Periodrapport Region Örebro län November 2016

Full text

(1)

Periodrapport

Region Örebro län

November 2016

(2)

Ekonomi

• Resultat januari – november 280 mnkr (63 mnkr)

• Nettokostnadsökning 2,7 % (7,4 %)

• Skatter och statsbidrag 5,7 % (4,0 %)

• Helårsprognos 250 mnkr (153 mnkr)

Omvärldsanalys

November inleddes med slutspurten på den amerikanska presidentvalskampanjen. Efter Donald Trumps valseger reagerade världens börser först kraftigt nedåt men återhämtade sig snabbt och de utvecklade marknaderna stängde månaden på plus.

Sverige befinner sig i en högkonjunktur vilket avspeglas i flera indikatorer. Till exempel visar Konjunkturinstitutets Barometerindikator att synen på ekonomin är mer positiv än normalt bland såväl företag som hushåll. Ett annat styrkebesked är att tjänsteproduktionen bibehåller en hög tillväxttakt.

Samtidigt råder det ingen brist på orosmoln framöver. Industriproduktionen har inte lyckats ta fart trots det gynnsamma konjunkturläget och den ovanligt svaga kronan. Det samma kan sägas om varuexporten som fortfarande ligger kvar under 2008 års nivå.

Under november publicerade även SCB siffror över BNP-tillväxten för det tredje kvartalet 2016. Den landade på 2,8 procent på årsbasis, vilket är en signal om att tillväxten redan nu hål- ler på att bromsa in. Även detta är ett tecken på att högkonjunkturen som Sverige är inne i kanske inte blir särskilt stark eller långvarig.

Resultatanalys

Verksamhetens intäkter uppgår för perioden till 1 938 mnkr (1 790 mnkr) och justerat för jäm- förelsestörande poster1 är de 2,4 procent högre än för samma period föregående år.

När det gäller utfall för såld vård konstateras att den rörliga debiteringen för somatisk vård nu är i fas enligt den prismodell som förhandlats fram inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Det totala utfallet är därmed jämförbart mellan åren och bokföringen uppvisar en ökning av dessa intäkter med 18 mnkr eller 3,8 procent.

Intäkterna för färdigbehandlade patienter fortsätter att vara lägre än föregående år, per novem- ber med totalt -13 mnkr.

Verksamhetens kostnader, inkl. avskrivningar, uppgår till 9 680 mnkr (9 275 mnkr). Ökningen mellan åren är 2,7 procent justerat för jämförelsestörande poster2.

Lönekostnadsökningen är lägre än föregående år och uppgår till 3,8 procent (6,1 procent), vilket bland annat beror på en ekonomiskt sett gynnsammare sommar för hälso- och sjukvården än den under 2015. Det är framför allt extra ersättningarna som varit färre vilket har bidragit till det lägre utfallet. Lönekostnadsökningen består främst av ökade månadslönekostnader och mins- kade extrakostnader, vilket även det tyder på bättre balans i verksamheternas bemanning än under tidigare perioder. Kostnaderna för inhyrd personal fortsätter att vara lägre än under

12016: justerat för ökade intäkter avseende trafiken som inte ingick under perioden jan-apr 2015 om -157 mnkr. Matchas med motsvarande belopp i ökade kostnader och har därmed ingen påverkan på resultatet.

2015: justerat för återbetalning från AFA om -50,4 mnkr.

(3)

samma period föregående år (-1,4 procent). Utfallet inom den specialiserade somatiska vården har minskat med -20 mnkr, vilket är helt i linje med intentionen i hälso- och sjukvårdens hand- lingsplan som innebär att dessa kostnader skall avvecklas. Även inom psykiatrin har utfallet minskat (-2 mnkr), medan primärvårdsverksamheterna uppvisar en ökning med 21 mnkr (32,0 procent).

Läkemedel är den kostnadspost inom övriga kostnader som har ökat mest mellan åren, samman- taget med 60 mnkr eller 7,6 procent. Delar av ökningen är att hänföra till smittskyddsläkemedel och fria läkemedel till barn 0-18 år, men även inom ögonsjukvården och onkologin uppvisas större ökningar. Vårdcentralerna står också för en stor del av ökningen (25 mnkr), som visserli- gen kompenseras till större delen av intäkter via vårdvalssystemet, men som ändå innebär en kostnad för regionorganisationen som helhet. Enligt Socialstyrelsens prognos för perioden 2016-2018 väntas kostnaderna för läkemedel, både inom förmånen och för rekvisitionsläkeme- del, att öka under prognosperioden. Detta beror bland annat på den växande och åldrande be- folkningen, introduktionen av nya, dyra specialläkemedel samt höjda kostnader för nya hepatit C-läkemedel. Överenskommelsen som gjordes i juni mellan SKL och staten avseende 2016 års statsbidrag för läkemedelsförmånerna innebar en ökning mot tidigare budgeterade belopp om 26 mnkr.

Köpt somatisk vård är per november i linje med föregående år om hänsyn tas till preliminärkon- terade fakturor från andra landsting. Köpt psykiatrisk vård har minskat med -5 mnkr, främst avseende rättspsykiatrisk vård.

Nettokostnaden för perioden är 7 742 mnkr (7 485 mnkr) och ökningen mellan åren uppgår till 2,7 procent justerat för jämförelsestörande poster3. Årets minskade utvecklingstakt visar att de åtgärder som initierades under 2015, och som fortgår under 2016, har gett en dämpande effekt på kostnadsutvecklingstakten. Något mer som bör ha inverkan på årets låga kostnadsutveckling per november är effekter av införandet av komponentavskrivning som skedde i december 2015, vilket sedan dess bör ha gett positiva effekter på resultatet. Detta genom att kostnader som tidi- gare redovisades som driftkostnader nu i vissa fall ska tas upp i bokföringen som investeringar.

Dock förväntas nettokostnadsutvecklingen att försämras per årsskiftet då lika förhållanden mel- lan åren kommer att råda vad gäller komponentavskrivningseffekter. Detta kan ses i den pro- gnostiserade nettokostnadsutvecklingen om 3,5 % per november. Nettokostnadsutvecklingen för rullande 12 månader (december 2015 till och med november 2016) uppgår till 2,6 procent.

Skatteintäkterna uppgår till 6 024 mnkr per november, vilket innebär en ökning mot föregå- ende år med 266 mnkr eller 4,6 procent. Generella statsbidrag och utjämning har ökat med 166 mnkr, eller 9,5 procent, till 1 912 mnkr. Den höga ökningen är delvis en följd av bidraget för flyktingsituationen om 41 mnkr hittills i år, regeringens resursförstärkning för hälso- och sjukvård som uppgår till 27 mnkr per november, samt det nya avtalet för läkemedelsförmånerna för 2016. Sammantaget är ökningen för skatter och statsbidrag 5,7 procent jämfört med samma period föregående år.

Finansnettot uppgår till 86 mnkr och är 42 mnkr högre än föregående år. Förbättringen beror på att regionorganisationen i september, oktober och november i år har sålt 3/4 av innehavet i SEB fonder till en total reavinst om 40 mnkr.

Regionorganisationens resultat per november visar ett överskott om 280 mnkr. Föregående års överskott uppgick till 63 mnkr, men justerat för återbetalning av AFA-premier om drygt -50 mnkr var resultatet per november 2015 13 mnkr, och årets resultat är därmed 267 mnkr högre än i fjol.

32015: justerat för återbetalning från AFA om -50,4 mnkr.

(4)

Helårsprognos

Helårsprognosen per november uppgår till 250 mnkr och består främst av planeringsreserven för framtida utmaningar om 150 mnkr samt budgeterat resultat för året. I prognosen har även hän- syn tagits till nedanstående aktuella händelser:

Regeringen föreslog i en extra ändringsbudget som presenterades i slutet av 2015 att ge kom- munsektorn 9,8 miljarder kronor i form av ett tillfälligt stöd med anledning av den rådande flyk- tingsituationen. Anslaget fördelades med 1,47 miljarder kronor till landsting och 8,33 miljarder kronor till kommunerna. För Region Örebro län innebar detta ett extra tillskott om 63 mnkr.

Beloppet utbetalades under 2015 men 44 mnkr periodiserades till att användas under 2016.

Skatteunderlagsprognosen från SKL reviderades upp något per 5 oktober 2016 jämfört med augustiprognosen. Detta var en följd av att man räknade med en större ökning av antalet arbe- tade timmar än i föregående prognos. Trots det innebär prognosen en försämring mot tidigare budgeterade skatteintäkter om -28 mnkr.

I novemberprognosen tas även hänsyn till 2016 års ökade statsbidrag för läkemedelsförmånerna som staten och SKL kom överens om i juni. För Region Örebro län innebär överenskommelsen en ökning av statsbidraget om 26 miljoner kronor jämfört med tidigare budgeterade intäkter.

Sammantaget har prognosen för skatter och statsbidrag ökat med 11 miljoner kronor jämfört med tidigare budgeterade intäkter.

Verksamheternas kostnader har hittills i år fortsatt att stiga, om än i en mer dämpad takt jämfört med 2015. Hänsyn har tagits till detta i helårsprognosen.

Det prognostiserade resultatet innebär en nettokostnadsökning med 3,5 procent jämfört med justerat helårsutfall 2015. Nettokostnaderna utgör 98,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag i prognosen.

Investeringar

Materiella investeringar har gjorts med 367 mnkr (327 mnkr) för perioden. Hittills i år har inga finansiella investeringar gjorts (35 mnkr). Årets totala investeringsbudget uppgår till 1 247 mnkr, inklusive överföring av investeringsmedel från tidigare års budget om 568 mnkr. Att in- vesteringstakten ligger efter budgeterad nivå beror främst på att flera byggnadsprojekt har skju- tits framåt i tiden och att de nu befinner sig i planerings- och projekteringsfasen.

(5)

Likviditet och övriga finansiella tillgångar

Tillgängliga likvida medel4 uppgår till 765 mnkr. Om hänsyn tas till nettoinlåningen från regionorganisationens närstående bolag uppgår likviditeten till 881 mnkr, vilket innebär en ök- ning med 36 mnkr sedan årsskiftet.

Av den budgeterade investeringen i pensionsmedelsförvaltningen på 235 mnkr har 230 mnkr verkställts per november. Totalt uppgår bokfört värde till 2 441 mnkr inklusive återinvesterad avkastning, medan marknadsvärdet uppgår till 2 614 mnkr.

Pensionsportföljen mnkr

Placerat t.o.m. 2015 (bokf) 2 120

Placerat under 2016 230

Återinvesterat utdelning/reavinst 91

Totalt placerat (bokf) 2 441

Marknadsvärde 2 614

Övervärde 173

Avkastning 2016 6,6 %

Kvar att placera 2016 5

Likviditet mnkr

Tillgängliga likvida medel 765

In/utlåning koncernbolag 116

Avkastning fonder 2016 2,0 %

Total likviditet 881

4Bestående av likvida medel och kortfristiga placeringar utanför pensionsmedelsförvaltningen.

(6)

Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och generella bidrag

(Jämfört med föregående år justerat för jämförelsestörande poster)

Lönekostnadsutveckling

(Justerat för jämförelsestörande poster)

(7)

Resultaträkning

Belopp i mnkr Utfall jan- nov 2016

Utfall jan- nov 2015

Prognos helår 2016

Budget

2016 Utfall 2015

Verksamhetens intäkter 1 938 1 790 -8 211 2 023

Verksamhetens kostnader -9 426 -9 022 -9 906

Avskrivningar -254 -253 -278 -270

VERKSAMHETENS

NETTOKOSTNADER -7 742 -7 485 -8 489 -8 647 -8 153

Skatteintäkter 6 024 5 758 6 572 6 601 6 290

Generella statsbidrag och

utjämning 1 912 1 746 2 086 2 046 1 933

Finansiella intäkter 150 126 148 68 209

Finansiella kostnader -64 -82 -67 -48 -126

PERIODENS/ ÅRETS

RESULTAT 280 63 250 20 153

Jämförelsestörande poster

Återbetalning av premier

AFA Försäkring -50 -50

Övergång till komponentav-

skrivning av fastigheter5 -47

PERIODENS/ ÅRETS RESULTAT JUSTERAT FÖR JÄMFÖRELSESTÖ- RANDE POSTER

280 13 250 20 56

Investeringar

Belopp i mnkr Utfall jan- nov 2016

Utfall jan- nov 2015

Prognos helår 2016

Budget

2016 Utfall 2015

Immateriella 0 - 6 - 1

Byggnader 259 203 300 919 306

Inventarier 108 124 163 328 153

Finansiella 0 35 - - 84

TOTALT 367 362 469 1 247 544

5Övergången till komponentavskrivning av fastigheter innebär en positiv effekt på resultatet 2015 med 47 mnkr, vilket beror på aktivering av långtidsplanerat underhåll samt ändrade avskrivningstider.

(8)

HR-statistik

Årsarbetare - tillsvidareanställda

Januari - november 2016 Januari - november 2015 Förändring

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

6 920 1 863 8 783 6 843 1 841 8 683 77 23 100

Antal tillsvidareanställda årsarbetare per november visar samma tendens som redovisades under föregående månad:

- ökningen av sjuksköterskor - allmän visar att man lyckats rekrytera, framförallt nyutbildade.

Ökningen är spridd på många olika arbetsplatser.

- ökningen av undersköterska/skötare visar att man inom flera verksamheter har upptäckt behovet av denna kompetens. Ökningen är spridd på många olika arbetsplatser.

- ökningen av antalet läkare visar att man har lyckats att rekrytera framför allt ST-läkare.

Ökningen är spridd på många olika arbetsplatser.

- ökningen av handläggare och chefer finns i första hand inom Hälso- och Sjukvården med an- ledning av uppbyggnad av stödfunktioner i den nya organisationen samt i viss mån inom Regional utveckling för att bemanna nya uppdrag.

- minskningen av specialitsjuksköterska/barnmorska/ röntgensjuksköterska följer samma trend som man ser i hela landet. Därför betalar regionorganisationen utbildningsförmån till cirka 45 personer som nu genomgår specialistutbildning.

- minskningen av teckentolkar beror på att teckentolkning via bildtelefoni har övergått till ett privat företag. Därför har Region Örebro län avslutat anställningen för dessa medarbetare.

Sjukfrånvaro (per oktober)

Sjukfrånvaro Januari - oktober 2016 Januari - oktober 2015 Förändring

i procent Kvin-

nor Män Totalt Kvin-

nor Män Totalt Kvin-

nor Män Totalt Korttidssjukfrånvaro 1,9 % 1,3 % 1,8 % 2,1 % 1,5 % 2,0 % -0,2 % -0,1% -0,2 % Långtidssjukfrånvaro 4,7 % 2,3 % 4,2 % 4,3 % 2,0 % 3,8 % 0,5 % 0,3 % 0,4 % Sjukfrånvaro totalt 6,6 % 3,7 % 6,0 % 6,4 % 3,5 % 5,7 % 0,3 % 0,2 % 0,3 %

Långtidssjukfrånvaron fortsätter att öka i långsam takt, vilket den har gjort sedan 2012. Därför har nu en utredning startat för att kartlägga sjukfrånvaroorsaker och säkerställa att det finns rehab-planer och andra aktiva åtgärder för alla långtidssjukskrivna. Förfrågningsunderlaget går ut under vecka 45. Resultaten kommer sedan att sammanställas i en rapport som ska vara klar innan årets slut.

(9)

Extratid (per oktober)

Extratid Januari - oktober 2016 Januari - oktober 2015 Förändring i timmar

Kvinnor Män Totalt Kvin-

nor Män Totalt Kvin

nor Män Totalt Timtid 237930 87028 324958 236558 80205 316763 1372 6823 8195 Fyllnadstid 51876 11453 63330 57160 12485 69645 -5283 -1032 -6315 Enkel övertid 23777 5301 29078 24610 5695 30305 -833 -394 -1227 Kvalificerad övertid 99775 37083 136858 105688 37602 143290 -5913 -519 -6433 Arbetad tid under

jour o beredskap

58213 96686 154899 58385 91454 149839 -172 5232 5060

Antalet timmar för extra tid ökade markant under år 2015. Detta berodde till stor del på beman- ningssvårigheter, särskilt över sommaren, då extraersättningar för övertid gav negativa effekter i ekonomin. Trenden under 2015 fortsätter inte under 2016. Fyllnadstid, enkel övertid och kvali- ficerad övertid minskar. Dock minskar inte arbetstiden för timanställda i samma grad. Därför kommer en genomlysning att göras för att få kunskap om var och varför dessa timmar inte minskar i samma grad som fyllnads- och övertid.

(10)

Verksamhetsstatistik

Hälso- och sjukvård - produktionstal

Läkarbesök

Jan - nov 2016 Jan - nov 2015 Förändring Relation (%)

Antal läkarbesök 601 697 586 112 15 585 2,7

Antalet läkarbesök har ökat med 2,7 procent jämfört med föregående år. Det är framför allt be- sök till vårdcentralerna som ökat (+ 6 043 besök) vilket innebär 2,4 procent. Inom psykiatrin noteras däremot en minskning med 760 besök, huvudsakligen inom allmänpsykiatrin. Be- söksantalet till den somatiska sjukhusvården har ökat med 10 302. Sett till område noteras här den största ökningen inom område opererande och onkologi som ökat med 7 633 besök (4,4 procent). De akuta besöken har totalt sett minskat med 2 141 besök och minskningen har upp- stått genom färre besök på vårdcentralernas jourmottagningar (- 2 691), medan akuta besök på sjukhusen ökat med 550 besök.

Behandlingsbesök

Jan-nov 2016 Jan - nov 2015 Förändring Relation (%)

Antal behandlingsbesök 959 096 945 984 13 112 1,4

När det gäller besök hos andra kategorier än läkare har utfallet ökat i förhållande till föregående år (+ 1,4 procent). Även här är det till primärvårdsnivån som ökningen skett (+ 19 205 besök) och då framför allt när det gäller besök till sjuksköterska. En minskning noteras däremot inom psykiatrin (- 2 308 besök), men även besöksantalet till den somatiska sjukhusvården har minskat (-1 899 besök).

DRG-poäng i somatisk sluten vård (per oktober)

Jan-okt 2016 Jan - okt 2015 Förändring Relation (%)

Antal DRG-poäng 35 536 32 815 2 721 8,3

Antalet DRG-poäng i sluten somatisk vård uppvisar en kraftig ökning under januari - oktober (8,3 procent). Det kan till stor del förklaras med att antalet vårdtillfällen ökat med 891, men också av att snittpoängen per vårdtillfälle ökat med knappt 6 procent. Det senare kan delvis ses som ett resultat av det projekt som under förra hösten drevs för att öka kodningskvaliteten i hälso-och sjukvården.

(11)

Hälso- och sjukvård - tillgänglighet vårdcentraler

Telefontillgänglighet: Andel besvarade samtal samma dag. Medelvärde alla vård- centraler inom Hälsoval Örebro län

Under november fick 84 procent av de som ringde till distriktssköterskemottagningarna en upp- ringningstid samma dag och variationen mellan vårdcentralerna låg mellan 41 och 100 procent.

12 vårdcentraler klarade målet på 90 procents tillgänglighet. November 2015 var resultatet 83 procent och variationen var mellan 54 – 99 procent. 12 vårdcentraler klarade då målet 90 pro- cent. En anledning till sämre tillgänglighet för några vårdcentraler är stor resursbrist på di- striktssjuksköterskor.

Läkarbesök: Andel patienter som har fått tid inom 7 dagar. Medelvärde alla vård- centraler inom Hälsoval Örebro län

Under november fick 87 procent av patienterna som bedömts vara i behov av en läkartid träffa läkare inom 7 dagar och 9 vårdcentraler klarade målet på över 90 procent. Variation låg mellan 69 – 98 procent. November 2015 var resultatet 87 procent och 9 vårdcentraler nådde målet över 90 procent. Variationen låg mellan 71 – 98 procent.

(12)

Hälso- och sjukvård - tillgänglighet specialiserad vård

Fram till och med november ses en betydande produktionsökning inom den specialiserade vår- den jämfört med 2015 med 8 procent ökning av planerade nybesök läkare, samt 11 procent ök- ning av planerade operationer. Antalet operationer gjorda per november överstiger nu antalet gjorda på helår 2015. Per november så är andel väntande 60 dagar till nybesök läkare 64 procent (62 procent) och till operation 54 procent (50 procent).

Nybesök läkare - andel väntande till besök < 60 dagar

Operation - andel väntande till operation < 60 dagar

(13)

Hälso- och sjukvård - tillgänglighet länsortopedi

Nybesök läkare ortopedkirurgiska kliniken - andel väntande till besök < 60 dagar

Operation ortopedkirurgiska kliniken - andel väntande till operation < 60 dagar

(14)

Hälso- och sjukvård - vårdplatssituationen i länet

Antal öppna vård- platser den 30 nov

Antal utskriv-

nings- klara patienter

den 30 nov

Antal över- belägg-

nings- dygn totalt nov

Utlokali- serade patienter, beräknat i

dygn, totalt nov

Belägg- nings- procent

nov

Område närsjukvård väster 44 3 45 21 98

Område närsjukvård norr 32 7 1 5 86

Område thorax, kärl och diagnostik 59 71 23 0 84 Område opererande och onkologi 258 18 186 199 82 Område medicin och rehabilitering 206 39 93 114 97

Totalt somatiska vårdplatser 599 138 348 339

Område psykiatri 113 5 11 0 83

Totalt Hälso- och sjukvårdsför- valtningen

712 143 359 339

Av och till trångt vårdplatsläge och behov av att vissa dagar använda de extra vårdplatser på Rynningeviken som förvaltningen har option på. Fortfarande besvärligt bemanningsläge för område psykiatri.

(15)

Folktandvård - produktionstal

Andel bokad tid

Folktandvården följer ekonomi och verksamhet med bland annat måtten andel bokad tid för allmäntandläkare, specialisttandläkare och tandhygienister. Andel bokad tid har betydelse för den ekonomiska utvecklingen. En procentenhet bokad tid för tandläkare motsvarar 3 miljoner kronor i intäkter på årsbasis. För specialisttandläkare och tandhygienister motsvarar en procentenhet bokad tid 1 miljon kronor vardera i intäkter. För respektive personalkategori finns en målnivå, vilka visas med de streckade linjerna i diagrammet nedan. Utfallen per november ligger under målnivån för samtliga personalkategorier, vilket till stor del beror på vakanser till följd av föräldraledigheter som inte har fyllts förrän i augusti. Förvaltningen har dock höjt nivån på styrtalet andel bokad tid jämfört med 2015, vilket är en effekt av klinikaktiviteter som pågått för att öka andelen bokad tid, bland annat med införande av så kallad snabb-bokning, där lediga tider på grund av uteblivna patienter och sena återbud kan bokas med kort varsel via sms.

Regional utveckling - kollektivtrafik

Tillförlitlig resandestatistik från biljettsystemet saknas fortfarande. Men mot bakgrund av re- sandeintäkternas storlek görs bedömningen att antalet resor har ökat med cirka 5 procent jämfört med samma tid föregående år.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :