• No results found

Vissa ändrade åldersgränser i skatte-och socialavgiftssystemet.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Vissa ändrade åldersgränser i skatte-och socialavgiftssystemet."

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSYTTRANDE 1 (1) Datum Dnr 2021-02-19 224/2020 Er beteckning Fi2020/05036

Postadress: Box 513, 751 20 Uppsala Besöksadress: Kyrkogårdsgatan 6, 753 12 Uppsala Telefon: 018-471 70 70 E-post: ifau@ifau.uu.se Internet: www.ifau.se Organisationsnummer: 202100-4946

IF AU 1 0 0 3 , v4 .0 , 2 0 1 9 -02 -04 Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Vissa ändrade åldersgränser i skatte-och socialavgiftssystemet.

IFAU har granskat förslagen med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen.

Vi har utifrån det inga synpunkter på förslagen.

I detta ärende har generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson beslutat.

References

Related documents

I remissyttrandet den 3 maj 2019 anges att Försäkringskassan avvaktar med att kommentera hur mycket utgifterna förväntas öka av förändringarna som träder i kraft första

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm

Den ytterligare högre skatten för personer mellan 65 år och riktåldern om även jobbskatteavdraget skulle ju- steras efter riktålden är marginell i förhållande till hur

Vi anser att det är nödvändigt att åldersgränserna ses över i skatte- och trygghetssystemen i och med införandet av ändrade åldersgränser och på sikt införande av riktålder

Juridiska fakultetsstyrelsen, som anmodats att yttra sig över rubricerat betänkande, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av professor Mats Tjernberg.

YTTRANDE Sida 1/1 Datum 2021-02-18 Beteckning 100-10469-2020 Annika Skrikas HR- och ekonomienheten 010-2236562 Regeringskansliet c/o Finansdepartementet.. Remiss om

Lägre avgifter för äldre medarbetare kompenserar inte kostnaderna för det glapp som uppstår från 65 års ålder.. Glappet består i att Försäkringskassans förändrade

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inga synpunkter på promemorians förslag.. I detta ärende har generaldirektör Lena