• No results found

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT"

Copied!
34
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2018-12-19

KALMAR KOMMUN

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

KARLSSONS ÄNG ETAPP 1 - GATOR OCH VA

REV. B 2019-06-11 - KOMPLETTERANDE GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR

(2)

2 | 10228807 • Karlssons äng Etapp 1 – Gator och VA

KARLSSONS ÄNG ETAPP 1 - GATOR OCH VA

KUND

Kalmar kommun

KONSULT

WSP Samhällsbyggnad Box 503

391 25 Kalmar Besök: Södra Malmgatan 10

Tel: +46 10 7225000 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm

http://www.wsp.com

KONTAKTPERSONER

Kalmar kommun

Isak Ljung Tel: 0480-45 03 97

Mail: Isak.ljung@kalmar.se WSP Sverige AB

Henrik Övgård Tel: 010-722 55 51

Mail: Henrik.ovgard@wsp.com

PROJEKT

Karlssons äng Etapp 1 - Gator och VA UPPDRAGSNAMN

Karlssons äng Etapp 1 – Gator och VA UPPDRAGSNUMMER

10228807 FÖRFATTARE Melina Johansson DATUM

2018-12-19 ÄNDRINGSDATUM 2019-06-11

GRANSKAD AV Daniel Elm GODKÄND AV Henrik Övgård

(3)

10228807 • Karlssons äng Etapp 1 – Gator och VA | 3

INNEHÅLL

1 OBJEKT 4

2 ÄNDAMÅL 4

3 STYRANDE DOKUMENT 4

4 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 5

4.1 TOPOGRAFI OCH YTBESKAFFENHET 5

5 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR 6

5.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR OCH PROVTAGNINGAR 6

5.2 POSITIONERING 6

5.3 KALIBRERING OCH CERTIFIERING 6

BILAGOR

Bilaga 1 Laborationsresultat Bilaga 2 Utvärdering Conrad

RITNINGAR

G-10-1-101 Borrplan

G-10-2-101 Enskilda Borrhål

(4)

4 | 10228807 • Karlssons äng Etapp 1 – Gator och VA

WSP Sverige AB har på uppdrag av Kalmar kommun utfört geotekniska undersökningar inom Karlssons äng i Kalmar. Inom undersökningsområdet har anläggning av gator och VA utförts under 2018.

Figur 1: Aktuellt område för geoteknisk undersökning.

2 ÄNDAMÅL

Undersökningar har utförts med syftet att ta fram underlag till en utredning gällande observerade skillnader mellan projekterade och inmätta höjder på anlagt VA-system.

3 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. För standarder se Tabell 1- 3.

Tabell 1: Planering och redovisning

Skede Standard eller annat styrande dokument

Fältplanering SS-EN 1997-2 och

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Fältutförande SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok och

SS-EN-ISO 22475-1

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 och

SGF beteckningsblad kompletterat 2013-04-24

(5)

10228807 • Karlssons äng Etapp 1 – Gator och VA | 5

Tabell 2: Fältundersökningar

Metod Standard eller annat styrande dokument CPT-sondering SS-EN ISO 22476-1:2012,

SGI Information 15; CPT-Sondering och SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Viktsondering SIS-CEN ISO/TS 22476-10:2005 och

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Tung slagsondering SGF Metodblad SlbT (061001) och

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Jord-bergsondering SGF Rapport 4:2012; Metodbeskrivning för jord-

Bergsondering och

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Kolvprovtagning SGF Rapport 1:2009; Metodbeskrivning för prov-

tagning med standardprovtagare och

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Provgropsgrävning VV Publikation 2006:59; Provgropsundersökning GW-observationer i bh SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

Tabell 3: Laboratorieundersökningar

Metod Standard eller annat styrande dokument

Jordartsbeskrivning SS-EN/ISO 14688-1 och

SS-EN/ISO 14688-2

Materialtyp och tjälfarlighetsklass AMA Anläggning 17, tabell CB/1

Naturlig vattenkvot SS 02 71 16, utgåva 3

Kornfördelning (siktning) SS 02 71 23, utgåva 1.

Konflytgräns SS 02 71 20, utgåva 2

CRS-försök SS 02 71 26

4 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

4.1 TOPOGRAFI OCH YTBESKAFFENHET

Karlssons äng är beläget ca 5 km norr om Kalmar centrum.

Området angränsar i öst och söder till skogsmark, i väster till Norra vägen och i norr till Brunnslätsvägen.

Befintliga marknivåer, före anläggning av lokalgator och VA, låg på en nivå mellan ca +4 och +6.

I dagsläget ligger nivåer på mark och anlagda gator mellan ca +5 och +6.

(6)

6 | 10228807 • Karlssons äng Etapp 1 – Gator och VA

Resultatet av utförda undersökningar framgår av ritningar G-10-1-101 och G-10-2-101 samt bilaga 1 - 2.

Undersökningar har utförts av Tobias Ottosson, Marie Berglund, Petter Liljegren, Tommy Rosén, Jessica Aronsson och Hugo Vidal.

5.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR OCH PROVTAGNINGAR

Tabell 4: Utförda undersökningar

Sondering/provtagning Antal Typ/anmärkning

Viktsonderingar 7

CPT-sondering 2

Slagsonderingar 3

Jord-bergsondering 2 JB-total

Jord-bergsondering 4 JB2, förborrning

Mullvadsprovtagning 2 72 mm

Skruvprovtagning 7

Kolvprovtagning 1

Provgropsgrävning 6

Jordprover har skickats för geoteknisk laboratorieundersökning till Halmstads geotekniska laboratorium. Undersökningarna har utförts av Daniel Dickas, WSP Halmstad och Karina Stjärne, WSP Göteborg.

Resultatet framgår av bilaga 1.

5.2 POSITIONERING

Inmätning av undersökningspunkter har utförts med Leica Viva CS 10. Använt koordinatsystem i plan är SWEREF 99 16 30. Använt höjdsystem är RH 2000. Inmätningen har mätklass B.

5.3 KALIBRERING OCH CERTIFIERING

Tabell 5: Kalibrering

Utrustning Kalibreringsdatum

Borrvagn GEOTECH 604 DD 2017-11-24 Borrvagn GM75 GT 2019-01-09

CPT 51612 2018-01-26

(7)

Sektion/ borrhål/

djup/ nivå

Benämning Vatten-

kvot w

%

Konflyt- gräns

wL

%

Mtrl.typ / Tjälfarlighe

t klass enl.

Anl AMA2017

Glödg- nings- för- lust

%

Anm.

18W02A

1,50 -3,00 Brun grusig sandig siltig MORÄN 8 3B / 2

3,00 -4,50 Brun grusig siltig SANDMORÄN 9 3B / 2

4,50 -6,00 Brun grusig siltig SANDMORÄN 9 3B / 2

18W03B

2,00 -3,00 Brun siltig SANDMORÄN 11 3B / 2

3,00 -4,50 Brun siltig SANDMORÄN 11 3B / 2

4,50 -6,00 Brun siltig SANDMORÄN 11 3B / 2

18W04A

1,90 -3,00 Brun grusig SANDMORÄN 10 2 / 1

3,00 -4,50 Brun siltig SANDMORÄN 10 3B / 2

18W06B

2,20 -3,00 Brun siltig SANDMORÄN 8 3B / 2

3,00 -5,10 Brun grusig siltig SANDMORÄN 10 3B / 2

Laholmsvägen 10

302 66 HALMSTAD Telefon 010-722 50 00 Fax 010-722 52 42 PROVTAGNING

Datum:

Provtagningsredskap

LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR Datum:

Godkänd den Datum:

Skruv

KARLSSONS ÄNG

Uppdrag

Sammanställning av

LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

Uppdragsnummer

10228807

2018-11-22 / PLN, TON 2018-11-29 / DDS

2018-12-03 / DDS

KALMAR

* Bedömt i fält från borrledare/fältgeotekniker

(8)

Sektion/ borrhål/

djup/ nivå

Benämning Vatten-

kvot w

%

Konflyt- gräns

wL

%

Mtrl.typ / Tjälfarlighe

t klass enl.

Anl AMA2017

Glödg- nings- för- lust

%

Anm.

19W01

3,50 - 4,40 Brun SAND 19 2 / 1

19W04

3,80 - 4,70 Brun grusig lerig SILT 19 27 5A / 4

Laholmsvägen 10

302 66 HALMSTAD Telefon 010-722 50 00 Fax 010-722 52 42 PROVTAGNING

Datum:

Provtagningsredskap

LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR Datum:

Godkänd den Datum:

Skruv

KARLSSONS ÄNG, KOMPL.

Uppdrag

Sammanställning av

LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

Uppdragsnummer

10228807

2018-01-16 / TRN 2019-01-21 / DDS

2019-01-22 / AZI

KALMAR

* Bedömt i fält från borrledare/fältgeotekniker

(9)

Sammanställning av

Laboratorieundersökningar Samhällsbyggnad

Box 13033 Projekt Karlssons äng

402 51 Göteborg

Besök: Ullevigatan 17-19 Växel: 010-722 50 00

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare WSP Kalmar

Fax: 010-7227420 Uppdragsnummer 10280483

Borrhål 19W07

Fältundersökning

TR Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II

Labundersökning 2019-05-16

X

Granskning 2019-05-17 KS

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN 3) wL 4) St 5)

t

fu5)

t

r 5) typ6) klass6) Anm.

m

(t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

2,08 22

2,2 2,04 25 25 8 18 2,3

2,9 2,06

2019-05-02 2019-04-29

Provtagnings- metod

Jordartsbeskrivning 1)

gråbrun sandig siltig LERA, siltskikt, enstaka gruskorn

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN- ISO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2 3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3 4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1 ( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer) 6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1

* Tagna med slutare - spår av slutarbleck f Provet fyller ej helt hylsans diamete

r

L:\5250\WSP Kalmar\Karlssons äng 10280483\

(10)

Uppdrag Datum

10280483 2019-05-22 KS

Samhällsbyggnad Projekt testkod:

Växel: 010-722 50 00

Karlssons äng

kar07255.CRS

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321

Borrhål Djup m Jordart Dens. t/m

3

19W07 2,55 sasiLe si 2,01

s'

c

kPa s'

l

kPa M

L

kPa M' k

i

m/s b

k

Anm.

1,2E-09 4,8 Går ej att utvärdera.

Utvärdering enl.

SS027126

0 10 20 30 40 50

1,0E-111,0E-101,0E-091,0E-081,0E-071,0E-06

0 80 160 240 320 400 480 560

Portryck (.) kPa

Permeabilitet (+) m/s Kons. koeff. (x) m*m/s

Effektivspänning kPa

ÖDOMETERFÖRSÖK CRS 0,7%/h

0 1,6 3,2 4,8 6,4 8 0

4

8

12

16

20

0 80 160 240 320 400 480 560

Tanget-Modul (o) MPa

Kompresssion (.) %

Effektivspänning kPa

(11)

Uppdrag Datum

10280483 2019-05-22 KS

Samhällsbyggnad Projekt testkod:

Växel: 010-722 50 00

Karlssons äng

kar07255.CRS

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321

Borrhål Djup m Jordart Dens. t/m

3

19W07 2,55 sasiLe si 2,01

s'

c

kPa s'

l

kPa M

L

kPa M' k

i

m/s b

k

Anm.

1,2E-09 4,8

Utvärdering enl.

SS027126

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06

Kompression %

Permeabiltet m/s

ÖDOMETERFÖRSÖK

CRS 0,7%/h

(12)

Fält: Lab:

Uppdragsnummer: 10228807 Provtagningsdatum:

2018-11-22 2018-11-29

Uppdrag: Utfört av:

PLN, TON DDS

Borrhål:

18W02A

Djup u. my:

1,50 -3,00

Typ av siktning Torrsiktning: Tvättsiktning:

Siktanalys

Passerar Σ %

64 100%

32 100%

16 90%

8 78%

4 71%

2 64%

1 59%

0,5 53%

0,25 37%

0,125 23%

0,063 15%

Sikt Halt %

Grus 36,2%

Sand 48,7%

Finjord 15,1%

Graderingstal, C

u

Cu < 6:

d

60

=

1,10 Cu 6-15:

d

10

=

0,03

C

u

=

Cu > 15:

d₁₀- värde är interpolerat och därmed osäker.

DDS KARLSSONS ÄNG

SIKTANALYS

2018-11-29 Sikt, mm

Jordart enligt SS-EN/ISO 14688 grusig sandig siltig MORÄN

Mtrl.typ enl tab CB/1 AMA Anl 2013 Tjälfarl klass enl tab CB/1 AMA Anl 2013

3B 2

C

u

= d

60

/ d

10

Ensgraderad jordart Mellangraderad jordart

44,0

Månggraderad jordart

64 32

16

8,0 4,0 2,0 1,0 0,5

0,25

0,125

0,063

0,02 0,063 0,2 0,63 2,0 6,3 20

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,01 0,1 1 10 100

Passerande mängd, viktprocent

Kornstorlek [mm]

18W02A_Djup:1,50 -3,00 m

CSi FSa MSa CSa FGr MGr CGr

Laholmsvägen 10

302 66 HALMSTAD Telefon 010-722 50 00 Fax 010-722 52 42

Anteckningar

Signatur Datum

(13)

Fält: Lab:

Uppdragsnummer: 10228807 Provtagningsdatum:

2018-11-22 2018-11-29

Uppdrag: Utfört av:

PLN, TON DDS

Borrhål:

18W02A

Djup u. my:

3,00 -4,50

Typ av siktning Torrsiktning: Tvättsiktning:

Siktanalys

Passerar Σ %

64 100%

32 100%

16 96%

8 87%

4 79%

2 70%

1 65%

0,5 58%

0,25 38%

0,125 24%

0,063 16%

Sikt Halt %

Grus 29,5%

Sand 54,9%

Finjord 15,6%

Graderingstal, C

u

Cu < 6:

d

60

=

0,58 Cu 6-15:

d

10

=

0,02

C

u

=

Cu > 15:

d₁₀- värde är interpolerat och därmed osäker.

DDS KARLSSONS ÄNG

SIKTANALYS

2018-11-29 Sikt, mm

Jordart enligt SS-EN/ISO 14688 grusig siltig SANDMORÄN

Mtrl.typ enl tab CB/1 AMA Anl 2013 Tjälfarl klass enl tab CB/1 AMA Anl 2013

3B 2

C

u

= d

60

/ d

10

Ensgraderad jordart Mellangraderad jordart

29,0

Månggraderad jordart

64 32 16

8,0 4,0

2,0 1,0 0,5

0,25

0,125

0,063

0,02 0,063 0,2 0,63 2,0 6,3 20

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,01 0,1 1 10 100

Passerande mängd, viktprocent

Kornstorlek [mm]

18W02A_Djup:3,00 -4,50 m

CSi FSa MSa CSa FGr MGr CGr

Laholmsvägen 10

302 66 HALMSTAD Telefon 010-722 50 00 Fax 010-722 52 42

Anteckningar

Signatur Datum

(14)

Fält: Lab:

Uppdragsnummer: 10228807 Provtagningsdatum:

2018-11-22 2018-11-29

Uppdrag: Utfört av:

PLN, TON DDS

Borrhål:

18W02A

Djup u. my:

4,50 -6,00

Typ av siktning Torrsiktning: Tvättsiktning:

Siktanalys

Passerar Σ %

64 100%

32 100%

16 96%

8 86%

4 78%

2 71%

1 66%

0,5 57%

0,25 41%

0,125 27%

0,063 16%

Sikt Halt %

Grus 28,9%

Sand 55,1%

Finjord 16,0%

Graderingstal, C

u

Cu < 6:

d

60

=

0,64 Cu 6-15:

d

10

=

0,03

C

u

=

Cu > 15:

d₁₀- värde är interpolerat och därmed osäker.

DDS KARLSSONS ÄNG

SIKTANALYS

2018-11-29 Sikt, mm

Jordart enligt SS-EN/ISO 14688 grusig siltig SANDMORÄN

Mtrl.typ enl tab CB/1 AMA Anl 2013 Tjälfarl klass enl tab CB/1 AMA Anl 2013

3B 2

C

u

= d

60

/ d

10

Ensgraderad jordart Mellangraderad jordart

21,3

Månggraderad jordart

64 32 16

8,0

4,0 2,0 1,0

0,5

0,25

0,125

0,063

0,02 0,063 0,2 0,63 2,0 6,3 20

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,01 0,1 1 10 100

Passerande mängd, viktprocent

Kornstorlek [mm]

18W02A_Djup:4,50 -6,00 m

CSi FSa MSa CSa FGr MGr CGr

Laholmsvägen 10

302 66 HALMSTAD Telefon 010-722 50 00 Fax 010-722 52 42

Anteckningar

Signatur Datum

(15)

Fält: Lab:

Uppdragsnummer: 10228807 Provtagningsdatum:

2018-11-22 2018-11-29

Uppdrag: Utfört av:

PLN, TON DDS

Borrhål:

18W03B

Djup u. my:

2,00 -3,00

Typ av siktning Torrsiktning: Tvättsiktning:

Siktanalys

Passerar Σ %

64 100%

32 100%

16 98%

8 94%

4 90%

2 85%

1 80%

0,5 74%

0,25 62%

0,125 46%

0,063 29%

Sikt Halt %

Grus 15,4%

Sand 55,5%

Finjord 29,2%

Graderingstal, C

u

Cu < 6:

d

60

=

0,23 Cu 6-15:

d

10

=

0,02

C

u

=

Cu > 15:

d₁₀- värde är interpolerat och därmed osäker.

DDS KARLSSONS ÄNG

SIKTANALYS

2018-11-29 Sikt, mm

Jordart enligt SS-EN/ISO 14688 siltig SANDMORÄN

Mtrl.typ enl tab CB/1 AMA Anl 2013 Tjälfarl klass enl tab CB/1 AMA Anl 2013

3B 2

C

u

= d

60

/ d

10

Ensgraderad jordart Mellangraderad jordart

11,5

Månggraderad jordart

64 16 32

8,0 4,0 2,0 1,0 0,5

0,25

0,125

0,063

0,02 0,063 0,2 0,63 2,0 6,3 20

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,01 0,1 1 10 100

Passerande mängd, viktprocent

Kornstorlek [mm]

18W03B_Djup:2,00 -3,00 m

CSi FSa MSa CSa FGr MGr CGr

Laholmsvägen 10

302 66 HALMSTAD Telefon 010-722 50 00 Fax 010-722 52 42

Anteckningar

Signatur Datum

(16)

Fält: Lab:

Uppdragsnummer: 10228807 Provtagningsdatum:

2018-11-22 2018-11-29

Uppdrag: Utfört av:

PLN, TON DDS

Borrhål:

18W03B

Djup u. my:

3,00 -4,50

Typ av siktning Torrsiktning: Tvättsiktning:

Siktanalys

Passerar Σ %

64 100%

32 100%

16 99%

8 95%

4 90%

2 84%

1 79%

0,5 70%

0,25 57%

0,125 41%

0,063 25%

Sikt Halt %

Grus 15,5%

Sand 59,6%

Finjord 24,8%

Graderingstal, C

u

Cu < 6:

d

60

=

0,29 Cu 6-15:

d

10

=

0,03

C

u

=

Cu > 15:

d₁₀- värde är interpolerat och därmed osäker.

DDS KARLSSONS ÄNG

SIKTANALYS

2018-11-29 Sikt, mm

Jordart enligt SS-EN/ISO 14688 siltig SANDMORÄN

Mtrl.typ enl tab CB/1 AMA Anl 2013 Tjälfarl klass enl tab CB/1 AMA Anl 2013

3B 2

C

u

= d

60

/ d

10

Ensgraderad jordart Mellangraderad jordart

11,4

Månggraderad jordart

64 16 32

8,0 4,0 2,0 1,0

0,5

0,25

0,125

0,063

0,02 0,063 0,2 0,63 2,0 6,3 20

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,01 0,1 1 10 100

Passerande mängd, viktprocent

Kornstorlek [mm]

18W03B_Djup:3,00 -4,50 m

CSi FSa MSa CSa FGr MGr CGr

Laholmsvägen 10

302 66 HALMSTAD Telefon 010-722 50 00 Fax 010-722 52 42

Anteckningar

Signatur Datum

(17)

Fält: Lab:

Uppdragsnummer: 10228807 Provtagningsdatum:

2018-11-22 2018-11-29

Uppdrag: Utfört av:

PLN, TON DDS

Borrhål:

18W03B

Djup u. my:

4,50 -6,00

Typ av siktning Torrsiktning: Tvättsiktning:

Siktanalys

Passerar Σ %

64 100%

32 100%

16 98%

8 91%

4 87%

2 82%

1 78%

0,5 71%

0,25 57%

0,125 41%

0,063 26%

Sikt Halt %

Grus 17,9%

Sand 56,6%

Finjord 25,5%

Graderingstal, C

u

Cu < 6:

d

60

=

0,29 Cu 6-15:

d

10

=

0,03

C

u

=

Cu > 15:

d₁₀- värde är interpolerat och därmed osäker.

DDS KARLSSONS ÄNG

SIKTANALYS

2018-11-29 Sikt, mm

Jordart enligt SS-EN/ISO 14688 siltig SANDMORÄN

Mtrl.typ enl tab CB/1 AMA Anl 2013 Tjälfarl klass enl tab CB/1 AMA Anl 2013

3B 2

C

u

= d

60

/ d

10

Ensgraderad jordart Mellangraderad jordart

11,4

Månggraderad jordart

64 16 32

8,0 4,0 2,0 1,0 0,5

0,25

0,125

0,063

0,02 0,063 0,2 0,63 2,0 6,3 20

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,01 0,1 1 10 100

Passerande mängd, viktprocent

Kornstorlek [mm]

18W03B_Djup:4,50 -6,00 m

CSi FSa MSa CSa FGr MGr CGr

Laholmsvägen 10

302 66 HALMSTAD Telefon 010-722 50 00 Fax 010-722 52 42

Anteckningar

Signatur Datum

(18)

Fält: Lab:

Uppdragsnummer: 10228807 Provtagningsdatum:

2018-11-22 2018-11-29

Uppdrag: Utfört av:

PLN, TON DDS

Borrhål:

18W04A

Djup u. my:

1,90 -3,00

Typ av siktning Torrsiktning: Tvättsiktning:

Siktanalys

Passerar Σ %

64 100%

32 100%

16 98%

8 85%

4 77%

2 69%

1 63%

0,5 55%

0,25 40%

0,125 25%

0,063 14%

Sikt Halt %

Grus 31,3%

Sand 54,6%

Finjord 14,1%

Graderingstal, C

u

Cu < 6:

d

60

=

0,75 Cu 6-15:

d

10

=

0,04

C

u

=

Cu > 15:

d₁₀- värde är interpolerat och därmed osäker.

DDS KARLSSONS ÄNG

SIKTANALYS

2018-11-29 Sikt, mm

Jordart enligt SS-EN/ISO 14688 grusig SANDMORÄN

Mtrl.typ enl tab CB/1 AMA Anl 2013 Tjälfarl klass enl tab CB/1 AMA Anl 2013

2 1

C

u

= d

60

/ d

10

Ensgraderad jordart Mellangraderad jordart

18,8

Månggraderad jordart

64 16 32

8,0

4,0

2,0 1,0

0,5

0,25

0,125

0,063

0,02 0,063 0,2 0,63 2,0 6,3 20

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,01 0,1 1 10 100

Passerande mängd, viktprocent

Kornstorlek [mm]

18W04A_Djup:1,90 -3,00 m

CSi FSa MSa CSa FGr MGr CGr

Laholmsvägen 10

302 66 HALMSTAD Telefon 010-722 50 00 Fax 010-722 52 42

Anteckningar

Signatur Datum

(19)

Fält: Lab:

Uppdragsnummer: 10228807 Provtagningsdatum:

2018-11-22 2018-11-29

Uppdrag: Utfört av:

PLN, TON DDS

Borrhål:

18W04A

Djup u. my:

3,00 -4,50

Typ av siktning Torrsiktning: Tvättsiktning:

Siktanalys

Passerar Σ %

64 100%

32 100%

16 100%

8 92%

4 88%

2 81%

1 75%

0,5 67%

0,25 51%

0,125 35%

0,063 22%

Sikt Halt %

Grus 19,4%

Sand 59,0%

Finjord 21,6%

Graderingstal, C

u

Cu < 6:

d

60

=

0,37 Cu 6-15:

d

10

=

0,03

C

u

=

Cu > 15:

d₁₀- värde är interpolerat och därmed osäker.

DDS KARLSSONS ÄNG

SIKTANALYS

2018-11-29 Sikt, mm

Jordart enligt SS-EN/ISO 14688 siltig SANDMORÄN

Mtrl.typ enl tab CB/1 AMA Anl 2013 Tjälfarl klass enl tab CB/1 AMA Anl 2013

3B 2

C

u

= d

60

/ d

10

Ensgraderad jordart Mellangraderad jordart

14,6

Månggraderad jordart

64 32 16

8,0 4,0 2,0 1,0

0,5

0,25

0,125

0,063

0,02 0,063 0,2 0,63 2,0 6,3 20

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,01 0,1 1 10 100

Passerande mängd, viktprocent

Kornstorlek [mm]

18W04A_Djup:3,00 -4,50 m

CSi FSa MSa CSa FGr MGr CGr

Laholmsvägen 10

302 66 HALMSTAD Telefon 010-722 50 00 Fax 010-722 52 42

Anteckningar

Signatur Datum

(20)

Fält: Lab:

Uppdragsnummer: 10228807 Provtagningsdatum:

2018-11-22 2018-11-29

Uppdrag: Utfört av:

PLN, TON DDS

Borrhål:

18W06B

Djup u. my:

2,20 -3,00

Typ av siktning Torrsiktning: Tvättsiktning:

Siktanalys

Passerar Σ %

64 100%

32 100%

16 95%

8 91%

4 83%

2 75%

1 69%

0,5 60%

0,25 45%

0,125 31%

0,063 17%

Sikt Halt %

Grus 24,9%

Sand 57,7%

Finjord 17,4%

Graderingstal, C

u

Cu < 6:

d

60

=

0,52 Cu 6-15:

d

10

=

0,04

C

u

=

Cu > 15:

d₁₀- värde är interpolerat och därmed osäker.

DDS KARLSSONS ÄNG

SIKTANALYS

2018-11-29 Sikt, mm

Jordart enligt SS-EN/ISO 14688 siltig SANDMORÄN

Mtrl.typ enl tab CB/1 AMA Anl 2013 Tjälfarl klass enl tab CB/1 AMA Anl 2013

3B 2

C

u

= d

60

/ d

10

Ensgraderad jordart Mellangraderad jordart

14,9

Månggraderad jordart

64 32 16 8,0 4,0

2,0 1,0

0,5

0,25

0,125

0,063

0,02 0,063 0,2 0,63 2,0 6,3 20

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,01 0,1 1 10 100

Passerande mängd, viktprocent

Kornstorlek [mm]

18W06B_Djup:2,20 -3,00 m

CSi FSa MSa CSa FGr MGr CGr

Laholmsvägen 10

302 66 HALMSTAD Telefon 010-722 50 00 Fax 010-722 52 42

Anteckningar

Signatur Datum

(21)

Fält: Lab:

Uppdragsnummer: 10228807 Provtagningsdatum:

2018-11-22 2018-11-29

Uppdrag: Utfört av:

PLN, TON DDS

Borrhål:

18W06B

Djup u. my:

3,00 -5,10

Typ av siktning Torrsiktning: Tvättsiktning:

Siktanalys

Passerar Σ %

64 100%

32 100%

16 100%

8 88%

4 83%

2 75%

1 69%

0,5 62%

0,25 47%

0,125 31%

0,063 19%

Sikt Halt %

Grus 25,3%

Sand 55,7%

Finjord 19,1%

Graderingstal, C

u

Cu < 6:

d

60

=

0,46 Cu 6-15:

d

10

=

0,03

C

u

=

Cu > 15:

d₁₀- värde är interpolerat och därmed osäker.

DDS KARLSSONS ÄNG

SIKTANALYS

2018-11-29 Sikt, mm

Jordart enligt SS-EN/ISO 14688 grusig siltig SANDMORÄN

Mtrl.typ enl tab CB/1 AMA Anl 2013 Tjälfarl klass enl tab CB/1 AMA Anl 2013

3B 2

C

u

= d

60

/ d

10

Ensgraderad jordart Mellangraderad jordart

18,4

Månggraderad jordart

64 32 16

8,0 4,0 2,0 1,0 0,5

0,25

0,125

0,063

0,02 0,063 0,2 0,63 2,0 6,3 20

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,01 0,1 1 10 100

Passerande mängd, viktprocent

Kornstorlek [mm]

18W06B_Djup:3,00 -5,10 m

CSi FSa MSa CSa FGr MGr CGr

Laholmsvägen 10

302 66 HALMSTAD Telefon 010-722 50 00 Fax 010-722 52 42

Anteckningar

Signatur Datum

(22)

10228807 - KARLSSONS ÄNG - KALMAR

MORÄN 2A-1 2A-2 2A-3 3B-1 3B-2 3B-3 4A-1 4A-2 6B-1 6B-2

(23)

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

0 5 10 0 100 200 -100 0 100

Portryck u, uo, Du (kPa)

0 2 4 6 0,00 0,05

Uo

Uo

Uo

Uo

Uo DU

DU

DU

DU

DU

Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå

2,90 m 2,90 m 5,76 m 3,00 m

Portrycksparameter Bq

Djup (m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum

Karlssons äng 10228807 Karlssons äng 19W04 20190118

2019-01-23

\\se.wspgroup.com\projects-kal1\5141\10228807\3_Dokument\36_PM_Rapport\Utvärdering\19W04.cpw

0 5 10

Lutning (grader)

Referens

Nivå vid referens Förborrat material Geometri

6,20 m Fyllning Normal

Friktion ft (kPa)

Friktion ft (kPa) Friktionskvot RFriktionskvot Rftft (%) (%)

Vätska i filter

Borrpunktens koord.

Utrustning

Sond nr 51612

Spetstryck qt (MPa) Spetstryck qt (MPa)

(24)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

0 50 100

Friktionsvinkel (o)

x x

x x

x x

x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)

0 20 40 60

o o

x x

Klassificering

Referens

Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup

6,20 m 3,00 m 2,90 m

Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri

2,90 m Fyllning Normal

Djup (m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum

Karlssons äng 10228807 Karlssons äng 19W04 20190118

2019-01-23

\\se.wspgroup.com\projects-kal1\5141\10228807\3_Dokument\36_PM_Rapport\Utvärdering\19W04.cpw

L

vL

L

D Med

H

NCSi

OC

NC

OC

NCSi

NCSi

0 10 20 30 40 50 60 70

Modul (MPa)

Cl

Sa Cl

+ +

x o +

Svensk empiri Lunne, överkonsoliderad Lunne, normalkonsoliderad

0 100 200

x x (x)

(x) (x) (x)

(x) (x)

(x)

Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare

Datum för utvärdering

Melina Johansson 2019-01-22

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

(25)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

0 50 100

Effektivtryck (kPa)

x x

x x

x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)

0 50 100 150 200 250

Klassificering

Referens

Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup

6,20 m 3,00 m 2,90 m

Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri

2,90 m Fyllning Normal

Djup (m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum

Karlssons äng 10228807 Karlssons äng 19W04 20190118

2019-01-23

\\se.wspgroup.com\projects-kal1\5141\10228807\3_Dokument\36_PM_Rapport\Utvärdering\19W04.cpw

L

vL

L

D Med

H

NCSi

OC

NC

OC

NCSi

NCSi

Cl

Sa Cl

(x) (x) (x) (x)

(x) (x)

(x) o

o o

o o

Utvärderare

Datum för utvärdering

Melina Johansson 2019-01-22

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

(26)

C P T - sondering

Karlssons äng 10228807

2,90 m 2,90 m 5,76 m 3,00 m 6,20 m

Fyllning Normal Tommy Rosén

Djup (m)

Karlssons äng 19W04

20190118

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens

Förborrat material Geometri Vätska i filter Operatör Utrustning

Kalibreringsdata Spets

Datum Areafaktor a Areafaktor b

51612

0,700 0,005

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1 Cross talk c2

0,0 kPa 0,0 kPa 0,000 0,000 Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck OmrådeFaktor Område Faktor Område Faktor

Före Efter Diff

3,00

Datum

0,00 0,20 0,20

0,00 -1,10 -1,10

0,00 0,12 0,12 Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering Portryck Friktion Spetstryck

(ingen) (ingen) (ingen)

Portrycksobservationer Portryck (kPa)

0,00

Skiktgränser Djup (m)

Klassificering

Från Till Djup (m) 0,00 3,80

0,50 4,70

Densitet (ton/m3) 1,90

0,27

Jordart

Anmärkning

\\se.wspgroup.com\projects-kal1\5141\10228807\3_Dokument\36_PM_Rapport\Utvärdering\19W04.cpw

Portryck registrerat vid sondering x

Flytgräns Bedömd sonderingsklass

(27)

C P T - sondering

Karlssons äng 10228807

Karlssons äng 19W04 20190118 Projekt

\\se.wspgroup.com\projects-kal1\5141\10228807\3_Dokument\36_PM_Rapport\Utvärdering\19W04.cpw

Plats Borrhål Datum Djup (m)

Från Till 0,00 0,50 2,90 3,10 3,30 3,50 3,70 3,90 4,10 4,30 4,50 4,70 4,90 5,10 5,30 5,50

Sida 1 av 1

0,50 2,90 3,10 3,30 3,50 3,70 3,90 4,10 4,30 4,50 4,70 4,90 5,10 5,30 5,50 5,64

Cl L Cl L Cl vL Cl vL Cl vL Cl vL Cl vL Cl L Cl L Cl L Cl L Sa D Sa Med Cl H Klassificering

NCSi NCSi NCSi NCSi OC NC NC OC OC NCSi NCSi NCSi

4,7 31,7 55,6 58,5 61,0 63,6 66,1 68,7 71,2 74,1 77,2 80,3 83,5 87,0 90,8 94,0

s

vo 4,7 31,7 55,6 56,5 57,0 57,6 58,1 58,7 59,2 60,1 61,2 62,3 63,5 65,0 66,8 68,3

s'

vo

s'

c

98,7 63,5 87,1 158,6 174,2

kPa kPa kPa

t

fu kPa t/m3

r

1,90 0,00 1,60 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,60 1,60 1,60 1,60 2,00 1,90 1,90

0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

(23,0) (20,5) (12,1) (11,6) 14,8 10,4 13,4 21,7 23,5 (29,2) (34,2) (93,1)

o

f

38,4 37,5

OCR ID E MOC MNC

1,00 1,00 1,00 1,00 1,70 1,08 1,47 2,64 2,85 1,00 1,00 1,00

%

76,2 64,9

40,3 28,3

55,5 37,9

42,2 30,4

MPa MPa MPa

w

L

w

L

(28)

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0

0 1 2 3 4 5 0 50 100 0 200 400

Portryck u, uo, Du (kPa)

0 20 40 60 0.0 0.2 0.4

Uo

Uo

U o

U o DU

DU

DU

DU

DU

Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå

1.00 m 1.00 m 3.02 m 2.00 m

Portrycksparameter Bq

Djup (m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum

Karlssons äng 10228807 Karlssons äng 19W07 20190429

2019-06-11

\\se.wspgroup.com\projects-kal1\5141\10228807\3_Dokument\36_PM_Rapport\Utvärdering\19W07.cpw

0 5 10

Lutning (grader)

Referens

Nivå vid referens Förborrat material Geometri

my 5.00 m

Normal

Friktion ft (kPa)

Friktion ft (kPa) Friktionskvot RFriktionskvot Rftft (%) (%)

Vätska i filter

Borrpunktens koord.

