• No results found

Remissvar - Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet, Fi2020/05036

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar - Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet, Fi2020/05036"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

2021-02-22 Rnr 95.20 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Sveriges akademikers centralorganisation Box 2206 103 15 Stockholm Besök: Lilla Nygatan 14 Tel växel: 08-613 48 00 Fax: 08-24 77 01 E-post: kansli@saco.se www.saco.se

Remissvar - Vissa ändrade åldersgränser i

skatte- och socialavgiftssystemet, Fi2020/05036

Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på promemorian Vissa

ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet, Fi2020/05036

Promemorians förslag i korthet

I promemorian föreslås att åldersgränsen för det förhöjda

grundavdraget ändras från 65 till 66 år samt att socialavgifter och allmän löneavgift ska betalas till och med det år mottagaren av ersättningen fyller 66 år. Bakgrunden är överenskommelsen i den parlamentariska pensionsgruppen om att höja åldersgränserna i pensionssystemet och andra pensionsrelaterade åldrar i

socialförsäkringssystemet för att främja ett längre arbetsliv.

Ett första steg infördes 2020 då LAS-åldern höjdes till 68 år samt lägsta ålder för uttag av allmän pension höjdes till 62 år. I

budgetpropositionen för 2021 aviserades det andra (2023) och tredje steget (2026) att höja åldersgränserna i pensionssystemet och

angränsande trygghetssystemen. Det rör bl a lägsta ålder för uttag av garantipension, höjd åldersgräns för att erhålla sjuk- och

rehabiliteringspenning samt sjukersättning.

Motiveringen till förslaget är att när rätten till ersättning från trygghetssystemen förlängs med ett år, måste också reglerna för

finansiering av trygghetssystemen ändras samt att bryta normen med 65 år som pensioneringsålder.

De nya bestämmelserna föreslås gälla från och med den 1 januari 2023. Från och med den 1 januari 2026 föreslås åldersgränserna motsvara riktåldern för pension, vilket innebär en ändring från 66 till 67 år. Saco:s ställningstagande

Saco tillstyrker promemorians förslag men endast under förutsättning

att genomförandet av de aviserade höjningarna av åldersgränserna i trygghetssystemen som lägsta ålder för uttag av garantipension, rätten till ersättning från socialförsäkringssystemet och

arbetslöshetsförsäkringen sker simultant med promemorians förslag.

Saco vill i sammanhanget understryka att förutsättningarna för ett längre arbetsliv och godtagbara pensioner inte stannar vid justerade åldersgränser i sociala trygghetssystemen. Det kräver ett brett spektrum av åtgärder på ett stort antal områden, som ett systematiskt och

förebyggande arbetsmiljöarbete, insatser för ett mer hållbart och jämställt arbetsliv, ökade möjligheter till kontinuerlig

(2)

2/2

kompetensutveckling och karriärväxling, påverkan på normer och attityder samt motverkande av åldersdiskriminering för att nämna några. Här återstår mycket att göra.

Med vänlig hälsning

Sveriges Akademikers Centralorganisation

Lena Granqvist Anna Odhner

References

Related documents

Alla kommuner klarar inte plan- och bygglagens krav på max tio veckors handläggningstid för ärenden om lov och förhandsbesked.. Läget är trots allt inte så allvarligt som

I den nu aktuella promemorian (Fi2020/05036) föreslås att åldersgränsen för det förhöjda grundavdraget ändras från 65 till 66 år samt att socialavgifter och löneavgift ska

När till exempel åldersgränserna för att ta ut allmänpension, garantipension samt den så kallade LAS-åldern höjs, är det också motiverat att även åldern för att få

Beslut om detta remissvar har fattats av enhetschefen Jeanette Carlsson efter föredragning av verksjuristen Monika Haraldsson..

Beslut i detta ärende har fattats av Lars Arrhenius efter utredning och förslag från utredaren Patricia Isakson Rivas.. I den slutliga handläggningen har också sektionschefen

Den genomförda höjningen av LAS- åldern bör inte göras isolerat utan bör mötas av lindrigare regler från annat håll, exempelvis genom en förändrad grund för uppsägning

I remissyttrandet den 3 maj 2019 anges att Försäkringskassan avvaktar med att kommentera hur mycket utgifterna förväntas öka av förändringarna som träder i kraft första

I den slutliga beredningen av ärendet har även enhetschef Annelie

IFAU har granskat förslagen med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen..

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lena Ag efter föredragning av utredare Eberhard Stüber.

Den ytterligare högre skatten för personer mellan 65 år och riktåldern om även jobbskatteavdraget skulle ju- steras efter riktålden är marginell i förhållande till hur

Förslaget att åldersgränsen höjs 2023 för det förhöjda grundavdraget innebär att detta omfattar personer som har fyllt 66 år vid beskattningsårets ingång från att

Vi anser att det är nödvändigt att åldersgränserna ses över i skatte- och trygghetssystemen i och med införandet av ändrade åldersgränser och på sikt införande av riktålder

YTTRANDE Sida 1/1 Datum 2021-02-18 Beteckning 100-10469-2020 Annika Skrikas HR- och ekonomienheten 010-2236562 Regeringskansliet c/o Finansdepartementet.. Remiss om

Lägre avgifter för äldre medarbetare kompenserar inte kostnaderna för det glapp som uppstår från 65 års ålder.. Glappet består i att Försäkringskassans förändrade

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inga synpunkter på promemorians förslag.. I detta ärende har generaldirektör Lena

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har fått möjlighet att yttra sig över promemorian V issa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet (Fi2020/ 05036). Myndigheten

Genom att behålla den lägre inkomstskatten vid 65 år, i tre år, via det förhöjda grundavdraget och det dubbla jobbskatteavdraget, när riktåldern för pension höjs till 66

Regelrådet har dock inte funnit några skäl till att ifrågasätta förslagsställarens kvalitativa beskrivning och finner därför att avsaknaden av en kvantitativ beskrivning kan

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2021-01-08 ERT DATUM 2020-12-15 DIARIENR 2020/224-4 ER BETECKNING Fi2020/05036 Regeringskansliet

Givet att åldersgränserna för kompletterande privat försäkring anpassas till de höjda åldersgränserna leder det till ökade kostnader och höjda premier för

TCO tillstyrker förslagen om höjda åldersgränser för det förstärkta grundavdraget i skattesystemet samt för sociala avgifter och allmän löneavgift inom ramen

Finansdepartementet har gett Umeå kommun möjlighet att yttra sig över: Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet. Umeå kommun tillstyrker utredningens