• No results found

DELÅRSRAPPORT. januari - mars För TargetEveryone ab (publ)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "DELÅRSRAPPORT. januari - mars För TargetEveryone ab (publ)"

Copied!
14
0
0

Full text

(1)

Q1

För TargetEveryone ab (publ) 556526-6748

DELÅRSRAPPORT

januari - mars 2017

(2)

sidan 1 / www.targeteveryone.com

B Nettoomsättningen uppgick till 29,1 (23,6) Mkr

B Resultat före avskrivningar 2,0 (-3,2) Mkr

B Rörelseresultatet uppgick till -2,9 (-7,9) Mkr

B Resultat före skatt uppgick till -5,9 (-9,4) Mkr

B Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till -0,16 (-0,34) kr

Första kvartalet

(3)

sidan 2 / www.targeteveryone.com

Om TargetEveryone

TargetEveryone hjälper företag att på en strategisk nivå etablera en effektiv digital 1 to 1 marknadsföring på ett kostnadseffektivt sätt. Hela tjänsten erbjuds som en cloudtjänst där aktivering av en kund sker

momentant och ingen installation behövs på kundens sida. TargetEveryOne har idag över 2 000 kunder i mer än 100 länder och en stark tillväxt eftersom

marknadsföringskostnaden överförs från traditionella media till digitala media. Bland kunderna finns CLX, Link Mobility, Nespresso, Norwegian, Vita, Circle K och Biltema.

www.targeteveryone.com

(4)

sidan 3 / www.targeteveryone.com

VD har ordet

Vi är övertygade att detta sätt att kommunicera är här för att stanna.

Telenor

Detta inser även vår partner Telenor som särskilt värderar den omfattande funktionaliteten och enkelheten i vår produkt. Vårt samarbete har ytterligare fördjupats och vi är bland annat numera certifierade för det billingsystem, Odin, som Telenor och större delen av

telekombranschen använder.

Just nu upprättar Telenor en marknadsplan, utbildar och förbereder sig för att sälja och marknadsföra våra tjänster. Redan under

första kvartalet har en av årets väsentligaste affärer vunnits tillsammans med Telenor då vi signerade Coop Norge.

Samarbetet med Telenor har börjat i Norge och planen är att fortsätta i de ytterligare tolv länder där Telenor är etablerat.

Nya marknader och kunder

För TargetEveryone har satsningen på USA varit ett väsentligt projekt under kvartalet. Marknaden i USA är bara i sin linda och våra amerikanska partners gör nu de anpassningar som behövs för att rulla ut våra tjänster.

Vår partner i Centralamerika har börjat leverera vår produkt till välkända varumärken som Pizza Hut, KFC och Dennys och det blir spännande att se vad som kommer framöver nu när de har fått upp farten.

Vi kan också se att den holländska marknaden ökar och märker dessutom växande efterfrågan från andra marknader och vi räknar med att stänga affärer i ytterligare några nya länder under den närmaste tiden. Det känns tillfredställande att se att vår partnerstrategi börjar bära frukt på allvar.

Islossning i Norge

Ökad kundtillströmning och stärkt

marknadspenetration har satt tydliga spår i våra intäkter i Norge. Under hela 2016 omsatte Targeteveryone-tjänsten för cirka 3 Mkr i Norge.

Under förra kvartalet har vi redan tecknat kontrakt som för helåret 2017 beräknas resultera i intäkter på 15 Mkr. Inget tyder på att vi kommer att slå av på takten de kommande kvartalen heller.

Exempel på nya kunder som har tillkommit är Avinor, Til Bords, Care Norge, Kolonial.no och Hypermat.

EBITDA

Första kvartalet resulterade i en EBITDA-vinst på 2 Mkr. Det är vårt bästa kvartal någonsin.

En sammanställning av våra senaste sex kvartal finner du i tabellen.