Utrustning

Sond nr 51612

Spetstryck qt (MPa) Spetstryck qt (MPa)

(29)

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8

0 50 100

Friktionsvinkel (o)

x

x

x x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)

0 20 40 60

o

o

o x

Klassificering

Referens

Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup

my 5.00 m 2.00 m 1.00 m

Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri

1.00 m

Normal

Djup (m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum

Karlssons äng 10228807 Karlssons äng 19W07 20190429

2019-06-11

\\se.wspgroup.com\projects-kal1\5141\10228807\3_Dokument\36_PM_Rapport\Utvärdering\19W07.cpw

v L

L

vL

L

NCSi

NC

OC

0 2 4 6 8 10 12 14

Modul (MPa)

Sa

Si

Cl

Si

+

+

+ x o +

Svensk empiri Lunne, överkonsoliderad Lunne, normalkonsoliderad

0 100 200

x

(x)

(x)

(x)

(x)

((x))

((x))

Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare

Datum för utvärdering

Melina Johansson 2019-06-11

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

(30)

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8

0 50 100

Effektivtryck (kPa)

x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu (kPa)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Klassificering

Referens

Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup

my 5.00 m 2.00 m 1.00 m

Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri

1.00 m

Normal

Djup (m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum

Karlssons äng 10228807 Karlssons äng 19W07 20190429

2019-06-11

\\se.wspgroup.com\projects-kal1\5141\10228807\3_Dokument\36_PM_Rapport\Utvärdering\19W07.cpw

v L

L

vL

L

NCSi

NC

OC

Sa

Si

Cl

Si

(x)

(x)

(x)

(x)

((x))

((x)) o

o

o

Utvärderare

Datum för utvärdering

Melina Johansson 2019-06-11

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

(31)

C P T - sondering

Karlssons äng 10228807

1.00 m 1.00 m 3.02 m 2.00 m my 5.00 m

Normal Tommy Rosén

Djup (m)

Karlssons äng 19W07

20190429

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens

Förborrat material Geometri Vätska i filter Operatör Utrustning

Kalibreringsdata Spets

Datum Areafaktor a Areafaktor b

51612

0.700 0.005

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1 Cross talk c2

0.0 kPa 0.0 kPa 0.000 0.000 Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck OmrådeFaktor Område Faktor Område Faktor

Före Efter Diff

2.00

Datum

0.00 5.50 5.50

0.00 -2.80 -2.80

0.00 -0.02 -0.02 Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering Portryck Friktion Spetstryck

(ingen) (ingen) (ingen)

Portrycksobservationer Portryck (kPa)

0.00

Skiktgränser Djup (m)

Klassificering

Från Till Djup (m) 0.00 2.20

0.50 2.90

Densitet (ton/m3) 1.90

0.25

Jordart

Anmärkning

\\se.wspgroup.com\projects-kal1\5141\10228807\3_Dokument\36_PM_Rapport\Utvärdering\19W07.cpw

Portryck registrerat vid sondering x

Flytgräns Bedömd sonderingsklass

(32)

C P T - sondering

Karlssons äng 10228807

Karlssons äng 19W07 20190429 Projekt

\\se.wspgroup.com\projects-kal1\5141\10228807\3_Dokument\36_PM_Rapport\Utvärdering\19W07.cpw

Plats Borrhål Datum Djup (m)

Från Till 0.00 0.50 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80

Sida 1 av 1

0.50 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 2.89

Sa v L Si v L Cl L Cl L Cl vL Cl vL Cl vL Cl vL Cl vL Si L

Klassificering

NCSi NCSi NC NC OC OC OC

4.7 14.0 20.3 23.5 26.7 29.8 32.8 35.7 38.5 41.3 44.2 46.4

s

vo 4.7 14.0 20.3 23.5 26.7 29.8 32.8 34.7 35.5 36.3 37.2 37.9

s'

vo

s'

c

96.5 98.6 113.6

kPa kPa kPa

t

fu kPa t/m3

r

1.90 0.00 1.70 1.60 1.60 1.60 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.70

0.25 0.25 0.25 0.25

((57.6)) (34.7) (24.7) (14.5) (14.1) 12.8 13.1 14.7 ((96.5))

o

f

36.7

OCR ID E MOC MNC

1.00 1.00 1.00 1.00 2.72 2.71 3.05

%

40.2 7.3 3.7

6.1

8.9 4.3

7.2

7.1 3.4

5.8

MPa MPa MPa

w

L

w

L

(33)
(34)

References

Related documents

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Vingförsök SFG Rapport 2:93; Rekommenderad standard för.. vingförsök i

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Grundvattenmätning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013. 4 GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 4.1 Tidigare

Maskinell viktsondering (Vim) SIS-CEN ISO TS 22476–10/SGF Rapport 1:2013 Slagsondering (Slb) SGF Rapport 1:2013 Fälthandbok Geoteknik Provtagningar Styrande dokument och

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Avläsning av

Metod Standard eller annat styrande dokument Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok GW-observationer i bh SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok.. Tabell

området förekommer även sten och ytblock inom vissa delar även rikligt. Området är delvis kuperat men sluttar i huvudsak västerut mot Vänern. Törnbergavägen i öster fungerar

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013, kapitel 1 0 och Geoteknisk undersökning och provning - Provtagning genom borrnings- och utgrävningsmetoder och grundvattenmä tningar

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013, kapitel 1 0 och Geoteknisk undersökning och provning - Provtagning genom borrnings- och utgrävningsmetoder och grundvattenmä tningar