• No results found

EKONOMISKT RESULTAT FÖR LANDSTINGET BLEKINGE 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "EKONOMISKT RESULTAT FÖR LANDSTINGET BLEKINGE 2015"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Landstinget Blekinge 2016-02-08 Ärendenr 2016/00362 Landstingsdirektörens stab Dokumentnr 2016/00362-2 Maria Gotthardsson

Till landstingsstyrelsen

EKONOMISKT RESULTAT FÖR LANDSTINGET BLEKINGE 2015

Sammanfattning

Landstingets gjorde 2015 ett positivt resultat på 2,0 miljoner kronor. Under 2015 fanns inga justeringar som påverkar balanskravsresultatet. Se balanskravsutredning nedan.

Vid revisorernas granskning har det framkommit att beloppet avskrivningskostnad i årsbokslutet 2015 för Landstinget Blekinge troligen är i storleksordningen 20 miljoner kronor för lågt.

Effekten blir att Landstingets samlade resultat skulle vara motsvarande belopp lägre.

Landstingets egna genomgång visar att revisorernas bedömning stämmer. Under 2015 har arbetet med att slutställa övergången till komponentredovisning genomförts, vilket inneburit

förändringar i anläggningsregistret. Vid dessa förändringar har troligen avskrivningskostnad motsvarande två månader försvunnit vilket motsvarar cirka 18 miljoner kronor.

Felet som uppstått är ingen medveten handling för att påverka resultatet. Det framgår inte tydligt i redovisningen, budgetavvikelsen är inte uppenbart stor. Avskrivningskostnaderna per månad efter förändringen bedöms som rimliga.

Mnkr

Balanskravsutredning 2015

Årets resultat 2,0

Avgår; samtliga realisationsvinster 0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 2,0

Synnerliga skäl 0,0

Årets balanskravsresultat 2,0

Balanskravsunderskott från tidigare år 0,0

SUMMA 2,0

(2)

Felaktigheten upptäcktes sent i årsbokslutsarbetet vilket gör det svårt att rätta 2015 års resultat. Beloppet är inte väsentligt, i förhållande till landstingets totala omslutning, men blir avgörande då det blir avgörande för om resultatet slutar positivt eller negativt. Landstingets förslag till

hantering är att göra rättelsen i 2016 års redovisning, då en nedskrivning på motsvarande 18 miljoner kronor görs. Nedskrivningen påverkar resultatet 2016 samt innebär att det bokförda värdet på landstingets fastigheter blir rättvisande.

Resultatet innehåller en återbetalning från AFA-försäkring på 23,7 miljoner kronor Landstingets utdebitering 2015 låg kvar på 11,19 kronor.

Öronmärkningen av eget kapital för social investeringsfond ligger kvar med 20 miljoner kronor. I förvaltningsberättelsen, redovisas översiktlig information kring viktiga händelser under året. Dessutom ges översiktlig information kring verksamheternas resultat och landstingets ekonomi tillsammans med bokslutet för landstinget.

Med hänvisning till lämnad redogörelse överlämnar ledningsstaben härmed årsredovisningen för Landstinget Blekinge 2015.

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att årets resultat om 2 017 977,24 kronor ökar Landstingets egna kapital i 2015 års bokslut

att öronmärkningen av eget kapital med 20 miljoner kronor för social investeringsfond överförs till 2016.

att rättelse av landstingets avskrivningskostnader med resultatpåverkan motsvarande 18 miljoner kronor genomförs i 2016 års redovisning

att godkänna 2015 års årsredovisning

Landstingsdirektörens stab

Peter Lilja Agneta Kalnins

References

Related documents

Vårt budgetarbete grundar sig i att kostnaderna inom Landstinget Blekinge ska leda till att vi i utgången av år 2015 har minst samma kostnadseffektivitet som medianvärdet

Landstingsstyrelsen 10

att årets resultat om 49 227 726 kronor ökar landstingets egna kapital i 2014 års bokslut att resultatet 2014 för offentlig primärvård, 1 275 280 kronor, och folktandvård,. 1

• Likvida medel har försämrats med 33,8 mnkr sedan mars föregående år. • Kassalikviditeten blev 269% • Soliditeten

Efter september visar Landstinget Blekinge ett ackumulerat resultat på 28,2 mnkr vilket är 15,5 mnkr bättre än budgeterat.. Den främsta orsaken till att resultatet visar överskott

Prognos efter oktober för Landstinget Blekinge 2015 är -15,5 mnkr, vilket är 32,2 mnkr sämre än budgeterat.. Prognosen bygger på den skatteprognos som gjorts av SKL per

Resultatet innehåller en återbetalning från AFA-försäkring på 23,7 miljoner kronor Landstingets utdebitering 2015 låg kvar på 11,19 kronor.. Öronmärkningen av eget kapital

Inriktningsmål * Indikatorer Övergripande Miljömål Miljöpolicy Landsting et Blekinge bidrar till hållbar