VÅRDVILJA. Definition av begreppet vårdvilja

Full text

(1)

MIN VÅRDVILJA

(2)

VÅRDVILJA

På denna blankett kan du skriva din vilja angående din vård och omsorg.

Din vårdvilja träder i kraft i en situation då du inte själv längre förmår fatta beslut som gäller din vård och behandling.

Med hjälp av denna vårdvilja kan du jämsides med annat försäkra dig om att dina livsvärderingar följs och att besluten om vård i slutskedet av ditt liv baseras på din vilja. Din vårdvilja stärker förverkligandet av din självbestämmanderätt: Vårdviljan bör följas, om din vilja är tillräckligt klart och tydligt uttryckt, och om man kan förmoda att du inte ändrat åsikt.

Definition av begreppet vårdvilja

I vårdviljan uttrycker personen sin vilja med tanke på en situation då han eller hon inte längre förmår fatta egna beslut om sin vård och be- handling på grund av en allvarlig sjukdom eller en olyckshändelse, eller av någon annan motsvarande orsak. Allmänt sett är vårdviljan antin- gen ett medgivande eller ett nekande till vård i framtiden. Traditionellt förstås med vårdvilja en viljeförklaring där personen ger anvisningar närmast om sin vård och behandling i livets slutskede.

Om en människa i juridisk mening blivit oförmögen att sköta sina ärenden, kan hennes liv ändå fortgå mycket länge. Vård- och omsorgs- beslut av olika slag och grad bör fattas också under den återstående tiden. Därför anser Alzheimer centralförbundet att det är möjligt att i en vårdvilja även ge andra slags anvisningar gällande önskad vård och omsorg. M.a.o. kan i vårdviljan ingå önskemål till exempel om valet av vårdplats och om frågor gällande omsorgens vardag.

(3)

När gäller vårdviljan?

Förutsättningen för att vårdviljan skall bli giltigt är, att personen som skrivit den, förstår betydelsen av och innehållet i den tillräckligt väl.

Därför är det bra att man skriver sin vårdvilja i god tid, gärna så länge man ännu är så frisk som möjligt. Dock kan en person med minness- jukdom skriva sin vårdvilja i sjukdomens initialskede om diagnosen har fastställts i tillräckligt god tid.

Alzheimer centralförbundet uppmuntrar personer som har en minnes- sjukdom att i ett tidigt skede skriva sin vårdvilja. Så säkras att person- ens vilja och livsvärderingar respekteras i hans eller hennes vård och omsorg under hela sjukdomsförloppet, även under sjukdomens medels- våra och grava fas.

Vårdviljan är bindande

I lagen om patientens ställning och rättigheter förutsätts att patientens självbestämmanderätt respekteras. Vårdviljan är bindande för den pro- fessionella personalen inom hälsovården. Dock kan patientens vårdvilja frångås om det finns starka skäl för misstanken att det baserats på till exempel patientens felaktiga uppfattning om sjukdomens natur och om frågor gällande sjukdomens behandling, eller om det är uppenbart att patienten har ändrat åsikt om sin vård och omsorg.

Vårdviljan kan förutom skriftligt uppgöras även muntligt. Enligt förord- ningen rörande patienthandlingar bör man av en vårdvilja som uppgjorts muntligt göra en klar anteckning i patienthandlingarna som bekräftas av patienten själv. Om patienten har uppgjort sin vårdvilja skriftligt kan man foga det till patienthandlingarna.

(4)

ALZHEIMER-CENTRALFÖRBUNDETS VÅRDVILJA-STRUKTUR

Blanketten omfattar två huvuddelar:

1) Bindande viljeyttringar och

2) Önskemål beträffande vård, behandling och omsorg

I delen om bindande viljeyttringar ingår den traditionella viljeyttringen gällande de egna besluten i livets slutskede samt möjligheten att be- fullmäktiga någon närstående att å personens vägnar fatta besluten om vård och behandling. I juridisk mening är denna del förpliktande för vårdpersonalen.

Önskemålen beträffande vård och behandling samt omsorg har när- mast karaktären av förhoppningar. Även de bör uppfyllas i mån av möj- lighet, ty de uttrycker patientens vilja och betonar så hans eller hennes självbestämmanderätt. Personen i fråga kan fylla i blanketten för vård- vilja till den del han eller hon anser det vara behövligt.

Diskussioner vid uppgörande av vårdvilja

Vid uppgörandet av en vårdvilja kan svåra frågor med anknytning till vård och behandling samt död aktualiseras. Det är då skäl att rådgöra med vårdande läkaren, minnesskötaren eller någon annan professionell vårdperson som deltar i vården samt med de egna anhöriga. De profes- sionella inom hälsovården är förpliktade att berätta för patienten vilka verkningar uppfyllandet av vårdviljan har.

Anhöriga kan för sin del tolka vårdviljan i en situation då dess innehåll lett till tolkningssvårigheter.

(5)

MIN VÅRDVILJA

Fullständigt namn Socialskyddssignum

Jag har uppgjort denna vårdvilja för den eventualiteten att jag, på grund av sjukdom som försvagar min handlingsförmåga, är oförmögen att förstå och fatta beslut i frågor beträffande min medicinska behandling, min vård och min omsorg.

Uppbevaring av blanketten för vårdvilja

Vårdviljablanketten kan bevaras till exempel hemma på samma plats som andra dokument eller den kan på begäran fogas till patientjournal- en. Du kan även lägga till din vårdvilja på Mina Kanta -sidorna, det na- tionella personliga elektroniska arkivet för hälsouppgifter (www.kanta.fi/

sv/omakanta).

Blanketten kan också kopieras och ett exemplar kan till exempel ges åt den person som utsetts till att fatta vårdbesluten sedan när man inte längre själv förmår göra det.

(6)

1. MINA BINDANDE VILJEYTTRINGAR

Del A: Beslutande å mina vägnar 1. Min ställföreträdare

Jag utser följande person/personer att å mina vägnar fatta beslut gäl- lande min vård och behandling (i fråga kommer en anhörig, en närstående eller en vän som jag litar på och som jag diskuterat med om min vård- vilja).

Den utsedda personen/de utsedda personerna har rätt att fatta beslut om min vård och behandling till de delar som min vilja inte tydligt framgår ur detta dokument.

2. Överlämnande av patientjournal till av mig utsedd person/utsedda personer

Ovan i punkt 1 nämnda person/personer har rätt att få min patientjournal till påseende för fattande av beslut om min vård och behandling.

Ovan i punkt 1 nämnda person/personer har rätt att få muntlig information om uppgifterna i min patientjournal.

(7)

3. Yppande av uppgifter för mina närstående

Utöver att min/mina ovan nämnda ställföreträdare har informerats, vill jag att en professionell inom hälsovården ger de uppgifter om mig som anses vara behövliga (var jag vistas, uppgifter om min sjukdom etc.) åt följande personer som står mig nära:

(8)

Del B: Mina beslut i anknytning till livets slutskede

Följande punkter med kryss i rutan (X) uttrycker min vilja:

Om mitt fysiska hälsotillstånd försämras så att jag skulle behöva en medicinsk behandling som förlänger mitt liv:

Vill jag att jag hålls vid liv genom att alla tillbuds stående medicinska behandlingsmöjligheter utnyttjas, så länge som det rimligen är möjligt.

Får jag inte återupplivas, om den medicinska bedömningen är att detta skulle förlänga mitt döende och mina lidanden.

Anser jag att det, då beslut om min vård och behandling skall fattas, är viktigare att min livskvalitet säkras än att

mitt liv förlängs. Därför vill jag ha en tillräcklig symptomatisk vård och behandling (till exempel smärtlindring) oavsett

att den kan förkorta min livslängd.

Tillåter jag att läkarna handlar på bästa sätt i mitt personliga intresse om det, efter att jag uttryckt min vilja, skett

en utveckling beträffande den medicinska behandlingen av min sjukdom (som jag inte vet om), och min slutgiltiga önskan skulle kunna avvika från det som jag framfört i denna vårdvilja.

(9)

Dessutom vill jag, att:

(10)

2. ÖNSKEMÅL BETRÄFFANDE VÅRD OCH BEHANDLING SAMT OMSORG

Del C: Allmänna önskemål beträffande min vård

1. Jag önskar att mina livsvärderingar respekteras i min vård (t.ex. cen- trala saker och händelser i min livshistoria, hur jag förhåller mig till reli- gion och helger, till att delta i andaktsstunder samt mina uppfattningar om ensamhet och om mitt integritetsskydd):

(11)

2. Jag önskar att mina följande tankar om val av vårdplats och om vårdens innehåll beaktas i min vård(t.ex. mina tankar om hemvård och institutionsvård, min önskan beträffande vårdplats och rummets möbler- ing, beträffande användning av teknologi som anknyter till patientsäker- het (skyddsväst, spännbälte) i min vård):

(12)

3. Jag önskar att i min grundvård beaktas följande för mig viktiga saker (t.ex. älsklingsrätter och –drycker, personlig hygien och påklädning, mo- tions- och sömnvanor, intressen, sådant jag tycker om och inte tycker om):

(13)

4. Dessutom önskar jag, att:

(14)

Del D: Mina önskemål beträffande ekonomiska frågor

1. Jag önskar att dessa mina åsikter beaktas i skötseln av min ekonomi (t.ex. min åsikt om användning av mina tillgångar för att jag skall få en så god vård och omsorg som möjligt, om faktorer med anknytning till mina konsumtionsvanor):

(15)

2. Om en intressebevakare enligt lagen om förmyndarskap skall ut- ses åt mig, önskar jag att följande person om möjligt förordnas till min intressebevakare:

3. Dessutom önskar jag, att:

(16)

Del E: Beslut angående deltagande i medicinsk forskning

Om mina närstående beds besluta om mitt deltagande i medicinsk forskning, önskar jag att min vilja respekteras vid fattande av detta beslut.

(Enligt lag skall en anhörig eller en intressebevakare ge sitt skriftliga medgivande till att en handikappad vuxen person deltar i en medicinsk forskning.)

Följande punkter med kryss i ruta (X) uttrycker min vilja:

Jag vill delta i medicinsk forskning om den förmodas vara mig till personlig nytta.

Jag vill delta i medicinsk forskning, även om den troligen inte är mig till personlig nytta, men om andra personer i motsvarande hälsotillstånd och/eller ålderskategori kan dra nytta av forskningsresultatet.

Jag vill delta i annan forskning (till exempel psykologiska test, observationsundersökningar, statistiska undersökningar).

Jag vill inte delta i medicinsk forskning.

Dessutom önskar jag, att:

(17)

Datum

Underskrift

Vittnens namn jämte förtydligande

Jag har ändrat min vårdvilja (förändringar på bifogad tilläggssida)

Datum

Underskrift

Jag har diskuterat min vårdvilja med följande personer:

Namn och datum

1

(18)

Tilläggssida

(19)

Tilläggssida

(20)

Muistiliitto ry Pasilanraitio 9 B

00240 Helsinki 09-6226 200

Vårdviljablanketten grundar sig

på en publikation av Alzheimer Centralförbundets europeiska takorganisation Alzheimer Europe

rörande självbestämmanderätten för personer med minnessjukdom.

Denna vårdviljablankett har i Alzheimer Centralförbundet bearbetats och uppdaterats för

att vara lämplig i finländska förhållanden.

I uppdateringsarbetet har man hört ett flertal experter inom social- och hälsovårdens rättsskydd.

Publikationen har erhållit stöd av Penningautomatföreningen.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :