Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner Del 1-11: Dragbelastade komponenter

11  Download (0)

Full text

(1)SVENSK STANDARD SS-EN 1993-1-11:2006 Fastställd/Approved: 2006-11-06 Publicerad/Published: 2009-03-02 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/English ICS: 91.010.30; 91.070.03; 91.070.80; 91.080.10; 93.040. Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner – Del 1-11: Dragbelastade komponenter Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-11: Design of structures with tension components. This preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entire standard via https://www.sis.se/std-46840. SWEDISH S TA N DA R D S INSTITUTE.

(2) This preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entire standard via https://www.sis.se/std-46840. Hitta rätt produkt och ett leveranssätt som passar dig Standarder Genom att följa gällande standard både effektiviserar och säkrar du ditt arbete. Många standarder ingår dessutom ofta i paket. Tjänster Abonnemang är tjänsten där vi uppdaterar dig med aktuella standarder när förändringar sker på dem du valt att abonnera på. På så sätt är du säker på att du alltid arbetar efter rätt utgåva. e-nav är vår online-tjänst som ger dig och dina kollegor tillgång till standarder ni valt att abonnera på dygnet runt. Med e-nav kan samma standard användas av flera personer samtidigt. Leveranssätt Du väljer hur du vill ha dina standarder levererade. Vi kan erbjuda dig dem på papper och som pdf. Andra produkter Vi har böcker som underlättar arbetet att följa en standard. Med våra böcker får du ökad förståelse för hur standarder ska följas och vilka fördelar den ger dig i ditt arbete. Vi tar fram många egna publikationer och fungerar även som återförsäljare. Det gör att du hos oss kan hitta över 500 unika titlar. Vi har även tekniska rapporter, specifikationer och “workshop agreement”. Matriser är en översikt på standarder och handböcker som bör läsas tillsammans. De finns på sis.se och ger dig en bra bild över hur olika produkter hör ihop. Standardiseringsprojekt Du kan påverka innehållet i framtida standarder genom att delta i någon av SIS ca 400 Tekniska Kommittéer.. Find the right product and the type of delivery that suits you Standards By complying with current standards, you can make your work more efficient and ensure reliability. Also, several of the standards are often supplied in packages. Services Subscription is the service that keeps you up to date with current standards when changes occur in the ones you have chosen to subscribe to. This ensures that you are always working with the right edition. e-nav is our online service that gives you and your colleagues access to the standards you subscribe to 24 hours a day. With e-nav, the same standards can be used by several people at once. Type of delivery You choose how you want your standards delivered. We can supply them both on paper and as PDF files. Other products We have books that facilitate standards compliance. They make it easier to understand how compliance works and how this benefits you in your operation. We produce many publications of our own, and also act as retailers. This means that we have more than 500 unique titles for you to choose from. We also have technical reports, specifications and workshop agreements. Matrices, listed at sis.se, provide an overview of which publications belong together. Standardisation project You can influence the content of future standards by taking part in one or other of SIS’s 400 or so Technical Committees..

(3) This preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entire standard via https://www.sis.se/std-46840. Europastandarden EN 1993-1-11:2006 gäller som svensk standard. Detta dokument innehåller den officiella engelska versionen av EN 1993-1-11:2006. SS-EN 1993-1-11:2006, utgåva 1 och SS-ENV 1993-2, utgåva 1, gäller parallellt längst till 2010-03-30. The European Standard EN 1993-1-11:2006 has the status of a Swedish Standard. This document contains the official English version of EN 1993-1-11:2006. SS-EN 1993-1-11:2006, edition 1 and SS-ENV 1993-2, edition 1, are valid for and run parallel longest to 2010-03-30.. !. © Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör SIS, Swedish Standards Institute, Stockholm, Sverige. Användningen av denna produkt regleras av slutanvändarlicensen som återfinns i denna produkt, se standardens sista sidor. ©. Copyright SIS, Swedish Standards Institute, Stockholm, Sweden. All rights reserved. The use of this product is governed by the end-user licence for this product. You will find the licence in the end of this document.. Upplysningar om sakinnehållet i standarden lämnas av SIS, Swedish Standards Institute, telefon 08-555 520 00. Standarder kan beställas hos SIS Förlag AB som även lämnar allmänna upplysningar om svensk och utländsk standard. Information about the content of the standard is available from the Swedish Standards Institute (SIS), tel +46 8 555 520 00. Standards may be ordered from SIS Förlag AB, who can also provide general information about Swedish and foreign standards.. SIS Förlag AB, SE 118 80 Stockholm, Sweden. Tel: +46 8 555 523 10. Fax: +46 8 555 523 11. E-mail: sis.sales@sis.se Internet: www.sis.se.

(4) This preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entire standard via https://www.sis.se/std-46840.

(5) This preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entire standard via https://www.sis.se/std-46840. EUROPEAN STANDARD. EN 1993-1-11. NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM. October 2006. ICS 91.010.30; 91.080.10; 93.040. Supersedes ENV 1993-2:1997. English Version. Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-11: Design of structures with tension components Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-11: Calcul des structures à câbles ou éléments tendus. Eurocode 3 - Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-11: Bemessung und Konstruktion von Tragwerken mit Zuggliedern aus Stahl. This European Standard was approved by CEN on 13 January 2006. CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the Central Secretariat or to any CEN member. This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the Central Secretariat has the same status as the official versions. CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.. EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG. Management Centre: rue de Stassart, 36. © 2006 CEN. All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members.. B-1050 Brussels. Ref. No. EN 1993-1-11:2006: E.

(6) This preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entire standard via https://www.sis.se/std-46840. .4??604044@.533:.,-. SS-EN 1993-1-11:2006 (E) +. + 38 ?;?8 ?;A8 ?;D8 ?;F8 48 A;?8 A;A8 A;D8 A;F8 58 D;?8 D;A8 D;D8 D;F8 D;G8 D;J8 68 F;?8 F;A8 F;D8 F;F8 F;G8 F;J8 78 G;?8 G;A8 G;D8 G;F8 98 J;?8 J;A8 J;D8 J;F8 :8 L;?8 L;A8 =8 N;?8 N;A8 N;D8 >8. .. +. & +.  %$ 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 68 ! ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; F8

(7) 0, '8;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; G8 %08, 8   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; J8 !01 + ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; L8 %-- 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 =8 ,+ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; N8 # 0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; N8 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Q8 8 #, 8, 8, ,+8, ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ??8 % %$ 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 338 !8 8+8, 8* ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ??8 #+#8 8+,  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ??8  8 80,+8/, ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ?D8 # 8 8+8 8 #88 8 0 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ?F8 8, 8,1 , 8 +, ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ?F8  8  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ?F8 %)$--# .-

(8) -% -% 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 368 ,+ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ?F8  8 8 8 ' #,+8* ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ?G8  8 8 88 8 8 #88 8 0 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ?G8  8 8 88/ 8 8 #88 8 0 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ?G8  8 8 8 #8 8 8 0 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ?J8  8 8,8  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ?J8 %$-%%$000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 398 ,+ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ?J8 %, 8 # 8, ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ?J8 8 8 #, 8 # 8' ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ?L8

(9) :+ ,88 08 0, ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ?L8 "$(% -$(-% 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 3=8 % 8 80 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ?N8 81,8, 8 #88, 8 8 0 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ?N8 !,. +;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ?Q8 +,0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AA8  %)$-$(-% 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 458 !' ,1 + 8 ,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AD8 !8+ 0 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AD8 &)%--%)$ 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 468 ,+ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AF8 ,#8 8+ 0 8' 1, 8 8,1+;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AG8 0, 8 8 (;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AG8 % 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 478. Q;?8 ,+ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AG8 Q;A8 +##, 8,/ ,+8+ , ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AJ8 8 '--+(% ,- - ( -- -(

(10) -;;;;;;;;;;;;00-4: '--+(% ,-%

(11) .-% .-% $-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;052. 5+.

(12) This preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entire standard via https://www.sis.se/std-46840. + +. +. .4??604044@.533:.,-. SS-EN 1993-1-11:2006 (E). '- -+(% ,-$%-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;538 8 8. $ . 8 % 8 # ,8 !, , 8 

(13) 8?QQD:?:??98 # 8 DR8 8 8 +8 ##R8 ,8?:??8 8 8 ##8 * 8 8 0 98 ,8 18 , 8 18 % ,+8 00 8 

(14) <% AG=8 E8!##,+8 # 8K988!, ,8 8* 8 8+ 818!&;8 

(15) <% AG=8 8 1+8 8,++8!##,+8# ;8 8. % 8# ,8!, , 8,++818 '88,#8 8,8

(16) , ,+8!, , 98 818#1+ , 8 8,8 ,+8 /8 818 098,88+,818April8A==78, 8 + 8

(17) , ,+8!, , 8,++818* ,*8 ,8+,818,8A=?=;8 8 % 8# 8, ,++8# 8

(18) -8?QQD:A;8 8  8 8 8 

(19) : 

(20) 8 &,+8 #+, 98 8

(21) , ,+8 !, , 8 , , 8 8 8 ++ * 8 # 8 ,8 1 # 8 8 0+08 8 # ,8 !, , R8 # ,98 + #098 #98 8 #1+ 98 0,(98  ,98 +, 98 ,98 0,98 98 "#,98 &+, 98 &+, 98 &,+98 ,' ,98 #, ,98#/01 #98,+,98

(22) +, 98

(23) *,98 +, 98 #,+98 0, ,98!+ ',( ,98!+ ' ,98!, 98 !* 98!* +, 8, 8) 8. 0;8 8 8. &&%.& (.. .4??604044. 8 % 8, , 8 '8,+, '8 #98',+#8, 8 00 , 8* 8 8 , 8*8, ,+8 80,8,'8 8180, ;8%8

(24) , ,+8!, , 8 0+0 8

(25) 8?QQD:?:??8 #+ 8,'8,8

(26) , ,+8 /8 , 8,++8

(27) , ,++80 8,,08 818# 8 88 8 8 8 0 8 8 18 # 8 88+',8 #;8 8

(28) , ,+8 8 8,++ * 8 8

(29) 8?QQD:?:??8 #R8 P+. A;D;J4?58. P+. A;D;J4A58. P+. A;F;?4?58. P+. D;?4?58. P+. F;F4A58. P+. F;G4F58. P+. G;A4D58. P+. G;D4A58. P+. J;A4A58. P+. J;D;A4?58. P+. J;D;F4?58. P+. J;F;?4?58. P+. L;A4A58. P+. ;F;G;?4?58. P+. ;F;G;A4?58. P+. 4J58. 8. + +. +. 6+.

(30) This preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entire standard via https://www.sis.se/std-46840. .4??604044@.533:.,-. SS-EN 1993-1-11:2006 (E) +. .. +. 4.  &%. 414. 

(31) . 8 4?58 

(32) ?QQD:?:??8 '8 8#+8 8##8* 8 8 0 80, 8 8+98* 98 #8 8 8 8* 88##98,8, $#,1+8, 8+,,1+88%,1+8?;?;8 8. ?8 8 #8 8 8 # 08 8 , $#,1 + 8 , 8 +,,1 + 8 #8 8 0 8 ,8 ,++8 ,1 , 8 #8 + ' 8 8 8 , 8 ,++ 8 8 8 ##;8 % 8 0 8 ,8 ,8 8 , $#,1+8 8+,,1+98;;8, 8#8,1+8 8# 81 98 8 8/,++8 : 81 98,8 # 88 8 8 8,;8" *'98#+8 8 8, , 80,818,+ ,1+;8. 8 4A58 % 8 , , 8 ,+ 8 '8 #+8 8 0 8 8 ,+8 # 08 8 ,1 , 8 8 0 8 8, 8 8,98' ,1 + 8, 8 #,1 + ;8 8. &*% .414@..

(33) .. .)

(34) . 

(35) - %- - $ ( 8 841,58 #+,8* 8 8 #+,8, 8:* 8 #+,8* 8, 8, 8* 8 #+,8* 8 8 #+,8* 8 '8* 84 58, 8. (

(36)  8 841,58098 81,8 ,+8, 8 8 #++8+ ( 8 +8 8 , 8 8 ,,+++8* 8, 842!58 1# +8 8,,+++8* 8 1# +8 8,,+++8, 8. 8. -3?8 #88 #8 8,+8,'8,8 +8 + 8 # 8 8 8 8 8 80 , 818 , ;8%8,80, +8# 8,88 P+. 1, 8 8 98*,++98 8. P+. ,8 8 8+098+ 8. P+.  808 8+:* 8#8, 8+8##98,8,08. 8. -4?88 #88 #8,8 0 8 8* 8* 8,8, 8 8 (8 8 8 80 , 8, 8 ,8,1 , 8 0, +8 88 ,08,8 8G8008 8?J=800988

(37) 8?ADNG:A;8 ! ,+8, 8 8,80, +8# 8,8 P+. ,8,1+8 8, ,+980 (8,(980,8, 81 8. P+. , 8,1+8, 8 8,1+8 8+ 8* 8##8. P+. ,8 8# 8 8# 81 8. P+. ,1 + 8,1+8 8,1+88, 8* 8, 8+8#8. P+. , :, +8,1+8 81, 981,+ 981 8, +8, 8#, , +88. #++8+ ( 8 +8 8,8,1 , 8 88 ,08,8 8A=8008 8?N=8008, 8,80, +8# 8,8. . 7+. P+. ,8,1+98# 8,1+8, 8,8 81 8 # 8. P+. # 8,1+8, 8,1 + 8,1+8 8,1+8#8. P+. 8,1+8 8,1+88. P+. ,8,1+8 8+ 980,98, ,+88.

(38) This preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entire standard via https://www.sis.se/std-46840. + +. +. .4??604044@.533:.,-. SS-EN 1993-1-11:2006 (E). !##,+8, 8 8,80, +8# 8,8 P+. ,8,1+8 80,98, ,+8. P+. ,8 8# 81 8. P+. ,08<8,8 8,1+81*8,8,1+8. P+. 8,1+8 8,1 8001,8. , +8,1+8 81, 981,+ 981 8, 8# 8, +;8. -5?8 #8 8 #8 8 ' #,+8 8 ++ '8, 8, 8, ,8 ;8. P+. # +8 8 ,,+++8 * 8 ,8 0, +8 # 8 ,8 ,8 ,1+98 0, 8 ,1+8 8 # 8 1 8 , 8 /,+8 ;8 # +8 8,,+++8, 8,80, +8# 8,8,8,1+8 8 0 8, 8+81 ;8. 8 4F58. %88 80 , 8 ,+8* 8 8 8,8 8 #88, 8 8 #8,88. P+. 0,+8, 8 8 (988

(39) 8?DF??:F8. P+. (8* 808 #8. P+. #+8, 8#+8# 988

(40) 8?DF??:D8. P+. *, 8 (8, 8*, 8 8. P+. ):1 +8* 8 8 988

(41) 8?DF??:G8. P+. , 8 81# +8* 8* 98 + 8 0 81# 8, 8 8* 8, 8#8 81,;8. 8. ?88 80 + 88/8 ;8. 415. )&! .  . 8 4?58 % 8 # ,8 !, , 8  ,8 , 8 , 8 # , 8 8 8 8 #1+ , ;8 %8 0, '88,8 8,88, ,8+,8 88/8, 88#1+ , 8,8+ 8,;8 8 , 8 98 #1#8 ,0 08 8 ' 8 8 ,8 8 8 #1+ , 8 ,+8 8 8 # ,8!, , 8 +8*8  , 8 8 818,0 08 8' ;8 8# , 888+,8  8 88#1+ , 8 8 8,+ ;8 8 

(42) 8?=?DN8 .'8 8. (.38 ('. *8. 8. (.48 ,8. 8. (.58 ( 8. 8. (.68 (8. 

(43) 8?=AFF. '.&.( .&. .8. 0 .*(''. (. .'.&. .. (.3. ('. *.. .. (.4. .( ..('' . (.. .. (.5. ' * *. (.. 

(44) 8?=AJF. '.&.( .&. .8.'.&. . . .. (.3. ('. *.. .. (.4.

(45) ' . (&. 0('' .'.&. . . .('.( '( .. .. (.5.

(46) ' . (&.( . ' . ' . .('' .'.&. ..'.( '( .. .. (.6. ('.'.&.. .

(47) 8?ADNG.'.&. .8.(. .. + +. .. (.3. ('. *.. 8. (.4. /. ( .( .'(( . +. 8+.

(48) This preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entire standard via https://www.sis.se/std-46840. .4??604044@.533:.,-. SS-EN 1993-1-11:2006 (E) +. .. .. (.5. " *( . . .( .*((.. .. (.6. ( . . .('.'.( '( .. .. (.32. ('. . .('. ('.( '( .. +. 

(49) 8?DF??. !*( . .'.&. .8.(. .. (.5. '.( . '0 .. .. (.6. ('.( .. $.. .. (.7. %0+ '.&. . .. 416. ).& . . 8 4?58. 88# 8 8 8# ,8!, , 88 ++ * 808, 8  8,+;8. 41614. . % ,8 +08 8 8 0,++8  8 8 ,8 ,01+8 8 * 8 8, ,8,8, 8 0 8+, 8 + ,++8 88,08 8  8 8 8 8 80 8+,8, # 8,88 41615. . % -

(50) ,8,01+8 8',+8, 8+, 8+ ,++8 8 8 80 8+,8, # 8,8 84 +8+,8 58 88 4 , : ,8 8,,+++:+ 8 58 41616. . 

(51) %$-

(52) ,8,01+8 8,80 0#08 8* 8+,8 8* 8+, 8+ ,++8 '8,8,+8* 8 41617. . 

(53) %$-% -

(54) ,+8 8 0 8 +8 # 8* 8 41618. . $$-$! -$-

(55) ,+8 8,' 8,8 #8+,8 8#++8+ ( 8:, 8* 8 4161:. . $$-%-8 , 8 8 8 #08 8 8 0 ,+8 0,++ 8 : ,+8 ,,8 8 ,++8 8 * 8 8 ,8 8 458 , 8 8 #0 1 8,,84#58 88 81, 8 8 8 0 ,+8 ,084 58 4161;. . 

(56) -$-%- # 8, 8 8 8 # 8 +# 8 881,( 8 8, 8). 8 4161=. ) %!- -%-+,,80 ,+8, 8# 8 88 0 , 8 80 0#081,( 8 8 8,8 8, 8 1, 8,8 ++ *R8. ). *8 8 8 8.  $ F. 8. 88 ++8, 8 88 8. $8 88 8+ 8, 8. ?88):, 8 880 8 00 8 8+,8, 8 # 8,8 '8 88, ,8,8 8

(57) 8 ?ADNG;8. . :+.

(58) This preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entire standard via https://www.sis.se/std-46840. + +. +. .4??604044@.533:.,-. SS-EN 1993-1-11:2006 (E). 4161?. (((-) %!- -+(,0 0#081,( 8 8* 8 #+ 818 1, 8,8 ++ *R8 8. 0 . A ) I(

(59) M8 ?===. *8 8. 88 ,08 88 8 8008. 8. )8. 881,( 8 8, 8. 8. 8. 88 8, 8 8

(60) <00S8. 416143. 

(61) -% -+,,8 +'+8 8 # 08 8 1,( 8 8 * 8 8 , 8 18 ,8 #018 4;;8 ?LL=8I

(62) <00SM98 ?QJ=8I

(63) <00SM58 8. ?88 8, 8 8 8, +8  8 88 +88, 8 88* 8 88 ;8. 416144. -# -+,8 +8 * 8 8 8 1, 8 8 8 0,++ 8 : 8 4058 , 8 8 # 8 +8 ,( 8 , #8 8 8.  8 8+8, 88  8 808 416145. %)$ 0, 8 8 0 8 8 ,8 ##8 4;;8 ,8 ,8 ,1+8 1 58 * 8 0,8  8 8 ,8 98 , 8 8 1# +8 8,,+++8* 8 8, 8. 417. )*%. 8 4?58 8 4A58 8. 8 8, , 8801 +8 '8 8?;J8 8

(64) 8?QQD:?:?8, 8?;J8 8

(65) 8?QQD:?:Q8,+;8 . ,+801 +8,8  8*88 8 #;8. ?88!01 +80,8,'8', #80, ;8. 8. + +. +. ;+.

(66)

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :