Vissa ändrade åldersgränser i skatte-och socialavgiftssystemet.

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSYTTRANDE 1 (1) Datum Dnr 2021-02-19 224/2020 Er beteckning Fi2020/05036

Postadress: Box 513, 751 20 Uppsala Besöksadress: Kyrkogårdsgatan 6, 753 12 Uppsala Telefon: 018-471 70 70 E-post: ifau@ifau.uu.se Internet: www.ifau.se Organisationsnummer: 202100-4946

IF AU 1 0 0 3 , v4 .0 , 2 0 1 9 -02 -04 Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Vissa ändrade åldersgränser i skatte-och socialavgiftssystemet.

IFAU har granskat förslagen med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen.

Vi har utifrån det inga synpunkter på förslagen.

I detta ärende har generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson beslutat.

Figure

Updating...

References

Related subjects :