(Mkr) Q1-17 Q4-16 Q3-16 Q2-16 Q1-16 Q4-15

Nettoomsättningen 29,1 32,0 22,8 23,7 23,6 24,9 Direkta kostnader -18,9 -22,3 -16,1 -17,0 -16,4 -16,9

Bruttovinst 10,2 9,7 6,6 6,7 7,1 7,9

Operativa kostnader -8,2 -8,7 -8,5 -12,0 -10,3 -14,6

EBITDA 2,0 0,9 -1,9 -5,3 -3,2 -6,7

Vårt hårda arbete med att förbättra lönsamheten och att minska kostnaderna har burit frukt. Färre anställda klarar av att leverera våra tjänster trots den starka kundtillströmningen. Vi kan se en mer sammansvetsad organisation som arbetar mot tydligare och väl förankrade mål.

Bruttomarginalen har ökat från 30 % till 35 % och det främsta skälet är ökade licensintäkter från TargetEveryones tjänster.

Prognos 2017

Jag och min ledning är trygga med vår prognos för helåret. Vi är helt fokuserade på att fortsätta bygga vidare på succén i Norge samt öka expansionen internationellt. Vårt EBITDA-mål på 15 Mkr för helåret kvarstår därför oförändrat.

STOCKHOLM MAJ 2017 BJØRN FORSLUND, CEO

Medvind i seglen

- och vi kommer inte minska farten

Efterfrågan har fortsatt öka under årets första månader och vi har välkomnat nya kunder in till vår tjänst inom 1 to 1 marknadsföring. Snabbt byggda kampanjer med kundsegmentering, ger en effektiv och

relevant kundkommunikation direkt till mobilen.

(5)

sidan 4 / www.targeteveryone.com

Verksamheten

KUNDER OCH NYA AFFÄRER

Under första kvartalet har fokus lagts på den internationella expansionen. En bred delegation medverkade på teknikmässan i Barcelona och vi fick utmärkt exponering och ett stort antal leads.

Efterfrågan på våra tjänster är som vi tidigare noterat väldigt stor.

Även under första kvartalet har tillväxten varit utmärkt. Antalet skickade SMS ökar med samma frekvens som tidigare utan tillstymmelse till inbromsning. Under 2016 skickades 41% fler SMS än under 2015 och även under första kvartalet 2017 fortsatte ökningen. Under mars slog vi all-time-high och ökade då antal skickade SMS med 54 % jämfört med samma månad föregående år.

Våra marknadsandelar på den norska marknaden ökade med 2,9 %. Marknaden som helhet

växte med 16% och det är vår bedömning att marknaden i övriga västerländska länder växer i samma takt.

INTÄKTER OCH RESULTAT Koncernredovisningens resultaträkning för första kvartalet 2017 omfattar moderbolaget

TargetEveryOne AB samt dotterbolagen

VMSPlay Sweden AB,

TargetEveryOne Sweden AB, norska TargetEveryOne AS, ViaNett AS, Sendega AS, SmartSMS AS och indiska TargetEveryOne IT Ltd.

Första kvartalet

Nettoomsättningen för årets första kvartal

uppgick till 29,1 (23,6) Mkr vilket är en ökning med 5,6 Mkr eller 24 %.

Försäljningsökningen härrör i första hand från ökade licensintäkter i både

TargetEveryone och ViaNett.

Antalet skickade SMS har också ökat och bidragit till högre omsättning.

Bruttomarginalen uppgick till 35 (30) % för den konsoliderade verksamheten. Den förbättrade marginalen är i första hand ett resultat av ökad försäljning av licenser från framför allt

TargetEveryones tjänster jämfört med samma period föregående år. Jämfört med Q3 och Q4 2016 har bruttomarginalen ökat från 29% för Q3 och från 30% för Q4.

Rörelsens kostnader exklusive direkta kostnader och avskrivningar uppgick till 8,2 (10,5) Mkr.

Effekterna av det omstruktureringsprogram som genomförts under 2016 ger full effekt under inledningen av 2017.

Avskrivningarna uppgår till 4,9 (4,7) Mkr och avser i första hand immateriella

anläggningstillgångar som uppstått efter förvärven av de norska bolagen ViaNett, Sendega och TargetEveryOne AS.

Rörelseresultatet för perioden uppgick

till -2,9 (-7,9) Mkr. Rörelsemarginalen är negativ.

Resultatet är en förbättring jämfört med motsvarande period föregående år och en konsekvens av ökad omsättning och minskade operativa kostnader, framför allt personalrelaterade kostnader.

Finansnettot uppgår till -3,0 (-1,5) Mkr. Koncernen belastas av räntekostnader för konvertibellån och kortfristiga lån.

Periodens resultat före skatt uppgick till -5,9 (-9,4) Mkr.

Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,16 (-0,34) kr. Efter utspädning uppgick resultatet per aktie till -0,11 (-0,30) kr.

(6)

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING

Första kvartalet

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 2,0 (-4,4) Mkr för första kvartalet.

Förändringar i rörelsekapital har påverkat kassaflödet negativt med -3,0 (3,8) Mkr. Det är i första hand ökning av verksamhetens fordringar under kvartalet som påverkat kassaflödet negativt.

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital uppgick till -0,9 (-0,6) Mkr.

Investeringsverksamheten har inte påverkat kassaflödet under perioden, 0 (0) Mkr.

Finansieringsverksamheten uppgår till -1,7 (4,8) Mkr för första kvartalet. Under kvartalet har nya kortfristiga lån erhållits med 2,0 Mkr. Skulder från företagsförvärv har amorterats med 1,1 Mkr.

Räntekostnaderna hanteras som en del av finansieringsverksamheten och inte som en del av den löpande verksamheten.

EGET KAPITAL OCH AKTIEN

För första kvartalet 2017 uppgick genomsnittligt antal aktier till 28 027 714 aktier före och 40 702 045 aktier efter utspädning. Antalet registrerade aktier vid kvartalets utgång uppgick till 28 330 799.

Under kvartalet har ytterligare en nyemission och nya konvertibler registrerats.

Bolagets soliditet uppgår till 26,6 (45,8)%.

Koncernens egna kapital är till mer än hälften förbrukat. Moderbolagets är dock intakt.

Händelser efter kvartalets utgång

Inga väsentliga händelser efter kvartalets utgång.

Investeringar

Under årets första kvartal har inga investeringar i materiella anläggningstillgångar genomförts, 0 (0) Mkr.

Personal

Antalet anställda vid kvartalets utgång uppgick till 41 (45) personer varav 6 personer erhåller ersättning via fakturering från egna bolag. I de svenska bolagen arbetar 5 personer, i de norska 11 och i det indiska bolaget 25 personer.

Moderföretaget

Moderföretagets omsättning under första kvartalet uppgick till 0 (0) Mkr och övriga intäkter till 0,1 (0,2) Mkr. Periodens resultat före skatt uppgick till -5,1 (-2,6) Mkr.

Närståendetransaktioner

Under perioden har inköp genomförts av det norska bolaget XiB Group AS uppgående till 0,1 Mkr. Bolaget ägs bland annat av Björn Forslund, CEO i TargetEveryOne-koncernen.

RISKER

Beträffande risker hänvisas till årsredovisningen 2015.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

REVISION

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorsgranskning.

ÅRSREDOVISNING

TargetEveryOne AB:s årsredovisning har funnits tillgänglig på hemsidan, www.targeteveryone.

com, från den 26 april 2016.

KOMMANDE RAPPORTER

Årsstämma 2017

2017-06-16

Delårsrapport januari – juni 2017 2017-08-23

Stockholm maj 2017 Bjørn Forslund Koncernchef

För ytterligare information kontakta:

Bjørn Forslund, CEO, +47 484-83-838, bjorn@targeteveryone.com

Jan Benjaminson, CFO, +46 70-666-93-88, jan@targeteveryone.com

Certified Adviser:

Mangold Fondkommission AB (556585-1267) Box 55 691

102 15 Stockholm

Telefon: +46 8 503 015 50 www.mangold.se

sidan 5 / www.targeteveryone.com

(7)

