Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

1 007,4 1 mån (%) 18,3

Nettoskuld (MSEK) -107,1 3 mån (%) 7,4

Enterprise Value (MSEK) 900,3 12 mån (%) -8,4

Soliditet (%) 55,6 YTD (%) -25,8

Antal aktier f. utsp. (m) 18,4 52-V Högst 88,8

Antal aktier e. utsp. (m) 18,4 52-V Lägst 41,3

Free Float (%) 100,0 Kortnamn MSAB B

2014A 2015A 2016E 2017E

Omsättning (MSEK) 181,0 226,9 241,7 268,1

EBITDA (MSEK) 15,6 58,0 57,5 68,5

EBIT (MSEK) 14,1 56,4 55,9 66,9

EBT (MSEK) 14,7 58,6 57,0 66,9

EPS (just. SEK) 1,78 2,48 2,32 2,84

DPS (SEK) 1,00 2,20 2,20 2,20

Omsättningstillväxt (%) 31,6 25,4 6,5 10,9

EPS tillväxt (%) 88,4 39,0 -6,3 22,2

EBIT-marginal (%) 19,7 24,9 23,1 25,0

2014A 2015A 2016E 2017E

P/E (x) just. 11,3 29,7 23,6 19,3

P/BV (x) 5,7 14,7 9,9 8,9

EV/Omsättning (x) 1,6 5,3 3,7 3,4

EV/EBITDA (x) 7,9 20,9 15,7 13,1

EV/EBIT (x) 8,3 21,5 16,1 13,5

Direktavkastning (%) 5,0 3,0 4,0 4,0

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Robert Ahldin bolag 9,8%

0

9,9%

Swedbank Robur Fonder 7,7%

0

5,2%

Forest Manor NV 7,4%

0

5,0%

Handelsbanken Fonder 6,4%

0

4,4%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Henrik Tjernberg 4Q-rapport

VD Joel Bollö

CFO Henrik Bergentoft

• Tillväxten kom tillbaka

• Tillväxt ger resultat

• Mindre estimathöjningar

NASDAQ OMX Small Cap Informationsteknik

Marknadsvärde (MSEK)

Analytiker: Fredrik Nilsson

fredrik.nilsson@remium.com, 08 454 32 78

Källor: Infront, Remium Nordic, Bolagsrapporter, Holdings

RÖSTER

2017-01-31

Tillväxten kom tillbaka. Efter tre kvartal med låg eller negativ tillväxt levererade MSAB ett tredje kvartal där intäkterna i lokala valutor ökade med 22% jämfört med motsvarande period ifjol. Detta var MSABs bästa tredje kvartal någonsin. Omsättningen uppgick till 71,6 MSEK (59,6) vilket översteg vår prognos om 61,4 MSEK. Det var framförallt i det för kvartalet viktiga Nordamerika och då främst bland federala myndigheter i USA som tillväxten var stark. Regionen växte med uppskattningsvis knappt 40%

jämfört med samma period ifjol. Federala myndigheter i USA köper i regel en hög andel Field Version vilket medförde en lägre bruttomarginal än de 90% vi väntat oss. Under kvartalet uppgick denna till 87% (87).

Tillväxt ger resultat. Givet MSABs höga andel fasta kostnader gav den bättre omsättningen än väntat stort utslag på rörelseresultatet som ökade till 23,3 MSEK (15,3), motsvarande en rörelsemarginal om 32,5% (25,7).

Rörelsekostnaderna (exklusive handelsvaror) uppgick till 39 MSEK (36) vilket var i linje med vårt estimat.

Rörelseresultatet var dock klart bättre än de 14,7 MSEK vi väntade oss och avvikelsen förklaras till sin helhet av en starkare omsättning än väntat.

Mindre estimathöjningar. Försäljningen är i regel slagig på kvartalsnivå varpå vi är försiktiga med att dra stora växlar av Q3-rapporten. Däremot visade kvartalet att MSAB fortsatt har förmågan att växa vilket efter tre kvartal med svag eller negativ tillväxt inte var självklart. Vi höjer våra försäljningsestimat med 6% för kommande räkenskapsår där vi nu räknar med en tillväxt om 11%. Intäktshöjningen får, även om vi justerar upp rekryteringstakten något, stort genomslag på rörelseresultatprognosen som höjs med 16%

för 2017. Dock torde potentialen vara större än så om införsäljningssatsningen mot bredare segment inom rättsvårdande myndigheter blir framgångsrik.

BOLAGSBESKRIVNING

Micro Systemation (MSAB) grundades 1984. Den egenutvecklade produkten XRY gör det möjligt att snabbt avläsa information i mobiltelefoner. XRY används idag globalt och hanterar de flesta mobiltelefoner från alla ledande tillverkare. Bolaget har sedan kompletterat erbjudandet med produkterna Kiosk och XAMN.

35 45 55 65 75 85

2015-10-19 2016-01-18 2016-04-13 2016-07-11 2016-10-03

MSAB B OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q15A 2Q15A 3Q15A 4Q15A 1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16E 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning 50,5 51,5 59,6 65,2 46,8 52,0 71,6 71,3 138 181 227 242 268 293

Kostnad för handelsvaror -2,6 -3,8 -7,8 -5,9 -3,9 -1,8 -9,4 -7,2 -17,2 -18,6 -20,2 -22,3 -24,9 -25,7 Övriga kostnader -34,5 -37,3 -36,2 -40,7 -37,2 -41,3 -38,5 -45,0 -101,0 -125,2 -148,7 -162,0 -174,7 -185,2

EO-poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,0 -21,6 0,0 0,0 0,0 0,0

EBITDA 13,4 10,4 15,6 18,6 5,7 8,9 23,7 19,2 9,4 15,6 58,0 57,5 68,5 82,1

Avskrivningar -0,6 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -1,4 -1,5 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6

EBIT 12,8 10,1 15,3 18,2 5,3 8,5 23,3 18,8 7,9 14,1 56,4 55,9 66,9 80,5

Just. EBIT 12,8 10,1 15,3 18,2 5,3 8,5 23,3 18,8 17,9 35,7 56,4 55,9 66,9 80,5

Finansnetto 2,3 -1,3 0,1 1,0 0,0 0,5 0,6 0,0 1,4 0,6 2,2 1,1 0,0 0,0

EBT 15,2 8,8 15,4 19,2 5,3 9,0 23,9 18,8 9,3 14,7 58,6 57,0 66,9 80,5

Skatt -4,1 -2,6 -3,4 -3,3 -2,0 -2,5 -5,6 -4,1 -2,5 -4,3 -13,5 -14,2 -14,7 -17,7

Nettoresultat 11,1 6,1 12,0 15,9 3,3 6,5 18,3 14,6 6,8 10,4 45,1 42,7 52,2 62,8

EPS f. utsp. (SEK) 0,62 0,34 0,67 0,89 0,18 0,35 0,99 0,80 0,39 0,58 2,52 2,32 2,84 3,41

EPS e. utsp. (SEK) 0,61 0,34 0,66 0,87 0,18 0,35 0,99 0,80 0,38 0,58 2,48 2,32 2,84 3,41

just. EPS e. utsp. (SEK) 0,61 0,34 0,66 0,87 0,18 0,35 0,99 0,80 0,95 1,78 2,48 2,32 2,84 3,41

Omsättningstillväxt Q/Q -22,9% 2,0% 15,6% 9,4% -28,2% 11,1% 37,7% -0,4% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 58,2% 37,3% 29,8% -0,5% -7,4% 0,9% 20,1% 9,4% 0,7% 31,6% 25,4% 6,5% 10,9% 9,3%

Just. EBITDA marginal 27% 20% 26% 29% 12% 17% 33% 27% 14% 21% 26% 24% 26% 28%

Just. EBIT marginal 25% 20% 26% 28% 11% 16% 33% 26% 13% 20% 25% 23% 25% 27%

Just. EBT marginal 30% 17% 26% 29% 11% 17% 33% 26% 14% 20% 26% 24% 25% 27%

MSEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E SEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Kassaflöde från rörelsen 4 23 47 49 54 64 EPS 0,4 0,6 2,5 2,3 2,8 3,4

Förändring rörelsekapital 15 -8 11 5 1 1 Just. EPS 0,9 1,8 2,5 2,3 2,8 3,4

Kassaflöde löpande verksamheten 18 15 58 54 55 66 BVPS 2,7 3,5 5,0 5,5 6,2 7,4

Kassaflöde investeringar -1 -1 7 -1 -2 -2 CEPS 1,0 0,8 3,2 2,9 3,0 3,6

Fritt kassaflöde 17 14 64 53 53 64 DPS 0,10 1,00 2,20 2,20 2,20 2,50

Kassaflöde fin. verksamheten -11 -1 -17 -33 -40 -40 ROE 14% 16% 50% 42% 46% 46%

Nettokassaflöde 7 13 47 21 12 23 Just. ROE 35% 51% 50% 42% 46% 46%

Soliditet 51% 50% 56% 57% 58% 60%

AKTIESTRUKTUR 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

1 1 1 1 1 1 Antal A-aktier (m) 1,0

41 56 104 112 125 148 Antal B-aktier (m) 17,4

95 126 161 178 196 225 Totalt antal aktier (m) 18,4 +46(0)8-739 02 70

48 63 91 101 113 135 www.msab.com

-50 -66 -104 -112 -125 -148

-6 -7 -17 -14 -15 -16 Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

61,4 71,6 231,0 241,7 254 268

Just. EBIT 14,7 23,3 48,6 55,9 57,9 66,9

Förändring

Hornsbruksgatan 28 117 34 Stockholm

2017E Förändring BOLAGSKONTAKT

2016E Totala tillgångar

Eget kapital Nettoskuld

Skillnad Rörelsekapital (Netto)

3Q 2016A ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

Estimat

Omsättning 6%

16%

17%

59%

5%

15%

RESULTATRÄKNING

Likvida medel

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

MSEK

BALANSRÄKNING MSEK

Immateriella tillgångar

(3)

R E S ULT A T R Ä KN IN G , Å R & KVA R T A L

O M S Ä T T N IN G & R Ö R E LS E R E S ULT A T , Y/ Y ( M S E K) O M S Ä T T N IN G & R Ö R E LS E M A R G IN A L, Q / Q ( M S E K)

T ILLVÄ XT & B A LA N S R Ä KN IN G

O M S Ä T T N IN G S T ILLVÄ XT , Y/ Y N E T T O S KULD & N E T T O S KULD / E B IT D A

M A R G IN A LUT VE C KLIN G , R ULLA N D E 12 m

B R UT T O M A R G IN A L ( R 12 m ) J u s t E B IT - M A R G IN A L ( R 12 m )

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

0 50 100 150 200 250 300 350

2008A 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning EBIT

70%

75%

80%

85%

90%

95%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3Q4E

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bruttomarginal

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

26%

28%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2013 2014 2015 2016

EBIT-marginal

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4E

2012 2013 2014 2015 2016

Omsättning EBIT-marginal

-6,0X -5,0X -4,0X -3,0X -2,0X -1,0X 0,0X

-160 -140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0

2008A 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3Q4E

2011 2012 2013 2014 2015 2016

(4)

NETTOOMSÄTTNING PER INTÄKTSTYP NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD*

BOLAGSBESKRIVNING

Micro Systemation (MSAB) är marknadsledande inom nischen Mobile Forensics där man, genom sina egenutvecklade system, hjälper främst myndigheter att extrahera och klassificera information från beslagtagna mobiltelefoner. Affärsmodellen är licensbaserad vilket innebär en hög grad av återkommande intäkter. Bolaget är verksamt inom området kriminalteknik där man specialiserat sig på teknik kring mobiltelefoner. Varje dag beslagtas mobiltelefoner världen över av exempelvis polis, militär eller tullväsende. I dessa telefoner finns ofta bevismaterial i form av samtalslistor, sms och bild- och videofiler som kan användas i den fortsätta utredningen. Det är av stor vikt att information extraheras och lagras på ett säkert sätt, särskilt med tanke på de omfattande krav rättsväsenden världen över ställer.

MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

*2015

Nyförsäljning Licensförnyelse Utbildning

Nordamerika

Asien & CIS

EMEA &

Latinamerika

(5)

DISCLAIMER - VIKTIG INFORMATION

Ansvarig utgivare: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic AB (Remium)

Analys utarbetad av: Fredrik Nilsson, analytiker, Remium.

DISCLAIMER Innehåll och källor

Detta dokument är framställt av Remium för allmän spridning. Innehållet har grundats på omdömen, rekommendationer och uppskattningar från Remiums analytiker, allmänt tillgänglig och offentlig information vilken bedömts som tillförlitlig eller andra namngivna källor. Omdömen, rekommendationer och uppskattningar avseende värdering av finansiella instrument eller företag som nämns i denna analys baseras på en eller flera värderingsmetoder, t.ex. kassaflödesanalys, analys av nyckeltal eller tekniska analyser av kursrörelser. Antaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar som citerats eller återgivits återfinns i analysmaterialet från de namngivna källorna. Remium kan inte garantera den externa informationens riktighet eller fullständighet. Innehållet i dokumentet grundas på information som är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet av detta dokument. Förhållanden som lagts till grund för detta dokument kan påverkas av efterföljande händelser, som av naturliga skäl inte kan beaktas i detta dokument, och omdömen, rekommendationer och uppskattningar kan ändras utan förvarning. För förklaring av innebörden i rekommendationerna [”köp”,

”sälj” och ”behåll”] se www.introduce.se/analys/.

Dokumentet har inte granskats av något företag som nämns i denna analys före publicering. Om inget annat framgår av dokumentet har Remium inte ingått avtal att ta fram rekommendationerna i detta dokument med något företag som omnämns.

Remiums investeringsrekommendationer bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad vid tidpunkten för rekommendationens färdigställande.

Remiums analytiker uppdaterar i normalfallet enbart en investeringsrekommendation om något väsentligt inträffat som påverkar aktiens värde enligt analytikerns bedömning.

Risker

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte hänsyn till den enskilda mottagarens kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett individuellt anpassat investeringsråd. Informationen ska inte heller betraktas som råd om skattekonsekvenser av placeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta dokument. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk.

Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Prognoser om framtida utveckling baseras på antaganden och det finns ingen garanti för att prognosen slår in. Vidare är historisk utveckling ingen garanti för framtida avkastning.

Intressekonflikter

Remium har utarbetat etiska riktlinjer och interna regler (policies och instruktioner) för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga, förhindra eller i förekommande fall hantera intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationen mellan olika avdelningar.

Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. För mer information om Remiums åtgärder för att förebygga, undvika eller hantera intressekonflikter se www.introduce.se/Remium.

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukterna Remium Review och Remium Insight.

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag i analysen, vilket kan medföra att intressekonflikter kan uppstå mellan Remium och kunderna som tar del av och agerar på analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen.

Remium tillhandahåller följande företagstjänster till MSAB: Introduce. Remiums corporate finance-avdelning har under de senaste 12 månaderna inte utfört tjänster i samband med offentliga erbjudanden (listningar, noteringar och emissioner) för Bolagen i texten. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i detta dokument. Analytikern som har utarbetat denna analys, eller dennes närstående, har inget väsentligt ekonomiskt intresse i de finansiella instrument som rekommendationerna i dokumentet avser och äger inte eller har inte positioner i dessa finansiella instrument. Remiums analytiker erhåller inte någon ersättning som är direkt knuten till något av Remiums corporate finance-uppdrag eller något av Remiums uppdrag inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 57%

Behåll: 38%

Sälj: 5%

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen, avseende de bolag där Remium tillhandahåller eller under de senaste 12 månaderna har tillhandahållit likviditetsgaranti och/eller Corportate Finance-uppdrag, utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 14%

Behåll:127%

Sälj: 0%

Ingen rekommendation: 74%

Spridning av detta dokument

Dokumentet riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där spridning, offentliggörande, publicering och deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svenska lagar och regler, däribland USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland och Japan. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Remium för att tillåta spridning, offentliggörande och publicering i nämnda länder.

Detta dokument får inte spridas, återges, citeras eller refereras till på så sätt att innebörden av dokumentet ändras eller förvanskas.

Om Remium

Remium är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :