Bure Hälsa och Sjukvård byter namn till Capio

Full text

(1)

[ H A L V Å R S R A P P O R T ] JAN - JUN 2000

Bure Hälsa och Sjukvård byter namn till Capio

Bure Hälsa och Sjukvård förbereder notering på O-listan vid OM Stockholmsbörsen i höst

Nettoomsättningen ökade med 61% och uppgick till 1 705 MSEK (1 056). Den organiska tillväxten uppgick till 10%

Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade med 52% till 90 MSEK (59), exklusive jämförelsestörande poster, motsvarande en rörelsemarginal på 5,3% (5,6)

Jämförelsestörande poster uppgick till 117 MSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till 197 MSEK

Efter rapportperiodens utgång:

• Avtal har träffats om förvärv av resterande 50% av aktierna i norska Volvat- koncernen genom apportemission

• Styrelsen i Investment AB Bure kommer att föreslå den extra bolagsstämman att ett delägarprogram för Bure Hälsa och Sjukvård ska upprättas.

” I nära samverkan med uppdragsgivare förverkligar vi nya

metoder, system och koncept som utvecklar och effektiviserar

verksamheten till förmån för såväl patienter som beställare”

(2)

Bure Hälsa och Sjukvård januari-juni 2000

Bure Hälsa och Sjukvårds grundläggande filosofi att vara ett komplement i ett heltäckande vårdutbud, och inte enbart ett alternativ till den offentligt producerade vården, vinner allt större gehör. Bure Hälsa och

Sjukvård är Skandinaviens ledande privata vårdgivare. Verksamheten har nått en storlek som innebär att den medicinska kompetensen och verksamhetskunnandet i allt högre grad efterfrågas av såväl offentliga huvudmän som patienter, företag och försäkringsbolag.

Koncernen fortsatte att visa en stabil utveckling. Speciellt positivt är utvecklingen inom verksamhetsområde Hälsa- och Sjukvårdstjänster där psykiatri och

arbetshälsovård har haft ett bra första halvår.

Koncernens nettoomsättning ökade med 61 procent och uppgick till 1 705 MSEK (1 056).

Koncernens rörelseresultat före goodwill- avskrivningar ökade med 52 procent till 90 MSEK (59), exklusive jämförelsestörande poster. Jämförelsestörande poster uppgick till 117 MSEK inkluderande återbäring av SPP- medel som netto uppgick till 125 MSEK efter avsättning för förväntade engångskostnader för pensioner och kostnader inför

börsnoteringen av koncernen (8 MSEK).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 197 MSEK. I tillägg till den redovisade återbäringen från SPP väntas besked om ytterligare medel hänförliga till fusionerade enheter.

Det norska Rikstrygdeverkets beslut om kraftigt reducerade ersättningar för vissa typer av röntgenundersökningar(MR) har inneburit en resultatförsämring för radiologiverksam- heten under första halvåret.

Under perioden ingicks ett avtal med Västra Götalandsregionen om dialysverksamhet på Lundby Sjukhus, med start under hösten.

Satsningarna på psykiatriverksamheten intensifierades under perioden genom förvärv av AnorexiCenter i Varberg och expansion av Florence Nightingale Sjukhuset i London, nyetablering i Liverpool samt öppnade av en filialklinik i Lausanne.

Ytterligare expansion har skett genom

samt förvärv av en arbetshälsovårdsverksamhet i Drammen.

En läkarmottagning i Hamar i Norge har också etablerats.

Bolagsstämman i maj i Bure Hälsa och Sjukvård AB bemyndigade styrelsen att före ordinarie bolagsstämma 2001 besluta om nyemission uppgående till maximalt 10 procent av utestående aktier. Avsikten är att emissionsmöjligheten ska användas till företagsförvärv.

Framtid

Framtidsutsikterna bedöms generellt fortsatt som mycket goda, för samtliga verksamhetsområden.

Den största framtida utmaningen består i, som inom all kunskapsindustri, att attrahera, stimulera och vidareutveckla kompetent personal.

Ett prospekt inför noteringen på O-listan vid OM Stockholmsbörsen kommer att distribueras till Bures aktieägare.

Efter rapportperiodens utgång

Bure Hälsa och Sjukvård AB kommer per 1 september att namnändras till Capio AB.

Avtal har träffats om att förvärva resterande 50 procent i Volvat-koncernen. Detta kommer att ske via en apportemission till Foinco Invest under tredje kvartalet. Foincos ägarandel i Bure Hälsa och Sjukvård kommer att uppgå till 4,75 procent.

Styrelsen i Investment AB Bure kommer att föreslå den extra bolagsstämman den 17 augusti att fatta beslut om ett delägarprogram att gälla för Bure Hälsa och Sjukvård.

Verksamhetsområden

Mot bakgrund av Bure Hälsa och Sjukvårds kraftiga expansion har koncernen organiserats i tre övergripande verksamhetsområden;

- Hälsa- och Sjukvårdstjänster - Diagnostiktjänster

- Äldrevårdstjänster

Totalt ingår ett 40-tal rörelsedrivande enheter i koncernen med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Schweiz och Polen.

Hälso- och Sjukvårdstjänster

Verksamhetsområdets starka tillväxt fortsätter.

Nettoomsättningen ökade med 97 procent till 1 266 MSEK (643). Bakgrunden till den höga tillväxten är framför allt förvärvet av S:t Görans Sjukhus i december 1999. Även den organiska

(3)

varit positiv och rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 75 MSEK (28). Ökad försäljning i kombination med löpande effektiviseringsarbete har stegvis höjt lönsamheten.

Diagnostiktjänster

Nettoomsättningen för verksamhetsområdet uppgick till 336 MSEK (308). Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 30 MSEK (37). Det norska Rikstrygdeverkets beslut om kraftigt reducerade ersättningar för en viss typ av röntgenundersökningar(MR) har påverkat resultatet negativt under första halvåret. Från halvårsskiftet kommer en viss prisjustering uppåt att ske. Stortinget har bett regeringen att framlägga förslag om ersättning på lika villkor för privata och offentliga

röntgeninstitut i Norge att gälla från och med 2001. Ersättningsnivån för MR-undersökningar i det offentliga är idag betydligt högre. Inom laboratoriemedicin fortsätter verksamheten att utvecklas väl.

Äldrevårdstjänster

Äldrevårdsverksamhetens nettoomsättning uppgick till 122 MSEK (105) med en organisk tillväxt på 16 procent. Under perioden har ett avtal slutits om att etablera ett boende i enlighet med konceptet för trygghetsboende i Halmstad, dessutom förnyades ett antal avtal.

Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 9 MSEK (9).

Moderbolagets omsättning och resultat Omsättningen i moderbolaget, Bure Hälsa och Sjukvård AB, uppgick till 7,0 MSEK (9,9) och rörelseresultat före jämförelsestörande poster till -27,8 MSEK (-18,6). Moderbolagets investeringar uppgick till 0,3 MSEK (1,5).

Finansiell ställning

Vid periodens utgång uppgick koncernens soliditet till 32 procent. Koncernens nettolåneskuld uppgick till 35 MSEK och likvida medel till 245 MSEK.

Personal

Medelantalet anställda under perioden var 4 397. Antal medarbetare uppgår till ca 5 600.

Per Båtelson VD och koncernchef

Göteborg den 17 augusti 2000 Bure Hälsa och Sjukvård AB

(4)

Hälsa- och Sjukvårdstjänster

Levererar såväl planerad som akut öppen och sluten vård inom ett 30-tal medicinska specialiteter och förebyggande hälsovård.

Verksamheten är marknadsledande i Sverige och Norge. Enheter finns även i Schweiz och England.

Större enheter är S:t Görans Sjukhus, Previa, Volvat, Lundby Sjukhus, Svenska Cityklinikerna, Florence Nightingale Hospitals och La Métairie.

Årsomsättningstakt ca 2 400 MSEK Medelantal anställda är 3 218 (1 512)

Diagnostiktjänster

Marknadsledande i Skandinavien såväl inom laboratorie- som radiologitjänster.

Större enheter är Nova Medical, Bure Radiologi och danska Medilab.

Årsomsättningstakt ca 700 MSEK.

Medelantal anställda är 710 (720)

Äldrevårdstjänster

Levererar tjänster inom vård och omsorg med fokus på det vårdkrävande segmentet. Har egenutvecklat koncept för integrerat vård- och trygghetsboende.

Verksamheten bedrivs bl a i Malmö, Linköping, Norrköping, Göteborg och Oslo.

Årsomsättningstakt ca 240 MSEK Medelantal anställda är 450 (416).

Bure Hälsa och Sjukvård, MSEK

Nettoomsättning Rörelseresultat före

goodwillavskrivningar Rörelsemarginal

, %

Halvår 2000

Halvår 1999

Helår 1999

Halvår 2000

Halvår 1999

Helår 1999

Halvår 2000

Halvår 1999

Helår 1999 Hälsa- och Sjukvårdstjänster 1 266 643 1412 75,1 28,1 67,6 5,9 4,4 4,8

Diagnostiktjänster 336 308 631 30,3 36,7 71,8 9,0 11,9 11,4

Äldrevårdstjänster 122 105 223 8,5 8,6 19,5 6,9 8,2 8,8

Övrigt -20 0 1 -23,5 -14,3 -36,1 - - -

Summa 1 705 1 056 2 267 90,4 59,1 122,9 5,3 5,6 5,4

Jämförelsestörande poster 116,6 - -

Totalt 207,0 59,1 122,9

Samtliga jämförelsetal avseende 1999 och tidigare är proforma för att illustrera hälsa- och sjukvårdskoncernens utveckling. Bure Hälsa och Sjukvård var till och med 31 december 1999 ett affärsområde i Investment AB Bure. Från och med i år

(5)

Koncernens resultaträkning, MSEK Halvår 2000

Halvår 1999

Helår 1999

Nettoomsättning 1 705 1 056 2 267

Rörelsens kostnader -1 557 -956 -2 052

Avskrivningar -57 -41 -92

Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 90 59 123

Jämförelsestörande poster 117 - -

Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 207 59 123

Goodwillavskrivningar -7

Rörelseresultat 200

Finansiella intäkter 10

Finansiella kostnader -12

Resultat efter finansiella poster 197

Minoritetsintressen -32

Skatt -10

Nettoresultat 154

Koncernens balansräkning, MSEK Halvår

2000

Helår 1999

Goodwill 107 91

Övriga immateriella tillgångar 9 6

Mark och byggnader 326 315

Inventarier och medicinteknisk utrustning 341 345

Finansiella anläggningstillgångar 99 20

Kundfordringar 391 389

Övriga omsättningstillgångar 304 213

Likvida medel 245 200

Summa tillgångar 1 822 1 579

Eget kapital 513 360

Minoritetsandel 76 46

Leverantörsskulder 119 146

Förskott från kunder 197 163

Övriga räntefria poster 548 431

Räntebärande skulder 368 432

Summa eget kapital och skulder 1 822 1 579

Koncernens kassaflöde, MSEK Halvår

2000

Helår 1999

Resultat före goodwillavskrivningar 207 123

Återläggning av avskrivningar 57 92

Justering för icke kassapåverkande poster -9 -31

Resultat justerat till kassaflöde 255 184

Förändring av rörelsekapital 19 60

Nettoinvesteringar -65 -188

Operativt kassaflöde 209 57

Finansiella poster 1

Betald skatt -12

Förvärv -20

Kassaflödeseffekt av omstrukturering 3

Övrigt 2

(6)

Förändring av nettolåneskuld 183

Förändring räntebärande poster -138

Förändring i likvida medel 45

Bure Hälsa och Sjukvård, MSEK

Nettoomsättning Rörelseresultat före goodwillavskrivningar

Verksamhetsområde Kv 2

2000

Kv 1 2000

Kv 4 1999

Kv 3 1999

Kv 2 1999

Kv 2 2000

Kv 1 2000

Kv 4 1999

Kv 3 1999

Kv 2 1999

Hälsa- och Sjukvårdstjänster 642 624 463 306 365 39 36 28 12 25

Diagnostiktjänster 164 172 182 142 156 10 20 25 10 23

Äldrevårdstjänster 62 61 60 58 55 4 4 4 7 6

Elimineringar/Övrigt -10 -10 -2 4 -1 -11 -13 -13 -9 -7

Jämförelsestörande poster 117

Bure Hälsa och Sjukvård 858 847 702 510 575 159 48 43 20 47

Kommande rapporter:

Niomånadersrapport 6 november 2000

För ytterligare information kontakta:

Per Båtelson, VD och koncernchef 031-335 76 65

Martin Svalstedt, Ekonomi och finansdirektör 031-335 76 62

Ulrika Stenson, IR och informations chef 031-335 76 51

Information finns också på www.bure.se

Granskningsrapport

Vi har översiktligt granskat denna halvårsrapport och därvid följt rekommendation utfärdad av Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte

uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen.

Göteborg den 17 augusti 2000.

Bertel Enlund Kristian Raa

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Utdelning av Bure Hälsa och Sjukvård

Bolagsstämman i Investment AB Bure beslutade i april att Bure Hälsa och Sjukvård AB ska delas ut till Investment AB Bures aktieägare. Beslutet innebär att för varje tvåtal aktier i Investment AB Bure utdelas en aktie i Bure Hälsa och Sjukvård AB. Noteringen av Bure Hälsa och Sjukvård aktien på O-listan vid OM Stockholmsbörsen beräknas ske hösten 2000.

Antalet aktier i Bure Hälsa och Sjukvård uppgår till 54 550 000 aktier.

Detta skulle för första halvåret 2000 ge följande data per aktie;

SEK/aktie

Vinst efter skatt 2,83

Vinst efter skatt exklusive jämförelsestörande poster 1,17 Vinst efter schablonskatt exklusive jämförelsestörande poster 0,98 Vinst efter schablonskatt exklusive goodwillavskrivningar och

jämförelsestörande poster 1,05

Eget kapital per aktie 9,41

Skatt avser periodens andel av beräknad skattekostnad för året, med hänsyn tagen till förlustavdrag Särskilt prospekt kommer att upprättas inför noteringen.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :