K U N G Ö R E L S E Landstinget Blekinge sammanträder till landstingsfullmäktige den 16 juni 2014 kl. 09.00 i landstingssalen, Wämö Center, Karlskrona.

Download (0)

Full text

(1)

K U N G Ö R E L S E

Landstinget Blekinge sammanträder till landstingsfullmäktige den 16 juni 2014 kl. 09.00 i landstingssalen, Wämö Center, Karlskrona.

För mötet har upprättats föredragningslista enligt följande: 1. Mötets öppnande.

2. Anmälda förhinder. 3. Upprop.

4. Val av justerare/röstsammanräknare samt bestämmande av tid och plats för justering.

5. Allmänpolitisk debatt inklusive ärende nr 7 - 9.

6. Justering av § 50 i landstingsfullmäktiges protokoll den 22 april 2014. Val av justerare för landstingsstyrelsens ansvarsfrihet. 7. Delårsbokslut.

8. Kompletteringsbudget med anledning av bedömt helårsresultat för 2014.

9. Budget för 2015 samt ekonomisk plan 2016-2017.

10. Uppdragsbeskrivning och regelbok för hälsoval Blekinge år 2015. 11. Investeringar för de kommande 10 åren.

12. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för regionstyrelsen, Region Blekinge år 2013.

13. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Blekinge län år 2013.

14. Politisk organisation i Landstinget Blekinge.

15. Kompletteringsköp elproduktion från vindkraft för Landstinget Blekinge.

16. Förslag till ny upphandlingspolicy.

17. Svar på motion angående fördelning av pengar från kömiljarden.

18. Svar på motion ”översyn av Landstinget Blekinges kvalitets- register och inrättande av en kvalitetsrevision”.

(2)

19. Svar på motion angående ”beslutsstöd”.

20. Svar på motion ”misshandel dold orsak i många smärtfall”. 21. Avsägelse av uppdrag.

22. Valärenden.

23. Extra sammanträde för landstingsfullmäktige den 6 oktober. 24. Interpellationer och frågor.

25. Förteckning över skrivelser mm som anmäles för kännedom. Karlskrona den 2 juni 2014.

Jan Björkman

Landstingsfullmäktiges protokoll finns, efter justering, tillgängligt via Internet under adress http://www.ltblekinge.se/

Figure

Updating...

References

Related subjects :