Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Full text

(1)

Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 9.00-16.30

Beslutande Ann-Charlotte Stenkil (M)

Lena Andersson (M) §§ 452-459, 464 Harald Lagerstedt (C) §§ 452-459, 464 Jana Nilsson (S)

Ewa Klang (S) §§ 454-465 Övriga deltagare Margareta Björsell, exploaterings-

ingenjör, § 461

Anders Fermheden, § 456

Samuel Grahn, Samordningsförbundet i Halland, § 454

Anita Kryh, avdelningschef, §§ 456, 464 Magnus Källström, avdelningschef,

§§ 455-459, 464

Katrin Larsson, utredare, § 464 Jan Malmgren, samhällsutvecklings- direktör, §§ 455-461, 464

Fredrik Olausson, projektledare,

§§ 457-459

Johannes Olsson, mark och exploate- ringsingenjör, §§ 457-459

Clara Tholin, energi- och klimatstrateg,

§ 460

Ann-Britt Ulfgren, kommundirektör Sofie Werdin, kommunsekreterare Magnus Widén, ekonomichef,

§§ 452, 455

Barn- och utbildningsnämnden

§§ 452, 453

Micael Åkesson (M), ordförande Jeanette Qvist (S), vice ordförande Elisabeth Svennerstål-Jonsson, förvaltningschef

Mari Sandell Molander, gymnasie- chef

Komvux/CLL § 453

Lise-Lotte Berggren, rektor vuxen- utbildningen

Ulric Björck, chef/rektor CLL Carmen Mangas, controller

Socialnämnden § 454 Erland Linjer, ledamot

Håkan Strömberg, förvaltningschef

Utses att justera Jana Nilsson

Sekreterare Sofie Werdin Paragraf 452-465

Ordförande Ann-Charlotte Stenkil

Justerande Jana Nilsson

(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 9 december 2014

Datum för anslags

uppsättande 15 december 2014

Datum för anslags

nedtagande 7 januari 2015 Förvaringsplats för

protokoll

Kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15

Underskrift Sofie Werdin

(3)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Ks au § 452

Information/dialog strategisk utvecklingsplan för Peder Skrivares skola

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att

 lägga informationen till handlingarna.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden presenterar strategisk plan för Peder Skrivares gymnasium.

Enligt beslut i barn- och utbildningsnämnden ska dialog om planen ske med kommunstyrelsen.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

(4)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Dialog om avtal mellan Komvux och CLL om vuxen- utbildning

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att

 lägga informationen till handlingarna.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen och Centrum för Livslångt Lärande, CLL, informerar om avtal mellan CLL och Komvux gällande vuxenutbildning.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

(5)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Ks au § 454

Medlemsdialog med Samordningsförbundet i Halland

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att

 lägga informationen till handlingarna.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Kommunalförbundet Samordningsförbundet i Halland informerar om verk- samheten enligt framtagen plan för dialog med medlemskommunerna i Hallands län.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

(6)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Renodling av ägandet - Varbergs kommun och Varbergs Stadshus AB

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att

 lägga informationen till handlingarna.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Samhällsutvecklingskontoret och ekonomikontoret informerar om arbetet med renodling av fastighetsägande i kommunkoncernen.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

(7)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Ks au § 456 Dnr KS 2012/0566

Information om VA-policy

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att

 lägga informationen till handlingarna.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Samhällsutvecklingskontoret och Vatten och Miljö i Väst, VIVAB, informerar om framtagen VA-policy för Varbergs och Falkenbergs kommun.

Kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun har den 25 november 2014,

§ 207, beslutat att anta VA-policy.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Prot. utdrag: Samhällsutvecklingskontoret

(8)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Inventering av byggrätter i Varbergs kommun

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att

 lägga informationen till handlingarna.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Samhällsutvecklingskontoret informerar om inventering av byggrätter i Varbergs kommun.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

(9)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Ks au § 458

Information om pågående arbete med riktlinjer för exploate- ring och markanvisning

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att

 lägga informationen till handlingarna.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Samhällsutvecklingskontoret informerar om förslag på riktlinjer för markanvisningsavtal.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

(10)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Information om arbete med markanvisningsplan

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att

 lägga informationen till handlingarna.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Samhällsutvecklingskontoret informerar om arbetet med att ta fram en markanvisningsplan för Varbergs kommun.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

(11)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Ks au § 460 Dnr KS 2013/0272

Svar på motion att utreda möjligheterna att ordna solcells- drivna laddstationer för elbilar

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

 bifalla motionens intentioner

 ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur ett system för snabb- laddningsinfrastruktur bör utformas

 utredningen ska beakta olika möjligheter att leverera solcellsproducerad el till laddningsstationerna.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Britta Stribén (S) har i kommunfullmäktige den 21 maj 2013, § 54, lämnat motion om att Varbergs kommun utreder möjligheterna att ordna solcells- drivna laddningsstationer för elbilar.

Uppsala och Eskilstuna kommun nämns som föredömen då dessa kommuner redan har infört solcellsdrivna laddningsstationer.

Hamn- och gatunämnden har behandlat ärendet den 12 september 2013, § 61.

Nämnden anser bland annat att solcellsdrivna laddningsstationer stämmer väl överens med fullmäktiges mål om ett ökat ansvar för miljön och klimatet.

Nämnden betonar vikten av att genomföra en bredare utredning där förekomsten av laddningsstationer nu och i framtiden analyseras samt hur och av vem dessa ska förvaltas.

Servicenämnden har den 29 augusti 2013, § 48, beslutat att ställa sig positiva till att kommunen utreder möjligheterna att ordna solcellsdrivna ladd- ningsstationer för elbilar för allmänheten. Nämnden anser även att utred- ningen bör titta på samordningsmöjligheter med Varberg Energi.

Varberg Energi AB, VEAB, anser att intresset för snabbladdningsstationer kommer att öka och om kommunen vill öka ägandet av elfordon behövs snabbladdningsstationer. Kostnaderna för snabbladdningsstationer är dock mycket höga.

Varbergs Fastighets AB, VFAB, ställer sig positiva till solcellsdrivna ladd- ningsstationer. VFAB påpekar betydelsen av strategisk lokalisering för att främja användningen av laddningsstationer, exempelvis i VFAB:s egna P- hus.

(12)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

föreslagit att

 uppdra åt servicenämnden och Varberg Energi AB att utreda hur ett system för snabbladdningsinfrastruktur bör utformas

 utredningen beaktar olika möjligheter att leverera solcellsproducerad el till laddningsstationerna.

Kommunstyrelsen har den 27 maj 2014, § 113, beslutat att skapa en grön kommunikationspunkt på fastigheten Pipebruket. Där finns bland annat elbils- parkering med laddningsstolpar under ett solcellstak. Insatsen är ett viktigt steg i att stärka elbilens status och uppmärksamma möjligheten att kombinera solceller med laddningsmöjlighet till en elbil. Även om det är en enskild insats levererar den till stor del det som motionären efterfrågar.

Att satsa på laddinfrastruktur för elbilar är en viktig strategisk satsning för kommunen. Att vidare förse laddningsstolpar med exempelvis solcellstak är en tydlig symbol om att kommunen vill driva en utveckling mot en mer hållbar energianvändning. Förslaget ligger i linje med kommunens miljömål att köpa in fler elbilar.

Förslaget i motionen är att laddningsstationer ska leverera el som producerats från solceller. För att bäst kunna besvara motionen och koppla den till kommunens uppsatta mål inom energi och miljö är det viktigt att veta vilket mål som kommunen vill uppnå, så att rätt åtgärd vidtas.

Samhällsutvecklingskontoret gör bedömningen att den fråga som är av störst strategisk vikt är den om tillgång till snabbladdningsstationer samt place- ringen av dem. Förutsättningar för snabbladdningsstationer har utretts ur ett regionalt perspektiv av bland annat länsstyrelsen. Tillgång till snabbladdning är avgörande om elbilen ska bli ett alternativ som transportmedel i framtiden.

Detta gäller framförallt vid längre resor eftersom batterikapaciteten för en elbil kraftigt begränsar körsträckan jämfört med en traditionell bil.

Samhällsutvecklingskontoret förespråkar att fokus i en utredning om ladd- infrastruktur för elbilar bör ligga på snabbladdningsstationer i första hand.

Frågan om elproduktion från solceller kopplat till laddinfrastrukturen kan komma i andra hand.

På sammanträdet kommer ledamöterna överens om att lägga till följande att- satser

 bifalla motionens intentioner

 ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur ett system för snabbladd- ningsinfrastruktur bör utformas.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Ks

(13)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Ks au § 461 Dnr KS 2012/0226

Yttrande över granskningshandling, detaljplan avseende Torpa-Kärra 9:1 med flera i Kärradal

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att

 i granskningsskedet inte ha något att invända mot förslaget till detaljplan.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Fastighetsägaren till Torpa-Kärra 9:1, har ansökt om ändring av gällande detaljplan från 1993. Avsikten är att skapa två tomter för bostadsändamål.

Området som berörs är i gällande detaljplan redovisad som kvartersmark för bostäder och allmänplats naturmark.

Förslag till detaljplan har varit på samråd och är nu på granskning.

