Remissvar över promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Postadress/Postal address Besöksadress/Visiting address Telefon/Telephone Org.nr Box 24014 104 50 Stockholm Sweden Karlavägen 104 www.revisorsinspektionen.se ri@revisorsinspektionen.se 08-738 46 00 +46-8-738 46 00 202100–4805 REMISSYTTRANDE 2020-12-07 Dnr 2020-1724 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen, Värdepappersmarknadsenheten Endast per e-post

fi.remissvar@regeringskansliet.se fi.fma.v@regeringskansliet.se

Remissvar över promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning

av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det

enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

(Ert dnr Fi2020/04545)

Revisorsinspektionen tillstyrker förslagen i den remitterade promemorian och ställer sig mycket positiva till ett uppskjutande och därmed förenligt krav på uttalande i revisionsberättelsen.

Beslut om detta yttrande har fattats av myndighetschefen Per Johansson i närvaro av chefsjuristen Anders Ahlgren, chefsrevisorn Carin Rytoft Drangel samt avdelningsdirektören Ester Muwanga som har föredragit ärendet.

Per Johansson

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :