• No results found

Kallelse till årsmöte i region Småland Blekinge

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kallelse till årsmöte i region Småland Blekinge"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

S VE R I GE S S KO L LE DA R F Ö R B U N DR E G IO N S MÅ LA N D B L E K IN GE NILS ANDERSSONTEL: 0454-81507MOBIL: 0709-63 46 47

ORG.NR. 802003-0626STYRELSENS SÄTE STOCKHOLMNILS.ANDERSSON@UTB.KARLSHAMN.SEWWW.SKOLLEDARNA.SE

Dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för årsmötet 3. Godkännande av kallelsen

4. Verksamhets- och revisionsberättelse för verksamhetsåret 5. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

6. Beslut om mandattid för styrelsen

7. Beslut om antal ledamöter och ersättare i regionstyrelsen 8. Val av

a) en regionordförande

b) fyra styrelseledamöter och åtta ersättare d) revisor och ersättare

e) valberedning, två från varje regiondel f) kongressombud och ersättare

9. Fastställande av verksamhetsplan 2021

10. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för verksamhetsåret

11. Behandling av förslag och motioner till förbundskongressen och förbundsrådet 12. Övriga frågor

13. Mötets avslutande

Anmälan till årsmötet och eventuella förslag och motioner skickas till regionsekre- terare Ida Bengtsson, rubricera mailet Anmälan/Förslag/motion årsmötet 2021, senast den 4 mars 2021.

Välkommen!

Regionstyrelsen Småland Blekinge Sveriges Skolledarförbund

Bilagor:

Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan 2021 Resultaträkning 2020 Budget 2021

Kallelse till årsmöte i region Småland Blekinge

Datum: 2021-03-10

Plats: Vid din dator Ms Teams

Tid: 17.30—18.15

(2)

Verksamhetsberättelse Småland Blekinge 2020

Regionen omfattar

Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Blekinge med tillhörande lokalavdelningar.

Styrelseledamöter

Nils Andersson, ordförande Ida Bengtsson, sekreterare

Daniel Söderberg, kassör och vice ordförande

Per Johnson, regionalt skyddsombud och vice sekreterare Ewa Björk, informationsansvarig

Gunnar Lindgren, utbildningsansvarig Gunilla Pettersson, ledamot

Vakant

Suppleanter

Lennart Johansson, Petra Johansen, Christin Lund, Per-Olof Johansson, Christian Bjelk, Anne-Lie Risén Jeansson, Anette Weidenmark och Kenneth Johansson.

Revisor

Lars Ericsson Helén Fredriksson ersättare

Valberedning

Ulf Jiretorn (sammankallande), Ola Hallberg, Gabriela Rieger, Anders Josefsson, Henric Cae- sar, Magnus Holmerin och Boel Forslund

Firmatecknare

För föreningen har Daniel Söderberg och Nils Andersson var för sig varit firmatecknare.

Arbetet i styrelsen

Regionstyrelsen har haft fem protokollförda möten under verksamhetsåret. Vi genomfört samtliga som webb-möten, förutom det konstituerande mötet som vi hade efter årsmötet.

Avgående och tillträdande styrelse har dessutom genomfört ett internat i Växjö inför årsmötet.

Vid detta möte konkretiserades bland annat regionens verksamhetsplan. Vi arbetade därutöver vidare med våra funktionsbeskrivningar för styrelsemedlemmarna. Vi har även bistått med- lemmarnas intressen på olika sätt i framförallt de lokalavdelningar som inte har någon styrelse.

Regionstyrelsen har fördelat kontaktansvaret och förhandlingsansvaret för regionen enligt följande;

Per Johnson och Ewa Björk Jönköping Ida Bengtsson och Daniel Söderberg Kronoberg

Gunilla Pettersson Kalmar

Gunnar Lindgren Blekinge

Nils Andersson Småland Blekinge

(3)

Anledningen till denna fördelning utgår från dels geografiska avstånd och dels från arbetsför- delningsskäl. Konkret så innebär det att lokalavdelning och/eller medlem i respektive region- del vänder sig i första hand till sin kontaktperson/er och i andra hand till ordförande eller andra ledamöter.

Rekrytering

Arbetet inom detta område är fortsatt framgångsrikt. En god rekrytering är dessutom ett kvitto på gott lokalt arbete. Så ett stort tack till engagerade medlemmar och lokalavdelningar för Ert arbete!

Ekonomi

Regionens ekonomi framgår av bifogad inkomst- och utgiftsstat.

Representation

Vid förbundets årligen återkommande förbundsråd har regionen representerats av ordföran- den och/eller vice ordförande. Daniel Söderberg är ledamot i förbundsstyrelsen och Nils An- dersson är ersättare i förbundsstyrelsen.

Utbildning

Regionen har skickat medlemmar till förbundets utbildningar under 2020 i enlighet med upp- rättad kölista. De som gick den digitala utbildningen gav den ett mycket högt betyg.

Övrigt

Vid årsmötet 2020 samtalade förbundsordförande Matz Nilsson med medlemmarna om alle- handa skolledarfrågor. Ett stort tack till Matz. Därefter var det årsmötesförhandlingar som stod på agendan. Ingen kunde riktigt förutspå vid årsmötet vad vi såg framför oss med Covid- 19 även om Matz grunnade en hel del på om det skulle gå och genomföra nordiska skolledar- kongressen som planerat vid det tillfället. Avslutningsvis, regionen har bistått flera medlemmar med facklig hjälp till lokalavdelningar som saknat egen styrelse eller då lokaldelningen påkallar hjälp.

Småland Blekinge 2021-01-27

Nils Andersson Regionordförande

(4)

Verksamhetsplan region Småland Blekinge 2021

Styrelsens arbete fokuserar under 2021 på följande delar i förbundets gemensamma verksamhetsplan:

- Sveriges skolledarförbund ses som det mest attraktiva valet för yrkesverksamma skolledare i skola och förskola.

o Regionstyrelsen ska stötta lokalavdelningarna till förståelse för att ha förtroendevalda som representerar vid förhand- ling och samverkan.

- Skolledare har en arbetsmiljö som främjar ett hållbart arbetsliv o Regionstyrelsen ska undersöka om det finns lokala riktlinjer

för hur tillgängliga ska vara utanför normal arbetstid.

o Regionstyrelsen ska undersöka vilkan stöttning lokalavdel- ningarna önskar i arbetet att följa upp arbetstidslagens in- tentioner vad gäller skolledares arbetstid.

- Skolledares lön och arbetsvillkor motsvarar det ansvar och de komplexa uppgifter skolledare har

o Regionstyrelsens arbete har fokus på att stödja lokalavdel- ningar med arbetet kring lön och arbetsvillkor under målet.

Förbundsstyrelsen har ett starkt önskemål om att det anordnas en aktua-

litetskonferens i regionen.

(5)

Resultaträkning 2020 i kronor

Intäkter 128 120

Kostnader 57 980

Detaljerad resultatredovisning ges på årsmötet.

Regionen har främst på grund av rådande pandemi inte förbrukat tilldelade medel.

Överskottet på 70 140 kronor går tillbaka till förbundet centralt.

(6)

Budget 2021

Intäkter 153420

Kostnader

153420

Detaljerad budget redovisas på

årsmötet.

References

Related documents

Enligt kommunallagen skall motioner som inte beretts klart inom ett år från när de väcktes, anmälas till landstingsfullmäktige.. Förteckning har upprättats över motioner som

Till båda möten kan poströstning tillämpas som ett komplement för att göra alla medlemmar delaktiga, även de som inte kan delta på det fysiska årsmötet utomhus eller på

Finansdepartementet, Hemställan från Region Halland och Hallands läns kommuner gällande ansvar för regional fysisk planering, 2021-02-02 Region Halland,

Kommunfullmäktige föreslås besluta att på de platser där kommunen tar ut ersättning i form av en avgift för rätten att parkera på sådana offentliga platser som står

Då ny detaljplanen för ”verksamheter inom del av Vinberg 1:3 mfl” är klar för antagande har stadsbyggnadskontoret upprättat förslag till exploateringsavtal samt överenskommelse

1 Falkenbergs Stadshus AB har under verksamhetsåret 2013, bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten och i enlighet med

2 Godkänna överlåtelse av exploateringsavtal nr 113 för fastigheten Eftra 3:3 (från Falvir AB till Hallandsbygd Fastighets AB), baserat på detaljplan för Risarp 1:3 m.fl.. 3

Anmälan om deltagande skall göras senast den 1 februari till kansliet eller via mail.. Styrelsen hälsar er