• No results found

Remissvar över betänkandet SOU 2020:57, Ett särskilt hedersbrott

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar över betänkandet SOU 2020:57, Ett särskilt hedersbrott"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

YTTRANDE

1(2)

2020-12-17

Dnr 820-39763-2020

Kontaktperson Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 010-224 16 81 Katarina.tumer@lansstyrelsen.se Justitiedepartementet Ju.remissvar@regeringskansliet.se Ju.L5@regeringskansliet.se

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx 010-224 11 00 102-2847 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane 291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A

Remissvar över betänkandet SOU 2020:57, Ett särskilt

hedersbrott

JU2020/03640

Länsstyrelsen Skåne tillstyrker förslagen i betänkandet.

Länsstyrelsen ser positivt på Hedersbrottsutredningens förslag och vill särskilt belysa följande punkter.

Övergripande synpunkter

Länsstyrelsen instämmer i att det finns ett behov av att införa en särskild brottstyp som förbättrar det straffrättsliga skyddet och markerar att upprepad hedersrelaterad brottslighet, som riktar sig mot samma brottsoffer, är särskilt allvarlig och oacceptabel. Vi instämmer även i vikten av att den nya brottstypen harmoniserar med övriga fridskränkningsbrott, så att våld och förtryck mot närstående, som inte begås inom en hederskontext, inte förringas i förhållande till hedersrelaterad brottslighet.

Straffprocessuella frågor

Länsstyrelsen är positiv till förslaget gällande förändrade straffprocessuella bestämmelser om rättsintyg, att sekretessbelagda uppgifter om målsäganden (brottsoffret) inom sjukvården, får lämnas till myndigheter som håller på att utreda brott utan målsägandes samtycke. Detta underlättar för rättsväsendet att få tillgång till viktig stödbevisning. Det är även mycket positivt, ur ett brottsofferperspektiv, att rättsväsendets tillgång till uppgifter om brottsoffret, är upp till straffets allvar och till utredningsprocessen, då detta minskar pressen på brottsoffret att själv behöva ta ställning till samtycke eller inte.

(2)

YTTRANDE

2(2)

2020-12-17

Dnr 820-39763-2020

Kontaktförbud

Ett beslut om utvidgat kontaktförbud innebär huvudsakligen ett förbud för en person att uppehålla sig i närheten av den andres bostad, arbetsplats eller annat ställe där den andre personen brukar vistas. Om ett sådant kontaktförbud kombineras med elektronisk övervakning handlar den föreskriften inte om en ytterligare inskränkning av

gärningsmannens rörelsefrihet utan snarare om myndigheternas möjligheter att kontrollera att kontaktförbudet efterlevs. Detta innebär att en överträdelse av

kontaktförbudet omedelbart kommer till myndigheternas kännedom och akuta insatser snabbare kan inledas och överträdelse av kontaktförbudet snabbare kan bestraffas. Detta ser Länsstyrelsen som mycket positivt ur ett brottsofferperspektiv, då detta kan komma att fungera som en reell trygghet för brottsoffret.

Det är även viktigt, som framgår i utredningen, att det är staten, och inte skyddspersonen, som avgör om ett kontaktförbud har brutits mot eller inte och

bedömer när en överträdelse kan räknas som ringa fall. Detta för att minska pressen på skyddspersonen och undvika att denne utsätts för påtryckning/övertalning, vilket är särskilt viktigt när det kommer till brottslighet i en hederskontext.

Detta yttrande har beslutats av länsöverdirektör Ola Melin med utvecklingsledare, Katarina Tümer som föredragande. I den slutliga handläggningen har även enhetschef Ulrika Jerre och länsassessor Cecilia Aunér medverkat.

Ola Melin

Katarina Tümer

References

Related documents

Nationella Nätverket för Samordningsförbund Norrtälje kommun Nässjö kommun Origo Piteå kommun Polismyndigheten Region Skåne Region Stockholm Region Uppsala Region Värmland

Barnombudsmannen har förståelse för att formerna för möten under utredningen har påverkats av pågående pandemi, men att involvera barn på lämpligt sätt utifrån

Exempel på sådana beteenden kan vara att offret isoleras från vänner och familj och att offret inte får välja arbete

Domstolsverket har bedömt att utredningen i övrigt inte innehåller något förslag som i någon större mån påverkar Sveriges Domstolar, och Domstolsverket har

Mot bakgrund av att Europarådets expertgrupp Grevio, som granskat Sveriges genomförande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot

FSUM, som är en ideell förening och samlar de flesta ungdomsmottagningar i Sverige, arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, fysisk och psykisk hälsa för

Utredningen föreslår bland annat att det införs en särskild brottstyp som tar sikte på upprepade hedersrelaterade gärningar (särskilt hedersbrott).. Utredningen föreslår också

Viktigt är också att den brottsförebyggande delen av socialtjänstens och polisens verksamheter utbildas för att kunna förmedla förståelse och kunskap till den som är utsatt

Länsstyrelsen instämmer i det utredningen uttrycker om att våld mot kvinnor eller andra närstående inte ska förringas i förhållande till hedersrelaterat våld och förtryck och

utvecklingen av hedersrelaterat våld och förtryck även ska inkludera gruppen personer med funktionsnedsättning i sin uppföljning, särskilt personer med

Polismyndigheten delar utredningens bedömning att straffskalan för det nya hedersbrottet rimligen bör vara densamma som för fridskränkningsbrotten. Frågan är dock

Ändringarna i dessa lagar innebär att sekretessbelagd uppgift om målsäganden inom sjukvården får tas in i ett rättsintyg och lämnas ut till myndighet som har till uppgift

Sedan Riksdagens ombudsmän (JO) inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet Ett särskilt hedersbrott får jag meddela att jag avstår från att lämna

Vi hade önskat att utredaren också hade redogjort för hur det nya hedersbrottet ska ses i förhållande till straffskärpningsregeln för hatbrott på grund av sexuell

Dessa barn är ofta mycket utsatta, och denna utsatthet kan förmodas öka om hedersförtrycket blir föremål för en brottsutredning, särskilt om de brottsliga.. gärningarna kan

Myndigheten vill med anledning av vad som anges på sidan 294 påpeka att rättsintyg som utfärdas av andra än Rättsmedicinalverket normalt utfärdas av legitimerade läkare inom

Socialstyrelsen ställer sig positiv till utredningens förslag om att ett särskilt he- dersbrott ska införas utifrån att det kan ha ett viktigt signalvärde samt i framtiden leda

Stadsledningskontoret är positiv till utredningens förslag om att införa ett särskilt hedersbrott som tar sikte på upprepade hedersrelaterade gärningar som riktar sig mot

Stockholms tingsrätt, som har granskat betänkandet utifrån de intressen domstolen har att bevaka, tillstyrker de förslag utredningen för fram i

En tänkbar situation är att gärningsmannen själv uppger att denne inte begått brottet för att bevara eller återupprätta sin heder utan enbart för att påverka målsäganden

1.3 Förslag till lag om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott VKV förespråkar i första hand en höjning av minimistraffet för fridskränkningsbrotten och

Vidare finns det en risk för, om kravet på dubbel straffbarhet avskaffas när det gäller endast hedersbrott, att svårmotiverade skillnader kommer att uppstå i för- hållande till

Det framgår av betänkandet att utredningens uppdrag inte varit att överväga huruvida ett särskilt hedersbrott bör införas, utan enbart att föreslå hur brottsbestämmelsen