Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Full text

(1)

347 1 mån (%) 1,1

Nettoskuld (MSEK) 8,1 3 mån (%) 8,5

Enterprise Value (MSEK) 355 12 mån (%) 8,5

Soliditet (%) 44,4 YTD (%) 1,5

Antal aktier f. utsp. (m) 5,2 52-V Högst 72,0 Antal aktier e. utsp. (m) 5,2 52-V Lägst 58,5

Free Float (%) 57,2 Kortnamn ELEC

2015A 2016A 2017E 2018E

Omsättning (MSEK) 1 700 1 727 1 732 1 765

EBITDA (MSEK) 40 35 34 36

EBIT (MSEK) 37 32 31 34

EBT (MSEK) 39 34 33 35

EPS (just. SEK) 5,81 5,10 4,91 5,27

DPS (SEK) 4,25 4,25 4,25 4,25

Omsättningstillväxt (%) -0,2 1,6 0,3 1,9

EPS tillväxt (%) -19,7 -12,2 -3,8 7,4

EBIT-marginal (%) 2,2 1,9 1,8 1,9

2015A 2016A 2017E 2018E

P/E (x) 13,7 12,9 13,6 12,7

P/BV (x) 2,1 1,7 1,7 1,7

EV/Omsättning (x) 0,3 0,2 0,2 0,2

EV/EBITDA (x) 12,1 11,6 10,4 9,7

EV/EBIT (x) 12,9 12,7 11,3 10,6

Direktavkastning (%) 5,3 6,5 6,4 6,4

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Håkan Lissinger 20,9% 0,209 20,9%

Catella Fonder 11,3% 0,1131 11,3%

Theodor Jeansson 10,6% 0,1058 10,6%

Avanza Pension Försäkring AB 9,1% 0 9,1%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Peter Elving 4Q-rapport

VD Anneli Sjöstedt 1Q-rapport

CFO Johan Jaensson

Analytiker: Markus Henriksson

2018-02-07 BOLAGSBESKRIVNING

Electra Gruppen ska utveckla och driva koncept för butikskedjor (Audio Video, Digitalbutikerna, RingUp och The Image) med fristående entreprenörer och vara en flexibel logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar.

2018-04-25 Marknadsvärde (MSEK)

RÖSTER

• Nedåtgående bruttomarginal

• Nu väntar det starkaste kvartalet

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

Bättre än marknaden inom telekom. Under Q3 redovisade Electra en omsättning uppgående till 373 MSEK (382), innebärande en avvikelse gentemot prognos om 3%. Segmentet Electra Retail minskade försäljningen med 7,6% till 249 MSEK (270) medan Electra Logistik & IT växte med 9,9% till 124 MSEK (113). Enligt Elektronikbranschen minskade den svenska marknaden för mobiltelefoner 8% y/y i juli respektive 7% i augusti medan TV minskade 4% och 5%. September var dock en stark månad där bland annat försäljningen för stora TV-skärmar ökade hela 13% y/y. Branschen som helhet och även Electra tappade volymer inom TV medan bolaget fortsatte att växa snabbare än marknaden inom mobilitet/IT. Bland kunderna inom tredjepartslogistik (3PL) utmärkte sig Halebop, som med lyckade kampanjer drivit tillväxt för Electra.

Nedåtgående bruttomarginal. Bruttomarginalen minskade 150 bps till 11,8% (13,3) där vi hade estimerat 12,4%. Den främsta förklaringen till nedgången var på grund av försäljningsmix.

Genom att hantera 3PL åt kunder inom Logistik & IT med en stor, och växande, andel telekomprodukter där marginalen är lägre, medför det även att bruttomarginalen går ned. Därutöver minskade antalet butiker anslutna till butiksdatasystemet Smart sekventiellt med 7 stycken till 237 butiker (253). Butiker anslutna till Smart betalar en månadsavgift och med lägre antal butiker påverkas således marginalen negativt. Personalkostnaderna kom in enligt förväntan medan övriga externa kostnader var cirka 2 MSEK lägre än vår prognos. Rörelseresultatet minskade till 7,3 MSEK (8,6), motsvarande en rörelsemarginal om 1,9% (2,1) där vi hade estimerat 8,8 MSEK respektive 2,3%. Med de personalneddragningar och omstruktureringar som skett lyckades koncernen, trots ett stort tapp i bruttomarginal y/y, upprätthålla en relativt stabil rörelsemarginal.

Nu väntar det starkaste kvartalet. Q4 är Electras historiskt starkaste kvartal, vilket även är något vi räknar med. Vi bedömer att utdelningen föreslås bli 4,25 SEK (4,25), motsvarande en direktavkastning om 6,5%. För kommande år sänker vi våra bruttomarginalantaganden då vi räknar med att mixförskjutningen mot telekom fortsätter.

57 60 63 66 69 72 75

2016-11-14 2017-02-08 2017-05-08 2017-08-03 2017-10-26

ELEC OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16A 1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17E 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning 368 401 382 576 371 416 373 573 1 704 1 700 1 727 1 732 1 765 1 784

Handelsvaror -322 -349 -331 -504 -326 -368 -329 -507 -1 458 -1 478 -1 506 -1 530 -1 562 -1 579

Bruttomarginal 12,6% 13,0% 13,3% 12,5% 12,0% 11,5% 11,8% 11,6% 14,5% 13,1% 12,8% 11,7% 11,5% 11,5%

Rörelsekostnader -41 -49 -42 -55 -40 -42 -36 -51 -199 -183 -187 -169 -167 -167

EBITDA 5,7 3,7 8,8 16,6 5,3 5,1 8,0 15,4 48,8 39,5 34,8 33,8 36,3 38,3

Avskrivningar -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -2,4 -2,4 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8

EBIT 5,0 3,0 8,1 15,9 4,6 4,4 7,3 14,7 46,4 37,1 32,0 31,0 33,5 35,5

Finansnetto 0,4 0,6 0,5 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 1,3 1,9 2,1 1,6 1,6 1,6

EBT 5,4 3,6 8,6 16,6 5,0 4,8 7,7 15,1 47,7 39,0 34,1 32,6 35,1 37,1

Skatt -1,1 -0,5 -2,1 -3,8 -1,0 -1,1 -1,7 -3,3 -10,1 -8,8 -7,6 -7,1 -7,7 -8,2

Nettoresultat 4,3 3,1 6,5 12,8 4,0 3,7 6,0 11,8 37,6 30,2 26,5 25,5 27,4 28,9

EPS f. utsp. (SEK) 0,83 0,64 1,30 2,44 0,77 0,72 1,15 2,27 6,98 5,75 5,22 4,91 5,27 5,57

EPS e. utsp. (SEK) 0,83 0,64 1,30 2,44 0,77 0,72 1,15 2,27 6,98 5,75 5,22 4,91 5,27 5,57

Omsättningstillväxt Q/Q -34,2% 9,1% -4,7% 50,7% -35,6% 12,1% -10,3% 53,7% N/A N/A N/A N/A N/A N/A Omsättningstillväxt Y/Y -0,9% -0,4% 4,2% 3,0% 0,8% 3,6% -2,4% -0,5% 9,2% -0,2% 1,6% 0,3% 1,9% 1,1%

Just. EBITDA marginal 1,5% 0,9% 2,3% 2,9% 1,4% 1,2% 2,1% 2,7% 2,9% 2,3% 2,0% 1,9% 2,1% 2,1%

Just. EBIT marginal 1,4% 0,7% 2,1% 2,8% 1,2% 1,1% 2,0% 2,6% 2,7% 2,2% 1,9% 1,8% 1,9% 2,0%

Just. EBT marginal 1,5% 0,9% 2,3% 2,9% 1,3% 1,2% 2,1% 2,6% 2,8% 2,3% 2,0% 1,9% 2,0% 2,1%

MSEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E SEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Kassaflöde från rörelsen 39 37 26 27 30 32 EPS 7,23 5,81 5,10 4,91 5,27 5,57

Förändring rörelsekapital -6 -3 36 25 -8 -11 Just. EPS 7,23 5,81 5,10 4,91 5,27 5,57

Kassaflöde löpande verksamheten 33 26 62 52 23 21 BVPS 36,8 37,3 38,3 39,1 40,1 41,2

Kassaflöde investeringar -4 -14 -1 -4 -3 -3 CEPS 6,37 4,92 11,9 10,0 4,36 4,03

Fritt kassaflöde 29 12 61 49 20 18 DPS 5,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,50

Kassaflöde fin. verksamheten -20 -15 -62 -38 -22 -23 ROE 20% 16% 13% 13% 13% 14%

Nettokassaflöde 9 -3 -2 11 -2 -5 Just. ROE 20% 16% 13% 13% 13% 14%

Soliditet 37% 35% 39% 40% 40% 41%

AKTIESTRUKTUR 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

0 5 5 4 4 4 Antal A-aktier (m) -

26 23 22 33 31 26 Antal B-aktier (m) 5,2

515 548 516 505 520 528 Totalt antal aktier (m) 5,2

191 194 199 203 209 214 +46(0) 480 584 00

38 63 63 5 7 12 www.electra.se

215 213 180 162 169 180

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

385 373 1 751 1 732 1 784 1 765

EBIT 8,8 7,3 34,3 31,0 39,8 33,5

Just. EPS (SEK) 1,37 1,15 5,38 4,91 6,10 5,27

-16%

-14%

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

-3%

-17%

-16%

-1%

-10%

-9%

Förändring Förändring

Skillnad

3Q 2017A 2017E

MSEK

2018E Estimat

###

RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic Rörelsekapital

Immateriella tillgångar Likvida medel Totala tillgångar Eget kapital Nettoskuld

Omsättning

Electra Gruppen Trångsundsväg. 20 392 39 Kalmar

-1%

(3)

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

BRUTTOMARGINAL & EBIT-MARGINAL R12M, OPEX/FÖRSÄLJNING

BRUTTOMARGINAL & EBIT-MARGINAL R12M OPEX/FÖRSÄLJNING (%) 2015-2019e 0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Omsättning EBIT

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

0 100 200 300 400 500 600 700

Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4E 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Omsättning EBIT-marginal

-2,5X -2,0X -1,5X -1,0X -0,5X 0,0X 0,5X 1,0X 1,5X 2,0X 2,5X

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -25%

-15%

-5%

5%

15%

25%

35%

45%

Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4E 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

-7%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

Övriga externa kostnader/Försäljning

Personalkostnader/Försäljning

2015A 2016A 2017E 2018E 2019E 0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

4Q08A 4Q09A 4Q10A 4Q11A 4Q12A 4Q13A 4Q14A 4Q15A 4Q16A 4Q17E

Bruttomarginal R12m (t.v.) EBIT-marginal R12m (t.h)

(4)

RETAIL - HÖG KOMPETENS INOM MÅNGA OMRÅDEN LOGISTIK & IT - ELECTRAS PARADGREN SEDAN 1949

OMSÄTTNING & EBIT R12M RETAIL OMSÄTTNING & EBIT R12M LOGISTIK & IT ELECTRA GRUPPENS TVÅ SEGMENT

BUTIKSDATASYSTEMET SMART

Logistik & IT innefattar tredjepartslogistik (3PL), installatörsportalen och butiksdatasystemet SMART. 3PL är Electras historiska paradgren sedan 1949 och styrkan inom Electra 3PL ligger i skräddarsydda logistiklösningar och starkt IT-understöd. Exempelvis hanteras inköp, plock och pack, inleverans, utleverans och olika former av transportlösningar. Viasat och Halebop hör till de mer framträdande kunderna, men bland kunderna återfinns även Net1, Newgen, CDON, Boxer och Empire. Branschens mixförskjutning mot en högre andel telekomprodukter har under de senaste åren medfört ökade handelsvolymer, med lägre snittmarginal som följd. Electras underliggande tjänsters resultatandel späds således ut.

Installatörsportalen ger produktsäljande leverantörer en möjlighet att erbjuda sina kunder installationstjänster.

Minimal administration, teknisk support och kvalitetssäkrade installationer är exempel på styrkor i konceptet. Cirka 25 000 installationer hanteras via portalens cirka 450 installatörer.

Butiksdatasystemet SMART (mer om det nedan) är en del av affärsområdet Logistik & IT och bidrar med återkommande licensintäkter vilket ger stöd till rörelsemarginalen.

SMART är ett egenutvecklat språkneutralt affärssystem som bland annat hanterar löpande försäljning, beställningar, inleverans, fakturering, bokföring och inventering. Med butiksdatasystemet kan anslutna butiker styras centralt på detaljnivå, hantera information i realtid samt följa upp och analysera, för att kunna vidta åtgärder. Efter att ha haft en stabil uppåtgående trend har antalet SMART-butiker stagnerat och visat en nedåtgående trend sedan 2014. Minskningen förklaras bland annat av att mobiltelefonikedjan Phone Familys 15 butiker försattes i konkurs under hösten 2016. I och med att anslutna butiker betalar en återkommande licensavgift finns det en stor hävstång i Logistik & ITs marginal. Nyförsäljning präglas av långa projekt då det är ett stort steg att byta affärssystem.

Electra äger namn och koncept för Audio Video, RingUp, Digitalbutikerna och The Image. Bolagets affärsmodell innefattar att butiksinnehavaren äger och driver sin butik med medlemskap i något av koncepten. Electras ansvarsområde gentemot butikerna omfattar inköp, distribution, lagerhållning, IT och utbildning. Därutöver växer affärsområdet inom e- handel och B2B, där Electra stödjer externa aktörer med sortiment, logistik och tjänster.

Konkurrenssituationen inom hemelektronik är hård, men Electra har hittat en egen väg. Bolaget konkurrerar inte enbart med pris utan har en lokal marknadskännedom och försöker istället att skapa värde åt kunden, bland annat i form av bättre service. Trots det är prispressen hela tiden närvarande, vilket får som följd att affärsområdet är beroende av volymökningar för att bibehålla rörelsemarginalen. Genom åren har Electra Retail varit opportunistiska och när Expert Sverige gick i konkurs 2012 övertog Electra varuförsörjningen för en del av de tidigare Expert-butikerna. 2015 förvärvades 45 procent av danska El-Salg, ett bolag som etablerat ett kedjekoncept i Danmark under varumärket Euronics. Electra bidrar med sortimentsutveckling och varuförsörjning för El-Salg.

0 5 10 15 20 25

0 500 1000 1500

4Q12A 2Q13A 4Q13A 2Q14A 4Q14A 2Q15A 4Q15A 2Q16A 4Q16A 2Q17A 4Q17E

Omsättning R12m EBIT R12m

0 5 10 15 20 25 30

0 100 200 300 400 500 600

4Q12A 2Q13A 4Q13A 2Q14A 4Q14A 2Q15A 4Q15A 2Q16A 4Q16A 2Q17A 4Q17E

Omsättning R12m EBIT R12m

0 50 100 150 200 250 300 350

1Q12A 3Q12A 1Q13A 3Q13A 1Q14A 3Q14A 1Q15A 3Q15A 1Q16A 3Q16A 1Q17A 3Q17A

Antal SMART-butiker

(5)

Lokal hemelektronik och logistik

Electra Gruppen är en nordisk leverantör av varor och tjänster primärt till hemelektronikbranschen. Bolaget utvecklar och driver koncept för fristående entreprenörer så som Audio Video, Digitalbutikerna, RingUp och The Image men står även för varuförsörjningen till ett flertal externa kunder samt tillhandahåller tjänster inom IT och tredjepartslogistik.

Ansvarig utgivare: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic AB (Remium) Analys utarbetad av: Markus Henriksson, analytiker, Remium.

DISCLAIMER - www.introduce.se/analys/disclaimer

Audio Video är en fackhandelskedja som säljer hemelektronikprodukter och mindre vitvaror. Butikerna har en spridd geografisk täckning och sträcker sig från Malmö i söder till Pajala i norr. Genom att dra nytta av de stödfunktioner som Electra Gruppen erbjuder kan handlaren fokusera på att ta hand om kunderna och erbjuda en god service före, under och efter köpet.

Digitalbutikerna är en av de ledande aktörerna inom Digital-TV på den svenska marknaden. På senare tid har kedjan även breddat sitt sortiment inom både data och foto för att stärka sitt helhetserbjudande. I likhet med Audio Video stödjer Electra Gruppen butikerna med inköp, logistik och marknadsföring vilket medför att Digitalbutikerna kan erbjuda attraktiva villkor och affärsmöjligheter för både handlare och kunder.

RingUp är en ledande telekomkedja som säljer operatörstjänster, mobila tjänster, mobila produkter samt egna IT-tjänster till framför allt företag. Detta kompletteras kontinuerligt med fler områden så att bolaget hela tiden ligger i framkant med sitt erbjudande och kan positionera sig som en helhetsleverantör inom kommunikation. Utöver detta tillhandahåller RingUp även installation, utbildning, service och support för telekomprodukter.

Fotokonceptet The Image lanserades under slutet av 2014 och är Sveriges största fotokedja. Samtliga butiker drivs av lokala entreprenörer och är i vissa fall fristående men det är även vanligt att The Image är en egen avdelning i en av bolagets Audio Video- butiker (shop-in-shop). De flesta stora leverantörerna inom kamera och bild är representerade. Exempelvis Canon, Nikon, Sony och Panasonic.

Utöver kedjekoncepten jobbar Electra Gruppen även med säljstödjande logistik. Det innebär att bolaget erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, webbshop och butiksdatasystem. Till skillnad från traditionella leverantörer av tredjepartslogistik levereras integrerade logistik- och IT-lösningar till kunder med krav på avancerat IT-stöd och stora volymer. Tjänsterna kan erbjudas var för sig eller tillsammans, både till butikskedjor, webbaktörer och övriga kunder. Därutöver har Electra Gruppen ett egenutvecklat butiksdatasystem, SMART, som används inom de egna kedjekoncepten men som även levereras till externa kunder. SMART är ett komplett affärssystem som automatiserar administrativa processer såsom beställning, inleverans, fakturering, försäljning etc.

Systemet är språk-, lands och valutaanpassat. De handlare som använder SMART har även möjlighet att utnyttja Electra Gruppens redovisningstjänst och få hjälp med löpande redovisning, bokslut samt årsredovisning.

Hemelektronik och hushållsprodukter

Genom att Electra Gruppen exempelvis ansvarar för gemensamma inköp, distribution, lagerhållning, marknadsföring, IT och utbildning för de anknutna butikerna uppnår man en central effektivitet som kan kombineras med de lokala aktörernas goda marknadskännedom och entreprenörskap.

Marknaden för hemelektronikprodukter karaktäriseras av en hård priskonkurrens och många aktörer förlorar stora belopp i jakten på marknadsandelar. Istället för att gå med i det pris- och marknadsföringskrig som råder har Electra Gruppen valt att fokusera på lönsam försäljning. Affärsmodellen med ett delat ansvar avseende möjligheter och risker har hittills visat sig vara ett framgångskoncept då de lokala entreprenörerna kan fortsätta att positionera sig med en gedigen kunskap och bra servicenivå som främsta konkurrensmedel.

Audio Video, Digitalbutikerna, RingUp och The Image

Säljstödande logistik

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :