• No results found

Remissvar över promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar över promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Postadress/Postal address Besöksadress/Visiting address Telefon/Telephone Org.nr Box 24014 104 50 Stockholm Sweden Karlavägen 104 www.revisorsinspektionen.se ri@revisorsinspektionen.se 08-738 46 00 +46-8-738 46 00 202100–4805 REMISSYTTRANDE 2020-12-07 Dnr 2020-1724 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen, Värdepappersmarknadsenheten Endast per e-post

fi.remissvar@regeringskansliet.se fi.fma.v@regeringskansliet.se

Remissvar över promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning

av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det

enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

(Ert dnr Fi2020/04545)

Revisorsinspektionen tillstyrker förslagen i den remitterade promemorian och ställer sig mycket positiva till ett uppskjutande och därmed förenligt krav på uttalande i revisionsberättelsen.

Beslut om detta yttrande har fattats av myndighetschefen Per Johansson i närvaro av chefsjuristen Anders Ahlgren, chefsrevisorn Carin Rytoft Drangel samt avdelningsdirektören Ester Muwanga som har föredragit ärendet.

Per Johansson

References

Related documents

För att höja konsekvensutredningens kvalitet ytterligare borde redovisningen också inkluderat uppgifter som tydliggjorde att det inte finns något behov av särskild hänsyn till

Detta remissvar har beslutats av generaldirektören Katrin Westling Palm och föredragits av rättsliga experten Therése Allard. Vid den slutliga handläggningen har

I promemorian föreslås att krav på att upprätta års- och koncernredovisningen i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering (Esef) skjuts upp ett år och

Förslaget att lagändringen ska träda i kraft den 1 mars 2021 innebär emellertid att emittenter som avser att publicera sin års- och koncernredovisning före detta datum kommer att

Den utökade tillgängligheten till finansiell information och de förbättrade möjligheterna till en god översikt och jämförelse av olika bolag som bestämmelsen innebär kommer

Postadress/Postal address Besöksadress/Visiting address Telefon/Telephone Org.nr Box 24014 104 50 Stockholm Sweden Karlavägen 104 www.revisorsinspektionen.se

Postadress/Postal address Besöksadress/Visiting address Telefon/Telephone Org.nr Box 24014 104 50 Stockholm Sweden Karlavägen 104 www.revisorsinspektionen.se

Postadress/Postal address Besöksadress/Visiting address Telefon/Telephone Org.nr Box 24014 104 50 Stockholm Sweden Karlavägen 104