KS Mötesprotokoll

69  Download (0)

Full text

(1)

Plats och tid Turebergsrummet, kl.16:00-17:25 Närvarande ledamöter Douglas Lithborn (M), §§ 87-94, 96-127

Thomas Ardenfors (M) Jeanette Lindberg (M) Anna-Lena Johansson (FP) Anders Morin (FP)

Magnus Ramstrand (KD) Anki Elken (SP)

Freddie Lundqvist (S), §§ 87-94, 96-127 Gunilla Hultman (S)

Peter Godlund (MP) Barkat Hussain (V)

Frånvarande ledamöter Douglas Lithborn (M), § 95 jäv Freddie Lundqvist (S), § 95 jäv Tjänstgörande ersättare

Närvarande, ej

tjänstgörande ersättare

Birgitta Sturesson (M) Moa Rasmusson (FP) Carina Knorpp (FP) Carlos Romero (KD) Johnny Rönnberg (SP) Joakim Jonsson (S) Swapna Sharma (S) Josefin Utas (MP)

Övriga Kommundirektör Katarina Kämpe

Kommunjurist Ingegärd Bornelind

Budget- och redovisningschef Inga-Lill Fritsch Kommunsekreterare Birgitta Eriksson

Politisk sekreterare (M) Madelene Ström Politisk sekreterare (FP) Matilda Broström Politisk sekreterare (KD) Jan Fjellstedt Politisk sekreterare (S) Roger Sjöberg Politisk sekreterare (SP) Stig Eriksson Konsult Martin Lindfors, § 87

Exploateringsingenjör Johanna Andersson, § 87 Kanslichef Caroline Löf, § 87

Nämndsekreterare Ida Andersson Irina Avetian (på inbjudan av (SP)

Utsedda att justera Freddie Lundqvist (S) och Peter Godlund (MP) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, plan

11 i Turebergshuset

2015-06-13, kl. 08.30

Paragrafer §§ 87-127

...

Sekreterare Birgitta Eriksson

...

Ordförande Douglas Lithborn (M) Anna-Lena Johansson (FP)

§§ 87-94, 96-127 § 95

...

Justerare 1 Freddie Lundqvist (S), §§ 87-94, 96-127

...

Justerare 2 Peter Godlund (MP), § 95

(2)

Bevis/Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

§§ 87-127

Datum för anslags uppsättande 2015-06-04

Datum för anslags nedtagande 2015-06-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, plan 11, Turebergshuset

...

Underskrift Birgitta Eriksson

(3)

Innehållsförteckning

Närvarorätt vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-06-01

§ 87

Information om ombyggnad/nybyggnad av kommunalhus § 88 Fastställande av den politiska inriktningen för budgetåret

2016

§ 89

Budget med verksamhetsplan 2016, plan 2016-2018 § 90 Förstärkt månadsrapport per april 2015 för Sollentuna

kommun

§ 91

Revidering av taxa för kommunens verksamhet inom miljöbalkens område (1998:808)

§ 92

Revidering av taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

§ 93

Antagande av ny taxa för sotning och brandskyddskontroll i Sollentuna kommun

§ 94

Årsredovisning och revisionsberättelse 2014 för brandkåren Attunda

§ 95

Brandkåren Attunda - upplåning för brandstationer § 96 Antagande av nytt reglemente för krisledningsnämnden § 97 Redovisa insatser och effekter av insatser för att minska

ungas bruk av alkohol, narkotika och tobak

§ 98

Redovisning av trafik- och fastighetsnämndens förslag på lokalisering av en skola/idrottshall i Edsberg-

/Väsjöområdet, utifrån helhets- och tidsperspektiv

§ 99

Redovisning av trafik- och fastighetsnämndens utredning av förutsättningarna för att bygga skola i Viby eller

Norrvikenområdet

§ 100

Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för år 2014

§ 101

(4)

Svar på motion väckt av Lilian Lama (S) och Richard Meyer (S) angående ändring av ägardirektiven för AB Sollentunahem för att ge möjlighet att tillhandahålla lägenheter för tillfälligt skyddat boende

§ 102

Svar på motion väckt av Ewa Hellström-Boström (SP) och Ann Furugård (SP) beträffande byggande av skärmvägg och växtbädd nedanför Edsbergs slott

§ 103

Godkännande av Exploateringsavtal med HLF

Förvaltnings AB avseende fastigheterna Sjöstjärnan 2, Sjöstjärnan 4, Sjöberg 7:21 och Sjöstjärnan 1, Sjöberg, Sollentuna

§ 104

Antagande av detaljplan på fastigheten Sjöstjärnan 2, Kärrdal, Sjöbergs centrum

§ 105

Antagande av policy för Sollentuna kommuns trafik och transportsystem

§ 106

Överföring av vård- och omsorgsnämndens LSS- verksamheter m.m. till AB SOLOM

§ 107

Mått till kommunövergripande målen 2015 § 108

Intern kontrollplan 2015 för nämnderna § 109

Förstärkt månadsrapport per april 2015 för kommunstyrelsen

§ 110

Remiss från Finansdepartementet avseende krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

§ 111

Överenskommelse för samordnad krisberedskap och informationshantering - En trygg, säker och störningsfri region

§ 112

Redovisning av uppdrag om förändrad prismodell för IT § 113 Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsens

beredning för integration och kommunikation

§ 114

Redovisning av trafik- och fastighetsnämndens förslag till principiell lösning avseende evakueringslogistik vid om-

§ 115

(5)

Redovisning av trafik- och fastighetsnämndens utredning av förutsättningar för att bygga modulskolor

§ 116

Ansvar och skyldigheter vid införande av, leverans till och förvaltning av e-arkiv

§ 117

Översyn över servicelinje, buss 955 § 118

Åtgärdsplan enligt förordningen (2004:675) om omgivningsbuller

§ 119

Slopa förslaget att belägga egenproducerad vindkraft med energiskatt

§ 120

Antagande av detaljplan för fastigheten Tureberg 29:52, Edsbergs båtklubb

§ 121

Uppdrag att genomföra markanvisning inom detaljplanen för område vid Kappetorpsvägen

§ 122

Ansökan om strandskyddsdispens, Törnskogen 4:19 och Törnskogen 4:22, Frestavägen 116

§ 123

Antagande av detaljplan för Epoken 6, Edsberg. § 124

Valärenden § 125

Meddelande § 126

Delegationsbeslut § 127

(6)

§ 87/2015 Dnr 2014/0583 KS-3 Diariekod: 029

Närvarorätt vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-06-01

Kommunstyrelsens beslut

 Irina Avetian, på inbjudan av Sollentunapartiet, får delta på kommunstyrelsens sammanträde 2015-06-01.

