• No results found

Svar på remiss av kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken, SOU 2020:41

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Svar på remiss av kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken, SOU 2020:41"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2020-11-10 Kommunstyrelsen Justerare Utdragsbestyrkande § 204 KS 295/2020-035

Svar på remiss av kommuners medverkan i den

statliga arbetsmarknadspolitiken, SOU 2020:41

Kommunstyrelsens beslut

1. Yttrandet gällande betänkandet ”Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken SOU 2020:41 antas.

Sammanfattning

Arboga kommun har beretts möjlighet att yttra sig över betänkande Kommuners medverkan i den statliga

arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41). Socialnämnden tillika

Arbetsmarknadsnämnd har upprättat förslaget till Arboga kommuns yttrande.

Arboga kommuns arbetsmarknadsåtgärder riktar sig till personer med ekonomiskt bistånd som har svårigheter att tillgodogöra sig insatser inom Arbetsförmedlingen eller annan utförare. Målet med insatserna är densamma som för Arbetsförmedlingen, det vill säga att den sökande ska komma i arbete eller studier.

Skillnaden häri är insatsernas utformning och tiden för uppdraget. I nuläget är det oklart hur Arbetsförmedlingen aktivt ska arbeta med de personer som inte kan tillgodogöra sig insatser inom Rusta och matcha. Även då lokala samverkansplaner upprättas tillsammans med Arbetsförmedlingen och andra samverkanspartner kring personer med behov av arbetsförberedande insatser riskerar en kommun fortsatta höga kostnader för arbetsmarknadsåtgärder, där det faktiska kostnadsansvaret till stora delar ligger på stat eller region.

Viktigt att Arbetsförmedlingen ges möjlighet att köpa vissa av sina uppdrag av kommunerna. Åtgärder som är arbetsförebyggande, åtgärder som underlättar integration och kompetensutveckling för lågutbildade är exempel på uppdrag där kommunerna kan bidra. I övrigt finns inga synpunkter på förslaget.

(2)

PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) Sammanträdesdatum 2020-11-10 Kommunstyrelsen Justerare Utdragsbestyrkande __________ Skickas till: Regeringskansliet/Arbetsmarknadsdepartementet Socialnämnden Akten

References

Related documents

förutsättningar för kommuner att agera på arbetsmarknadsområdet via lagen om valfrihetssystem (LOV), lagen om offentlig upphandling (LOU) och genom utökad samverkan

I nämnda skrivelse uttrycker Karlskrona kommun en vilja att inleda en försöksverksamhet i samarbete med Arbetsförmedlingen som innebär att arbetsmarknadsnämndens verksamhet

Vidare, ifall kommunerna får utföra arbetsmarknadspolitik med statliga medel genom att bortse från självkostnadsprincipen och förbudet mot vinstdrivande näringsverksamhet

Det kan uppstå lägen att det i de kommuner där förutsättningarna finns för att vara leverantör, även kommer vara de kommuner eller områden där det redan finns en marknad

Däremot ställer sig Mölndals stad sig tveksam till att delta i upphandlingar enligt LOU och LOV som marknadsaktör, då det inte passar Mölndals stads synsätt på hur ett arbete

Skolinspektionen har inga synpunkter på förslaget..

Skolverket finner efter genomgång av betänkandet Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna att myndigheten inte

Solna stad anser det är positivt att utredningen klarlagt att landets kommuner har betydande möjligheter till att agera i arbetsmarknadspolitiska frågor, redan inom ramen för