sidan 4 / www.targeteveryone.com

kkr 2017-01-01

-2017-03-31 2016-01-01

-2016-03-31 2016-01-01 -2016-12-31

Nettoomsättning 29 128 23 567 101 941

Övriga intäkter 63 216 3 891

Summa intäkter 29 191 23 783 105 832

Direkta kostnader -18 897 -16 436 -72 411

Övriga externa kostnader -4 294 -6 111 -26 453

Personalkostnader -3 884 -4 411 -16 011

Av- och nedskrivningar -4 945 -4 722 -20 478

Övriga kostnader -85 -8 -272

Summa rörelsekostnader -32 105 -31 688 -135 625

Rörelseresultat -2 914 -7 905 -29 793

Ränteintäkter och liknande resultatposter 90 12 1 494

Räntekostnader och liknande resultatposter -3 049 -1 547 -7 098

Summa finansnetto -2 959 -1 535 -5 604

Resultat före skatt -5 873 -9 440 -35 397

Skatt på årets resultat 1 254 1 255 6 023

ÅRETS RESULTAT -4 619 -8 185 -29 374

Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare: -5 086 -7 662 -28 526

Årets resultat hänförligt till minoritetsintresse: 467 -523 -848

Årets resultat -4 619 -8 185 -29 374

Antal aktier, före utspädning, st 28 330 799 24 401 081 27 118 458

Antal aktier, efter utspädning, st 41 352 329 27 151 081 38 751 193

Resultat per aktie före utspädning, kr -0,16 -0,34 -1,14

Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,11 -0,30 -0,92

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG, KONCERNEN

sidan 6 / www.targeteveryone.com

(8)

sidan 4 / www.targeteveryone.com

kkr 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar Immateriella

anläggningstillgångar Balanserade utgifter för

forskning och utveckling 154 596 159 350 164 231 168 931 173 542

Goodwill 329 544 732 939 1 152

154 925 159 894 164 963 169 870 174 694

Materiella

anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och

installatinoner 47 94 133 411 463

47 94 133 411 463

Finansiella

anläggningstillgångar

Finansiella placeringar - - - 500 500

Uppskjuten skatt 631 639 610 611 594

Andra långfristiga fodringar 262 265 177 177 243

893 904 787 1 288 1 337

Summa anläggningstillgångar 155 865 160 892 165 883 171 569 176 494

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 22 631 21 634 12 102 13 078 12 598

Övriga fordringar 5 095 3 625 5 027 5 468 6 317

Förutbetalda kostnader och uppslupna

intäkter 2 700 611 1 280 745 1 086

30 426 25 870 18 409 19 291 20 001

Kassa och bank 3 111 5 770 3 528 3 528 8 803

Summa omsättningstillgångar 33 537 31 640 21 937 22 649 28 804

SUMMA TILLGÅNGAR 189 402 192 532 187 820 194 218 205 298

sidan 7 / www.targeteveryone.com

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, KONCERNEN

(9)

sidan 4 / www.targeteveryone.com

kkr 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

Aktiekapital 141 654 135 592 135 592 135 592 122 005

Övrigt tillskjutet kapital 113 569 113 557 108 265 108 265 108 238

Annat eget kapital -206 610 -194 376 -190 532 -183 345 -163 025

48 613 54 773 53 325 60 512 67 218

Minoritets andel av eget kapital 1 722 1 708 9 991 10 131 26 753

Summa eget kapital 50 335 56 481 63 316 70 643 93 971

Avsättningar

Uppskjuten skatt 35 701 36 955 39 353 40 607 41 862

Skuld företagsförvärv - - 11 178 11 621 12 733

35 701 36 955 50 531 52 228 54 595

Skulder

Långfristiga skulder

Konvertibellån 36 629 33 953 31 814 31 814 8 500

Skuld företagsförvärv 6 789 8 019 - - -

Övriga långfristiga skulder 4 165 4 216 4 261 4 033 3 992

47 583 46 188 36 075 35 847 12 492

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 741 502 2 237 537 436

Leverantörsskulder 26 490 26 094 16 684 11 940 17 751

Övriga kortfristiga skulder 22 880 22 526 14 027 15 164 18 373

Upplupna kostnader och förutbetalda

intäkter 5 672 3 786 4 950 7 859 7 680

55 783 52 908 37 898 35 500 44 240

Summa skulder 96 577 91 077 73 973 71 347 56 732

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 189 402 192 532 187 820 194 218 205 298

sidan 8 / www.targeteveryone.com

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, KONCERNEN

(10)

sidan 4 / www.targeteveryone.com

Koncernen Aktiekapital

Ej registrerat aktiekapital

Tillskjutet eget kapital

Valuta omräknings-

reserv

Balanserad

vinst Summa Minoritets

interesse Total eget kapital Belopp vid

periodens ingång

31/12 2016 135 592 0 113 557 -2 860 -191 516 54 773 1 708 56 481

Omräkningsdifferens -205 -205 -453 -658

Fondemission 6 062 12 -6 943 -869 -869

Årets resultat -5 086 -5 086 467 -4 619

Belopp vid periodens utgång

31/3 2017 141 654 0 113 569 -3 065 -203 545 48 613 1 722 50 335

Koncernen Aktiekapital

Ej registrerat aktiekapital

Tillskjutet eget kapital

Valuta omräknings-

reserv

Balanserad

vinst Summa Minoritets

interesse Total eget kapital Belopp vid

periodens ingång

31/12 2015 120 228 1 781 109 610 356 -156 190 75 785 26 444 102 229

Nyemission 1 777 4 1 781 1 781

Ej registrerat

aktiekapital -1 781 -1 781 -1 781

Kostnad emission -1 376 -1 376 -1 376

Omräkningsdifferens 471 471 832 1 303

Årets resultat -7 662 -7 662 -523 -8 185

Belopp vid periodens utgång

31/3 2016 122 005 0 108 238 827 -163 852 67 218 26 753 93 971

sidan 9 / www.targeteveryone.com

EGET KAPITAL I SAMMANDRAG, KONCERNEN

(11)

sidan 4 / www.targeteveryone.com

kkr 2017-01-01

-2017-03-31 2016-01-01

-2016-03-31 2016-01-01 -2016-12-31 Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändring av rörelsekapital 2 031 -4 367 -9 379

Förändring av rörelsekapital -2 960 3 785 1 249

Kassaflöde från den löpande verksamheten -929 -582 -8 130

Kassaflöde från inversteringsverksamheten 0 0 574

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 730 4 793 8 734

Periodens kassaflöde -2 659 4 211 1 178

Likvida medel vid periodens början 5 770 4 592 4 592

Likvida medel vid periodens slut 3 111 8 803 5 770

sidan 10 / www.targeteveryone.com

KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG, KONCERNEN

(12)

sidan 4 / www.targeteveryone.com

kkr 2017-01-01

-2017-03-31 2016-01-01

-2016-03-31 2016-01-01 -2016-12-31

Nettoomsättning 0 0 5 658

Övriga intäkter 63 216 1 102

Summa intäkter 63 216 6 760

Direkta kostnader 0 -18 0

Övriga externa kostnader -1 888 -1 697 -12 134

Personalkostnader -372 -448 -1 491

Övriga kostnader -7 -5 -264

Summa rörelsekostnader -2 267 -2 168 -13 889

Rörelseresultat -2 204 -1 952 -7 129

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 143

Räntekostnader och liknande resultatposter -2 923 -663 -6 463

Summa finansnetto -2 923 -663 -6 320

Resultat före skatt -5 127 -2 615 -13 449

Koncernbidrag 0 0 -2 000

Skatt på årets resultat 0 0 0

ÅRETS RESULTAT -5 127 -2 615 -15 449

sidan 11 / www.targeteveryone.com

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG, MODERBOLAGET

(13)

sidan 4 / www.targeteveryone.com

kkr 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31

TILLGÅNGhAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i dotterföretag 166 837 166 837 135 900 135 900 110 096

Finansiell placering 0 0 0 500 1 600

Summa anläggningstillgångar 166 837 166 837 135 900 136 400 111 696

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 19 19 19 771 148

Fordran koncernföretag 0 894 15 124 15 381 6 633

Övriga fordringar 1 661 828 972 1 592 429

Förutbetalda kostnader och upplupna

intäkter 461 134 14 28 507

2 141 1 874 16 129 17 772 7 717

Kassa och bank 11 353 11 11 11

Summa omsättningstillgångar 2 152 2 228 16 140 17 783 7 728

SUMMA TILLGÅNGAR 168 989 169 065 152 040 154 183 119 424

sidan 12 / www.targeteveryone.com

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, MODERBOLAG

(14)

sidan 4 / www.targeteveryone.com

kkr 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 141 654 135 592 135 592 135 592 78 419

Ej registrerat aktiekapital - - - - 26 125

Reservfond 3 3 3 3 3

141 657 135 595 135 595 135 595 104 547

Fritt eget kapital

Överkursfond 110 926 110 914 105 624 105 624 106 909

Ansamlad förlust -139 088 -116 696 -123 640 -123 640 -105 947

Årets resultat -5 127 -15 449 0 -9 331 -9 767

-33 288 -21 230 -18 016 -27 347 -8 805

Summa eget kapital 108 369 114 365 117 579 108 248 95 742

Skulder

Långfristiga skulder

Konvertibellån 36 629 33 953 31 814 31 814 -

Övriga långfristiga skulder - - - 72 6 870

36 629 33 953 31 814 31 886 6 870

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 295 - 103 251 730

Leverantörsskulder 2 323 3 530 2 907 2 309 3 503

Skuld koncernföretag 1 918 - - - -

Övriga kortfristiga skulder 17 890 15 456 10 850 9 673 10 362

Upplupna kostnader och förutbetalda

intäkter 1 565 1 761 896 1 816 2 217

23 991 20 747 14 756 14 049 16 812

Summa skulder 60 620 54 700 46 570 45 935 23 682

SUMMA EGET KAPITAL

OCH SKULDER 168 989 169 065 164 149 154 183 119 424

sidan 13 / www.targeteveryone.com

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, MODERBOLAG

References

Related documents

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal utestående aktier i perioden Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie: Netto kassaflöde

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal utestående aktier i perioden Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie: Netto kassaflöde

Region EMEA:s försäljning uppgick för första kvartalet till 586 Mkr (470), motsvarande en tillväxt på 25 procent.. I lokal valuta uppgick tillväxten till

För årets första kvartal uppgick genomsnittligt antalet aktier till 37 989 886 stycken inklusive utställda teckningsoptioner och till 33 413 826 exklusive teckningsoptioner..

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -8,5 (-14,7) Mkr för årets första sex månader. Förändringar i rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -3,2 (-5,4) Mkr för tredje kvartalet. Förändringar i rörelsekapital har påverkat

Vi följer dock vår budget för 2018 där vi i första hand förväntar oss tillväxt under andra halvåret 2018.. I jämförelsesiffrorna för Q1 ingår ViaNett som avyttrades i

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 2,3 (-4,2) Mkr för andra kvartalet.. Förändringar i rörelsekapital har påverkat

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -4,4 (-8,3) Mkr för första kvartalet.. Förändringar i rörelsekapital har påverkat

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -11,1 (-0,2) Mkr för årets tredje kvartal och till 20,9 (-2,5) Mkr för årets första

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 31,7 (-2,4) Mkr för andra kvartalet och till 32,0 (-2,3) Mkr för första halvåret..

Utvecklingstakten var hög förra året för att kunna lansera version Sign On FormPipe 2.0 till årsskiftet, samtidigt som Sverige antog den nya lagen för elektroniska signaturer

För perioden januari till december uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital till -6,4 mkr (10,2).. Kassaflödet

För perioden januari till september uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital till -5,0 mkr (5,1).. Kassaflödet

Kassaflödet för den löpande verksamheten (före förändring av rörelsekapital och betald skatt) uppgick under perioden januari – mars till -7,8 MSEK (2,7).. Kassaflödet

Kassaflödet för koncernen från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick under kvartalet till 1,5 MSEK (-2,7). Kassaflödet från den löpande

Under första kvartalet 2021 har egna aktier återköpts för 85,4 Mkr till ett.. genomsnittligt pris på

Kontraktet baseras på principer- na i MoU-avtalet som tecknades och offentliggjordes i april 2020, och föreskriver att Alps Alpine ska bidra med upp till 6 miljoner USD

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital. Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 38,7 Mkr (146,6).. Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till 54,4

Det finns behov som måste tillgodoses som gör att det blir svårt att spara in kostnader.” Samma person utvecklar också följande: “välutbildade människor har

• Cash Conversion Cycle – Tiden mellan utbetalning för material och inbetalningen från kunderna. • Carrying Costs – Lagerhållningskostnader, fysiskt

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital. Kassaflöde från den löpande verksamheten