Beslutsexpediering:

Akt

(7)

§ 88/2015 Dnr 2015/0086 KS-1 Diariekod: 255

Information om ombyggnad/nybyggnad av kommunalhus

Sammanfattning

På dagens sammanträde informerar konsult Martin Lindfors om det övergripande behovet av lokaler samt alternativ för ombyggnad eller nybyggnad av kommunalhus.

Beslutsexpediering:

Akt

(8)

§ 89/2015 Dnr 2014/0510 KS-17 Diariekod: 021

Fastställande av den politiska inriktningen för budgetåret 2016

På sammanträdet föreligger förslag till politisk inriktning 2016 från

majoriteten samt gemensamt förslag från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

 Fullmäktige godkänner majoritetens förslag till politisk inriktning 2016.

Överläggning i kommunstyrelsen

Douglas Lithborn (M), Magnus Ramstrand (KD) och Anna-Lena Johansson (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Freddie Lundqvist (S), Peter Godlund (MP) och Barkat Hussain (V) yrkar bifall till sitt egna förslag.

Proposition

Ordföranden ställer de framförda yrkanden mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande:

 Fullmäktige godkänner majoritetens förslag till politisk inriktning för budgetåret 2016.

Anki Elken (SP) deltar ej i beslutet.

Beslutsexpediering:

Akt

(9)

§ 90/2015 Dnr 2015/0092 KS-16 Diariekod: 101

Budget med verksamhetsplan 2016, plan 2016-2018

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2015-05-22 från

kommunledningskontoret med förslag till ändring av beslutssats 21 samt förslag till budget från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Sammanfattning

Sollentuna kommun tar beslut om budget i juni månad. Budgetprocessen finns beskriven i styrdokumentet, Regler för ekonomi- och

verksamhetsstyrning i Sollentuna kommun.

Med ”budget” avses budgetram, uppdrag, kommunövergripande mål, samt verksamhetsplan och investeringsplan. Till detta kommer också regler för nämndernas budget under verksamhetsåret. Beslut om

kommunövergripande mått fattas av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen godkände 2015-03-16 preliminär budget med

verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016-2018. Den preliminära budgeten har beretts av nämnderna.

Den av fullmäktige fastställda budgeten lämnas till nämnderna som under hösten tar fram en verksamhetsplan med åtagande till de

kommunövergripande målen, handlingsplaner samt budget på nämndens rapporteringsnivå.

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

 Fullmäktige bifaller majoritetens förslag till budget 2016.

 I övrigt överlämnar arbetsutskottet ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Överläggning i kommunstyrelsen

Douglas Lithborn (M), Anna-Lena Johansson (FP) och Magnus Ramstrand (KD) yrkar följande:

 Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att utfärda anvisningar för höstens verksamhetsplanering samt återrapportering (inklusive rapporteringsnivå för budgetuppföljningen) från nämnderna.

1. Fullmäktige fastställer de finansiella målen samt kommunövergripande mål som utgår från de fem politiska fokusområdena, i enlighet med majoritetens förslag.

(10)

2. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016-2018 för kommunstyrelsen exklusive exploateringsverksamheten, i enlighet med majoritetens förslag.

3. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016-2018 för kommunstyrelsens

exploateringsverksamhet, i enlighet med majoritetens förslag.

4. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och

ekonomisk plan 2016-2018 för barn- och ungdomsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

5. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016-2018 för utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

6. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och

ekonomisk plan 2016-2018 för vård- och omsorgsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

7. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016-2018 för socialnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

8. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016-2018 för kultur- och fritidsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

9. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och

ekonomisk plan 2016-2018 för miljö- och byggnadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

10. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och

ekonomisk plan 2016-2018 för trafik- och fastighetsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

11. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016-2018 för rösjöstyrelsen, i enlighet med majoritetens förslag.

12. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och

ekonomisk plan 2016-2018 för överförmyndarnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

13. Majoriteten fastställer skattesatsen för år 2016 till 18,12

kronor/invånare. 2 öre är en skatteväxling med landstinget i samband med att kommunen övertar hemsjukvården för LSS-boenden.

14. Internräntan är oförändrad 2 % för 2016.

15. Utdelning från Sollentuna Energi AB avseende räkenskapsåret 2015 ska

(11)

16. Utdelning från AB Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2015 ska vara 14 miljoner kronor. Av beloppet avser 8 miljoner kronor

kommunens bostadsförsörjningsansvar enligt § 5 i Lag om

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen ska dock högst vara enligt gällande lagstiftning.

17. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp tillfälliga lån eller

checkkrediter under 2016 till ett värde av högst 400 miljoner kronor.

18. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp lån för investeringar på upp till 400 miljoner kronor 2016.

19. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att redovisa utvecklingen av kostnader och antal elever som får tilläggsbelopp för särskilt stöd, studiehandledning och modersmål för åren 2012-2014 med prognos för 2015 och 2016. Uppdraget ska återrapporteras till

kommunledningskontoret senast den 15 oktober 2015.

20. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att redovisa utvecklingen av övriga kostnader för gymnasieutbildningen för åren 2012-2014 med prognos för 2015 och 2016, med uppdelning på

inackorderingstillägg, SL-kort/terminskort och administrativa kostnader.

Uppdraget ska återrapporteras till kommunledningskontoret senast den 15 oktober 2015

21. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda de juridiska och ekonomiska förutsättningarna för hur de verksamheter som vård- och

omsorgsnämnden ansvarar för kan övergå från att vara upphandlade enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) till att vara upphandlade enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Detta ska gälla såväl de

verksamheter som drivs av AB SOLOM som de verksamheter som drivs av privata utförare. Uppdraget ska utföras i samarbete med vård- och omsorgskontoret och redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 30 november.

22. Fullmäktige fastställer regler för nämndernas budget under verksamhetsåret i enlighet med avsnitt 15 i budgetdokumentet.

Freddie Lundqvist (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag.

Peter Godlund (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag med rättelse.

Barkat Hussain (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag.

Proposition

Ordföranden ställer de framförda yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifallet Douglas Lithborn (M) med fleras yrkande.

(12)

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

 Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att utfärda anvisningar för höstens verksamhetsplanering samt återrapportering (inklusive rapporteringsnivå för budgetuppföljningen) från nämnderna.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande:

1. Fullmäktige fastställer de finansiella målen samt kommunövergripande mål som utgår från de fem politiska fokusområdena, i enlighet med majoritetens förslag.

2. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016-2018 för kommunstyrelsen exklusive exploateringsverksamheten, i enlighet med majoritetens förslag.

3. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016-2018 för kommunstyrelsens

exploateringsverksamhet, i enlighet med majoritetens förslag.

4. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och

ekonomisk plan 2016-2018 för barn- och ungdomsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

5. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016-2018 för utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

6. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och

ekonomisk plan 2016-2018 för vård- och omsorgsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

7. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016-2018 för socialnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

8. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016-2018 för kultur- och fritidsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

9. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och

ekonomisk plan 2016-2018 för miljö- och byggnadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

10. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och

ekonomisk plan 2016-2018 för trafik- och fastighetsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

11. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och

(13)

12. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2016 och

ekonomisk plan 2016-2018 för överförmyndarnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

13. Majoriteten fastställer skattesatsen för år 2016 till 18,12

kronor/invånare. 2 öre är en skatteväxling med landstinget i samband med att kommunen övertar hemsjukvården för LSS-boenden.

14. Internräntan är oförändrad 2 % för 2016.

15. Utdelning från Sollentuna Energi AB avseende räkenskapsåret 2015 ska vara 31 miljoner kronor, dock högst enligt gällande lagstiftning.

16. Utdelning från AB Sollentunahem avseende räkenskapsåret 2015 ska vara 14 miljoner kronor. Av beloppet avser 8 miljoner kronor

kommunens bostadsförsörjningsansvar enligt § 5 i Lag om

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen ska dock högst vara enligt gällande lagstiftning.

17. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp tillfälliga lån eller

checkkrediter under 2016 till ett värde av högst 400 miljoner kronor.

18. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp lån för investeringar på upp till 400 miljoner kronor 2016.

19. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att redovisa utvecklingen av kostnader och antal elever som får tilläggsbelopp för särskilt stöd, studiehandledning och modersmål för åren 2012-2014 med prognos för 2015 och 2016. Uppdraget ska återrapporteras till

kommunledningskontoret senast den 15 oktober 2015.

20. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att redovisa utvecklingen av övriga kostnader för gymnasieutbildningen för åren 2012-2014 med prognos för 2015 och 2016, med uppdelning på

inackorderingstillägg, SL-kort/terminskort och administrativa kostnader.

Uppdraget ska återrapporteras till kommunledningskontoret senast den 15 oktober 2015

21. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda de juridiska och ekonomiska förutsättningarna för hur de verksamheter som vård- och

omsorgsnämnden ansvarar för kan övergå från att vara upphandlade enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) till att vara upphandlade enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Detta ska gälla såväl de

verksamheter som drivs av AB SOLOM som de verksamheter som drivs av privata utförare. Uppdraget ska utföras i samarbete med vård- och omsorgskontoret och redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 30 november.

22. Fullmäktige fastställer regler för nämndernas budget under verksamhetsåret i enlighet med avsnitt 15 i budgetdokumentet.

Anki Elken (SP) deltar ej i beslutet.

(14)

Reservation

Freddie Lundqvist (S), Peter Godlund (MP) och Barkat Hussain (V) reserverar sig till förmån för egna yrkande.

Beslutsexpediering:

Akt

Budget- och redovisningschef Inga-Lill Fritsch Controller Olov Larsson

Uppdrag/Ida Andersson

(15)

§ 91/2015 Dnr 2015/0258 KS-2 Diariekod: 103

Förstärkt månadsrapport per april 2015 för Sollentuna kommun

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2015-05-25 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Sollentuna kommuns prognos för 2015 exklusive realisationsvinster, visar på ett positivt resultat på 17,1 miljoner kronor. Balanskravet uppnås men årets budgeterade resultat på 33,1 miljoner kronor uppnås ej.

 Skatteintäkterna förväntas bli 3,7 miljoner kronor sämre än budget (SKL:s prognos 2015-04-29). En försämring mot föregående prognos med 2,8 miljoner kronor.

 Finansnettot prognostiserar en positiv avvikelse med 2,1 miljoner kronor. Kommunens långfristiga placeringar bidrar positivt till finansnettot. Utdelningen från bolagen är 7 miljoner kronor lägre än budget.

 För pensionerna prognostiseras ett överskott med 16 miljoner kronor.

Överskottet beror på återbetalning av inbetalda premier till AFA- försäkringar för 2004.

 Nämnderna sammantaget prognostiserar ett underskott på 26,4 miljoner kronor, en försämring med 5 miljoner kronor jämfört med

månadsrapport mars. Av underskottet avser preliminärt 14,7 miljoner kronor volymer för barn- och ungdomsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

 Underskott utöver volymer prognostiseras för utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden samt kommunala förskolor och skolor.

 Inom målstyrning finns några mindre avvikelser från plan. Nya former för uppdragsuppföljning är under implementering.

Arbetsutskottets förslag

- Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

Överläggning i kommunstyrelsen Douglas Lithborn (M) yrkar följande:

- Fullmäktige godkänner förstärkt månadsrapport per april 2015 i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-05- 25.

(16)

- Fullmäktige ger ingen volymkompensation till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för innevarande år. Uppdrag om analys av tilläggsbelopp och övriga kostnader ges i budget 2016 och ska redovisas till kommunledningskontoret senast 15 oktober 2015.

Proposition

Ordförande Douglas Lithborn (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller hans förslag. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande:

1. Fullmäktige godkänner förstärkt månadsrapport per april 2015 i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-05-25.

2. Fullmäktige ger ingen volymkompensation till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för innevarande år. Uppdrag om analys av tilläggsbelopp och övriga kostnader ges i budget 2016 och ska redovisas till kommunledningskontoret senast 15 oktober 2015.

Beslutsexpediering:

Akt

(17)

§ 92/2015 Dnr 2015/0124 KS-2 Diariekod: 115

Revidering av taxa för kommunens verksamhet inom miljöbalkens område (1998:808)

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2015-04-23 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår en höjning av timtaxan för miljöbalkstillsyn. Dessutom föreslås att nuvarande årliga uppräkning av taxan sker utifrån ett nytt bättre anpassat index, prisindex kommunal verksamhet (PKV).

Timtaxan är för närvarande 875 kronor/timme. Från den 1 juli 2015 föreslås timtaxan för miljöbalkstillsyn bli 975 kronor/timme. Den föreslagna

höjningen beror på flera års kostnadsökningar, främst löne- och IT-

kostnader. Förslaget till ny taxa följer de underlag som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram.

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen förslå fullmäktige besluta följande:

 Fullmäktige antar ”Revidering av taxa för kommunens verksamhet inom miljöbalkens område” i enlighet med bilaga till

kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-04-23. Den nya taxan ska gälla fr.o.m. 2015-07-01.

Proposition

Ordförande Douglas Lithborn (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen förslår fullmäktige besluta följande:

 Fullmäktige antar ”Revidering av taxa för kommunens verksamhet inom miljöbalkens område” i enlighet med bilaga till

kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-04-23. Den nya taxan ska gälla fr.o.m. 2015-07-01.

Beslutsexpediering:

Akt

(18)

§ 93/2015 Dnr 2015/0232 KS-2 Diariekod: 115

Revidering av taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2015-04-23 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår en höjning av timtaxan för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet. Dessutom föreslås att nuvarande årliga uppräkning av taxan sker utifrån ett nytt bättre anpassat index, prisindex kommunal verksamhet (PKV).

Timtaxan är för närvarande 875 kronor/timme. Från den 1 juli 2015 föreslås timtaxan bli 1 050 kronor/timme. Den föreslagna höjningen beror på flera års kostnadsökningar, främst ökningar av löne- och IT-kostnader. Förslaget till ny taxa följer de underlag som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram.

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen förslå fullmäktige besluta följande:

 Fullmäktige antar ”Revidering av taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet” i enlighet med bilaga till

kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-04-23. Den nya taxan ska gälla fr.o.m. 2015-07-01.

Proposition

Ordförande Douglas Lithborn (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen förslår fullmäktige besluta följande:

 Fullmäktige antar ”Revidering av taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet” i enlighet med bilaga till

kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-04-23. Den nya taxan ska gälla fr.o.m. 2015-07-01.

Beslutsexpediering:

Akt

(19)

§ 94/2015 Dnr 2015/0201 KS-3 Diariekod: 113

Antagande av ny taxa för sotning och

brandskyddskontroll i Sollentuna kommun

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2015-05-15 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund med uppgift att ansvara för och driva räddningstjänst och annan därtill anknuten verksamhet åt medlemskommunerna. Högsta Förvaltningsdomstolen har i ett avgörande från december 2013 beslutat att taxor för verksamhet som drivs i

kommunalförbund ska beslutas av de ingående medlemskommunernas fullmäktige och inte av kommunalförbundet.

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

1. Fullmäktige antar en ny modell, taxa för sotning och

brandskyddskontroll för Sollentuna kommun i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-05-15.

2. Avgifterna enligt ovanstående taxor får tas ut av kommunalförbundet Brandkåren Attunda.

Proposition

Ordförande Douglas Lithborn (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande:

1. Fullmäktige antar en ny modell, taxa för sotning och

brandskyddskontroll för Sollentuna kommun i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-05-15.

2. Avgifterna enligt ovanstående taxor får tas ut av kommunalförbundet Brandkåren Attunda.

Beslutsexpediering:

Akt

(20)

§ 95/2015 Dnr 2015/0187 KS-4 Diariekod: 103

Årsredovisning och revisionsberättelse 2014 för brandkåren Attunda

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2015-05-15 från kommunledningskontoret.

Jäv

Douglas Lithborn (M) och Freddie Lundqvist (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdesrummet.

Sammanfattning

Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund vars medlemmar är

kommunerna Sollentuna, Järfälla, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Sigtuna och Knivsta. Sollentunas andel är 21,6%.

Kommunalförbundet redovisar för 2014 ett positivt resultat på 16,1 miljoner kronor. ( 2013, 6,3 mkr).

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

 Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen i kommunalförbundet Brandkåren Attunda för 2014

 Fullmäktige godkänner årsredovisningen 2014 för kommunalförbundet Brandkåren Attunda med en balansomslutning på 302 miljoner kronor.

Proposition

Ordförande Anna-Lena Johansson (FP) frågar om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande:

 Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen i kommunalförbundet Brandkåren Attunda för 2014

 Fullmäktige godkänner årsredovisningen 2014 för kommunalförbundet Brandkåren Attunda med en balansomslutning på 302 miljoner kronor.

Beslutsexpediering:

Akt

(21)

§ 96/2015 Dnr 2015/0197 KS-2 Diariekod: 064

Brandkåren Attunda - upplåning för brandstationer

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2015-05-15 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Förbundsdirektionen för Brandkåren Attunda har beslutat upphandla och teckna avtal om upplåning för byggnation av brandstationer hos andra långivare än medlemskommunerna. Enligt förbundsordningen ska upplåning hos andra än medlemskommunerna godkännas av respektive

medlemsfullmäktige.

Låneskulden är i dag 73 miljoner kronor uppdelat på 39 miljoner kronor till Järfälla kommun och 34 miljoner kronor till Knivsta kommun. När

byggnation av nya brandstationer i Sollentuna och Upplands Väsby påbörjas kommer Brandkåren Attunda att behöva ta upp ytterligare lån om ca 185 miljoner kronor. Totalt kommer Brandkåren Attundas lånebehov att uppgå till ca 258 miljoner kronor med befintliga lån och nyupplåningen.

Enligt Brandkåren Attunda innebär inte nybyggnationerna en

kostnadsökning som kan leda till att medlemsavgiften höjs för förbundets medlemmar.

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

 Kommunstyrelsen godkänner att Brandkåren Attunda upphandlar och tecknar avtal om upplåning till högst 258 miljoner kronor hos extern långivare för såväl omplacering av befintliga lån som nya lån för

byggnation av brandstationerna i Sollentuna och Upplands Väsby, under förutsättning att Brandkåren Attundas förbundsdirektion fastställer en finanspolicy för förbundets finansverksamhet

Proposition

Ordförande Douglas Lithborn (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande:

 Kommunstyrelsen godkänner att Brandkåren Attunda upphandlar och tecknar avtal om upplåning till högst 258 miljoner kronor hos extern långivare för såväl omplacering av befintliga lån som nya lån för

byggnation av brandstationerna i Sollentuna och Upplands Väsby, under

(22)

förutsättning att Brandkåren Attundas förbundsdirektion fastställer en finanspolicy för förbundets finansverksamhet

Beslutsexpediering:

Akt

(23)

§ 97/2015 Dnr 2015/0249 KS-2 Diariekod: 061

Antagande av nytt reglemente för krisledningsnämnden

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2015-05-06 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

I lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap så framgår det att det skall finnas ett reglemente för kommunens krisledningsnämnd. Det har funnits en sedan 2003 där det framgick att kommunstyrelsen var detsamma som krisledningsnämnd. I det nya reglementet så är det kommunstyrelsens arbetsutskott som utgör krisledningsnämnd samt att det är förtydligat kring krisledningsnämndens uppdrag.

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

1. Nytt reglemente för kommunens krisledningsnämnd fastställs i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-05-06.

2. Reglementet gäller även kommunens helägda bolag.

Proposition

Ordförande Douglas Lithborn (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande:

1. Nytt reglemente för kommunens krisledningsnämnd fastställs i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-05-06.

2. Reglementet gäller även kommunens helägda bolag.

Beslutsexpediering:

Akt

(24)

§ 98/2015 Dnr 2014/0374 KS-3 Diariekod: 707

Redovisa insatser och effekter av insatser för att minska ungas bruk av alkohol, narkotika och tobak

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2015-05-06 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Socialnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att redovisa insatser och effekter av insatser för att minska ungas bruk av alkohol, narkotika och tobak.

Av socialnämndens yttrande framgår att socialkontoret arbetar utifrån den lagstiftning och de riktlinjer som utgår från regeringen och Socialstyrelsen.

Insatser bedrivs både på förebyggande nivå och genom insatser till enskilda ungdomar och deras familjer. Utifrån riksdagens långsiktiga ANDT-

politiska mål har socialkontoret format en handlingsplan tillsammans med andra mjuka nämnder i kommunen. Handlingsplanen har till uppgift att på olika nivåer arbeta för att minska ungas bruk av alkohol, narkotika, doping och tobak. Genom Stockholmsenkäten som riktar sig till ungdomar i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet kan socialkontoret följa hur ANDT-situationen ser ut i kommunen. Resultatet ligger till grund för planering av det

förebyggande arbetet. Vad gäller effekter av insatser konstaterar socialnämnden att resultaten av HVB-vård inte är goda.

En uppföljning av kommunens ANDT-policy ska redovisas för fullmäktige minst en gång per mandatperiod. Kommunledningskontoret föreslår att denna redovisning görs våren 2017 med ett kommunövergripande perspektiv och med utgångspunkt i de tre huvudområden som anges i policyn: förebyggande arbete, tidiga insatser samt vård och behandling.

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

 Fullmäktige godkänner socialnämndens redovisning av uppdraget att redovisa insatser och effekter av insatser för att minska ungas bruk av alkohol, narkotika och tobak.

 Socialnämnden ges i uppdrag att våren 2017 återkomma med den redovisning som enligt kommunens ANDT-policy ska göras minst en gång per mandatperiod.

Proposition

(25)

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande:

 Fullmäktige godkänner socialnämndens redovisning av uppdraget att redovisa insatser och effekter av insatser för att minska ungas bruk av alkohol, narkotika och tobak.

 Socialnämnden ges i uppdrag att våren 2017 återkomma med den redovisning som enligt kommunens ANDT-policy ska göras minst en gång per mandatperiod.

Beslutsexpediering:

Akt

(26)

§ 99/2015 Dnr 2014/0180 KS-2 Diariekod: 251

Redovisning av trafik- och fastighetsnämndens förslag på lokalisering av en skola/idrottshall i Edsberg-

/Väsjöområdet, utifrån helhets- och tidsperspektiv

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2015-03-27 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

I budgetarbetet för 2014 har trafik- och fastighetsnämnden fått i uppdrag att redovisa ett förslag på lokalisering av en skola/idrottshall i Edsberg-

/Väsjöområdet, utifrån helhets- och tidsperspektiv.

Trafik- och fastighetskontoret har svarat på uppdraget på så sätt att de avvaktar plan- och exploateringsavdelningens utredning av Campus Edsvik, då en ny idrottshall planerats i samband med att Gärdesskolan utökas.

För Väsjöområdet finns investeringsmedel avsatta för nybyggnation av skola inklusive idrottshall.

Trafik- och fastighetskontoret räknar med att dessa båda idrottshallar inte står emot varandra utan planeras var för sig, om än med reservation för beslut om investeringsmedel även för idrottshall i Campus Edsvik.

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta följande:

 Kommunfullmäktige godkänner trafik- och fastighetsnämndens redovisning av lokalisering av en skola/idrottshall i Edsberg- /Väsjöområdet.

Proposition

Ordförande Douglas Lithborn (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

 Kommunfullmäktige godkänner trafik- och fastighetsnämndens redovisning av lokalisering av en skola/idrottshall i Edsberg- /Väsjöområdet.

(27)
(28)

§ 100/2015 Dnr 2014/0186 KS-2 Diariekod: 251

Redovisning av trafik- och fastighetsnämndens utredning av förutsättningarna för att bygga skola i Viby eller Norrvikenområdet

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2015-03-27 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

I arbetet med preliminär budget för 2015 har trafik- och fastighetsnämnden fått i uppdrag att svara på, inför överlämnandet av Lokalförsörjningsplan 2016-2020 till kommunstyrelsen, om det är möjligt att bygga ny skola i Viby eller Norrviken på någon av de fastigheter som trafik- och

fastighetskontoret förvaltar.

Trafik- och fastighetskontoret konstaterar att några sådana förutsättningar inte finns och att möjligheten att bygga skola på annan fastighet eller markareal skall hänvisas till plan- och exploateringsavdelningen som ansvarar för obebyggd markareal.

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta följanden:

 Kommunfullmäktige godkänner trafik- och fastighetsnämndens utredning av förutsättningarna för att bygga skola i Viby eller Norrvikenområdet.

Proposition

Ordförande Douglas Lithborn (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följanden:

 Kommunfullmäktige godkänner trafik- och fastighetsnämndens utredning av förutsättningarna för att bygga skola i Viby eller Norrvikenområdet.

Beslutsexpediering:

Akt

(29)

§ 101/2015 Dnr 2015/0223 KS-1 Diariekod: 133

Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för år 2014

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2015-05-15 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Stiftelsen Lettströms livräntefond är en fond bildad genom gåva 1931 och senare testamente av civilingenjör G H Lettström och fru Julia Lettström.

Fondens tillgångar ska användas till livräntor till av styrelsen utsedda livräntetagare. För att kunna utses till livräntetagare måste vederbörande ha fyllt 50 år, varit skriven i Sollentuna i minst 5 år samt visat påtagligt intresse för kyrkans, skolans eller kommunens angelägenheter.

För 2014 hade fonden 8 livräntetagare.

Livräntetagarna erhöll under 2014 en livränta på 4 000 kronor vardera.

Fondens medel förvaltas av en styrelse, utsedd av Sollentuna kommunfullmäktige.

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar följande:

1. Fullmäktige fastställer i årsredovisningen intagen balansräkning.

2. Fondens kapital minskas med årets underskott på 35 037,42 kronor.

3. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Proposition

Ordförande Douglas Lithborn (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslårr fullmäktige beslutar följande:

1. Fullmäktige fastställer i årsredovisningen intagen balansräkning.

2. Fondens kapital minskas med årets underskott på 35 037,42 kronor.

3. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Beslutsexpediering:

Akt

(30)

§ 102/2015 Dnr 2014/0659 KS-6 Diariekod: 705

Svar på motion väckt av Lilian Lama (S) och Richard Meyer (S) angående ändring av ägardirektiven för AB Sollentunahem för att ge möjlighet att tillhandahålla lägenheter för tillfälligt skyddat boende

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2015-02-10 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Lilian Lama (S) och Richard Meyer (S) har väckt en motion i fullmäktige 2014-12-10 angående ändring av ägardirektiven för AB Sollentunahem för att ge möjlighet att tillhandahålla lägenheter för tillfälligt skyddat boende. I motionen anges att AB Sollentunahem är ett kommunalägt, allmännyttigt bostadsbolag med ett samhällsansvar. Detta ansvar tar bolaget genom avtal med socialnämnden respektive vård- och omsorgsnämnden angående lägenhetsupplåtelser för socialt boende.

Motionärerna hävdar att det därutöver behövs lägenheter för tillfälligt, skyddat boende och anger Sollentuna kvinnojours behov som exempel.

Motionen har remitterats till socialnämnden och AB Sollentunahem.

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande.

 Motionen av Lilian Lama (S) och Richard Meyer (S) angående ändring av ägardirektiven för AB Sollentunahem för att ge möjlighet att

tillhandahålla lägenheter för tillfälligt skyddat boende, anses vara besvarad.

Överläggning i kommunstyrelsen

Freddie Lundqvist (S) yrkar bifall till motionen.

Peter Godlund (MP) med instämmande av Anki Elken (SP) yrkar följande tillägg:

- Socialnämnden får i uppdrag att utreda om det finns ett utökat behov av ytterligare bostäder för Kvinnojourens verksamhet. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen som därefter fattar beslut om tilläggsanslag till socialnämnden för utökat stöd till Kvinnojouren.

Proposition

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Freddie Lundqvist (S)

(31)

Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Peter Godlunds (MP) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen avslår yrkandet.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande.

 Motionen av Lilian Lama (S) och Richard Meyer (S) angående ändring av ägardirektiven för AB Sollentunahem för att ge möjlighet att

tillhandahålla lägenheter för tillfälligt skyddat boende, anses vara besvarad.

Barkat Hussain (V) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning

Peter Godlund (MP) antecknar följande till protokollet:

”Utredningen vi föreslår får visa hur Kvinnojourens behov av fler

lägenheter ser ut för deras verksamhet. Kommunen hyr därefter bostäderna av Sollentunahem för andrahandsuthyrning till Kvinnojouren.

Vi tycker modellen är bra där socialkontoret hyr lägenheter av Sollentunahem, för att därefter hyra ut dessa till Kvinnojouren på korttidskontrakt till utsatta kvinnor.”

Beslutsexpediering:

Akt

(32)

§ 103/2015 Dnr 2014/0632 KS-6 Diariekod: 431

Svar på motion väckt av Ewa Hellström-Boström (SP) och Ann Furugård (SP) beträffande byggande av skärmvägg och växtbädd nedanför Edsbergs slott

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2015-03-25 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Ewa Hellström-Boström (SP) och Ann Furugård (SP) har väckt en motion i fullmäktige 2014-11-26 om byggande av skärmvägg och växtbädd nedanför Edsbergs slott. Motionärerna föreslår att på försök anlägga en skärmvägg och växtbädd i Edsviken vid dagvattenutloppet i Edsbergsparken.

Kommunstyrelsens miljöutskotts förslag

Miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

 Motionen väckt av Ewa Hellström-Boström (SP) och Ann Furugård (SP) beträffande byggande av skärmvägg och växtbädd nedanför Edsbergs slott anses besvarad.

Proposition

Ordförande Douglas Lithborn (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller miljöutskottets förslag. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande:

 Motionen väckt av Ewa Hellström-Boström (SP) och Ann Furugård (SP) beträffande byggande av skärmvägg och växtbädd nedanför Edsbergs slott anses besvarad.

Anki Elken (SP) deltar ej i beslutet.

Protokollsanteckning

Peter Godlund (MP), Douglas Lithborn (M), Anna-Lena Johansson (FP), Magnus Ramstrand (KD) och Anki Elken (SP) lämnar protokollsanteckning (bilaga 1).

Beslutsexpediering:

Akt

(33)

§ 104/2015 Dnr 2012/0165 KS-8 Diariekod: 251

Godkännande av Exploateringsavtal med HLF

Förvaltnings AB avseende fastigheterna Sjöstjärnan 2, Sjöstjärnan 4, Sjöberg 7:21 och Sjöstjärnan 1, Sjöberg, Sollentuna

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2015-04-30 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Plan- och fastighetsutskott gav 2008-09-08 kommunledningskontoret i uppdrag att ändra detaljplanen för fastigheten Sjöstjärnan 2 i Sjöbergs centrum. Syftet med planändringen är att skapa förutsättningar för att utveckla kvarteret som ett centrum för Kärrdal och Sjöberg. Samtidigt avser planeringen tillåta nya bostäder. Syftet stämmer överens med intentionerna i gällande översiktsplan.

Detaljplanen medför förändringar både vad gäller bebyggande av

kvartersmarken men även allmän plats varför ett exploateringsavtal tecknas.

De ombyggnationer som är aktuella är att den befintliga gågatan som går i nord-sydlig riktning ska rustas upp med ny beläggning, ny belysning och trafikskyltar. Befintliga gångvägen utmed Lomvägen ska breddas och förses med ny beläggning, belysning mm. Även cykelparkeringsplatser ska

anordnas inom den allmänna platsen. Exploatören utför och bekostar samtliga åtgärder.

Stadsbyggnadsnämndens förslag

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige besluta följande:

 Komunfullmäktige godkänner till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-04-30 bifogat exploateringsavtal med HLF Förvaltnings AB avseende fastigheterna Sjöstjärnan 2, Sjöstjärnan 4, Sjöberg 7:21 och Sjöstjärnan 1, Sjöberg, Sollentuna.

Proposition

Ordförande Douglas Lithborn (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller stadsbyggnadsnämndens förslag. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige besluta följande:

 Komunfullmäktige godkänner till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-04-30 bifogat exploateringsavtal med HLF

(34)

Förvaltnings AB avseende fastigheterna Sjöstjärnan 2, Sjöstjärnan 4, Sjöberg 7:21 och Sjöstjärnan 1, Sjöberg, Sollentuna.

Protokollsanteckning

Freddie Lundqvist (S) och Peter Godlund (MP) antecknar följande till protokollet:

"Vi tycker att det är viktigt att närservice i form av matbutik e.t.c.

upprätthålls i Sjöbergs centrum även under byggtiden. Därför anser vi att kommunen ska hjälpa fastighetsägaren att hitta en temporär lösning för att befintlig närservice även ska fungera under byggtiden. "

Barkat Hussain (V) lämnar följande protokollsanteckning enligt bilaga 1.

Beslutsexpediering:

Akt

(35)

§ 105/2015 Dnr KS 2007/731-85 Diariekod: 203

Antagande av detaljplan på fastigheten Sjöstjärnan 2, Kärrdal, Sjöbergs centrum

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2015-05-04 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Plan- och fastighetsutskott gav 2008-09-08 kommunledningskontoret i uppdrag att ändra detaljplanen för fastigheten Sjöstjärnan 2 i Sjöbergs centrum. Planen handläggs med normalt planförfarande enligt den äldre plan- och bygglagen, ÄPBL 1987:10. Fastigheten Sjöstjärnan 2 omfattar ett markområde norr om Lomvägen och ett markområde söder om Lomvägen.

Endast den del av Sjöstjärnan 2 som ligger norr om Lomvägen ingår i planområdet. Syftet med planändringen är att skapa förutsättningar för att utveckla kvarteret som ett centrum för Kärrdal och Sjöberg. Samtidigt avser planeringen tillåta nya bostäder.

En omfattande behovsbedömning har tagits fram i programskedet. Enligt utredningen bedöms planens genomförande inte leda till att betydande miljöpåverkan uppstår. Därför har någon miljökonsekvensbeskrivning inte heller upprättats.

Detaljplanen föregicks av ett detaljplaneprogram vilket var ute på

programsamråd under 2009. Samrådsmöte hölls den 6 april 2009. Ett förslag till detaljplan var utsänt på plansamråd från 2011-09-14 till och med 2011- 11-11 och ett öppet hus hölls 2011-10-04. Detaljplanen bearbetades och beslut om att ställa ut planen togs i kommunstyrelsens plan och

exploateringsutskottet 2012-05-15. Planen var utställd för granskning under tiden 2012-05-28 till och med 2012-06-29.

Stadsbyggnadsnämndens förslag

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

 Kommunfullmäktige antar detaljplan för Sjöstjärnan 2 i Sjöberg.

Proposition

Ordförande Douglas Lithborn (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller stadsbyggnadsnämndens förslag. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande:

 Kommunfullmäktige antar detaljplan för Sjöstjärnan 2 i Sjöberg.

(36)

Beslutsexpediering:

Akt

(37)

§ 106/2015 Dnr 2012/0753 KS-21 Diariekod: 300

Antagande av policy för Sollentuna kommuns trafik- och transportsystem

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2015-05-04 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Under inledningen av 2015 remitterades ett förslag till trafikstrategi till de kommunala nämnderna samt pensionärsrådet och handikapprådet. De synpunkter som inkom från framförallt trafik- och fastighetsnämnden har föranlett en omarbetning av strategin till en policy för kommunens trafik- och transportsystem att utgöra en del av kommunens författningssamling.

Remissens mer omfattande beskrivning har utformats som en

bakgrundsbeskrivning till policyn. I policyn återfinns vision för trafik- och transportsystemet följt av sex bärande strategier som beaktar trafikfrågans bredd och att den i mycket överlappar andra policyområden. Policyn lyfter fram ett antal indikatorer som är avsedda att användas för att följa upp om kommunen utvecklas i riktning mot visionen. De handlingsplaner som tas fram för att förverkliga policyn ska utnyttja indikatorerna för att formulera mätbara mål och sammantaget utgöra kommunens trafikplan. I linje med detta antog fullmäktige redan i december 2014 kommunens cykelplan och gav trafik- och fastighetsnämnden i uppdrag att ta fram en parkeringsplan.

Stadsbyggnadsnämndens förslag

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen förslå fullmäktige att besluta följande:

 Kommunfullmäktige antar den till tjänsteutlåtande daterat 2015-05-04 bifogade policy för Sollentuna kommuns trafik- och transportsystem.

Proposition

Ordförande Douglas Lithborn (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller stadsbyggnadsnämndens förslag. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen förslår fullmäktige att besluta följande:

 Kommunfullmäktige antar den till tjänsteutlåtande daterat 2015-05-04 bifogade policy för Sollentuna kommuns trafik- och transportsystem.

(38)

Beslutsexpediering:

Akt

(39)

§ 107/2015 Dnr KS 2011/277-86 Diariekod: 024

Överföring av vård- och omsorgsnämndens LSS- verksamheter m.m. till AB SOLOM

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2015-04-07 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-17, § 92, att kommunens

egenregiverksamhet för vård och omsorg – Solom - skulle överföras till ett bolag som ska ägas av Sollentuna kommun. I beslut 2013-05-29, § 60, har kommunfullmäktige antagit bolagsordning och ägardirektiv för det nya bolaget AB SOLOM samt godkänt överlåtelseavtal mellan AB SOLOM och Sollentuna kommun.

AB SOLOM har ännu inte erhållit tillstånd från IVO för någon av de LSS- verksamheter som skulle ha övertagits av kommunen.

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande.

1 . Kommunstyrelsen godkänner bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-04-07 som kommunens avsiktsförklaring om försäljning av vissa verksamheter till AB SOLOM.

2 . Vård- och omsorgsnämnden uppmanas att verkställa överföringen av återstående verksamheter till AB SOLOM, i enlighet med det

överlåtelseavtal som är tecknat mellan Sollentuna kommun och AB SOLOM. Verksamheterna ska överlåtas per 2015-09-01. För det fall bolaget inte erhållit nödvändiga tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) anses verksamheterna överlåtna per det senare datum som tillstånd meddelats.

3 . Kommunledningskontoret får i uppdrag att, i enlighet med det överlåtelseavtal som godkändes av fullmäktige 2013-05-19 § 60, (reviderat 2014-02-05, § 23) avtala med AB SOLOM om fördelningen av köpeskillingen mellan de verksamheter som övertas enligt

ovanstående.

4 . Kommunstyrelsen förlänger slutdatum enligt punkt 16 i överlåtelseavtalet till och med 2016-12-31.

5 . Samtliga hyresavtal, som är kopplade till de verksamheter som AB SOLOM ska driva med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), ska överföras till AB SOLOM.

6 . Kommunledningskontoret får i uppdrag att värdera de bostadsrätter där kommunen idag bedriver LSS-verksamheterna Rotsundagårdsvägen,

(40)

Blåklockevägen och Tomtegränd samt att avtala med AB SOLOM om försäljning av dessa bostadsrätter till bolaget.

7 . Kommunstyrelsen uttalar att vård- och omsorgsnämnden inte bör ta med AB SOLOM:s verksamheter i nämndens konkurrensutsättningsplan gällande verksamheter som ska konkurresutsättas enligt LOU.

Proposition

Ordförande Douglas Lithborn (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Kommunstyrelsens beslut

1 . Kommunstyrelsen godkänner bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-04-07 som kommunens avsiktsförklaring om försäljning av vissa verksamheter till AB SOLOM.

2 . Vård- och omsorgsnämnden uppmanas att verkställa överföringen av återstående verksamheter till AB SOLOM, i enlighet med det

överlåtelseavtal som är tecknat mellan Sollentuna kommun och AB SOLOM. Verksamheterna ska överlåtas per 2015-09-01. För det fall bolaget inte erhållit nödvändiga tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) anses verksamheterna överlåtna per det senare datum som tillstånd meddelats.

3 . Kommunledningskontoret får i uppdrag att, i enlighet med det överlåtelseavtal som godkändes av fullmäktige 2013-05-19 § 60, (reviderat 2014-02-05, § 23) avtala med AB SOLOM om fördelningen av köpeskillingen mellan de verksamheter som övertas enligt

ovanstående.

4 . Kommunstyrelsen förlänger slutdatum enligt punkt 16 i överlåtelseavtalet till och med 2016-12-31.

5 . Samtliga hyresavtal, som är kopplade till de verksamheter som AB SOLOM ska driva med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), ska överföras till AB SOLOM.

6 . Kommunledningskontoret får i uppdrag att värdera de bostadsrätter där kommunen idag bedriver LSS-verksamheterna Rotsundagårdsvägen, Blåklockevägen och Tomtegränd samt att avtala med AB SOLOM om försäljning av dessa bostadsrätter till bolaget.

7 . Kommunstyrelsen uttalar att vård- och omsorgsnämnden inte bör ta med AB SOLOM:s verksamheter i nämndens konkurrensutsättningsplan gällande verksamheter som ska konkurresutsättas enligt LOU.

Protokollsanteckning

(41)

”Det är bra att AB Solom nu äntligen får överta även LSS mm. Vi ser också med tillfredställelse att bolagets verksamheter undantas från nämndens konkurransutsättningsplan detta ger bolaget en stabilitet över tid samt möjlighet att kunna fungera både som verksamhetsutvecklare och backup.

Vad vi däremot ser som oroande är dels värderingen av bostadsrätter samt fasställandet av köpeskilling för verksamheten. Tidigare uppgörelser mellan bolaget och kommunen har inte fallit ut till bolagets fördel vilket inverkat negativt på bolagets utvecklingsmöjligheter och även förmågan att skapa en stabil ekonomisk situation.”

Barkat Hussain (V) lämnar protokollsanteckning (bilaga 1).

Beslutsexpediering:

Akt

Kommunjurist Ingegärd Bornelind Vård- och omsorgsnämnden AB SOLOM

Uppdrag/Ida Andersson

(42)

§ 108/2015 Dnr 2014/0094 KS-44 Diariekod: 101

Mått till kommunövergripande målen 2015

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2015-05-13 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Enligt kommunens regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska kommunstyrelsen fatta beslut om mått, inklusive målvärden, till de kommunövergripande målen.

Inför verksamhetsåret 2015 har kommunens fokusområden och de kommunövergripande målen omformulerats. Utifrån detta har en

genomgång gjorts av vilka mått som är lämpliga för de olika målen. Till övervägande del föreslås mått som funnits med redan tidigare mot kommunövergripande mål.

Målvärden är angivna för flera mått. Parallellt finns mått som är viktiga i uppföljningen av de kommunövergripande målen samtidigt som kommunen bara till en del kan påverka utvecklingen. Dessa mått föreslås finnas med utan att det fastställs målvärden för dem.

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta följande:

1. Mått med målvärden till de kommunövergripande målen för 2015 fastställs i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-05-13.

2. För verksamhetsspecifika mått till de kommunövergripande målen ska berörda nämnder, där så är lämpligt, fastställa målvärden för 2016 och/eller för mandatperioden. Detta görs i samband med att verksamhetsplanen för 2016 fastställs.

Överläggning i kommunstyrelsen

Douglas Lithborn (M) med instämmande av Freddie Lundqvist (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Proposition

Ordförande Douglas Lithborn (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.

(43)

Kommunstyrelsens beslut

1. Mått med målvärden till de kommunövergripande målen för 2015 fastställs i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-05-13.

2. För verksamhetsspecifika mått till de kommunövergripande målen ska berörda nämnder, där så är lämpligt, fastställa målvärden för 2016 och/eller för mandatperioden. Detta görs i samband med att verksamhetsplanen för 2016 fastställs.

Beslutsexpediering:

Akt

Enhetschef för utvecklingsenheten Kristina Brismark Samtliga nämnder

(44)

§ 109/2015 Dnr 2015/0121 KS-2 Diariekod: 104

Intern kontrollplan 2015 för nämnderna

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2015-05-15 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Av kommunallagen följer att nämnderna har ansvar för den interna

kontrollen inom sitt ansvarsområde. Fullmäktige fattade beslut om riktlinjer för den interna kontrollen i november 2003. I oktober 2014 beslutade fullmäktige om nya regler för intern kontroll som kommer att tillämpas från och med intern kontrollplan 2015. Av riktlinjerna framgår att

kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. Av riktlinjerna framgår att nämnderna varje år ska ta fram en intern kontrollplan för verksamheten.

Samtliga nämnder har tagit fram intern kontrollplan för 2015.

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

 Informationen i bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-05-15, avseende interna kontrollplaner 2015, läggs till

handlingarna.

Proposition

Ordförande Douglas Lithborn (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Kommunstyrelsens beslut

 Informationen i bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-05-15, avseende interna kontrollplaner 2015, läggs till

handlingarna.

Beslutsexpediering:

Akt

Redovisningschef Chatarina Sjöberg Samtliga nämnder

(45)

§ 110/2015 Dnr 2015/0274 KS-1 Diariekod: 103

Förstärkt månadsrapport per april 2015 för kommunstyrelsen

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2015-05-18 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens totala budgetram för 2015 uppgår till 174,2 miljoner kronor (mkr). På årsbasis prognostiseras ett överskott på 0,5 mkr. Eftersom det är tidigt på året är prognosen osäker. Den största osäkerheten gäller IT- enhetens intäkter för arbetsplatser.

Budgeterade nettoutgifter för exploateringsverksamheten uppgår till 208,4 mkr. Utfallet förväntas bli 79,9 mkr, vilket ger en positiv differens mot budget på 131,5 mkr.

För målstyrningen finns endast en mindre avvikelse mot planeringen. En av handlingsplanerna kopplat till åtagande mot kommunikationsmålet beräknas inte kunna uppfyllas helt.

Kommunens planering och uppföljning gällande fullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag till nämnderna utvecklas för närvarande.

Samtliga uppdrag, både utförandet av uppdragen och

kommunledningskontorets beredning av nämndernas uppdrag, läggs in i det administrativta systemet för verksamhetsplanering och uppföljning på samma sätt som målstyrningen. I samband med detta görs nu en genomgång av status på gamla uppdrag som ännu inte är slutredovisade. Arbetet pågår fortfarande men kommunledningskontoret räknar med att kunna presentera en första statuslista gällande både kommunstyrelsens egna uppdrag och beredningen av samtliga nämnders uppdrag i samband med arbetsutskottets sammanträde.

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

 Kommunstyrelsen godkänner den förstärkta månadsrapporten för kommunstyrelsen per april 2015 i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-05-18.

Proposition

Ordförande Douglas Lithborn (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.

(46)

Kommunstyrelsens beslut

 Kommunstyrelsen godkänner den förstärkta månadsrapporten för kommunstyrelsen per april 2015 i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-05-18.

Beslutsexpediering:

Akt

Controller Agneta Sandström

Figure

Updating...

References

Related subjects :