• No results found

Remissvar över promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar över promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet"

Copied!
1
1
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Postadress/Postal address Besöksadress/Visiting address Telefon/Telephone Org.nr Box 24014 104 50 Stockholm Sweden Karlavägen 104 www.revisorsinspektionen.se ri@revisorsinspektionen.se 08-738 46 00 +46-8-738 46 00 202100–4805 REMISSYTTRANDE 2020-12-07 Dnr 2020-1724 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen, Värdepappersmarknadsenheten Endast per e-post

fi.remissvar@regeringskansliet.se fi.fma.v@regeringskansliet.se

Remissvar över promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning

av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det

enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

(Ert dnr Fi2020/04545)

Revisorsinspektionen tillstyrker förslagen i den remitterade promemorian och ställer sig mycket positiva till ett uppskjutande och därmed förenligt krav på uttalande i revisionsberättelsen.

Beslut om detta yttrande har fattats av myndighetschefen Per Johansson i närvaro av chefsjuristen Anders Ahlgren, chefsrevisorn Carin Rytoft Drangel samt avdelningsdirektören Ester Muwanga som har föredragit ärendet.

Per Johansson

References

Related documents

Friskis & Svettis har, precis som många andra större svenska ideella organisationer, att hantera inte bara ett unikt ideellt syfte utan också en relativt omfattande och

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemoria. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara

I promemorian föreslås att kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet skjuts fram ett år och att det ska tillämpas först

BFN vill dock framföra att det vore önskvärt att en eventuell lagändring träder i kraft före den 1 mars 2021.. Detta för att underlätta för de berörda bolagen och

Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska

Regeringen föreslår att kraven på rapportering i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet flyttas fram med ett år från räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 till den

Föreningen har inga invändningar mot förslaget att skjuta upp tillämpningen av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i

Om det står klart att förslaget kommer att genomföras anser Finansinspektionen för sin del att det finns skäl att inte särskilt granska att de emittenter som har upprättat sin

Remissvar avseende promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska

Yttrandet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter..

För att höja konsekvensutredningens kvalitet ytterligare borde redovisningen också inkluderat uppgifter som tydliggjorde att det inte finns något behov av särskild hänsyn till

Även intäkterna från ansökningsavgifterna är svåra att bedöma över tid, efter- som dessa är beroende av hur många som skriver och klarar provet för revisorsexamen samt hur

Detta remissvar har beslutats av generaldirektören Katrin Westling Palm och föredragits av rättsliga experten Therése Allard. Vid den slutliga handläggningen har

I promemorian föreslås att krav på att upprätta års- och koncernredovisningen i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering (Esef) skjuts upp ett år och

Förslaget att lagändringen ska träda i kraft den 1 mars 2021 innebär emellertid att emittenter som avser att publicera sin års- och koncernredovisning före detta datum kommer att

Den utökade tillgängligheten till finansiell information och de förbättrade möjligheterna till en god översikt och jämförelse av olika bolag som bestämmelsen innebär kommer

Postadress/Postal address Besöksadress/Visiting address Telefon/Telephone Org.nr Box 24014 104 50 Stockholm Sweden Karlavägen 104 www.revisorsinspektionen.se

Postadress/Postal address Besöksadress/Visiting address Telefon/Telephone Org.nr Box 24014 104 50 Stockholm Sweden Karlavägen 104 www.revisorsinspektionen.se

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Hans Ytterberg efter före- dragning av utredningsordföranden Mikael Karanikas. « Hans Y

Postadress/Postal address Besöksadress/Visiting address Telefon/Telephone Org.nr Box 24014 104 50 Stockholm Sweden Karlavägen 104

Postadress/Postal address Besöksadress/Visiting address Telefon/Telephone Org.nr Box 24014 104 50 Stockholm Sweden Karlavägen 104 www.revisorsinspektionen.se

Arbetsgivarverkets bedömer att förslagen endast i ringa grad berör arbetsgivarpolitiska frågor och avstår därför fi-ån att lämna synpunkter på förslagen.. Beslut i detta

Andelen som inte är med i någon fritidsaktivitet är högre bland elever i årskurs 2 på gymnasiet, bland tjejer (jämfört mot killarna) och bland elever födda i Sverige men med