Tillfart till området har lösts med utfart över naturområde till Salavägen. En allmän passage mellan Utsiktsvägen och Salavägen bibehålls då den nya tillfarten inte kommer att privatiseras.

Yttrande

Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 25 november 2014 inget att invända mot förslag till detaljplan i granskningsskedet.

I den fördjupade översiktsplanen för norra kusten från 2001 anges att Kärradal ska nyttjas för helårs- och fritidsbebyggelse. Samhällets små- skalighet och öppna karaktär ska bevaras och vidareutvecklas. Ny bebyggelse bör till skala, utformning, material och färgsättning anpassas till den äldre lokala byggtraditionen.

Samhällsutvecklingskontoret har inte haft något att invända mot detaljplane- förslaget i samrådsskedet och har heller inte i granskningsskedet något att invända.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Samhällsutvecklingskontoret Stadsbyggnadskontoret

(14)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Svar på motion om inrättande av hundrastplatser i Varberg och utgivning av en informationsbroschyr till hundägare

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

 bifalla motionens intentioner med hänvisning till hamn- och gatu- nämndens beslut daterat den 15 september 2014, § 97.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Karin Ekeborg (MP) har i kommunfullmäktige den 19 november 2013, § 125, lämnat motion om att inrätta hundrastplatser i Varberg och utgivning av en informationsbroschyr riktad till hundägare

Motionären vill att det anläggs lämpliga, centralt belägna hundrastgårdar i Varberg samt att det ges ut en broschyr riktad till hundägare och till turister i Varbergs kommun, som bland annat informerar om lokala ordningsstadgar för hundägare, om tillgängliga hundrastgårdar och om vilka badstränder som är tillåtna för hundar.

Hamn- och gatunämnden har den 15 september 2014, § 97, beslutat att ge hamn- och gatuförvaltningen i uppdrag att ta fram lättillgänglig information riktad till hundägare och turister samt utreda frågan om inrättandet av hundrast- gårdar i Varberg.

Yttrande

Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 25 oktober 2014 föreslagit att anse motionen besvarad med hänvisning till hamn- och gatunämndens beslut om att utreda frågan om inrättande av hundrastgårdar samt att ta fram lättillgänglig information riktad till hundägare.

Hamn- och gatunämnden har gett hamn- och gatuförvaltningen i uppdrag att utreda frågan om inrättande av hundrastgårdar samt ta fram information riktad till hundägare. Utredningen ska innehålla en omvärldsanalys, klargörande kring ansvarsfrågan, finansiering, omfattning, lokalisering samt ställa kostnad och nytta i relation till varandra.

På sammanträdet kommer ledamöterna överens om följande att-sats

 bifalla motionens intentioner med hänvisning till hamn- och gatu- nämndens yttrande daterat den 15 september 2014.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Ks

(15)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Ks au § 463

Information från regionalt samarbete

Kommundirektören informerar om

 regional struktur för upphandling.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

(16)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Information från kommundirektören och kommunstyrelsens förvaltning

Samhällsutvecklingskontoret informerar om

 motion om gratis kollektivtrafik för personer över 75 år i Varbergs kom- mun.

 alternativ lokalisering av multiparken.

Kommundirektören informerar om

 Lottastugan

 uppföljning av Tyck om Varberg 2015

 Ringmärkarkonferens 2015.

Harald Lagerstedt (C) ställer fråga om macken i Kungsäter. Samhälls- utvecklingskontoret svarar på frågan.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

(17)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Ks au § 465

Meddelanden

Dnr KS 2014/0004-141

Kreditupplysningsföretaget Synas AB:s pris till Varbergs kommun får för Bästa Tillväxt 2014.

Dnr KS 2013/0111-15

Region Hallands beslut den 24 oktober 2014 om hjälpmedelsuppdrag till driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa.

Dnr KS 2013/0074-21

Länsstyrelsens beslut den 18 november 2014 om ansökan om dispens från biotopskyddsbestämmelserna enligt miljöbalken för borttagning av åker- holmar på Göingegården 1:13.

Dnr KS 2014/0208-7

Dag Reuterwalls skrivelse den 27 november 2014 om Det Förpliktigande Fredsåret Varberg.

Dnr KS 2014/0004-144

Dag Reuterwalls skrivelse den 28 november 2014 om Innovativ Trafik- planering – Resan.

Dnr KS 2014/0072-49

Länsstyrelsens beslut den 27 november 2014 om tillstånd till ingrepp i Raä 12:1, Gunnarsjö.

Dnr KS 2012/0512-35

Länsstyrelsens beslut den 28 november 2014 med resultat av kompletterande arkeologisk förundersökning av nyupptäckt fornlämning inför detalj- planeläggning, inom Tvååkers-Ås 1:86.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :