arrangeras.

1.1.2 Undantag gäller för skyttar som endast deltar i den egna föreningens verksamhet, utan att andra föreningars skyttar är inbjudna, samt för deltagare i arrangemang med rekryterings och propagandasyfte för allmänheten.

1.1.3 Skyttekort erhålles efter genomfört godkänt prov och betald avgift. Skyttekort Gevär gäller för PRS-skytte. Kortet gäller tills vidare och innebär att skytten har godkänd kunskap i grundläggande säkerhetskrav för skytte.

1.1.4 Prov för gevärsskyttekort får avläggas tidigast det år skytten fyller 13 år.

1.1.5 Behörig personal från Försvarsmakten behöver inte gevärsskyttekort om de tävlar med av Försvarsmakten tilldelat vapen. Däremot behöver de av Försvarsmakten utställt

behörighetsbevis.

1.2 Tävlingslicens

1.2.1 Dessa bestämmelser kring tävlingslicens gäller enbart vid aktiviteter i SvSF:s regi.

1.2.2 Tävlingslicens är obligatorisk vid all tävlingsverksamhet för alla som under året fyller 15 år eller mer och dessutom för den som deltar i SM eller RM.

1.2.3 Undantag gäller för skyttar som endast deltar i den egna föreningens verksamhet, utan att andra föreningars skyttar är inbjudna, samt för deltagare i arrangemang med rekryterings och propagandasyfte för allmänheten.

1.2.4 Utländska medborgares deltagare i tävling. Arrangör har rätt att bjuda in utländska medborgare utan krav på skyttekort och tävlingslicens.

1.2.5 Tävlingslicens löses genom att betala fastställd avgift via Tävlingskalendern, eller Bankgiro, till SvSF och den gäller för kalenderår. Skytt måste inneha gevärsskyttekort för att lösa tävlingslicens.

1.2.6 Deltagande utan tävlingslicens innebär disciplinpåföljd med antingen varning, diskvalificering eller uteslutning.

1.2.7 Mer detaljinformation om Tävlingslicens finns i Allmänna bestämmelser.

1.2.8 Personal från Försvarsmakten som tävlar med av Försvarsmakten tilldelat vapen skall lösa tävlingslicens. Kontakta SvSF hur man löser tävlingslicens.

(4)

2 Säkerhet

- (2 sidor)

Skyttets Gyllene Regel:

Betrakta alltid ett vapen som laddat!

2.1 Säkerhet allmänt

2.1.1 Var och en som deltar ansvarar för att allt görs för att förebygga skador och olyckor.

Den som utser personal i ledning för tävling eller annan aktivitet ska kontrollera att denna personal har kunskaper och erfarenhet för uppdraget beträffande säkerheten samt bereds tid att genomföra erforderliga säkerhetsåtgärder. Alla som deltar aktivt ska känna till och iaktta följande:

2.2 Hantering av gevär och ammunition

2.2.1 Den som hanterar gevär och ammunition, måste känna till dess funktion och bestämmelser för hantering.

2.2.2 Hemmaladdning får endast ske för eget bruk. Vid laddning ska aktuell laddtabell noga följas för att undvika för högt gastryck, vilket kan orsaka vapensprängning.

2.2.3 Gevär får inte lämnas utan tillsyn.

2.2.4 När gevär hanteras och inte ligger i väska eller fodral, ska säkerhetspropp eller lina vara isatt, mynningen ska alltid peka i ofarlig riktning.

2.2.5 Provriktning får endast ske på skjutplats eller angiven plats mot mål eller kulfång.

2.2.6 Det är förbjudet att rikta ett gevär mot någon.

2.2.7 Skytt ska före skjutning kontrollera att loppet är fritt från främmande föremål.

2.2.8 Skytt ska göra patron ur och kontrollera patronläge/pipans lopp när eldavbrott inträffat, patron inte går in normalt i patronläget, svag knall hörs vid avfyrning, eller misstanke finns att t.ex. jord eller snö kommit in i patronläge/pipans lopp.

2.2.9.1 Aktiv skytt på station får stänga slutstycket på gevär endast när mynningen är i målområdets riktning och skytten observerar målområdet i kikarsiktet.

2.2.9.2 Aktiv skytt enligt punkt 4.2, får endast osäkra vapnet när mynningen är i målområdets riktning och skytten observerar målområdet i kikarsiktet.

(5)

2 Säkerhet

2.2.10 Vid förflyttning för en aktiv skytt på en station ska laddat gevär säkras genom att slutstycket öppnas och förs i bakre läget innan förflyttning mellan olika skjutpositioner påbörjas. Aktiv skytt enligt punkt 4.2, använder säkringen.

2.2.11 Laddat gevär får ej lämnas kvar på eller förflyttas från skjutplatsen

2.2.12 Säkerhetspropp alternativt säkerhetslina ska alltid sitta i patronläget på gevär då skjutmoment ej pågår.

2.2.13 Sker skyttet med flera skyttar skjutande samtidigt på led i stil med fältskytte och då mynningsbroms används skall skyddsglasögon användas av samtliga skyttar.

2.3 Ledning av skjutning

2.3.1 Skjutledare ska alltid vara utsedd. Den som ensam bedriver skjutning är sin egen skjutledare. På station är stationschef skjutledare.

2.3.2 Skjutledare ska känna till var sjukvårdsmaterial finns, samt hur sjuktransport tillkallas.

2.3.3 Skjutledare ska se till att hörselskydd används.

2.3.4 Skjutledaren ska leda skjutningen och se till att skjutbanans säkerhetsföreskrifter följs.

2.3.5 Skjutledare är ansvarig för att gevär visiteras efter skjutning, för att säkerställa att patron ur gjorts. Till sin hjälp kan skjutledare ha utsedda kontrollanter.

2.3.6 Om skjutningen av säkerhetsskäl omedelbart behöver avbrytas, kommenderar den som upptäckt faran ”Avbryt skjutningen”. Samtliga ska då omedelbart avbryta pågående skjutning.

2.4 Skjutplatsers användning

2.4.1 Fältskjutning får bara ske på avlyst mark.

2.4.2 På civila skjutbanor får skjutning endast ske om de är besiktigade och tillstånd för skjutning har lämnats av polismyndighet.

2.4.3 Lokala bestämmelser framgår av skjutbaneinstruktion, som ska vara anslagen vid skjutbanan.

2.4.4 För mer ingående information om säkerhetsbestämmelser hänvisas till Säkerhetsbestämmelser Civilt Skytte (SäkB) som ska finnas tillgänglig hos varje skytteförening.

(6)

3 Tavlor och målmaterial

3.1 Vid PRS bör i huvudsak stålmål användas.

3.2 Rekommenderat är att 9 av 10 mål bör vara stålmål.

3.3 Vid PRS Poäng används 10 ringad papptavla anpassad för avstånd och svårighetsgrad.

3.4 Riktlinjer för dimensionering av stålmål gällande tjocklek och hårdhet hänvisas till Säkerhetsbestämmelser Civilt Skytte (SäkB).

3.5 Vid utökade avstånd kan man med fördel gå ned i tjocklek på stålplåtarna för att få tillräcklig ljudsignatur vid träff. Observera dock regler kring kratring i SäkB.

3.6 Målens storlek och form anpassas till stationens svårighet samt förväntat väder. Som exempel om det förväntas ansenlig sidvind uppmuntras om möjligt att öka storleken på målen. Undantaget PRS Poäng.

3.7 Målen ska vara av civil karaktär, undantag görs för mål uppställda på skjutbanor och skjutfält tillhörande Försvarsmakten.

3.8 Vid PRS bör stålmål från 700 m förses med elektronisk markering eller om möjligt dubbla observatörer med kikare. Elektronisk markering är att föredra då observation av träff vid längre avstånd kan vara svårt för observatören.

3.9 Vid PRS skall stålmål inom 700 m observeras med en observatör med kikare. Krav på elektronisk markering finns inte, men bör användas om det anses lämpligt.

3.10 Det uppmuntras att vara kreativ i utformningen av både stålmål och pappersmål vid framförallt PRS för att bidra till att öka utmaningen på ett rimligt sätt för skytten.

(7)

4. Gevär och ammunition

4.1 Klasser – Definieras utifrån kaliber.

o 4.1.1 Klass A: 22LR (.22 long rifle) – Korthåll

o 4.1.2 Klass B: Upp till 8mm, max utgångshastighet V0 (vid mynningen) 950m/s.

Respektive tävlingsarrangör har rätten att sätta en begränsning på godkänd kaliber samt utgångshastighet för att upprätthålla säkerheten utifrån riskområden, banans utformning etc.

o 4.1.3 Klass C: Upp till 10.8mm. Respektive tävlingsarrangör har rätten att sätta en begränsning på godkänd kaliber samt utgångshastighet för att upprätthålla

säkerheten utifrån riskområden, banans utformning etc.

4.2 Geväret skall vara av manuellt omladdande typ (Ej pump eller bygel).

Undantag för krigsplacerad personal från FM, Polis, Tull och Kustbevakning får delta med tilldelat gevär, samt personer med vapentillstånd genom medlemskap i Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet.

4.3 Fritt trycke med kännbar tryckpunkt. Snälltryck är inte tillåtet.

4.4 Ammunitionen skall vara laddad till säkra tryck, tecken på osäkert tryck är tex att skytten med våld måste öppna slutstycket efter avfyrat skott. Om skyttens vapen visar tecken på ammunition med högt tryck skall tävlingsjuryn kontaktas för beslut om skytten skall få fortsätta för sin egen och andras säkerhet.

4.5 Mynningsbroms och ljuddämpare är tillåtet.

4.6 Få restriktioner läggs medvetet på utformningen av vapen, sikte och utrustning för att uppmuntra dels möjligheten till utveckling, dels bjuda in skyttar att deltaga med den utrustning man har utan att tvingas köpa specifik reglementsenligt vapen samt utrustning.

4.7 Ammunition där kulan har en stålkärna är ej tillåten. Ej heller pansarbrytande kulor är tillåtna. Inte heller spårljusammunition är tillåten.

4.8 Hållare för fritt antal extra patroner får monteras på geväret.

(8)

5 Utrustning och kläder

5.1 Hörselskydd

o 5.1.1 Hörselskydd med elektronisk medhörning skall bäras av samtliga skyttar samt övriga närvarande av säkerhetsskäl för att t.ex. tydligare höra kommandon från stationschef.

o 5.1.2 Dispens ges för tillfälliga besökare som tillåts bära endast proppar.

o 5.1.3 I skjuthall eller andra instängda utrymmen rekommenderas även att

hörselskydden kompletteras med dubbla hörselskydd (kåpor samt proppar), speciellt vid användande av rekylbroms.

5.2 Skyddsglasögon

o 5.8.1 Skyddsglasögon bör användas.

o 5.8.2 Vid vissa tillfällen där stationen skjuts med flera skyttar samtidigt på en

skyttelinje och rekylbromsar förekommer samt avstånden mellan skyttarna är mindre än 4 meter är det krav på skyddsglasögon.

o 5.8.3 Definitionen av skyddsglasögon är glasögon, utan krav på specifik skyddsklassning.

5.3 Alla typer av benstöd, inklusive tripod, baksäckar och övriga typer av stödpåsar är tillåtna i fritt antal. Om inte inbjudan eller stationsbeskrivningen anger en begränsning.

5.4 Gevärsrem/skjutrem är tillåten som stöd om inte stationsbeskrivningen påtalar att den för den specifika stationen inte är tillåten.

5.5 Elektroniska hjälpmedel är tillåtna. Om inte inbjudan eller stationsbeskrivningen anger en begränsning.

5.6 Vindmätare är tillåtna. Om inte inbjudan eller stationsbeskrivningen anger en begränsning.

5.7 Det är tillåtet med väskor, remmar, bälten, etc. för att hålla extra utrustning såsom t.ex.

extra magasin, extra patroner, ytterligare säckar, tripods etc.

(9)

6 SM-tävlingar och övriga mästerskap

Lämnas tomt i avvaktan av införande av SM samt övriga större mästerskap.

(10)

7 Tävlingsregler

- (4 sidor)

7.1 Regelbrott och brott mot säkerheten tolereras aldrig. Vi håller god ton mot varandra och agerar hjälpsamt. Uppmärksammas fusk, regelbrott eller brott mot säkerheten skall de genast anmälas till stationschefen alternativt tävlingsledaren som bedömer tillsammans med tävlingsjuryn om skytten skall diskvalificeras från tävlingen.

7.2 Förflyttningar med vapen under stationsgenomförande

Förflyttningar under en station mellan olika stöd är vanligt förekommande och skall ske med öppet slutstycke och med pipan i anvisad säker riktning. Först när pipan är i målets riktning och skytten observerar målet i kikarsiktet får slutstycket stängas. Skytt enligt 4,2 skall säkra vapnet vid förflyttning, och först när pipan är i målets riktning och skytten observerar målet i kikarsiktet får vapnet osäkras.

7.3 Ingen station får provskjutas före tävling av tävlande skytt. Begår man detta regelbrott blir man diskvalificerad utan föregående varning.

7.4 Coachning av skytt under genomförandet av en station är förbjudet, dock uppmuntras det att hjälpa varandra och speciellt nya skyttar med råd och tips före och efter skyttens genomförande av stationen.

7.5 Vid stora mästerskap skall man dagen innan tävling ges möjligheten att skjuta in vapnet på 100m.

7.6 En banläggare får inte skjuta sin egen tävling i PRS inom tävlan då detta ger denne fördelar jämte övriga tävlande. Det är tillåtet för banläggaren att delta men skall då skjuta utom tävlan.

7.7 Skyttar får under genomgång av stationsbeskrivningen vid angivet tillfälle observera målet/målen med stationens kikare om en sådan finns.

o 7.7.1 Skytten får även använda egen kikare vid detta tillfälle.

o 7.7.2 Egen kikare är ej tillåten att använda för att observera andra skyttars

genomförande av stationen. Enskilda tävlingar får göra undantag till den här regeln och ge tillåtelse för övriga skyttar att observera med kikare när andra skyttar skjuter.

Undantag skall informeras om både i inbjudan till tävlingen samt inledande tävlingsgenomgång. Informationen om undantag bör även ingå i

stationsbeskrivningen.

7.8 Skytt som under tävlingen på eget bevåg utanför sitt eget skjutledarledda genomförande av en station avlossar skott utan tillåtelse av stationschef skall diskvalificeras från tävlingen.

Undantag är provskott på anvisad bana för just det ändamålet.

(11)

7 Tävlingsregler

7.9.1.1 Kommando: ”Gör dig redo!”

o Geväret pekar i för stationen angiven säker skjutvinkel.

o Ta ur säkerhetspropp. Skytten lägger den åt sidan på marken eller i en ficka alternativt ger till stationschef.

o För in magasinet, om vapnet använder löst magasin. Internt magasin får fyllas på med patroner.

o Slutstycket lämnas öppet och helt tillbakadraget.

7.9.1.2 Kommando: ”Gör dig redo!” För skyttar enligt punkt 4.2 kompletteras 7.9.1.1 med.

o För in en patron i patronläget.

o Vapnet säkras.

7.9.2 Kommando: ”Är skytten redo?”

o Skytten meddelar med signal, t.ex. står helt stilla redo eller med röst att denna är redo.

7.9.3 Kommando: ”ELD!” alternativt startpip från tidtagare.

o Skytten intar ställning och påbörjar stationen.

7.9.4 Kommando: ”ELD UPPHÖR!”, alternativt vid pip, tid slut, från tidtagare. (Visitation) o Skytten avbryter stationen

o Gör patron ur och för bak slutstycket och lämnar det i öppen position.

o Tar ur eventuellt magasin eller plundrar internt magasin.

o Kontrollera att ingen patron finns i lådan eller patronläge.

o För in säkerhetsflaggan.

o Stationschef ståendes bredvid kontrollerar att vapnet är tomt på ammunition samt säkerhetsflaggan är monterad. (Visitation)

(12)

7 Tävlingsregler

7.10 Poängsättning, tolkning och markering

7.10.1 Vid PRS skall en träff på stålmål motsvara en poäng.

7.10.2 Om tävlingsledningen önskar kan en träff på stålmål vid första skottet ge 2p.

7.10.3 Om en första skotts träff ger 2p skall detta meddelas i inbjudan till tävlingen samt vid stationsbeskrivningen.

7.10.4 Vid användande av pappersmål vid PRS bör en träff motsvara 1 poäng. Det ges utrymme att ha en kreativ poängbedömning. Exempel: Skytten skall beskjuta en 5 ringad internationell luftgevärstavla. Varje svart ring ska ha 2 träff, där kulhålen helt måste vara innanför det svarta för att få 2 poäng för ringen. Är det noll eller en hel träff i det svarta utfaller 0 poäng. Varje ring kan då ge 0 eller 2 poäng för totalt 10 poäng. Vid elektronisk målmarkering tillämpas dold markering.

7.10.5 Vid PRS Poäng skytte ger man poäng enligt traditionellt 300m skytte (1 till 10 poäng) på den 10 ringade poängtavlan.

7.10.6 Markering vid stålmål. Stationens observatör/observatörer ropar högt ”TRÄFF” direkt vid träff. Till stöd används kikare samt eventuell elektronisk markering.

7.10.7 Träffar skytten stålmål i fel ordning enligt beskriven procedur i stationsbeskrivningen är stationens observatör/observatörer tyst.

7.10.8 Träffar skytten fel stålmål tillhörande annan station ropar stationens observatör högt

”FEL MÅL”.

7.10.9 Markering av pappersmål får göras om det är mest lämpligt efter skyttarna lämnat stationen och resultatet redovisas i samband med redovisning av slutresultat. Skytten kan alltså inte kräva i samband med genomförandet av stationen att det ska finnas en lösning så att pappersmål kan markeras och redovisas i direkt anslutning till genomförd station. Syftet är att förenkla och minska behovet av markörer samt undvika längre avbrott mellan

skyttarna.

7.10.10 Tolkning - Då olika kalibrar används finns det inget krav på att det skall finnas tolkar för att tyda papperstavlor. Den som tyder och poängsätter tavlorna skall ärligt och med sunt förnuft göra sitt bästa. Är tavlan svårtydbar och resultatet påverkar topplaceringar bör tävlingsjuryn tillfrågas.

7.10.11 Överträff - saknade skott. Skott på annan skytts paperstavla/figur räknas som bom.

7.10.12 Överträff. Vid överträff får skytt tillgodoräkna sig det antal träff som är maximalt för

(13)

7 Tävlingsregler 7.10.14 Omskjutning - Fel kommando. Skytten äger rätt till omskjutning, när flera skyttar skjuter samtidigt på linje ges samtliga skyttar rätt till omskjutning, om stationschefen genom felaktigt kommando orsakar att skjuttiden blir fel. Stationschefen tar reda på vilka skyttar som önskar skjuta om.

7.10.15 Fel på målen. Färdigskjutning får ske, om skytt utan eget förvållande, inte kan fullfölja skjutningen. Skytt ska omedelbart anmäla felet till bankontrollant eller stationschef.

När målet är lagat skall skytten erbjudas att skjuta om stationen.

7.10.16.1 Skytten skall vid avklarat moment på station verifiera att korrekt resultat antecknats av stationens personal och skytten godkänner resultatet genom att ge sin signatur.

7.10.16.2 I och med att skytten signerar och ger sitt godkännande att korrekt resultat antecknats på stationen av stationens personal förlorar skytten därefter sin möjlighet att protestera mot att felaktigt resultat antecknats på en station.

7.11 Särskiljning/särskjutning

7.11.1 Vid PRS där skyttar fått samma slutpoäng används en eller flera stationers resultat som särskiljare. Vilka dessa stationer är skall meddelas i stations beskrivningen samt på tävlingsgenomgången.

7.11.2 Vid PRS Poäng sker särskjutning om pallplatser. Övriga placeringar delas placeringen mellan skyttar med samma slutpoäng.

(14)

8 Tävlingsprogram och Genomförande

8.1 Tävlingsinbjudan

En inbjudan bör innehålla information om följande o Division: PRS eller PRS Poäng.

o Klass på ammunition. A, B eller C samt antal patroner. För klass B och C skall eventuella restriktioner framgå.

o Median samt Max avstånd .

o Om elektroniska träffindikatorer används.

o Om någon generell avvikelse från regler gäller. T.ex. att elektroniska hjälpmedel eller vindmätare inte är tillåtna.

o Om station kräver skyddsglasögon (vid skytte i linje med användande av mynningsbroms).

o Beräknad promenadsträcka och eller bilåkande samt tidsåtgång för tävlingen.

o Samlingstid samt adress.

o Information om bespisning på plats.

o Om det finns möjlighet till övernattning.

8.2 Genomförande – PRS Poäng

8.2.1 Varje skytt har rätt till en provserie som markeras och visas för skytten innan första serien skjuts

8.2.2 Tävlingen består av 4 serier om 10 patroner vardera

8.2.3 Skyttar med broms skjuter i samlad trupp med skyddsglasögon.

8.3 Genomförande - PRS

8.3.1 Stationschefen föredrar stationsbeskrivningen samt svarar på eventuellt frågar från skyttarna hur stationen skall genomföras.

8.3.2 Kommandon från stationschef. (Kommandon beskrivs mer ingående i sektion 7 Tävlingsregler)

(15)

9 Tävlingsjury

9.1 Jury ska finnas vid större tävling och bestå av minst tre ledamöter. Ledamöterna utses före tävlingen och på tävlingsplatsen anslås uppgift om juryns sammansättning.

9.2 Tävlingsdeltagare bör om möjligt inte ingå i juryn.

(16)

10 Diskvalifikation, klagomål och protest

- (2 sidor) 10.1 Tillrättavisning:

o Tillrättavisning ska ske muntligt genom kontrollants, stationschef, jurymedlems eller tävlingsledarens försorg.

o Tillrättavisning görs omedelbart efter provskott eller serie där förseelsen gjorts.

o Tillrättavisning kan även göras efter det att aktuellt skjutlag eller patrull avslutat skjutningen. Tävlingsledaren ska av den som fullgjort tillrättavisningen omedelbart informeras om vidtagna åtgärder. Skytt som ej följer tillrättavisningen varnas.

10.2 Varning:

Varning ska ske muntligt genom kontrollants, stationschef, jurymedlem eller tävlingsledarens försorg. Varning ges omedelbart efter provskott eller serie där förseelsen gjorts. Varningen kan även göras efter det att aktuellt skjutlag eller patrull avslutat skjutningen.

Tävlingsledaren ska av den som fullgjort varningen omedelbart informeras om vidtagna åtgärder. Varning ska skriftligt delges skyttens förening och förbund. Av rapporten ska framgå skyttens namn, samt förseelsens omfattning.

Varningar ska utdelas för:

o Skytt som bryter mot säkerhetsbestämmelserna som inte använder säkerhetspropp enligt fastställda regler.

o Skytt som skjutit för många skott vid station/serie och ej direkt anmäler detta till stationschef eller annan funktionär.

o Skytt som avsiktligt skjuter mot annans tavla eller figur.

Om skytt upprepar någon av ovanstående förseelser blir skytten diskvalificerad från tävlingen.

10.3 Diskvalifikation

En upprepad förseelse som tidigare föranlett tillrättavisning och/eller varning i samma tävling innebär att skytten i fråga diskvalificeras. Tävlingsledaren eller jurymedlem äger rätt att diskvalificera skytt. Diskvalifikationen ska skriftligt delges skyttens förening och förbund. Av rapporten ska framgå skyttens namn och förseelsens omfattning.

Förseelser som ger diskvalifikation direkt är:

o Skott som avlossas före LADDA och efter stationschefs kontroll vid avslutad station/VISITATION.

o Skytt som genom oaktsamt beteende vållat fara för sin omgivning.

(17)

10 Diskvalifikation, klagomål och protest

10.5 Protest

o 10.5.1 Protest ska inlämnas skriftligt av skytt eller lagledare till tävlingsledare senast 20 minuter efter det att resultatet anslagits.

o 10.5.2 I protest ska framgå namn och skjutlag/patrull samt vad protesten avser.

o 10.5.3 Om tävlingsledaren bedömer att han själv inte kan bifalla protesten ska han snarast underrätta juryn om protesten samt utreda och föredra ärendet för

densamma. Protesten behandlas av juryn som utan dröjsmål ska fatta beslut och meddela berörda parter.

o 10.5.4 Då jury saknas vidtas åtgärderna av tävlingsledaren.

o 10.5.5 Jurys och tävlingsledares beslut kan ej överklagas.

o 10.5.6 Vid station ska muntlig protest inlämnas direkt till stationschefen om

anmärkning mot markering eller protokollföring vill göras. Stationschefen ska avgöra ärendet före det att patrullen lämnar stationen. Stationschefens beslut kan inte överklagas.

10.6 Klagomål

Klagomål över egen skytteförenings vidtagna disciplinära åtgärder kan göras hos eget distriktsförbunds styrelse. Över distriktsförbunds styrelsebeslut om klagomål kan talan inte föras.

(18)

11 Doping och droger

11.1 Nolltolerans gäller mot narkotika och doping. Det är upp till varje tävlande att kontrollera att de inte tar några förbjudna preparat. För skyttar är betablockerare ett vanligt problem.

Om man behöver dopningsklassat preparat för medicinskt bruk ska man söka dispens. Läs mer om doping och dispenser på http://www.rf.se/Antidoping/ samt SvSFs drogpolicy fastställd vid Förbundsmötet 2016-05-22.

11.2.1 DROGPOLICY FÖR LEDARE OCH AKTIVA UNDER 20 ÅR

o Nolltolerans gäller i samband med all verksamhet i SvSF:s regi, i övrigt gäller 11.2.2 för de över 18 år.

o Nolltolerans gäller även beträffande alkohol för ledare i samband med aktiviteter för denna åldersgrupp.

o Narkotika ska inte förekomma överhuvudtaget. Inom svensk idrott råder nolltolerans mot narkotika. Kännedom om narkotika i idrottssammanhang bör anmälas till polismyndighet och/eller social myndighet.

11.2.2 DROGPOLICY FÖR LEDARE OCH AKTIVA ÖVER 20 ÅR

o Nolltolerans gäller beträffande alkohol under tävling. Alkoholförtäring tillåts i övrigt endast i måttliga former.

o Narkotika ska inte förekomma överhuvudtaget. Inom svensk idrott råder nolltolerans mot narkotika. Kännedom om narkotika i idrottssammanhang bör anmälas till polismyndighet och/eller social myndighet.

o Återhållsamhet gäller vid användning av tobak och snus i samband med SvSF:s verksamhet.

o Rökfritt gäller i alla lokaler.

(19)

12 Incidenter och olyckshändelser

- (2 sidor) 12.1 Utredning

Vid olyckshändelse med personskada tillsammans med vapen och ammunition samt skada på egendom, ska anmälan göras till lokal polismyndighet av tävlingsledaren.

o Tävlingsledaren ska samla in Namn och Telefon på personer som känner till händelseförloppet.

o Olyckshändelse utan personskada eller skada på egendom ska betraktas som incident.

o Vid incidenter ska tävlingsledare/stationschef säkerställa att incidenten inte återupprepas före det att skjutmomentet återupptas.

o Incident ska rapporteras av tävlingsledare/stationschef till regelkommittén. (RK), exempel på innehåll i rapport för incident framgår nedan.

o Skott som av misstag (våda) avfyrats och inte hamnar inom avsett kulfång ska rapporteras till lokal polismyndighet av tävlingsledare/stationschef.

o Rapport ska inlämnas om risk för skada på person och eller egendom föreligger.

o Vid incident med gevär och ammunition verkställer tävlingsledare/stationschef utredning och gör anmälan till regelkommittén. Vid vapensprängning får vapnet med tillbehör inte förändras.

12.2 Rapport

12.2.1 Vid incidenter o Händelseförlopp

o Vilken skjututbildning skytten (-arna) har.

o Eventuell förklaring till det inträffade.

12.2.2 Vid vapensprängning.

o Vapnets modellbeteckning och tillverkningsnummer.

o Uppgift om ammunitionstillverkare (hemladdat) samt partibeteckning på ammunition.

o Vid vilket skott inträffade sprängningen?

o Var pipan kontrollerad före skjutningen?

(20)

12 Incidenter och olyckshändelser

o Har särskild tröghet iakttagits vid omladdning?

o Har kulan från skottet före sprängningen träffat?

o Beskriv omständigheterna t ex om jord eller snö kunnat komma in i pipan.

o Kan någon annan förklaring till sprängningen anges?

o Namn och telefon till dem som känner till händelsen.

(21)

13 Divisioner och Klasser

13.1 Divisioner inom PRS

13.1.1 PRS: Stationerna varierar i sin sort och baseras huvudsakligen runt naturliga skjutstöd som antingen finnes i terrängen eller har konstruerats av tävlingsledningen.

Rekommenderad klass A och/eller B samt 9 av 10 mål skall vara av stål.

13.1.2 PRS Poäng, genomförs från 300 m och längre mot 10 ringad tavla som

dimensioneras efter avståndet och den enskilda tävlingens svårighetsgrad. Skyttet sker liggande med stöd eller ifrån bänk.

13.2 Klasser – Definieras utifrån kaliber.

Enligt 4.1

(22)

14 Ändringar och rättelser

v1.0e upprättat av Marcus Olsson och Jens Forsgren, November 2019, kompletterat vid möte den 22/11 2019 av Lars Lennartsson, Stefan Jakobsson, Marcus Olsson, Michael Normann.

v1.0f anpassad till föreningsegen gren av Marcus Olsson och Filip Anderson, Februari 2020.

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :